Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 561
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0283
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
• • .-' '■■■*X 'Yv.

%

tu*uitar

I

^Sfr*

S Vs T;''""'"'C,
tUO.hocT^,,

HhK

;uuu a^

tori

Prmilco

ttci

vltimu S^istc
-_■_?"£

1 J £»_(>»«.,

fe

Hwiri,

'•".|

■?«*. &fa.(
triHil.creduo. i.sn
W-&lolm}et,infi
'• «•««». (jj^
''«• l.sedlHlim
sil'«s. Acc,
Qui ccssic bonii, £
aiicj-id postci adqi
siciitj potcrirconucni.
ri a creditonbns jg
quatuni facctcpcti
Sccundo dicit; ndc_
bonisnodebctconiic.
niri etiam ab illisctt.
ditoribus quorutao.
rcnoncessit.Tcitiodi.
cit:quicessitbonis,li
antecjua vcndaturpcc-
nitct dc ccssionc,_pi>
ratus cstse .efeink
non amittet bona, S
hoc dicit haec lcit
scqu. F r a n c. ([,
m s Nonwntunm'^
frJ.eo.Lisqii&CMbs
qmbo.ce. HPji?"»»"
titatem.& k¥*%
siqtdsltkh.frC.idQ
/sgir.arg. conua.C.«IMi
att.&ohkM'»^;*
moucac;vtj.««.F!'ts
nforc non ccsscrtt.a j
- L_,«i>«i*(U';
Item>-"lV f*5

:nti

,I_llfc»'

_-|i

561 Quibus ex causis in potf eatur. 562

a s S„si_ # «n quantum ergo sacerc porcst, dedu&o ne egcat,
coudemnac.unvt hc.& s.eod.is qui.& C.co.l-cum &filij. & debonis
aitth. tudi. pos.Lii}-&~).Lproxi.a> Insiit.deatlio.in sinitcm perhoc
u habcs quod aem a est hbcratuspcr ccissonem.vt e? C.eod.L). & in
'fde-iter, °' hoc facic C.silu. matr. I. nec maritus.A ccvks.
jebro noii-i- Qldebitorts.] Casvs.
cius quod q.i_*siit,dun.modo illnd
sciamus,si quid miscricordia: cau-
sa ei fuerit relictum , puta men-
ssxuum velannuum alimentorum
nomine,non oportere propter hoc
bona eins iterato vcnundari. Nec
enim fraudadu. est alimentis cot-
tidianis.Idem & C\ vsusfrii-ttis ei
sit concessus vel legatus, ex quo
b s Si debitoris. qui tantum percipitur, quantum ei a-
fortecum nondefen- limcntorumnominesatis est a.

,ii- r*i
l3 Ocbitor multorum
ceisic bonis: & sic bona
ciusvedita suntac.c-
ditoribus, nccsuffccc-
lunt.hic debitor malta
feona adquisiuit. nunc
dicitur qu6d si non
vult reiiduum soluere:
hxc bona nunc quaesi-
ta vendentur, ira quod
intcgre crcditorib. sa-
cisfiatu F R. A N c.

Resserecttust. ] C A s v s.Trcs fcre sunt cansa: cx qua •
rumqua:ibct rit misiio m omnibus bonis. vnacstqua-
do mutitur causa debiti scruandi : & sit in bouis debi-
toris. alia quje fit caula lcgatonnn seiuandorum cuni
ag crccurad]cgatumadio.pcrsos<ali,puia exceltamcnto. tcrtia
stqux ventiis nomi-


{ Ceclerefco-
nis volens de-
bicii agnosce-

dcrctur latitauit, vel
bonis ceisit.
c s Rurfcm i.post ccs-
iiouem. Accvxs.
d 5" Bona- difirtthi po-
itea quaesita , quod ta-
men accipe vc subii-
cit. &supra l. firoxima.
Acc vr s.
c s~\vi cedit.] Agno-
KJ£sc*t.b coiusiten-
do c cxtra ius: vt $■ J.
l.proxi. cum cautiome,

vii.Modestihvs librosicundo
Pandttiarum.

