Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 505
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0255
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
uddew„ ^°4
sing"-aressn CSK
■ WHM
. bus autem astionih„'"-
1 sc^.Wm,S
■ ann. vel alio tempore-*
. nondico titu. piohel^
^e.-sed petitoMnt.'6
gligcntia5secusiii
)x ueisitatclfaai,qun.,:
nittexsaKcervsucapitm;'!
_ vtnot.supmdevsnai*
yerum.ismdukil^:
'• dem sttpm de nj
: dic. /. vmikntk^.i.
. cvrsivs. «S
0# tytttomm. j
C asvs. Has
Titijpoilidebatrcmt
- lienam tit.pro herede.
. tandem vnus Icgata-
rius cui bercs dcbchi
Iegatum, misius estia
s posleilionem huiusiei
l- caula legatoruni scr-
uadorum.dicitui quod
n& interrumpitur pot
heredis vnde procedii
in vsuca. & si interim
compleatur vsuca.ni-
hl(o minus legaracms
erit,&durabitinpo-
sess. nec difedct Jc
kod aliasdiciturnemmcm
rcuminpos.ciuiliflffl»;
vel commodaoniii

iarius'

Fi-

,osndere pro herede. [ r.-
abebatin>«;;
ritpaminioWu^*
lonatam pwpattec
icheressauW" Ac,
■sitfrttitt-r"11
icuntisto^SC;
■^M&itai
_ccyR. *#*

5°5

Pro donato.

506

a s Filiumquoquc.Kiai quoqtee,simiiitud'mem cum superiori-
hus notat. nam superiores , qui habent naturalem poiTcssionem,
non possunt mutare causam possessionis, & iic ncc vsucapcre : sifc
& hicquia quasi talem &, hic, qualem & pracdicti habent detcn-
tationem patre viuo.A c c v ks.
^Filius here- b s Pro a herede. nec
dicati vsiica- ttj3si est heres : vt C.
yere vei pr-- tXnih'd. & est ratio vt sitwheres,Jme Jolus,Jtuecum aho
scribere non ________—,. _ & d;ximus in succedat,nonvsucapit tim.pro here-
SjdSS^./-r-M s Sedan ^.pAvx. ' '
-^i.rl Sooin. pro suo ? Dquod Vlde- _ _ ,. ,
KtS «J J*?/** /• ^- M F»"«naquoq„e donatam
4 Fiiiussami- ^sipater. Sed dic t>r ~. rem a patre pro herede b negauic
[gtprosooT" /-w'^1 J Itemanpro vsucapcreSeruius,scilicetquiexi-
fJm Pro do- donato ? c Resp. vidc- stiraa_-a__ naturalam nossessionem
penes eum ruiile viuo patre. cui
consequcns c est , vt silius a patre
heres institutus,res hereditariasd
a patre sibi donatas pro partcco-
mcipit rem eam haoe- , l , „ r ' L rr
resiHusquasi excausa neredume vsucaperc non possic
legati: -vt C. de inossic. Vcrut heres rem alknum quam
do. I. ij. non ramen di- credit hereditaria?n,pctesi vsttcapere
co quod sit legatum, titpro hcredrJe fa ^ vt i„ M
Franc.Acc

I vxornopotcstvsucapere iASrem.neeco-stantematrimbnio ncc
! eciam eo (oluto. vxor tamen dicitur possidcre istam rem.PR.Ac.
I k s Traditaeft.a. a nondommo.-alias fieret statmr ° dominlis-W «VfteapJp pr#
s.de adqw.re.dom.l.traditio.Sciicdi contra. s. dedon. I in &diiiti Amita is 1«
insin. vbi dicitur quod non c eft donatio.nih fiat statim rei ar.-i'rcm k T0" do~
pientis.&sic «1 non cst waditione ac-
—... . ,- , . donario : eroo dcficit cepit.
Fthm tn potejsate rem donatam a titu.& sic vf uca.cessan * Traditione
p-atre mn vfucapil tit.pro donato-.nec Sed illud quo ad ptb- 5f*. a ver?
viucnte patre , necpoji eius mortcm: Positl™ donatiohis i, tinftrTniit d«"
ciuia donatio non valuit: & sic caruit icciu?dum secundam minimn i« ac
'. .r . - . ' , politionem casus. cipicmcm
tim.mfi patn nonsuccedat, & heres 1 5 «-«jfttf*. specialc c »m

nato fihus v- turquod non:quiaaut

sacapat.

