Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 509
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0257
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
» 1

h
D_£S$F5°9

Pro legaco.

S*o

«atio^ca^

*■■

■ "1H r„ "0-
CUuMu6d>0!>s
*&+_£***

la. sc

■eru. ].c

■V

v •c]uodscr;>(t:
& lde° Poli t„ P

'0 poft

Jvs' Ra,
nabnit do-
deiehtto. statim de/i-
mt esse dominus eiuj
rei: &quicamoccu.
pat.statim ficdomians
eius rei:& vkimaver-
balcgis eipone vtin
glo.FjUNC
k j Desinit. mobi.
lisccum abieflacst;'^
iaimobilis,cumeae.*5
risdeea animo dcte-fa
linquendi. & sic non »■
estcontrats.-e.cjiw.l**"
possess.lsiquit w.§Jis.
screntin.k facitinfml
proxi.Q> sitfrtt demu-
li.l,quemttdmodim>.'.\.
& insra de surt. l.fd-
sut.^.sistts. 0>§.siiti-
Mum.
1 s Sfdem <«&•ac' ,0
quiiunturdenimperM8|
occupationem,c|iicoc- m
cupabilcssunt,vtfett'wrj
& similia. econtraa-
-niittuiKurcumfucik
occupabiks,qoMite
noneranr:&iacit/»-
sradereiu.mr.Lnhl
taph&Ls*m:tte
in hac & duabus le- na¥
quencibuslegibusnon^
habetiocs^;;;,;
atderelinquentis.Acc.ji
aliacaul-pu»reffll!V
imoccuparem«.s'j:/;
i-*'rf' •„«»/(. »°s
.fupraex !»>x0 *»'
tdixi .._/♦»* ne <*j
,ArCV»' "•"'■
v ,«rfi-'',»<
li

IC a S v s. Rem habitam pto dereli-to a non domino
apprehcndi.credensquoddoininus vcrus esTetillequi habuit
carn pro dereli&o. diciturquod vsucapio istam _em.F_.ANC.
a s Habitum. anondomino.
b s p„,„7»«-.-.domino,s.i-icetprode_eh--0.
C<Iid,qtiod.~]C k s_ vs.

I turx non sint:alioquin«credcndu esfet derelinquendi animomcr- - _» dereii-
ces ladtaue: .f j .defari.falsw4.si iaHum.lo.2c facit s. __ /.. #/,. «9o rcm habe-
de tac.l.ii.§.ft.& l.qut leuand&.& hisl.de rtrum dtui.§.ft.A c c v R s. ri coll!g'm"s

IV. P A v L v S libro quintodecimo
ad Sabinum.
ID quod pro derelicto habitii *
est,& haberiputamusb, vsuca-

* domin*

^)Rem habitam a no
domino pro derelisto
occupaui, & catn ven-
didi tibi scienti eam
prodereli-tofuisse.di-
citur quod bene vsu-
eipics ta pro emptore, pere polinmus ,etiam h ignore-
quam pro derelisto. mus a quo derelicflum sir.
lcmsi vxor: rem alie- v. p 0 M p 0 N , v s Uy0 trigenstmofe-
cundo ad Sabinum.
SI id quod pro dereiicto habi-
tumc possidebas,ego sciens in
ea causa essed,abs te emerim , me
vsucapturum conitate:nec obsta-
Idcm cum quisspargit rc qu<Sd in bonis s tuis non fuesit.
pccunia,vel aues amit- jsjam & h cibi S rem ab vxore do-
natam sciens^emero tquiaquasi
volcnte 8c concedentc domino '
* id faceres.idem iuris est.
1. s Id quod quis pro dereli-

nam donat viro,& vir
cam vendat: nam em-
ptor vsucapit. [ Id
qvoD. ] Rem habitam
pro derelicto a vero
domin® , apprehcndi.
statim mea emcitur.

tit.nam apprehenden-
rium emciutur. Faan.
c s Habitum- anon
domino : alias statim
estet facrus dominus.

d *T In ett causa csse. n .1 . • \ t
-j n. j i;a« h,^--«0 habuent , continuo k meum
id elt.pro derehcto ha^ . v . , .
ru:hcuti cumquis a:s lparient,aut
aues amiserit

bitam.
c s Constat. tam pro
cmptore , quam pro
derelido.
fquieassu- f:<J In bonis. i.in do-
stulerit. minio.
g s iJam & si tibi.
4 Pro deseli- bonum sifflile a> nam
sso&pro do-quod pro b dcrelicto
nawvsucapio- posIidetur,qLtasi exdo-
nis similitudo. natione possidetur : vt
sto habes do- hdesttpu.fer.l.quodstr-
tascvidctur. «s^.AccvRS.
h <J" SciensJtibi dona-
ta:non sciens alienam.
i s Domina. putati-
ua: quia ( vt dixi ) res
erat aliena :& (iccum
no sit facta pauperior,
praccdit vsucapio: vt
j. srs«. j. l.sivir. & dic
quoddicitur concede-

quamuis incerta;
pcrsona: voluerit eas este , tamen
eius fierent cui casus tulerit f. ea-
que cum quis pro derelidto ha-
beat,hmul ' intellegitui: voluisfe
alicuius fieri.
vi. Ivlianvs liero tertio ad
Vrseium letocem.
NEtno potest pro dcrelicsto v-
sucapere,qui falso existima-
uerit rem pro dcrelic5lo habitam
else'-".