'Idebitoris b bona venierint:
•postulltibuscrediroribus per-

s;
mittitur rarsum c eiusdcm debi
toris bona distrahi d, donec suum
conseqnaiirur i si tales tamen fa-
culcates adcjuisit£e sunt debitori,
quibus praetor moueri poilit.
Tson auditur volens bonts eedere
antecjuam consiteatur debitum , vel
aniequam sit condemnattt4.& cft ra-
tio vtingle. p r A n c.
vi 1 I. VlP ianvs libro vinccnsi-
tnosexto.
QVi cedit bonis antequam
debitum agnoscat e , con-
dando: ves<ie- f s Non debet. siha- demnetar, vel inius confiteatur,
ntiocauendo. bcs sccundum PiC.non: audiri non * debct s.

11 \i*r t.proxi. cuin uui,u»c,
jredebet. Nec r
enimcessionis vci ctiam dando fa.ic-
beneficiu da- iusTorem : vtttrg. C. ssd
turnegati.sed le.Talc.l-sin.vd pignus-
«onfitenti de- al£qUOCi dando :viarg.
tr*H*ejlio»m. *el sccundam mtcrpo •
q»asl.i. nendocautioncm : vc
e Debicu cxtra q fc pr&fcript. trigintA
ius agnoscim9 mng_ iclimnotissimi,§,
eonncendo,ca- r , , r c ,> J
Uendo)fideius-/^^.Sidautcinia
sore & pignus iurc, hic subitcit.

i Deblta aSno erit rario , quia crcdi-
iciturextrarus ,. .. '* r
vel in iure. tor drcit, aut agnoscat
* Inquibusda debitum, vt slt liqui-
jseest non, vt dum .- aut defcndatsc:
ait Glossi & m quja V0io probare per
tcstcs.qnos nuncha-
bco : qui poiTunt non
esse quando iste postea
ahquid quxsiuirTct: vt
fCoftssio po- arS- *-*d legem Aqu. I.
test fieri per in lege Aquilia si dele-

Veceribus eil
additum.

Cessi^ ln>Horum potcfl sieri in iure
& extra ius, & eturn fer nuntium
vel episloUmpotest dcclarari. F r.
I x. M-A eciahvs libro quintode-
cimo Institutionum.
Onis cedi f non tantum in

Jjiure ,sed etiam extra iuspo-
nJuumTAlex. tumltcmSc illa^potcll test S : &£ sufficit & per nuntium
hicm apo.ad e_ssc ratio.-quia si non pet epiftulam id declarari.

" sit debitor , non pa-
tictur iudcx ficri ccs-
sionem. nam ncmo rc
t Mukaad sUa, &c vt Instit. de his
hiic craaacum qui suM fa w/ ^

& (equentem

iuris.§.fi.Ci autcmcrc-

QJIBVS EX CAVSIS
in possessionem eatur. s
T I T * L V 5 IV.
Generalis * est titulus, quia suntmatim
in eo enumerantur eausit ex quibus sit mis-
Jio in possessionem, damni inse&i ventris le-
gatorum aut sideicommijsorum, aut rerum

i/hocumcn
is:»PoltC nr,rhoc6 1/

tn«

bitur

proptcr'

peronecia gra^ ,. /. , .
tiiter&copio ^^ dlc»c •' «"^t , &
sediiTent Cic. cgo probabo cam vo-
in mt. fro hm, admittitur ccilio,
g*»Slio. }jccc dcbitum non sit
ralesinmrr j'q*idum.& sic potest
e Cedens bo- Icgt sine non. s Itcm
nis.bonacogi- an hic crcdciw c dc-
turiudicare. beat bonaiudicare?di-
-/ Cedensbo- Camstc,irg.CJe iure delib. l.si.%.licentia.&ibino. s Itcm not.
^lll^rZty. quod quidamdicunt quodpost s ccsfioncm sicsolcnnjrcr factam,
niter,pa:nicere i i t \ ,
potest, vthic: non habct locam poenitcntu:Icd tunc quando hmplicitcr celiil-
adde l.^.sup.eo. scr:vt se.l.is ^«i.quasi duae confessioncs impediant. arg. C. deplus
Brunum tratl. pet.l.).qi.loA non placct: \targ. C.eo-l.legis. s Itcm no. quodom-
ttectss.OontirHm njDlls g dcbct ccderc : vt criam vnum denarium nonrcrineat:li-
VCedetis bo- C£rC 'n P°^^uaesitis sic sccas:vt s.eo.l quibonis.Sc est pro hocC. eo.l.
nis,omnib. ce- wm & filij. & quod dicirur dcPctro qui omnia dimisit, Iicct so-

vd^«- ;,,».«-•"

\$0 dercdebet,vt lam nauiculamdimiscrit.

struum
ceiscrat

vc

bonis."";

siii-

otclit

con1

ucii'11

jCK'

etiam vnu de- ,
narium no re- '
tineat licet
post cessionem
adquiri, legari
possit.t. 6. tup.
e,ed.

