Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 559
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0282
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
',< tmo deter-
rninatur: nam
ad oniinarium
remittitur vc
resticuatur ad
ucrsus '.onfes-
/ionem suam.
t Leg.ita non
pnrstancur nili
ecdutfo a;re
aIi?no defuii-

559 DigestorumLib. xlij.Titiij. 560
h\ Reditori ] Casvs. Crcditor qm mutuauit alieui in reseftio-

a s Abfoluere.hoc in fin.corrigitur a. Accvrs.
b ^ ATo» er«.& sic b apparet legata non deberi;vt/«i>tt» adl.Fal.
l.inratione.%.quodvulgo.& adTreb.lA,.%.pen.
c s Heres o>»»si.aliashcrcsomnc xs,& tunc dic qudd apud primu
iudiccra fuit confeiTus dcberi > cousitcns ctiam omnc xs ahcnum
soluturn. & tunc dic
dolo aducrsarijtvt s.de
iudU.fipr&tgr.§.Marcel- debere cura absoluere *. Si veio
Iws. &postea fuit arbi- qUia testacor fone soliiendo non
ter datus aUas heres e b c qu6dheres Ossitie<solu-
0/W?s.lcil!cec hdcicom- •
miisuni , & tunc dic
qaod apud prxtorcm

t Arbiter pro
judice delega-
X.O.

tutn eise apud praecorem dixerar:
& cum controuedia* & compu-
tatio d ifi ilibr ciset, arbiter d da-
tus fuenc:saluo officio eum abso-
lucurum e. Has enim partes eius
eise\ vt fi in computauone nihil
inueniatur>po0it absoluere:sed &
ex lliperiore casu s ad piscorem
remittere 8 dcbeatjvr absoluatur.

y i i r.

P A v L v s tibro quarto
ad Sabinum.

A Rdeicomis
suro no debe
tur , vel quia
nullu vel quia
teltator non
soiuendo, aut
certe omne
eius patrimo-
nium credito-
ribus datu est.
Pnore calu,
heres conses-
sus deberi si-
dcicommifium
.absolui poteii,
quod ftderco-
commiiTuni
nullimi xb ini-
tio hieric: po-
stenore non
potest , quia
iakem ab ini-
tio reiictuni
suit sideicom-
imlfum.
■s Cefiin hono-
tum excra ius
sieri pocclt
* Cesiio bono-
rum liberat, &
a qua rnf.iiiiu
libcrer.
•}■ Bencficium
de bonisSena
torum diitra
hendis pcr cu~
ratorem quale
sit.
*Delegatusan
poflic m ince
grum rcltitu-
tioncm dare,
seu,an reltitu-
tio polsit dele
gari.
/ Reftitutio
queadmodum
dctur aduersus
conseflionem
satti erroncS.

n:

'On omnimodo confclTus
condemnari debet h rei no-
mine qna; ati in rerum natura ciset

incenum

sit.