VII. Id £ M librofecundo ex
Mrnicio.

s1

quis mcrces n ex naueiacSta-
tas inuenilset : numideo vsu-
*sohe proce- re^etiali est absenscu caperenon possir,quia non vide-
donauerit. Sed quidam rcnau. dereIidta, ^ quxdtu,, Scd

verius est, eum pro dereli<5lo vsu-
capere non posse.

v I I I.

P a v l v s libro oBauodecimo
Resfonforum.

dicunt quod etiam ii
sua tes ruisset ,habet
locum quod hlc dici-
tut: vt tamen exigant
ea prxsentcm ciim vir Qni negat dimenta, & alij tradi
vcndit: & sic emptor mmdauit :pro derelith videtw ha-
quasi a muhere videa- ^_ B A R>
tur cmere:& iecundum
hoc prassens consentit.
k s Continuo. id est,
statim cum apprehen-
dero.
1 s S/78«J.post appre-
rMissilioni & henlionem.differunt c
pro derelisio tamen missilia ab ha-
fcS d's" bitis P1"* derelido:cluia
qui habet pro dereli-
c\o, principaliter vult
carere:vndc etiaman-
tequam ab alio apprehendantur,desmunt clTe sua:^ s.eoi.ij.infi.
sed iastata in vulgus principaLiter vt alius habeat, licet secunda-
no carere velit,tamen demum postapprchensionem altcrius.dcsi-
nit essedominus:a;s &Inst.derer.diui.§.boc amplius.& §. pe. Item
est arg.contra.^«i£: §.s.de test.tuti tutor incertivs.foLtutor ita.
~Ewo potest. ] C as vs.Rcm quam putabam elTepro dcrelicio

SEmpronius Thetidi ° status
quxstioncm facere tentabat,
quasi de serua sua nata sit p:qui ^
iam testato conuentus a Procu-
la nutdce Thetidis in soluendis

Emptmiut. ] C a s v s. Thccis nata ex serua Sempronii & eir c^-animo, &
,-mnam:qux alumna no- sua P,o,icien-
miue Thctidis pctiit tis: vt hic,qui

JLucio Titio,habcbat Proculam in alumnam:qux al

i\

lucapcre

n:

pro deteliSo _l_^cum non esset,apprehendi.dicitur quod non Yiuc. Fr.Acc
«eua potest, m r £sse.n[(i d iustus error interueniaf.vt in aliis diximus si.de
<\>n lultilhmo r ^ 1>. ir a
crrareputi.t vsucap.l.Celsus.AccvK.
"m(atienam C*Iqu'tsmerces.]C as vs.Mercatormerccs quas habebat mnaui,
reipsj ) habi- ,Jcieciteas adeo copositas quod aqua non poterat cas dcstrucre.
«m pro clere- diciturquod non prassumkur vellc eas habere pro derelido: &
Hicl?,'C* ideoappi-ehendcnscasnonvsucapittitulo pro dereliclo.FRANC.
pidinUsl,' n 1" Sl' 1Htiss»erw.Cbcncc6nositas;vtctia!i noncapiantur, peri-

i- • r /" 1- r , alimc-ta a Semproiiio: m«ces.bc»c
ahmentis r ^respondit nonseha-
bere vnde alimenta eiusdcm ex
soluat: sed debere eampatri suo almienta.&dixir: va- ao' rem sua.„
restitui Lucio Titio s. idquc *ea • ad patrem suum ha-erc n6in-
illa in testationem r redegilset, vt
postea nullam qusstionem pate-
retur ab eodem Scmpronio : Lu-
cius Titius Seia: Procul* solutis
alimentis u,puellam vindidta ma-
numisit. qux*ro,an possit rescindi
libertas Thetidis. Paulus respon-
dit quoniam ciominus ancillajex
qua Thetis nata est,Thetidem pro nuspotuit eam
derclicfbo habui(sevidetur>potuis- mmere. Franciscvs
se eam a LucioTitio x ad liberta- ^ c j: v*,
tem perduci.