BOn<s. ] Potest.vt &C. eod. I. in omni. & hoc si prius dcbltum
agnoscat:vt s.proxi. Accvrs.
QVIBVS EX CAVSIS.&c.
Dixit quctndo vocatus venit &> condtmnatur.mncstnon venit.

seruan darum causa. Sic loquitur 1 Cclsus,
ad exhibcndum . Specialis quia eam prs.-
cipue perfequitur qtt&fit rerum seruaitdaru.
causa, & rei rerumve nomine compltctitu,
opinor creditum & dotem etiam ac iudica-
tum. lieri autem eAm his castbus hoc titu-
lo declaratur isi debitor vel possejsar srau-
dationis caufa latitet ne in ius ziocare possit,
& boni viri arbitratu non defendatur, vel
sipostea quam in ius vocatus est, & cauit
iudicio sisti, aut latitet aut ai>sens debitor
non desendatur, vel si exilij causa silum
verterit, nec defendatur, vel si desunclo
heres non extet. C v i A c.

nc.£st& quarta& pro.
prerhoc dijcit/ere. dc
quadicvcingl. A c c,
Miilio quae ht cxcau-
sadamai infccti,no sic
in oinmbas bonis : scd
in rc iila tantum pro-
ptcr qua.u pctcbatur
caucn. Fr.
h s Tres sere. fere di-
coproptcr Carboaia-
nam bonorum poiTciT.
& quam scriptus hcrcs
postuIata.Acc. "Inposiessio-
■ tr r ^ rr r em omnium
* Slnpossefsionem.om.- bonorii mitti-

Ditlum. efl supra qUAtldesit txe- KMm bonorum. Fcre mur , quacuor
cmiosentcntifivdconsessionis.vcrum autetn dxit,quia cst& ex caUsis,r<:i
quia cjuandocjue quis non eji eonsefsus
neque condemnatu^fcd tst contumax,
ex quo peruenitur ad primum (y- se-
cundum decretum: ideo ponitur bac
rubrica. Bart. \

\
i.VtPiANVs tibro duodecim»
adEditlum.

Res fc

ere

causie
in

Cuarta»:vtcxCarbo- s«»»nd* cau-
niano.AcC. st.legatorum
l. r t, ■ r j ■ .. 'eruandorum
k s RetfintUtuU.1. c gratIa,ventns
dcbiti ,vcl quanritatis. nomine , & cx
Scdcontra d C. de his Caiboniano.
quiadeccle.consu. l.sin. h Fo'tecx e-
s/^ssAw.$olu.Ttibi. i'&o1?- ,H!.-
iJ J . , dnani.l.vlt.C.
Itcm contra tn Auth. ^e edict. D
de exhi. §■ si verb. Scd Hadriani.
illacorrigirur in Car- cResprodei-
boniano cdido: tamcn ^1" & quanti
non corrigiturnec in sK\,.r- ■
sunt ek qmbus ln vccrencc mdam.mfe. posTessione an
posressionem'mitti J s Seruandomm.wm fiat i„ omni-
K- , . r . ^ agicurpcrionaii eac,tio bus , an pro
ioict:rci ieruandx K nc ex tcstamcnto pro mcns«" debi-
causa:itemleeatoru quantitatc:vtcvtin °_decla!,al,i_
, . ° /-, , , .. . cScciii sortesi
leruandorum ' gratia : &: ventns pof.leg.l.certa.& s.vt m reali. i Fllkl.
nomine. Darhni enim infcsti no- posljgJquamuis.Acc. nias j l<iv[.
r _ . m s Sedret. commu- deamus. mtr.
mine si non caueatur : non [injv- nis.vt & ?jedam. inft eod.
niuersorum nomine fit missio,scd Uiij.§.).&l.quauis. A c
rei m tantum-de qua damnum ti-
metur *.


