Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 507
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0256
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
507 DigeslorumLiberxlj. Tit. viij^ 508

t DonaMo donationeacausa mortis, qux reuocaturconualescentia : vt s.de
causa innrtis dona.cau.mor.l.qui alienam.
com.alesce,.- a y tdident. ni est,litem contestatus fuerit.
cia reuocatur. , "V- _ - ..... . . ..
b 5 Curret vjucapio. mnilominus: quianon mterrumpitur lit.
conteH.vtfuprapro emp.l.ij.^.fin.kodic.coiitxii ivts. de anna. ex-
apt. I. vt perseciius. Vel
ilia in quatuor casibus
locmitur.secundum lo. ediderit a , remque cceperit vin-
Vcl verius hic non fuit dicare,cun:e_b vsucapio.
a vero dominohs mo- c. . . . _._,„*_,_,.
,r ,, . sr si„ b/-i-miu ;n St concumt error turu cum errore
_> lnterruptio ta : & hc L cimus m- . . •
naturalis pro- terruptio non prodest jatu,non tmpedttur vfitcapio. DAKT.
delt stliis: at altjg : licct in naturali ih.Pomponivs libro vicensimo-
" interruptione secus:x# quartoad<£uintumM.ucium.
'i.de vsuc. I. naturaliter. . .
S/w.]Cas vs.Vir Ql vn- vxori*, vel vxor viro
Jonauit vxori siias Odonaueri. : Ii aliena res dona-
iem alienam. dicitur ta fuerit _ Verum est quod Treba-

non valetmanumiurio:8_ dcsino vsucapere istum seruum.pRANc
g s Nihilegit.vt C.de bjs quia.no domintsma.l.sinonproprktatem.
h j Interruptam. s Nuquid procedet eo possidete libcrtatem: vt
& alias inter emptore & venditore fit continuatio : <vt s.pro emp.l.
ij. §.emptori?RcfyMc vidctur dicere quodnomcudicat interrupta.

DOnationit. *j Ca- * Pr_.scrjpt!o.
svs. Vendiditibi nem "on „..

tul0 si
sed

lnuUto,

quod vxor poterit v
sucapere istam rem,
nisi vir ex ista dona. sit
pauperior esfccrus : vt
quia lubebat vir' eam
commodatam, vel de-
positam.FRANC
* s Si vir vxori. Ob-
iicitur ha:c lex /. 4. de
iur. &sac. ignor. Resp.
hic qui accipit,non er-

tius pu.abat,I_ pauperior0 is qui
tlonairet non ficrcr-vsucapioneiT.
possldenti procedered_
I v. I d E M Iwro trigensimofecundo
ad Sabinum.
SI patcr s_li_e donauerit qu_e
inpotestate.eius e_at, &c eam
exheredauerit: si id hereseius ra-
ratiniure.namhicqui tum habeatScxinde eavsucapiet
donat,non fit paupe- donationem , qua ex die ratam
nor. Donatio autem , _• , • • - 1 1
intervirum & vxorcm heresfdonauonem habuent.
prohibctur,ne se bonis Ante completam vfucapionem non
spolient. Vide scripta eji acquifitum.dominium vfucapieti.
add.l.4.CviAc. jtem non dominHi serui non pottft
c C Fauperior. pau- • , . r 1 r \ r <-t
. Pauperior pe.iorcautem tunc in- l?fllm ^mtttere : fed fi de saUo
faftus cesetur telligitur fieri , cum manumhtat,cadit a pofseffione: & sic
«jui obligatus eius rei nomine obli- vfucapio interrumpitur naturaliter.
gatusest commodanti P a V I. V S
vel deponenti: & hoc v. S c ^ v 0 ,* A Uhro $. Kesbonsomm'.
calu ccllat, licut& m ^>. „■ , ' u 1
Vi pro donatocajpcrat viu-
capere , manumittendo ni-
hil egitS:quia nec dominiutn na-
clus suerit. quassitum elt, an vlu-
capere desicrir. Rcspondi,eum dc
quo quaH'itur,omisilsc videri pos-
scssloncm, Sc ideo vsucapioncm
interruptam h.
vi.Hermogeni anvS librose-
cundo iuris Epitomarum

citur quod tu vsuca- faioc co^'
pies rem titu. pro do-
nato: non pro emptQ-
rc.FRANC.
i C Donationts.in to-
tum : <vt supra de con-


tSt.