donauit vt extranco:&
sic non tenet ab initio,
seddemum morte co-
sirmatur : sed tunc iam
. habe

vel donatio causa mor-
tis. aut dat vt habeat
in peculi©:& tunc id£,
scilicet quodnon vsu-
capiat:ttf insret titu.\.l.
\. §. j. Vei potest dici
q.uod hic vt extraneo
donauerit,& vsucaj^it
pro donato , non ex
tempore fact_ dona-
tionis: vt insratitu-\.l.
j:5. j. sed ex tempore
conhrmationis, si non
crat rcspatris. alias ex
tempore consirmatio-
nisesset filij:vel vt di-
xi ibi,quando vt habe-
retin pceulio.
c C Conseauens. dixi
«uando solus est he- wdevsucapere posse.
res : audi quando cum
alio ,quia idem:& dic
filius in potestate hic
& superiori casu. sed
quidam dicunt in e-
mancipato;& ideo non
■vuicapir, s. tit.pro he-
rede:quia 116 peruenit
ad eum posscssio , qua;
fuillet apud defuclum
tcmpore mortis:quia
nulla tunc erat apud
filium:quodestnecesie
vtvsucapiat pro hcrc-
dcvt s.de vsuca.Lcum
heres. Item secundum

iii.Pomponivs librovicensimo-
tertio adQuintum Mucium.
PLcrique putauerunt: ii heres
sim,c. putem rem aliquam ex
hereditate esse,quac non sit, poise
me s vsucapere8.
Ille potcsl vsucapere pro herede,
quipotesl infiitui heres.VK.kcc.
IV. P a t 1, v S libro auinto ad legem
luliatn & Vapiam.
COnstat eum qui testamenti
fadtionem h habet', pro he-

PRO DONATO.

TITVLVS VII.
Tttuleprodonato possidet cui causapof-
stdsndidonntio cst.CviAq.
1. P A v 1 v s libto quinqmgensimo-
quarto ad Edicttnn.
F.o donato is vssi-
capir,cui donatio-
nis. causa rcs tra-
dira est k tnecsuf-


ficit ' opinari: sed
cos hoc casu pro sua & donatum elsc oportet.
parteno vsucapit:quia
sua statim fit,
d s llereditari(tsSviz in veritate,siue quo adopinionem.
e s Coheredum. sed prosuo sic,secundumquosdam,quali habeat
pcr alium quodnopersesolus \\nbeKV.arg."i.de adqu.her.Lcum he-
reditate.Scdtu, dic,nccdpro Cuo:vt s.proxi.rejp _j>C. cod.l.nihiL
f T\Lerique. } Vosseme.nisi sim de suis:^ s.l.prox.insin. vel nisi
i icientia defundi mihi noceret, cui succcdo in \itium,vt
icit iuus ne s /n 1 r > c,
siuefolussuc! C-com.de vsitc.l.sia.
ccJat.siuccu g s K/«w^. titulo pro heredc.
h S~^0>iftat.]Factwne.'mpamua. hgnincationetac i\ dicerct,is e
V_,/quipptinstituihcres,potcst vsucaperc pro herede;quod
inspicitur tribus tcporibus:^ lnft.de her.qua. & disse. §. in extra-
j?e„.alias n6vsucapiE:hcrestameest:sedadimitur ei vtindignof:
vt s.de vulga.subst.l.ex fatto.\.Iulianut.& sa.J./>«legato.l.mmo.,
i s Hd^r.dcmum,sed non omneimquia non suus hcres.

