Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 631
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0318
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
6$i .Digestorum Liberxliij.Tit. ij, 6jz
salsum , eitm ehim ea tantum quac ex malcficio sknt noxalitcr, ! eo. de interdict. §.pro hcrede.& %:proposseffore.

deutur: vt j. i. prdxi. ergo non alia. s Econtra quacuor no.rcgu
« Tnfamia non las negaciuas. Prima , qued nullum * interdidtum infamac.- vt j.
csicrahitur in devi & vi ar.l. neque. Sccunda, quia nullum ^ solcnnitcr rcddi-
terdistis. tur:vt Intlit.eo,§.fi Tertia, quia lri c nullo habetat ratio fruttnum
h Sclenniute* ,, cotudta# nlsl
interdid:orum •*"; ,-X ,
sublaca. in lntcivdto vndc_vi.
rFruaussantc Quarta ,quod nullu <*

reriditur inter no sub-
icctos : vt C.eo.l. ij- Ad-
dc & quintam , quia
nullum e pcenaliter
rcddirur.
J^lntcrdictum
durat

peruenit , post annnm iudicium
dandum Sabinus respondit *.
v. I d E m libro tertio decimo ad
Sabinum.

'X quibus.] Casvs
dc vi durat anno

I

vn-
de

NterditSta noxalia ea siint,quae
ob delitftum eorum quos in
potcstate b habenuis.danr.ur : ve-
Juti cum vi deiecerunt % aut vi

litem conte-
stacara non ha-
bectir ratio in
incercii&is pr£
terrjua in vn-
de vi. Hoce-
»im intercii&o
srciSus vemuc
a Jie expulsio-
d 'interdisia co quod non perueijirS
jion reddun- adviininfcrcntcm.il! aiU/cIam opus receiunt. bed otti-
tur nisi intcr dc co quod pcrucivsj ctoiudicis continettu', vtdomi-
qt^omna; P"Pct"6 a.arat} !* T' mua sua impensa opus resliuien-
hot™«- tVt'A VlTc v «V* tem absoluat <*, patientiam tolle-
e Interdiaum prtn. Fr. Accvrs. Jf
nuiiumpeena- a s Sabmus ressondtt. do open pneitantem, noxa: dede-
Ie w hic.imb vtj deact.& obiig.l.in reiubeat.iBcabsoluate, si non de-
tTtSm. h°™*ri'u; .& ")■ dev/ dat, quantum impensae in tollen-
Hfr.ntVnsi*!, Y™^'*-}'™?1^ do opere erogatum iit,tanti con-
demnet, d nequepatientiam pra:
ttct, neqtie ipse tollat cum possit:

& inf.de tabn- §-fi.'& (•Hj- § ■')■ & C.Vn-
lis exliibendis, de vi.l.vi pulfos.

s [ncerdiftuin
vnde vi quan-
do lic annale,
quandoperpe-
[uum.

I

Nlerdicta.] C A S v S.
Quacdam intcrdicta

tunr noxalia:vt sunt ca
qus cx cdidis (eruoru
datur:vt si scruus meiis
vi dciccit aliquem : na
tcncor vcl emcmlare
damnumjVcl darc scr-
* Interdido uurn pro noxa. Itcm ii
•quqru bono- (cruus mcus fecit ali-
rum prxpara qUOd opus vi vel clim
tur pecicio he- • ,- ,
reditatis. inmco tundo , cx quo
■J- interdidis liabcs damnum.scrui-
sere pra-para- tutis quam habcs in
tur aliqu» a- pra;diao fundo , quia
stiocmilw. ea„inon potcs. nam
* InterdiCti r , C..
quoru bono- s' vol° rtstltucr
rum&petitio^ clt.dcltrucre op'
ns heredicatis impcnsa,in amplius no
jiifferentia. tcncor. ii autcm volo
f 1. t. hoc ti- tantum pat^nna prs-
tulo. n ,r. . ,/
, Potestatis ,tarc tlbl *<■ dcltruas
seruilis&filia- opus,&: non impcnsas:
lis difterenMa tencor darc seruii pro
d impcnsas

iti tantum condemnet, in quan
tum iudcx f sstimauerit, atque ii
ipse feciisst.