Qc

i Vsucapere
rson potest qui
caat in lure.

sua : vt s:e.L].§.fi inter.
alias si nontenetur,vel
quia dominus consen-
iu : obtinet quod hic
dicitur,& s. de don. in-
ter <vir. q> <vxo. l.si con-
jlante.A c c v r s.
d C i-rocedere. Oppo.
aut putauit dona va-
lere, & sic errat in iu-
re:&unon vsucapit:xtf
s.de vsuc. i.numquam.
aut scit:& itaest malx
fidei: & non vsucapit:
vt~S.de vsucl.sisur. §.j.
Respon. hic speciale
vt error iuris non no-
ceat. Vel veriiis, hic ' _
duplex fuit enor. er- PRO D E R E L I C T O.
TITV LVS VII r.

Onationis ' causa facfa ven-
ditione , non pro cmptore.

sed pro dcnato res tradita vsuca-
pitur.

Res habita pro derelitlaa vero rem alienam causado- "der,e **\
domincflatim defwit esfcipfiiti,etirtm nationisin totum. di-
antequam per aiium occupetur : ejr
ejsicitur••occupamis,fiscit earn pro de-
reliflo babitaw.si autem nonerat il-
litss ,sed aliena , tunc occupans non
acciuirit flatim dominium,(ed vsuca-
■ j • j • • . ■ j ■ ,. trah.emp. I. si auii sun-
piendt condmonem : &tdemm aho dum.iccnsli proplrte:
qmhabeat caufam abipfo.PAVi. vteo. tit. I. siquis dona-
1, V l P 1 a n v s libra duodecimo tM?' & facit C de "" "
adEdicium. trfhmf emV\ L emPli-
& flus valere quod
I res pro derelicfo "gitur.
habita htstatimno- p R _ —
stra eiie dehnit k,6. l 1 c r o.
occupatis statim fit: Inftar b habet dona- h ptodertli.
quia hisdem modis ' tionU.vt infrade stipu- ^o|,•'b™S(,0•
resdesmunt eiscnostrs , quibus la' C™- Lcl"od scruus- "
, . x & uieo pojt prueden-
adquirutltur.. _ temtitu.competenterpo-
"j^s habita a domino pro dereli- nitur.
blost fciens hoc accipio eam, statim
esftciturpro derelitlo , & definit esse
ciiv, : licet Trocalm contradixerit.
Franc.
1 i.Pavlvs libro quinquagensimo-
quarto ad Eduium.
PRo dcrclicfo rem a domino
habitam si sciamus m, poilu-
mus adquirere. 1. s SedProcu-
ius n non desinere ° eam rem do-
minicsse,nili abalio posieila fue-
rit: Iulianus desincre quide omit-
tentis eise:non fievi autem ahc-
rius,nisi poilclsa ftient.ck rcclc*.
Qiiod iuris eft de teto quo ad to


1 res.]C a-
s vs. Rem
habuit do-
minus pro
derchcto. statim desi-
nit esse dominus eius
rei: & qui eam occu-
pat,statim fitdominus
eius rei:& vltimavcr-
ba legis expone vt in
glo.FRANC.
k C Desinit. mobi-
liscciim abiecla est: '*">*«&.
.... ^ . cto rcs moci-
immobihs, cum exie- ks&jraraobi.
risdeea animo dcre- ics qucmad-
linquendi. & sic non moJurri lu-
est contra : ~i.de acqtur. bsantur.
pojsess.l.sl quts vi. §.dis-
serentia.Sc facit insra l.
noxa-

j proxi.& supra de>
tum,idem turts eft departequo ad rlllquJJmdum.§.

pAtterntfed non eft idem iuris dcpar
tequoadtoturn.B ari,
iii.Modestinvs libre sexto
Dijserentiarum.