D E

dcie.■;antcm dicit hic
hercs polt confeiiione.
« K" Et cktn coittrouersia
& computatio dissicilior.
Vide l.siquando ioy. s.
de leg-1. Vide scripta Sc
not.adeumlocum. C v.
d 5" Arbiter.i. c iudex
strsedi&us delegaru*.
c ^ Absoluturum. Sed
quarc (upcriori calu
non iic .'Rcsp.quia c6-
tra confcssionem facc-
ret absoluendo,hic no:
quia^no absoluit.quia
non rehclum, scd quia
alias non dcbitum.Ac.
f s Sed & ex superiore
casu cum dixit ;dco sc
ciebcrc absojui , quia
nullum crat in tcsta-
meto lcgatu reliftum:
scd ipsc enans in saclro
sic confeisus est. A c c.
g ^ Remittere.hoc ideo,
quiaiudcx c dclegatus
non potcst dare in in-
t^-g.rcstitu. vt s.admu-
ni. l.ea,qtt£. §.). HoJic
tamcn lccus : vtC vbi
(y apud quem in inte.
resii.l.si.Et no.hic quod
(i maior tiretftn satto,
demum habita rcftiru-
tioae juuatur, 6V pro-
bato errore. & fic in-
tellissi:ut s. tod. L non
satetur i. Vcldicquia
hi^ loquttur in adulto:
vt s.lprox.§.pen. minor
aotem-pfo mrcptoba-
to cnorcante fenten
tiam. j. Ycl dic tertib
qu6d hic crat damna-
tus post consellionem:
vncte non niii pcr rc
stitutioncm iuuaturivt
C.de iuris &fac:igno. I.
error. Scd per rcstitu-
tionem fic vthic, &s.
de iudi. l.fipr&tor.§.\. &
sa.it fupra de interrog,
aciio.l.de s.tate. §.fin./j>
fupra qui. ex cau.manu.
l.\ infin. Ac c.
NOn omnimodo. ]
Casvi. Ciim
pttci .s a me Scichuirt
ex caula ft pu. confcf-
fus fum mc dcbeie eum, nescicns tamcn sit viuus nuncStichus,
velnon.dicitur qu6d mdcx non dcbet mc interim coudcmnare,
eumnefciat (upcr quo.namfierit ccrtum eum viuum:tunc in eo
me.condemnct. ficrit certum cum moituum: tunc ii tcmpore
conlcflionishocscicbam.condemnabit mein a:ftimationcm:alias
non.vthic,& fupraeod. Fr.
h s Deto.quia ccrtus debct cifc vtrum ;n astimattonem,an in ip-
samrcm rondemnct.qued in hoecafu non poifet faccrer^rg-. .de
sidei.lib.l.fi.hor autem ccrto quod non sit i.n rerum natura,diftin-
guitunaut fcieutcr fuerit confcffusiSc fic damnctur : vt s. eo. I. Iu-
Uanus.yux eft cotra vcl non:& tunc na.vthic.Vcl folucvtibi. Ac.
DE CESSIONE BONORVM.
Condemnati & consesstfifatisfacerenonpossunt, in carcerem solent
detrudi.-vt ar.C.co.l.j.& Hquo timoresit cesfio honorum. & ideo de hoc
dkit hic.

C E S S I O N E
bonorum.
TIT VLVS III.

ludicatobenesicio legts luli&,idest,reme
dio cesstonis bonorum ettam saiis, extra 1"
imJiberabiturignominia *quaminexecu-
tione iudicati infert possessio (y diflraclio
bonorum, nam & fi bona quibta sponte sua
creditonbus cedunt, veneant , nonproinde
tamen irrogatur eis insamia ac si ex ediclo
posstderentur, & profcripta venirent bono-
rum emptori. denique honeftius esi cedere
bonis quam pati ex edicto bonorum vendi-
tionem.sy huk simile eft beneficium s S.C.
debonis Senatorum diftrahendis percura-
torem.nam &hoc genere qutfit venditio
bonorum debitoris non irrogat infamiam.
C V I AC
Dislum ess supra de conscssis &
condemnatis : veium quiaconfeJst&
condernnati detritdmuur in carce-
rem,sinonsoluut:v:C.eo.tk.].}.ideu
eft adinnenta bonorum cessio , ex qua
fuccurritur condemnato ne in carce-
rem detrudatur. Ba r t.
I. VtPtAHVS libro decimosepti-
mo ad Editium.
Reditori qui ob
restitutionem a»di
siciorum credide-
ric , priuilegium
exigendi datur'.


ncin domus , habct pnuilcgum in exigcndo tam in hypo-
thccaria quanarln persenah act.quod dic:^* inglo. Fr.
i s Priuilegium.tzm a in hypothecana:vt &'i.qutb.cau.pignmta. *.Pr'«iIogillm
w»s/-/»./.j.quaminpcrsonah. quod dkvts.quipo. inpigno.hab.l.in- ^,Us quicrcj^
terdum.Sc fa.j,depriui- ^ s*f?"i««

II.