mea

QVORVM BONORVM.
T I T V L V S II.
Zxplicationem inchoat ab interdicio de
vnitiersitate, cjuo pr&paratur * petitio he-
reditatis, ( vtseri interdicio s qnoque ali-
qua aclio ciu\lis)quam etiam in ordine a
Bionum pr&tulit aclionibus singulnrumre
rum,sed *" petitio hereditatts de iure eft,tn-
tcrdicluTTU&uorum bonorum, de posjejsione
est enim ex parte bon. possessoris apiscenda
vel apprehendends.,ex partepossessorts reftt-
tuends.possessionis. "\ Etpetttio heredttatts
datur i» eum qui postidtt ex eis bonts cor-

k s Vsucaptum. Scdcum poilidcict a pro hcrede vel propotTcs- .
iorc.non iu haberc titulum : vt C. j» qut. cau. cessat ion. temp. prg,- habetqui u0s
script.l.hereditatem quomodo habct locum ysacai Rclpon.proba ^Jet pvohetri
bilis b fuiterror^vts.^evywc/». l.nonsolum. §• quodvulgo.il secan.. ^e "-'p^lTtr.
dum hoe ad posstcieute ^'
l j c 7 * Err0r Pro-
... , prohcrcde retcrtur.na babilKsi-,,
pus vel mmtmum proherede velpro posses- si c pro posscssbro.non ^ hfii
sore,velquitus quasiposstdet veluti tn de- nls, XXI. an. prxscnbc- Pr° t,tll|0:JC.
bttorem heredttanum , tdemque est in in- rct: qua prxscnptiouc '^uc ua res»-
terdicio Sjuorum bonorum, ntsi quod non
daturindebitoremhereditarium. Cv I a.

«iije l.pote/tatij
ytrbo. its.mtr,
de rerb. si^nif.
b Incerdicia
pleraq; a pri-
.iiii verbis m-
teniissri deno-
roinaca.
»' Incerdcdum
tjuoru bonorii
clt de vmuer-
iicace.

noxa : vcl <sd lmpcn
coridemiiabor.si autcm ncc paticntiam prsEitarc volo , nec opus
dcstruo.in tantum condetnnabor,in quaiitumiudcxatitanaucnt:

pcrindc ac (i cgo fecilTcm.de quo dic vc ;n gl.domini inci Accuriij.
Fr. A cc v r s.
b J lnpotestate. seruili.g non£liaii:vt Insti. denoxa.%.si.
e ^ Videiecerunt vt 0> J. de vi & viar.i.j. § quad ergoadiicitur.
d J" Absoluat. ab impcniis dcitrinfhoms.
e. f Et absoluat. ab cxpcnsis. & ad hoc facit j. quod vi aut clam.U
si alius. in princip..
k Inrerdi&um f r judex. vt damnum sarciatui,& irppendiadomino restaurcn-
quoriun bono- „.,,. _.~ , . , , ■ , ', .
d cst im : Vt J. quoa vtaut clarn.l.ts,qui.%.quod att prator. I o A N.
& vcileqtubus
compecac.
/ Pecicionishe
reditatis & ,
incerdidi quo-
rum bonorum
aquacio.

Q^,V O. R V M B O N O R. V M.
A " primis verbis interdicii nominatur,sicut & in altts interdidis
dixit ergoin genere de interdiclis : nttnctn £peck:&prttno de vniuer-
fali', quodsolum istud inuenilur: & datur direltum ^ bonorumpos-
sifsori, vlile here,di de inre ciuili: stcut ' econtrd peti, m heredi. dire-
m Pericio hc- ciaheredi, vtilts. bonorum possessori: ty dijsert apeti.her.Cr consonat:
red taij; dire- vt not. in rub. C. co.
pa&jcilis qui *a^ Itpntor.]C as vs. Agnatus mcus deccssu.ei volo succcdc-
V, '/rVi'-^ -ifjrV' rc.vnde in eius bouispcti) bon.posscs.vndcagnaci.& habui.
■n PoueliiOnem ■■-"^r- . r . . :>■:.'. r . r ,
fafti pecere t» '* 'lc C1 lucccdo dcmic priEtono.nuiic volo conlcqui bonacor-
porestqurpos- poralitcr. dicitur quodagam interdiito quorum bonprum con-
ieiTioiie iuris sra eum qui t-net ha;c bona pro hercdc , vel proposscssorc , vcl
fcabet. _ dob dcsi;t possidcre.Secund6dicit:pcr hocintcrdicftum pcto re-
sessio"^sPno- ^icui-'» dar' ^0113 & a'^ vniucrsitarcm bonorum spcistat.quod cx-
men&iusde- Ponc vt in Glo.cV vocatur quorum bonorum,& est adipisccnda'
liotat. poss. &co intctuicfto conucniuntur corporura posscssorcs. non
>>Bonoru pos- autcm debitores hei cd!tar j & h. d.hxc lex cV stq. Fr.
sessioms&pof » 1 ExedtiiomeoXccus si a uirc ciuili:quia tucvtilc:vt no.in rub.
rSdXrencla.' h !" PossejstoSnb^i bonorcl », vt sit »na di_aioA_dcnotct ius o
<! Poffiderepro vt si-debo pof.l. itj. i. j. nam P vcrbum possessionis limplicitcr po '
Jicrede, & pro situm, factum dtnotat:vt s. de acq.pof.l).§.fi vir. dccretajis crgo
poiTcssorc verbo ccnus data erat, non fatfto.
^wijs, ^ r troheredes^\\\ <\ pro poffcssorc. haec rciba expone :vt 7«^i.

