Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 511
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0258
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
5 ii Digestorum Liber xlj. Tit. x*

512,

Titij,& vnus eorum apprehendat legatum.narn vsucapit.FR an.
Xt Adempr.* no a s Adempta. Quod ergo est adcmptuma,non omnino perinde
perindeomni- habctur ac si legatum non fuistct,cum b sioc inducat iustamcau-
no habentnr, sam errrandi:& est sic in reuocatione mandati:itf j. de folut.l.cum
acsi legata no „uvi_ Se(j arg.Contra. 1l.de leg.U.snta sit scriptum c. Sed li res ade-
iErromiu. Eca «« wstatons , &
stam cauiam htpostea heredis : er-
inducit legati go transtulit dominiii
ademptiovi:& in legatariummon er-
mandati rei.o- g0 in(Wt vluCap. Ad
cat.o. s & • , /•
cLccati ade- hoc cluld'lm dicunt
prilommium quod res erat apud le-
no adquintur gatarium sine vitio:i* Idem potett tlici c & li Ui noiTU
legatano. j . eodd.si non traditam.
i.Alij quod heres non

toris quidem sit, sed adempta a
codicillis ignoratur. in horum
cnim persona subest iusta b cau-
sa , qux sufficic ad vsucapionem.

ne erit dubitatio: veluti si Titio
legatum sir, cum sint duoTitij:
vt alter eorum de se cogitatum
existimauerit d.
Giuantum ad vfucaviendum tit.
pro leeato ,susficit mors iUirk ejtti le-
rat. j. Alii quodvere ' f . > j r -rr L.n
■ ■ C A s 1 1,autt' & cjuod putetur juifje ipjiM,

tradidit,sed dixit ,cui-
cumque est legata,eam
accipiat. vndc non vi-
dctur huic tradidtslc,
cum ei legata non e-

tradidit hcres
conditione , ii ei de-
betur: vndesieidebe-
tur , statim est domi-
nus:nunc ergo vsuca-
piet. 4. Tu dic quod
heres simpliciter tra-
A Legau do- didit:& prudens in iu-
mmium re&a re credebat dominiu d
yia transit m recta via in legatarium
transisse: vnde traden-
do no intendcbat tras-
ferre dominium : sede
iam transsati dominij
posiesTio.tradcre : vnde
no trastulit:t<r s. de co-
dic.ob cau.l.uj.%.subtil.
b s Tufiacaufa. sic J.
eo.l.si.iQi arg.~s.deacqui.
here.l. c.iim quidam. %.
quodsii ipfie putat.
c s ldem potefi dici.
/Existimare & si sit iustus error.
existimare de- d s \ Exisiimauerit. &
existimare f dcbuit
propter maiorem af-
fe&umg : nec dubium
sibi erat. alias si in du-
bium reuocct ius , im-
pedit hoc lcgatum : vt

legatatium.
* Dominium
transferre &
tramlati iam
' tlominijpos-
sesrione tras-
ferre diffcrut.

bere paria
£ Voluntatem
defiicii m du-
bio colli^imus
ex affeciu te-
statoris.
h Vsucapere
pofe^vTsd- sJerebui dub.l.sifue-
gnoret condi rit. & ua hic erraret in
tionem suam, iure:& sic non vsucap.
puta se spu Y? a m, ] C a s v s.
r.(,m,cum pu- J[^,Lcgasti mihi rem
tarct se legiti- rTr".. y. . ,,
mum ».cV J^'1-.diciturquodv-
Um m /.4. »»■ tucapio lstam rem h-
^i.Cod.dt vsuc. cct dominus eius vi-
sro rmptorr. uat:dum tame credam
' *ddt G'°sJ- tcstatoris fuissc:& h.d.
qut conWu 4.1» 1 . -
si C. A (««/?«. hxc^cum seq
k SpuriuS qui
nihil a patre
capere potest
titulo lucraci
UO ex .Amh ex
complexu C. de
inceslis.t i.C.Je
TiatHr-j/ibu* res
sibi relicias vel
donatas a pa-
tre non potest
pra:scribcre