I D e M libro vicensimoprimo
ad Edilium.

ne adisi,

iciortf

IN personalibus adionibus, qui
poftea quidem contraxerunt,
vcrum vtkpecunia eorum ad ptio-
res creditores ' perncniat: inlo-
cum eorum succedunr.

iii. I'd e m libro quinquagenstmo-
oclauo adEdictum.

le.credit.Lst-ventri.%.\. °* te!l'.tuti<i
<fr s.sicer.pet.l.creditor.
IN perfonalibus,] C a-
s vs. Titiushabebat
multos creditorcs, &
quidam ex his erant
priuilegiati in astione
personali. tandem hic
Titius accepit x. mu-
tuo, hocafto cum.hoc
creditorc,vt dc hac pc-
cunia soluatur crcdi-
tori priuilegiatoi&nc
suit: dicitur quodistc
vltimus crcditor suc-

TS qui bonis cessit, anre rernm cedit in locum primi.

venditionem vtique bonis suis Fr- Ac c
non caret: quare si paratus suerit ^J ^l'^^;^^" *■ PTmilt$<
se defendere , bona eius non ve-
neunt m.

IIIH

<fto , vt pecunia,&c. vt eiusqUjcmi
C.de his qui inpriorum dicea icge ,vc
credi.lo.fuc.L). Pf «n» Uia.id

est

mutuojst

iv. I d e m libro quinquagtnsimo-
nono ad Edtctum.

I s Creditcrcs. piiuilc- j,
giatoa inperfonali.hccreditonb.tt
iwt.s.l.prox. & h.Cde darctur.
his qui in priorum credi.

TS qui bonis cessit,si quid poftea l*{»f)>&s4<»:&1-d?
1 • . -. * r. pnuil.credito. i.siventrt.
Xadquilicni n,in quanturasacere §.si.frs.<,iMpot.inpigno.
potest conuesiitur. /.creditor. & s adMa-
i. s Sabinus & Cassius pu- cti; Lsed Maaus. §.Ji
tabant ,tnm qui boniscessit, ne <J-US' •,cc"-1^
1 l- o u p a l 1S quibonts.} Casvs.
quidem ab alns ° quibus p debet, j^Qui ccssi.t bopis, si
poise inquietari.

P A v l v s libro quinquttgenfimo-
sexto adEdictum.

QVem pcenitet bonis cessifTe,
potest desendendo se con-
sequi ne bona q eius veneant»

aiiquid poftca adqui-
sierit, poterit conucni-
ri a creditonbu3 in
quatuir, saccte potcft.
Sccundo dicit : cedcni
bonis nodebet conuc-
niri etiam ab ilhs crc-
ditoribus quorutnno-
re non ceifit.Tcrtio di-
cit: qui ccflit bonis , &
antequa vcndatur pcc-
nitet de cc(Iionc,&pa-
ratus cftsc defenderc:

ln exigendo vel cenueniendo ali
quem in cjuantum facere s>otess,inspi-
citur quAtnm ex eius patrtmonij fru- non amittet bona. &
siibus potesi redhgi, non (suantum ex J3oc dicit ^xc lcx &
venditionererurnrcdigetur. Bart. ^ xonveneunW

v i.

Vi bonisrsuisccssit,simodi-

cum aliquid poft bona fua

Q
vendica adquiiuiit,iteru bona eius
non veneunt. Vnde ergo modnm
hunc arstimabimiis?vrrumex qua-
titateeius quod adquifitum eft,an
vero ex qualitate s ? Et putcm cx
quantitate id aefti.mandum else