rfVsucapere
titulo pro he-
rsJe non po-
telt suus heres

alio, curita.v.
fcic Albeiicsi.
« Vsucapere
pro hercde
potest is qui
s ptcst hatcs
inftitui.
/Vfucapere
pro herede no
potest , qui cft
indignus he-
rcditatc,quod
Bartolus non
prokat hac le-
gc Piicae iiacj;
"ciriplu hic
sonendii effe
'•1 no cspace-

PR.QDQNATO.
Rodonaio.) C a s v s.Illc vsucapit tit.prodonrcto,qui
rem sibi donatam anQ domino posHdetmec sussicir si
putet sibi donatam,nifi hoc esset veru. [ Si patep.]
Pater donauit Scichum silio in pptcstate sua cxistenri
vc eum habear in p.eculium : randem decessithic pater; qu_-
ritur an silius possit vsucapcre huc Stichum ritulo pro donato?&
diciturqnod no.quia nulla cct donatip.[Sr inter.J Vir vxori do-
nauit rCsibi vivo commodafS aTitio,velpropriam. dicitiU' quod


patris habeat illam donationem ra-
tam: quia tunc zfucapit ex noua do-
nationefacla ab herede.Pavl.
I. s Si pater filioqucm in
potestate habct,donct,deinde de-
ccdat,n:filius pro donato non ca-
piet vsum *,quoniam nulla n do-
natio ° suit.

in hoc titu. vt ' iustus
errorno inducatvsuc.

natio norj
eft niii res siat
ftatim acci-
pitncis.