& infra de surt. l.sal-
sui.§.fiquH. &§.siia-
clum.
1 C Jifdem mod'ts. ac-

/ Occnpatio-

quuuntur <• emm per nfi ^^

* Pro dereli- rauu ellun ln in«>cre
aotitulo pos- dens donationem ge
siderequid.

ncraliter valere inter
e Caufe Jue virunr & vxorem.Item
:i conua_ errauit in fafto.putans
, no. rem donatam fore do-

~Etsimiliter titulo *pro dcrelicio posstdet
qui rem a domino vel posfejjbre derelictam
currunt.qua- occupauit.Cy lAC.
ntm vna no
cet,alt«ra pro- nantis: 116 errauit cum
putauit dona.in illa re tencre:puta quia maritus ex causa lucrati-
ua habebat^vincitus-ergo hic errdr ' iuris ab crrore facti adiun-
cio per veram g opinionem,quam vxor habuit in re donata:& sic
procedit vsucap.Item ex diclo errore fafti quia credidit rem do-
nantis,prouenit error iuris,dum putat rei propria; coniugis valere
dona.& ua cx quo principale '» non nocct,nec accessorium.Item
errorfacT:i &iutis est mixtus,vt patet cx prxdiclis:& fic non no-
cct,arg.~Lde dona.intervi.Qr vxo.l.si sponsios.^.generaliter. /
"citur per vera Qtpater. ] Casv s.Pater filix' quam habcbat in potestate do-
opimonem. ij nauit rem alienam : tandem eam exhcredauit: decelsit relidlo
» ^>pimone hercde : & heres habust tatam donationem. dicitur quod extunc
aiTunserror P°terit filiavsucaperc.PKANC.
vincic15 eir°Ce c ?" Rdtumhahnt.cnm.Tp3.tet mutasFet yoluntatem .- vel fortc
h Principale si °Um non confirmabatur silcntio.Azo.
non nocet,uec t s Heres, non enim prohibetur heres donare. C Sed an ex-
Bccessbrium. hercdando ' videturmutarc voluntatem forte?distinguitur : ma-
» Donatio re- lamentc,vel non:vtar<r."s.de bo.lib.l.stpatronus.
uocan vjJetur ^—. __ . _ _« ■> '

dcit, inlpicie'
da elt llla qua
nocet , clt c/ito-
y.Cx[inLim in I.
4 C. ds yjHCJ/i.
s>YQ ernpt. nussi.
35-
/ Error iuris
aberrore fa_ti
adiun&o vin

pcr eshcrcda-
tioacra,

Q

Viprodonato. ] C a s v s . Scruum niihi donatum a non do.
mino m .numisi antcquarn Yiucepissciu eum. diciturquod