licetsit aliena,& domin m eim viuat.
P A V L V S.
v. Iavol ENvs librofeptimo
ex Cajsw.
EA res qux, lcgaci nomine tra-
dita cst : quamuis dominus
eius viuate,lcgatorum tamen no-
mine vsucapietur.
vi. Pomponivs libro trigensimo
secundo ad Sabinum.
SI is cui tradica cst , mortui es-
seexistimauerit f.
ss poteft vsucapere tit. pro legato,
qut potesi capere ex teftamento. Fr.
Accvrs IV s.
vii.Iavolenvs libroseptimo
ex Cajsio.
NEmo poteft legatorum no-
mine vsucapere,niii is cum
quo cestamenti fadio est & : quia
eapossellio ex iure testameci pro-
ficiscitur.
Semper non esi necessaria traditio
ad vfucapicndum.
viii. Papinianvs libro vicen-
simotertio S)us.ftionum.
I non traditam pollessionem

tandemademit eammihi incodicillis: ego hoc ignorans ccepi
possidere lllam rcm.dicitur quod vsucapiam.FRAN.AccvR.
i 5 Recft.i.cui testator rccT.c k-garc potuit.
k s Noniure. Sed op.aut sciebat:& tunc mala fide: vts.devjuc,
l.si sur.z\itwon : & lic errabat-in iure:& tunc idcm vt non vsuca-
piaf.^r s.de vsiuc. l.nu.

(i non iure k legatum relinqna-
tiu-jvel legatum ademptum est ':
pro lcgato vsucapi post mmagnas
varietates obtinuit a.

iugrediacur

ime

vicio

iega-

e 5" Viuat. Noh est
contra. s.pro herede.l.).

tariusj legata: rei vsucapiocom-
petit.
ix. Hermogeni anvs libro
quinto luris epitomarum.
Ro legato vsucapit,cui redfte '
iegatum reiicrum est. Sed Sc

P R O D O T E.
TITVLVS X.
Titulo pro dote posisidet quicx caufih
dotts rem fiibi habet. Cy 1 ac.
Si res detur in dotem vnitterfali-
ler,vcl fsiecialitcr ,matrimonio ccntra-
c7o vfucapiturpro dote , ante contra-
clum vcro vsucapiturpro suo:nifi ex-
prefse st atlum cptod non tranfcat
dornimum msi matrimonio contraclo:
Qr hoc fiue rcs detur ecftimata ,stue
inaftimata.B A rtoivs.
1. Vlpianvs librotrigenfmo-
primo ad Sabinum.


<7#A?s?P>.esp.licetde iu-
re non tcneat , tamen
legatariu.m dic in facto
crrasse: -vr. quiaacredi-
dit puberem,&sic pos-
se tcstari,. qui erat im_
pubcs.^rg-. s. -pro empt.l,
ijip.si 4 pupillo. Vel cre-
didit adclle septemte-
stcs vcl sig.illa ,- vel ex
causapra;teritionis ap-
paruit postea no vale-
reiure isto:licethodic
sccus : vt C. de ii.pr&te.
authen.ex cetufia.
1 s Ademptum eft. de
hocdixi s.e.l.prolega.
m s tosi. si lustus sit
error. s Sed videtur
quod celTct vsuca.pro
kg.cum tcncatur peti-
tione hcreditatis qrue
est perpetuaLv:Wc. de
pet. hered. I. hereditatui
Resp.propter iustumc
errore habetur ac II ti-
tuluuhaberct:vnde di-
cla aftione no tenetur.
* s Voft magnas va-
rietates ohinuit. Sic in
l.cum ex vno. T- d.p. nhii.

«Tefc
pllbe;
test.

■ari

nonpo.