&hociritcrdictumd«lllCpP!H'1

pet. her.tolutunvt C. rton poteit.ni-
depeti. here. I. heredita- G criccnnio,
tis. Scd ho.c non.vide . p"'sess"or pro

DiElwn rst suprade interdissis in
generejutnc fecjnitur de imcrdictis in tur possc starciquiasc- liercdc'
jsecie: & pr&rnittitnr de interditlo cumitira he>c poit v-
Quoru bonorumMitod eftgcneretle,& f1^ tcnctur}l0c im"r'
7 . v '. A ; ditto. lurh Iicut dicit,
denorntnatur a primapatte vonorurn
B A R. T.
i. VlP I anvs Ubro sexagensimo-
septimo ad Ediclum.


It prartor: Qiiorum
bonortim ex edttlo
meo U illi possessio h

siuc possi.ies pro herc-
dc vel pro posscjsorc:
siue pollidcrcs, scilicct
prohcrcde.vcl propos
scllorc, msi quia est v-
sucaptam:tcncrisadrc
vcl sestimatione. quod
non videtur :vt d.l.C.
depe. here. & in quibus.

data eflicjitod de his cau- "s '»»• temp. pr&-
bomsproheredelaut /OT>-Qllarc dicysuca-

pro pofejfore possidcs', posstderefve si
nihii vfncaptum k ejset^nod quidcm
dslo malosecifii vtidesmerespossde-
re : itd tllt refluuas '

pcu non abco quicon-
ucnicur.tcda quocbm-
tcrtio ,:sto dolosii di-
mictctc vsucapcrc. Scl,
contra hanc opinione.

» u i-rt n- nam ciuomoilo potenc
i. s Hoc nuerdiaura restiru- ^'ii.ue vPsuCa>.

torium est m, ck ad vniuersitatem
bonorum , non ad singulas " res
perciuct : ck appcllatur , Qijo-
rumbonoium : Ik ess: apiscencJ.-e
podessionis vniueisorum bono-
rum.

r-

ii. Pavlvs librovincinsimo
ad Edtcium.

I

NterdicSlo * quorum bonoru,
, sed tantum corporum

debitorcs hereditarij non te-
nrurc, se
poiressores.