AN pars pro dercliclo habe- occupationem.que.oc- rsitur &amit.
■ cr -r 1 r. . cupabilesiunt, vtrcrx tuntur.
_ n possit,qua:n solet. £t qui- &riimiJia. econtra a.
de si in re comuni iocius partem -mittuntur cumfuerint
suam rcliquerit, eius elsc desinit: occupabiles, qtixante
vt hoc sit in parte , quod in toto p. non eranc: & racit.f•"
A, • _ • ■ j n. sra deregu.iur. L nihil
Atquin tonus rei dominus effi- ^ &'LsM qwhuf
cere non potcst Vt partem reti- cumque. c Et not.quod ' ™"^
neat, partepro dcrelido habeat. ln luc & duabus se- „on poceit^ut
quentibus legibusnon rcmpro dert-
habet locu .vsucap.pro lisso habicara
derelic5to:quia statim fitoccupantis cum erat derelinquentis Acc. '£0 '''"io{™*
m T\Ro derelicto. ] Si fciamus. aliudii e ex aliacausaputarem me P""'eV/J
■ • o 1 t. A 1 . . — capcrc , i^u
X acquircrc,& pro dcrelitto rem habitam occuparcnwjj. s. a]l0 t w/,;.
pro cmptore.l.iJ.§.sisub conditione.fa ~j.eo.Lsnd quod. quod Csp»!l
n s 1'roculus. & malc.arsru.tamen pro eo. supra ex aui.cau.ma. .//.Copio Je-
l.necvtilem. ° "listo^
o C Desinete. si modo desinat posiidere : vt dixi s.l.proxi. ne sit P'S v.jer(.
contra.sT.<fe acquir.posl.si quis vi.§.disserentia.A ccv». verhatem q"»
ANpars. ] C a s v s.Sicgo & tu habemus rem communem, Opinione c«-
possum partem quam habeo in re , habere pro derelido.ie- stimst.
cusii partcm rei mca: volo habere pro dcreliclo. nam non pos- /Part.'?",?,„'
sum.F_.ANc. Lodtotiusad
P "S Quodintoto.sic 's. de adquir. here.l.siferuus eius qui capere. .oaH„.
& de vsur.l.quiscit. . ^ Totius rti
q C Non potest.iic ~s.deadq.here.l.j.& de admini.tut. I. cum qu&ri- doniinus,p»t"
tur.(j> deprocu.l.in caufs.. gr C.deiuredeli... quidam. insin. & noc tem rc
nisigforte priiis fundo diuiso,vel domo per parictes,alteram pro ^%a0'jwb.r*
dereliifo habcatiquiatunc duo iundi_& duxdomus smv.vtsJe „vem:iimo^
lega.yl.q;iodmwum4-fiq'i'tsposi. po..W

509
y sut#0

1
SRem h*bl

ion
octW,

Dderdiaos

api««Pr°e

a

qaam f° "

idonatvn

_<_»»
nam<-
.amvcndat.r
«ot vsucapn
Qi00.]R,ern
Pro a«ellftc
aomin®, app
ihtim mca
iacm ciim qu
pccania,vela'
titmam apPri
tium en.ciuU
£ ^ Hahit*
domino •' ^1'
iteiiii ejsel: sactiis t
d s ln en c
idest.proderc
bitam.
e ^ CrnsiM.
emptore , qt
derelido.
I?i,«s_- lymbtmu,
liltrii. minio.
g s .74;» C
(p,Wi-bonttmiimil.
jjHpro-o-quoci pro D '
iwvsucapio- posudetur,qua
«''"'^■naioncpossid
IF10 d_r.li-.., »•.,,(•_ ;
a,1b«doJ^W-L
(iitvidctiir. «w.Accvrs
Ji s S«'-MS_rUb
tixoa sciens;
i s Demina.
ua;quia(vt d
ent aliena: &
no sit fafta pa
proccdit vsuc
].titu.\.lsiv\
Cjuoddicitut <
'WpiMt-re^enaiiest ;
tl!' donaucnt. S c<
dicunt quod
sua tes fuiss
locum quod
tut: vt tamei
m pta.-sentcn
vcndit : & (i
quasi a mulii
turemere-.&i
noc pra.sens (
* s Contim
statim cum a
dero.
,„, T Simul.tH
a »«» j
}*«» dif- 'amen misili
«««l. bitis pro dere
qui habet pi
ft° > principa
«rere:vnde
^quamabali
sedUaauin
tio careie ve
"«e-Tedomi
;.«*.. Npf^
,>P»tci.. -L\cumnc

" '«iliir,.,
>._
1,1,

c't am
Mft, -^\c

ltlHumcr
'deciteas


loading ...