IR&tor ait. J C A-
1 svs. Pomturcdi- ^uerc"r-, .
77 ,■ r ,. / MiImo nt m
ctum quo drcitur:ii ah- •,posrcrs,one rei
quis conuentus dcdit iudicio iiiitdi,
sidciuiTores iudicio si ((itiessdciuiTo-
stcndi causa.idem si no rem -editjsine
dc-isscc: & uou facit "on dcd,t> vt
ar ■ «eius qui co-
atemsu.,i>cquc piam {\ _oa
ocic-itur:iu bonis cius iacit.
praetoriubcc mitciad- ^Missioinpos-
uersariu. Postca cxpo- sessionem bo-
nithocverbti.nofacit norum allscn-

'^">

t 11. I d i m lilro quinto adZdiBum.
PRastor " ait : sn bona eius e/ui
iudicio sistendi ° caufa sdeiusso-
rem dedis.si nequepotestatem Juisa-
ciet, necjue desenderetur, iri iubebt.
i. s Potestatem autemsuinon
facit, qui id agit, ne aduersarius potestatem sui.i.diccre, g*t ^™
eius copiam sui habeat. Ergo la- quiidagitpcadaersa absentis ami-
titantis bonaiubetpossideri. 'IUSemi co^ suiha' Tr^r' ■
--*../- r , . r , bcat,vt quiaJat:tct:rde h Cuadi ami.
i. s Quid h non latitet, sed sinonlatitet,sedsicab- c; abr!ntis-
absens non defendatur? nonne vi- scns:ncc dcfendatur, si '^awTs gra*
r r - i c-j v i pcena
deturpotestatem iui no facere r? autcdetcdatur, &ple- quamquie'ius
3. s Defcndi autem videtur, ^Vtacjcoditioaduer potestate nb.
. J , r r ■ ii larij non nat detcnor, «c|c
qui per abientiarrj iuam m nullo in c,us bonis 1>on fict k Defenibr*.
deterioiem ^ causam aducrsarij missio.& intelligas/e refcbit»cdc-
faciat. dcfeusorequiabinitio fcnsus.
4. s Hec verbwequedcsederetur, ™'"&Wl au"f f }., v$*'ci'a*
JkJri • j.r • r queinfinecausa^F.Ac. hb dispun-z.
^(5>.«'tscnpta sunt,vt ne- n c pr_».r. Not. duo caP-l!"k .
..-.. y , <Sumpcibu;c.
capitacdiai.-^numdc ex.pe(isprodu-
mittcndo,T;r„«:lccunclum devcnaendo: vt j. ev l.Iulctnius. §.j. centisctia ab-
o s Siftendi. Idcm f dico ii filciulTores non decUt-rvcl iudicio scntis procu-
sistinonpromisii :quiasatis cstsi non facir copia sui.Scd dehoc ratore& t-ste*
plus dubitatur. s An autem hoc casu de.eant cirari g amici ? non examlna'' "'c
'• i . \ . J . r ...,., _ . ,. . notac Guido
videtur:cum iam ipiercuscomparuit.ide vidctursi inuentus iuit pap r„ ,9#
pcr ]>zxconc:vt ar.hic.& in Auth.de exhi.%.st vero &C.dehisqui ^tifi.c. desis.
adeccle.consu.l.sin.s.].Scdtat\\isc{i. secundumR. cciam n tuncci- 177 insi.Sc'
t*tizmicos:vt~).e l.hocautem.§.\.&s-exquicau.ma.l-itemait pra- hnuismodiex.
pensas, vtpoti
culpa absentis
facias ,
(ratcmtvndc lcquitur miisio, scd non venditio: sed ' in latitante re/iicui et asi
vcnditio scquiturtvt J. eo.l.inpossessione.&l.Vulcinius. §.j. in causa vinice-
ci s Deteriore.ct2.o dcbct ciTc dcfcnsor k adco Ic_-alis pcrsona vt rct.adde qu_-
. r r- • • - ■• r - i-j ii- ••_?• 1 ^- dam alia ck
detensus,& vcntace ncgotj lciens taliasrcpelluur. &pro hoc C. c. . Th0i0£,
deprocu. l.si.&s.deproc.l.stactor.^ Itcmest argu.cjuod J dcfcnlbr decis._»_.
S *5 vcl

tor §.si.& LergoScft.yde lib.ho.eXhi.l.iij.§:sin.& Isin.in sine. A c c. gjj*^^
p s P.r^/r<(ts(;»>7««»ss»/<ir./-e.&ccrtenonridcturfaccrcsuipore_ faaas]einon
loading ...