c Cedtns bo.
nis,antc vrn-
fy J.eo. l.is qui.fa C.eo. dltioBem bo-
Vrr-IANVS libro sexagensmo qut bo.ce. possJst quan- norum pmtft
quarto ad Edicium. titatem. & de appella. I. {e¥um adh"c
r ■ i-ii! ' r- «■; dcfemltrt,&
siqutsltbeUos.&C.eo.l.hmmm(m.
segis.mg. contra.C. de rum ^.^
att. isy oblig. l.sicut. Ac. manere.
n TSqui.) Adquifierit. <i Cedes bonis,
lquod d iudKcmsiP"^0"
moueat:vtj.«rf./.ii^-u1erlt)C0„;e-i.
bitoris. rcpoteil:non
o s Ab aliis. poft e ftatim vel in-
agentibus,quorumti mmfc,^
rnoKnonccifcrit. adbon.^9
quod sacit s. dearbt.l. co"nll(,niat„r.
itemfivnus.\.refpon. & fcedensbonit
de capi. demiJ.tutelas.§. a nullo credi-
sin.ii hocnisi a4qaiira?';Tts.eod.l.quibonis. Item stifi kbonado- ^0^
ccat:adquod tcuetunvt dices f.eodl.pen.in gl-ij.ibi,iteman. P° ab iisq1"'
p s guibus.quibufdamcreditonbusabfentibus,quorumtimorc dem quoruci-
bonis ccllit. A c c. morenoncci-
q /^Kew/ia;w/>^.]£i;»<».svty«^wi.;J/.hoCtamcnsallit:Ytdi- iit niii aJqm-
y^ccsj.eod.l.penult. , T/^ i£Sfonis
QVi bonis.j Casvs. Qui ccssitbonis : si poft ccisionemah- s 'e^re p0.
qu'dadquiliuit,& modicum,non tcnebitur propterhoc.fi ^gjj,Bru-
autem multum adquificrit: tunc conueniri potcrit propter hoc. num tra*"-
& infpicitur cx quantitatc : (it prctiofum vcl non , hoc quod po- decedioM <>■
ftcaa<iqui(iuit,non cx qualitatc:vt fi mcnftruum vcl annuurarc- norumq •
liftumcft nomincalimcntorum huicqui ce(fctatbonis,vcl v(uS-
sruClus alicuius fundi : non proptcrhoc potcnt conucniriacrc-
ditoribus fuis. Fr.
r s §htibonis.fciliccto\r\n)bus:YtJ.eod.l.pen.nota.
f s &ualitate.\tmm fit prctiofum qtiod adquirit, vcl non.
af &»

561I,(i«ur'

niivolcns de-
bitti

wnofce-

siusveo|ta
ditorib"*'!
kora a4qu
dieitur qu
yult rcstdi"
hscbonan
tjvendcnti
integrc «e
tisiiat. F R
b s Si *
sortccum
dcrctur la
bonis cctut
c f Kursir,
sionem. A
d J Bonat
ftea quaesit:
mcn accip
cit. &s»pri
Accvrs-
c s\Vtce
yjfcat.
io c cxtra ii
l.proxi. cum

Kdtbti. Nec -r "»;' ,
irfow vclet.am d;
bencficiu to.- lussorem : n
turnegitijfed le.Idc.lsin.'
«kndde- ^n^^
^fft-i.dMued.
t,£4mm. wl lecundar
q4.i. ncadocautio
Mmaxa.Qikpiscsipl
mTfm mclcumn,
consttcndo,»- , , , ... ,
uendo,fideinf- sd &{>■ ^1 d
soie&pignus iutc, hic fub
fWoivelife. s t No» de
memh. bes secuudurr
iiDeoituarao „•
(citutBttaiBs ss«atio,qu
velin iure. ^riick, aut
* IncjiiikuWa dcbitmn, vt
Wno„, n im . j ,
aitGloff&in

tetibuseft
adfani.

quia volo prc
tcftcs.qaos i
tao.-qm pofl
cflequandoii
ahquid quxfi
tCoMopo. arg.s.ni lege:
h, p clle rati0..q,
fic debitor ,
tictur iudcx
tM»la,d s'0"?- nan
k Scntem 3W s»»t sui
W«etiagt,aWW.$.^g a,
J^opio ditotdcat:
p»Sii. ain> admittit
«nlipw. lcct dcbitum
*;%e. 'quidura.&
fe- ,CS'> non
>»i.dic;;§'- ,a« h.c crede
(^bo. ««bonaiuJ
l!t«foIen camfic,lt0: c
Ul* nib«gdebct

Kedi

ei» bo. cet

,l("«nib.c

Vtlam
v»udc

Hll,
Jtte

Poftqua
Pail'culat


Jtxit

W*a4
loading ...