Rcsp ilte ci vendidit,
vndecmptor vsucapit:
licec quialienat, mali
fidem habcat: vtC. de
pr&scrJon.tem.l.j.vd dic
vr no.s.depeti. her.l.sed
& silege.§.quod ait.ver-
si.sed ^fcutpaScd & pri-
ma potcst saluari, vt
iugas:& si nihil vluca-
pis,cum eo quod dne- * Sumpca sj
rat pro here. possides. & tic.de pcti.hcr.
quod dicir pofsideresve,
&c.iungc curn co qnod
dicit;quodquedoio,lkc.
& ad hoc f.uit C. eo. I.
ij.tjr s. depeti. here.l.
etiam; $. itemsiquis dolo. & prosocio. I. nemo exsoctis.tnsi.
1 5" Restituas.msi incontinctui d paiatus sis probare rcs tuaS:vt ,t PoiTellioiiii
no. C. deedic dtui Adri. tol.l.q. cauliijiimma-
m « Hocinterdtclumrestitutorium e/r.vt h Inti. eo. deinterdic.§. rie finiedi e«.
/l-. - • '■ l n , .. r r ii i.mamcuntiX,
resttiutona^i vcrbum reltituas e , dandi signih.ationcm habeat, VHljt vjj_nil_
vt J. de verb sig.l.verbum.ic si dicat, non prohibicorium vel exhi- sittim,„tt.piL
bitorium. t Reltitntre
n s Nonadsingulas. im6 & s ad singulas : vt J.desur. I. hocam- prpaa«,atqoj
&/i^.6,^g,quaeiuntcontra:vr s.s*./.r»*ri».hocimiu:t, vbuiicir, 'ca peti jwtlt
j t ■ o e i r r , r \ i s i "ot|is restirai,
gwrfejt-to.&CiSedrclpoii.Iubtaiitum. s nontantum adsmgulas, d ni^m
&c. Vcidic, daturalicuinon qu;asucccssit in ressingularcs, sid tiabuimus.
quia in vniucrsitatcm.idco ad cum pci tnerc dicitur.iic cst in peti. / Iiucitiiitiiiti
hcrei vc s. depet. here.l. reguiariter. insi. &l.licet. V'0™ boi,l,r,ii
o TNterdtilo.jNon tenentur. & in hoc disrcrt g a pcti. hcr.vt s- de M'-3Mns'l
■ t i ■ r r i-cr ..,.. L . , -l oiiibuj ujtur
±peti.he.l.etiam.§.si.<\iltcn8cin ains:vt«a. s.tnrub. actione ^j rcs ^ „.
ergohercdit. cos conuenicc. jas.
' ______«.—___________ t______t ' Initnlkti
CLV O R V M LEGATOiVM. Z^
Scilicetpossessionem quis occupauertt id restituat heredi.Legatorum, njshercditaMJ
sicut superius eft adipiscends. poffefsionts, sic & hoc.Yts.in pnn (y ideo (iiitcrcncia.
de hocpoft illud pontt. Accvrs.
{uSso Ocinterdiclum.)CA.svs. Hoc intcrdicftum.euius mensest J.
;XjJ? stacim.vocaturquorum lcgatorum, & esladipisccndce posi
& habct locu quotics lcgatarij sua auftoriiacc acccpcruiit aliqciid
legatorum uoinine : nam tcnencur iliudd.uc.non enim a:quuiu,
cft lusdicerc sibi ipsis.& ad hcrcdem vcniunt hcec bona,& datur
hoc interdiiftum hcredi & heredi hcrcdis : & bonorum pos.& c-ius
hercdi.sQvt a avtsm. ] Nunc dicit.quod aliquando datur hoc
inretditfhimcum aha adtioncrvt si incertus cst hcrcs quo titula
possideac.conucntus.aii tamquam lcgatanus.an tamquam.hcrcs»
vel posscslor.nam hoccasu pro|)onic vcrun-iquc.id est.pccitionem
hcrcditans,& hoc inccrui/tum. sic & alias: vt si nesciam qualiter
quis potlidct remhercdi. an tamquam cx causa cmpt. vi) (imih,
an tamquam hcrcs.nam & hoc ca,su agam vcraque via,scilicet rc;
yistd.

*#

,aosa»01
i-eoiiii
si

»v»1
itii»'

t.QEO

vicia
*vn
pr^P>J['
erantoi»"
soaaofto»a
Mtam»ceP'

ilitM

dissum

sI»t(r^maercwhcre'

quoru
[inil

le^c»-

rfdtre-
i;„gUlis,

tariaq

uami

0 j

-«.riileg»»- bacdifti ,qt
i.ipi^nonhabemu
t I»t«'

rum-poDeg
^JitW cupauit, id i
,iioiiil«i3ato"hib'.'ac,sine
>»°'lm Hlbere:Bisi 1
;£;:«. lumatccius
Jncwiple»' earcspertin
tisdatum ell
eum siilicet
perbon.posl
haec vcrba v
nere Vlpiani
diiicm. & pii
* Quorum. ■Kib\im,dolo
icwj&c.i.deli.
sacultatem 1
tuendx. rand-
si alicui lcgat
susfructus vc
licuiusrci, vs
iliqua : & l<
sua auCtorits
piciii teneeu:
terdicto, qux
vitictur cjuod i
talia no dicur
ttoAnU jH^tcne
lib. 3. Polu.c. dicitquodbcr
<. locum. Scd pc
lcgatarius coi
lis velin dieir
susin pos. cai
torum serua
quiasib. hctc
Ucbat. nunqu
nonposlideat
stcisdcr,& nc
intcrdiao.cu
tcidicfto tenc
Vult exponei
'"telligenda,
segltariw fe<
d'tatem ratifi
duasressibU
'Juamadimt,
i«'tetdiaum,i
ein«t,inpart<
. Ucicgatanus
^orctiamsi
™s facere ccli
Kuuetueni
lu;ss-!icctpc
S^fecit ler
u°,ai hoc vt v
^ua!d«ret,8
^,sipro'
Proia,buSeti
:^>vel

fyteda
loading ...