Itulus ert: vsuca
pionis , .& qnidem g*t-& atf. qyi.c.s.de
iustiilimus,qi)i ap-

t Hereditatij
petitio ptrpc.
tua cft.
< Error iustna
pro titulota.
betur.
«'Titulumhj.
tere videtai,
<]Hi eiroreiu.
stura haLuit'

cond.tsy demon. CriAC.

pcllacur pro docen:
vt qui indoterem0
accipiac,vlucapere possic pspatio
iolenni quo solent qui pro em-
ptore vsucapiunt.
1. s Et nihil referr,singulx<1


D O TE.
ltulns.~\Q,K-
svs. Titu-
us pro do-
te iustiiTi-

quia ibi non etatmor-
tuus cuius crcdcbatur
fuilTe hcrcditas:& hic erat mortuus cuius credebatur fuissc res Ie

Sga.t3..8cf:a..'j.prosuo.l.pen.§.sin.ej> l.sin.&c coniunge le.scq.Acc.

mus est:nam a:quum
est vtqui accepit re in
res, anpariter vniuersas r in do- dote.possltcam vsuca-
tem dencur. Pere titu.pro dote: si-
1. s Ecprimumdetempore «tqdeiat; vsucapk
. . J r t . tit. pro emptore. nec
videamus , quando pro dote quis est vis vtrum res quas
vsucapere po{sit:vtrumpost cem- dcdit vxor in dotem,
pora nuptiarum s , an vero &c omncs mu alienxran
ance nupcias c. Et qtuestio vnl- f*&^™'%f?
1 r r /t- 1 "am ahena:. Postea di-
gata ^ , an sponsus poillt , hoc ci: quando vsucaperc
cstqui nondum maritus est , rem qiiispossit ti.prodotc:
pro dotc vsucapere. Et Iulianus an demu post nuptias
inquit : Si sponia sponso ea men-

contraftas , an etiam
ante.Ttdicitur quod ii

te tradident res , vt non ante sp6sa dcditdotfspon
eius fieri vellec , quam niiptias soeoanimo vtdemum
vsus quoq e c

se

cuca; sint

:apio

ts. ] Exifiimaueril.&c est verum eum mortuu elTe , & scitur.
g "K ~TEmo. J FaBio c/r.passiue."u; ~j.eod.si. Sed si eius rei non ha-
j_^.beatcommercium,idem: secussiab eo Iegeturqui non
cst capax:t;f s.de leg.ij.l.mortuo.§.Labeo. s Item quidsi errans in
Jongo tcmpo- fifto putctse h posse vlucapcre:quia incestuosus est ' : sedputat cst cotradu inter personasqua^sutprohibitasa iurccotrahcrc.pR
re,etiam si se se lcgitimum?Itcm quid si alias estcapax,scd k non abistoaquo n s Pro dote.vts.de Publi.lfunt &alis..§.]
legitimum pu. Credit sibi relicTum ? Rcspon.hoc casu non vsucapit. Azo. Itcm io s Rem. alienam.

post cotracTas nuptias
fiateius:tuc antequam
matrimonium lequa-
tur,non poterit vsucapere vir.si autc noapparct quoanimo dede-
rit,cu prxsumamus quod dcderit eo animo quod statim siat cius:
sic spolus posfit statim vsucapcre illas res tit.pro suo,no prodote.
[CoNSTANTE.]Vxorres alienas dedit in dot£viro.dicit quodvir
potcst illas rcs vsuc.ti.pro dote.hoc fallitin duobuscasib.Primus,
quado nullumatrimoniuest c6tracTii,licct hoc putaret:alius,vt si

h O inon traditam. ] Sinevitio. vt quia hercs non satisdat:vt in

p s Fojsit.iach C.eo.l.vnica.Ac c v s.
q s SinguU res. i. singulariter, &per se tantum. res cnim illa:

taneru iutto c ■ r
„rr . r a.' ta.cniavtaproheredel.nn.
crrore taanvt . . J ..
polt BaHuni,
Salicctum.A \J cxcmplo j. quorum le.l.si.%.s%per legatarium. Vel quia heres ; aliena:fucruntdata:in dotcm.
lcxandrum & accommodauit volunta:e,licct non tradidit.vel quia vacantem & jr s Vniuerfii.C.tes mulieris. i.cum aliisqux erantmulieris , vcl
xs
vt
e-


cuta vodciUone-.vt s.de vsuc.l.siine.Scd non aadeo pnmum diccre
cp dominiu sine possesiione transeat,quandogeneralitcr dcdit:s'cd
sorte pro suo habet locu:vt J.innuit.<>./>n«.Sed alio casu ibi dicit.
s s Nuptiarum.&c ita voit matrimonium conttaiTum.
t s Nuptios.&c sic ante contradum dc iurc,vcl dcfacTo.Acc.
teftari.-dicitur quod vsucapicf. Tertiojtestatorlegauitmihiran: I u s f'«/^w.i.consucta.. g Veldic apertius & magis v*ulgariter
quam

•Balluis tr.vl.dc Dic quod non,propter iustum crrorem.quod dic vt~jd.proxi.not,
pr*[crip. ^.our- VyRolegato. ] C a s v S. Is potcst vsucapcre tit. pro legato , cui
*(4.^*y,8 1 potestlegan.qaia sit perlbnaqu.r possit capcrcex testamen-
Ncque obltat . cl , . *> ,' ,s.. n l r . r, • t-- ■ r
GIoiT./.i.i»/f. ^ccundo^mpubescondidittestamentum ,& legauit I uio ali-
iis.ut.prix.vhi clnim rcm:hic Titius crcdidit tcstatorem csse puber^, & sic posTe
dixi.

p Domim1"11 \
rei dotalis no
transsenur »
marituw ^
tratlitione ^
tiamsi w dotc
data sit vm-
ucrsitas boiio-
rum vcl «'
riiiin,Ptrta «c'
rtdiBB**'
y.Ctnp'"'''""
dt dHtpft'
Um.C.i"-'- ,
s VsuMP'0 "*
poiTessic»0-
WulgafiP"'
cSsuew, aset'
to.IsW

<€*»■slo»

]Met?osir>t.v
lium

infra./-j

itainti»
(riicatcr
nii.

c s Sed m
■ rfi. U dosbf^
Mia. Azo.&H-vl
ibi.
„ s Con^m
contrafto de
h&o.
h'si ttftt.
& de iute: vt
sequenti relj
sic s. de iu" i
siupMtit.ylJie
i ' Nullttsit
tiimonio.
jc s Putauit
iniure:vt_qu
bat valere iti 1
hibito,qui mi
vt Inftit. de ru
fr nlk. vnde
error iuris, n
bic&s.devs,
ilm satH ^«(«w.sccussi1
pkftvfnca «ttf.Ytquil
f f"s liberara,qux e
itisi rnodo . . r
)liiipersmk:qmatunc
(jai vtilr vsn- dote, pioptei
(iperenoneft crioiem,kabet
nu. t$i» yelprosao.se
mlLl Aa>.v»Ivtiaq
HitimS. oura aliosTOs
psitisHsiir- do.l.Proculus.
Hs*h".l'Sit.vhao:
** trimonium,
nOl istim
uikkism i3cu5esi n
fHtifik» ttaw.vts.eo
W'H«. vers.mupv
sccundum A.H
dic inxsti.«
stimentut ide
tur an fiant d
'VtC.deiure a
ter. Alij, vt ]
guunt,an sic
demii secutis
nant accipier
obtinct quod
^odstatim,
&t hoc agitur
'qnod ibi.& pr.
'"'■U-i. cuio
tr° e»>p.lq.§fi
Pl'osuosicvtI
PIessa:hJcinta
^statimfi
cod»ionis:W'
10n,!^«detia,
^isteest-.
: \ »?t»h
vth Unii
l-Plerum„
sMcl
P^sscdit. ma
1C • niinc
i


loading ...