tecundumlr. quod 116 <t Vsucapio
placet:%is dixi s.de vstt- Pro d,>nato lo-
ca.l.Ceisus. hlc eroo cum no" su'
nongsu.sficitopinan, ^.vbl llulli«
r -r ,• • > ur „ . ' elt donatio,
scilicetsupinch &ta-autmuIlls^.
cttC.de retvind.l.nullo. nationis dcii-
i3-Cod.prohered.lsin. cn-
m s Decedat.i'. ^atet. ,Lcgcnd«do-
Donatiosatlainterconitigesdere n s KuUa. eo casugu^IJ^"
propriadonantkyveldealiena-.si ta- ^° e^ "^''da.fccus.*>.' '
men donans essicttur paupenor, non J^^ ^ si&^
valet: nec ex ea transsertur dorni* 0 s Donatio. vel de- e'.Iore: imPc-
nium, vel vsucapiendi conditio con- dit vc in peculio > ha- rore^supino""
stante matrimonio , vel eo soluto ptr Dcret» quocl est verius: g Donatione
diuortiurn, nisipoft diuonmm sutrit ldn - lrbcne rarerit°:k ^l"3 ,*"
, r , • & no vsucapit,s.ex tuc, crronea non
per aonantem conptrmata:bene tamen quja nulla:i'ed exnunc trans.scrt:iir
transfermr pojfessio. sed si erat alie-
na,& donans non essiciebatur paupe-
rior: valet, cjr pr&ftat vsttcapiendi
cenditionem.VAVL.
1. s Si inter virum & vxorem
donatio fa&a iit p , celsat vswca-
pio q. Item li vir vxori rem dona-
uerit, & diuortium interceslcrir,
cesiarc vsucapionemrCassius rc-
spondit :quoniam 110 possitcausa
poisessionis sibi ipsa mutare s.a-
liasait r post diuortium ira vsu-
captura,si eam maritus coccsicrit, l.pen.§.)
quasi nunc donalse mtellcgatur". ^cs confirmauernntw? capio non in-
11 /T" j » H.eod.L s< tattr. Veldic cipitd diedo-
Polhdere autem vxorem rcm a J1^-""^ «,../?„«;„„;.&«.
,. vt not. s.r„. ./.«.§.te. "atloin£MC'£»
virodonatamlulianus putatx. r jtcm 00# qu0(J -M ^^ '"&'-
*» . /1 '• y» n J i- • • 1 ' ' matione mor-
Coniejrant Jalia ejuo ad vnum, dixit quod non m po- te patris. pro.
non interrumpit pr<cJcriptionem qtto testdonari filio vtex- inde ilio casu
-,J^/;^«R » r, tranco.cumnonsit cx- donatio non
adahum.B ak. ;* st &_ retrot„hi„r,
1 1. MARCEiivs Itbro viccnlimo- r _ , . vtab nisomo»
r j t>- a ,-am:"Jt^.deinrcmver.mr„r,J,nn,
secundo Dtqeslorum. , r ^ ^ ._.-/• > • mento tlona-
St- • ■ i- j t.sipropatre.^.Jtdomt-tionis h&x
l is qui aljenam rem donauc- JJtsiri^& ^odiusiL ^ni? fon.
rir, reuocarc constituerit do- ].§.).& deadop. Lsipa- sequutus sit,
uationem y ; etiam ii mdicium ter. §. qui duos. & de ^ssf^"'^
iur.do.l.prosectitia. § si. (tsaus /uos^
& de legj.tcum silte. ji|0 momento
p s Faclasit.co casu quod est inualida , secus ybi est permiiTa; saciat silius.
vt insra eodlsi vir. ^ / Donatio sa-
q s Vsucapio. si ramen patat tcnerc , facit frucrus suos:v/ s. de fla nl'° J" _P°"
vfur l sructws.aiias sccuswtl.deadquir.poss.l.quodvxor. patris silentio
r s Cejsarevsucapionem.icpmvria, donata.Idemcssct si de alie- r0nsirmatur,
na,in casu cum donatorpauperior est, & dcyiatarius, dkior. nara sed & eius he-
hoc quoque casu irrita est donatio.R.. redum.
s U Mutitre.mutata quidem est causa podTessioriis,vt pore cum ™v<
reuocatasit donatio : vt ~s.dedon. inter vir. & vxo. I. sed interim.
§.yfc.ipsavcr6cuidonatuest,aon potest sibi mutarc causam pos-
sessionisrvt ipsaquxnunc iniustum tit.habet,eflkiaturvalidus &
iustus tir.sciliccc pro donato,
t s ^iz-.scilicet Cassius..
u s lntelligatur. vts.de don.intsr rjir.& vx.lcum bicftatm. S-Ji
diuortium- nec mutat causam posseiT.fed ei mutatur : ,vt Jupra de
vsitcap l.nousolum.^.).
x s Putat. vt s. de adqui.pojsl) istvir. Sed contra. s..de don.in-
ter vi.& vxoJ.mter.Soiu.\tibi.A c c v R s.
Sl isqtti. ] C a s v s.Donaui tibi rem alienam.tandem cum vsu-
caperes istam rem , existis.mihi ingrattis : & sic reuoco a te
istam rem donatam: & dt h.oc est iudjcium. cUcitUJE quod vsuca-
pio non intcrrumpitur.FRAN.A ccvrs.
y s Do22As«»e.velquiadonatanus cxtitit ingratus:,vcl cjuia causi.
propterqimndonatumsuitjimplecanon^erac. A 2 o. Velponc i»
dona

dominium.auE
qu.a ahqua , f. morte v[ac^it:fl^
consumata:^ C.dein- conditio. r.
ojs.do.l.sipater. Nec ob. Cxto.in l. 3. C.
C.de do.inter vi. (y vx. Prod<»""°.
l.donationes. quasi re- & Opinio supt-
1 l . na impedit v-
trotrahatur : qma rc- stIcapfonem<
spodc vt dicemus sj.si i Vsucapere
pater. s. vt quo adfru- peculium sibi
<stustrahaturretro,n6 »Patre do»»-
quo ad dominium,vel __£ hI,l's P°"
vsueapiong. Veldiccj, kvsncapere
patcr hic mutauic vo- pro donato fi-
luntate. Velolim'non luispotcft,
coiirmabacur silcntio. q."odvtbcne
Itemcontra.j.^ stto. memi,s a ^"
Scd ibi here- 0,,0 CSIsu vsu-

vt extra-»
neo poueft»
loading ...