Thctldi darc cir,pro dc-reli-
ara
. in-
Lucium Titium.& hcc ceilig'«'r,hpc
rcsponsiofuirin scri- est ,rem sus,ra
r.f,t, J cl , r,crcIcre ve lc.
ptis_ redafta. tandem *d4*GU.9.;»
Lucius Tinus eam ap- sis»i>.d, adqui.
prehendit,& manumi- ^v.dominio.
sit. diciturqttod libcra *|eicl«=<:«m
est,quasi dominus ha-
bueritcam prodcreli-
cto, & sic effedla fuit
Lucij:&sicLuciustan-
quam esFectus domi-
manu-

PRO LEGATO.
T I T V L V S IX.
Tttulopro legato possidet U qui. ex legati
caufaautLegati nominerem habet.CviAc.

llle possidet & vfucapit titulo pro
legato, cui legatum esl a non domino:
vt inglofs.VKA.tAC.
1. V L P 1 a N v S libro 6. Vispu-
tationum-
Eo-atol-um nomine & apprchensa puellaa
isvideturpossiderc, LucioT


0 s T^erirfi.pupillar.
p s Natdsit. dc Lu-
cio Tkio-.vtJ.insinie-
gis.
1 s _2?'- s- Scmpro-
nius:
r s Alimenits.qua; si
dominus crat.daredc-
bcbat.
s y Lucio Titio. qui
pater erat Thetidis.
t s In teftationem.i.^ - Testatio prg
sctipturam coram te- fcripuira cora
stibus. cestibus facta.
u s Solutis alimemii.

cui legatum est V.
Pro legato enim

x s Lucio Titio. qui
eam occupauit, & est

sic ~s~.de noxa. I. qucm-
admodum. §. j. Sed vi-
dctur statim liberaittf
in Authen.dc nup. §. fe>
multo potita. (j> Cod.de

T55^5^ possessio & vsuca
pionullialij quam cui Iegatum:
estjcompetit.
1 1. P a v l v s libro quinquxgenftmo- Lati. ilb. tol. T.\. §. sed
quarto ad Ediclum. scimut.ciwe. sunt c6tra.
SI possideam aliquam rem, Solu.hic dixit dandam
quam putabam mihi legatam, Lucio Titio:quodnon
curn non eiset a , pro leeato non d^k {n™}n™Us-%'
r . r £> Ahjquodilljchaccor-
viucapiam. rigat. j.Tudicquodc 'Alimeta!•_-,
iii.Papinianvs libro vicenfimo- \\\x in languente, hic Cari"Bd°
tertto Ghastiomtm. in non langU£te. s An minJ stacirn "
On magis quam si quis em-

N

cment

autem sola J denega- hbenim face
tio alimetorum faciat tc vidctur.
ptum existimet,quod non nabed derelifto? 'yPro derc,i
• u _ _ r

. 6,0 non itatpm
Respon. non : vt C. de is )ubetar cui

PRO LEGATO. cupare, & pro

libcro gercre,

TSlot.hlc cafum incjttoille qitiba- insan. ex.l. ij. & facit aUmeta tantii
bet caufarn a domino,non esficitur do- si^radesta hom Iser- hant de«e-
V, . . - ". ,. uut.&de dam.inseci.l. g»ntur, vthie.
mmutftd accjumt, vsucapiendt con- stsin!ta4.non aJm.& \™/™££
dittonem.Pavl. §.si quk. adeovt scip. '
1. v. P a v l v s libro quinquagenstmo- sum poJlk oc*
qttarto ad Edtctum.
PRo legato potest vsucapi , si y ^#^2 Egatoru.]
rcs aliena legata sit: aut testa- os^^ Legatum
&qiiandoqucadomino:.'s J./.iii/.alias statim^-fit dominusetiam '^egateritm
Cme\mAnionc:vtmfradesi#.LaTtio. s Et an sic currat vsucap. ^""raunsitst^
line traditione possess.dic vts.de vfucapi.Celfut.
z s Legatum. vcl iustus crror interucnerit.quod dic vtj.ei.iiij
sy~\.pro suo.l.pen.%.sin.
Slpossideam. ] Cas vs. Credo rem mihi Iegatam , Ctijn non sir. C » ™n donta
nonvsucapiameamtit.prolegato.idem in tit. pro cmptorc. 3|^Jjs|**
h.d.cum l.seq. Franc.
a s Non sjsef.ncciustuserror adcst:vt dixis.l.proxi.
b \TOb magvs.]Non emerit.nec iustissimus error intcruenerit:
±\^vt~~.proemptJ.ij.in prin.& l.qttod vulgb,
PRo/^„sss.]CASvs.Siuetestator legat rem alienammihi, siuc
suam,& in codicillis adimat, & hoc ignorem : dicitur quod
vsucapio ista rc tit.pro lejrato.Idc cst &J_ kcet Titip,& duo sinjc
Tiuv

legatanum, si
res ei legata
cst a domino:
loading ...