Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 633
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0319
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
re.q:P«. hcr ^S»-:

l«PPsse£jH-N
fctte«cin>st'-
?cvd^piktE-
yd*sti^5sqarj
Krtio,[st0 joloii
WtCtcvso g
contraKancop,LU|.
!Wte »fa
RcP 'stecivc^
viKiecmptorvsuap,,.
Wu-alicn.t.nn.
ndcmhabcat:vtc,i|,
prtsirJon.tem.Lj.Klii;
ytnQ.sJeptti.htr.ljti
&ftle^4^uoim.w.
stfid&culpaSdfyn.
rea poccst saluari, vt
iu^as:&linihilvluta.
pis,cuiw co c]uod ii,Ic.' v
rat pro here.posiiitik''-"
c\uoicik\:possiitriivi,
&c.iunge cumcocjnol
dicit tqitodti.uedole&t.
&adhoc f_:it C.ti.l
ij.ey s. dipeti.krt.l
o exsoctis.mji.
(isprobaietciwawiJMi
;i
;. eo.de interk ;■.

t Insi.
Tnifi.ationcm !"»,,„,
toJbibiwriomvel«lii-./4i
iti
:vt IMfcL *!»*•• si
(.hocni

...uOcinn-WWf',*,
)ncamum a^^pii
:a res

,im a<i n"_u""> siM
MJ_igul#cs.wy*
edicirur.fccltu.f-
./.tos- -jaf
rtgapeti.hcr.vts« ,lli:,

) R V M.
unt kredi.H

ucnonen.m*jUt
:bonorump J,i0C
csth«csqa° ■
■lus'' ,„ quali[er
.traqucv)^tlstj,

«g-
h B!;t"

^33

Quod legatorum.

6 34

vin.&p«itioriehcreaitatiSi[Si evvrs.jR.em donacam acestatore
•ausa mor-is.donatatiiis sua aqssroritatc acccpic.dicitur quod rc-
uocat cam hercs pcr hoc intcriiic.u:non rocam.scd in co quo.dcst
vlcra Faktdiam. Secundo didt.Tcstator plure. heredcs instiruit,
&vni'eo_um antcpaitcmalicjuid ic^auit-•i.ueper hoc vcrbum
praec piat, siue pcr alii
modctm.-cumquatuor
ciant ohm modi ie- ——'---------------------------•■■- • ■ » ■-------
gandi: vt habes lnfi.de

* vulg. Qi!°" legat. circa prin. & illc
tuin lcg ■ sUa au-toricatc rcm ic-
gatam rccepit, dic.tur
cjuod tenetur per hoe
iiiterdic-um eam red-
. f. mter-iaum ^. corl(.rca,bus: ex-

QVOD*LEGATORVM.
T I T V L V S III.

Xni^cre- ceptaportione hercdi-
bus singulis- tariaquamineareha-
* Inter-ictmn bct.sQvoD AlT.]Ver-

Sequuntur interditta qu&adfresfingu-
las pertinent , acprimum id quod dicitur a
primis verbis, quemadmodum cUera sere
omnia, Sjuodlegatorum , s.que * apifcendt
ex parte aclotis, refiituende. e* parte reissi-
qnoru [c?*^"- ba edifti , qus & quot cut superius Quoritm bonorum ) quo vtitur
^Xssio™ "°n habl:maS' Vult CX~ keres s aut bon. pojsejsor p%ratu* fatisdare
exparce at-o- pcnerc:& erant rorte legatorum nomine aduerfus legatariit aut
jisircliicueJi-, talia : quorum lcgato- fideicommijsarium qui occupauit vacuam
n parte rei. rurn pos.legatanus oc- fB£efsionem rei legata fine voluntate here-
t Int"^"om cupauit, id rcddatisiuc dts , vtscilicet adepta pojsefstene sibi Fal-
?umbon-rum hubeat, smc dolo dcsiit cidiam seruet per retentionem. nec enim
■quibus , in lstbcre:»isi habcat vo- heredierat Valctdis. vmdicatio, fed reten-
-tfuos,& quate- luntatc eius ad quci-i t-w tantum. t& ex eo intelligitur cejsante
«uj conipleat. ea respertmet:& iisa- Falcidia , huic interdiclo locum non ejse.

caucri, cogitur rarocn rcddere rem legatam . nisi nunc conucntus
pocnitcc,3- vultsibicaucn. nam pa.niiensauditur.Itcm ccontra.
nam si pcr bono.pos.stabat.quia noicbatsatiidarc , & mocio vult:
auditurinhoc.ntcrdiCjto,& hoc inspicitur tempore lit. contc. &
hocdjcuhic J.cnmlegcscq.vsqucmcius finem.FRANc.
3. s Hoc interdiBum.
de e legatatij possint cum con-
uenite.'

3. ^ HocincerdicT:um(_<heie-
dem heredis, bonoiumque pos- lum superjus.

cuiusvciba nonhabe-
rnus: scd cius mcns est
mo^t j. ibi, (jp continet
hanc, icc.
b J" Etipsum. nonso-

Quorum.

tisdatum esr. , vei pcr
eum scilicet heredcm,
per bon.poiT. non stat,
haec verba vult cxpo-
nere Vipianus peror-
dinem. & p:imo iliud
vcrbum,^/o defiit ha-
Jew,&c.i.desiit haberc
facultacem rei rcsti-
tuendac. tandem dicit:
si alicui legatus esl v-
susfruclus vel vsus a-
licuiusrei, vel scruitus


lega-

(.

Cvuc
I.Virt asvs libro sexagensimo-
septimo ad EdUtum.
O c interdictum n
vulgo Quod*
tocum appeliatus.
1. s Estautem &
ipsum b apiscenda?
poiTessionis.
1. J Eccontinet hanccausam,
aliqua : & legatarms ' vt & quod quis Iegatorum nomi-
sua auftoritatc acci- ne, noiiex voluntate hetedis oc-
pitiantenetuihocm- cupiusc^drcitituatfaeiedi. Ete-
rcrdicto, qutentur? Et .r .^ . .r
videturquodnon.quia- nim a:qiiiilimum praston viluin
' raiia nodicunrur pos- cst, vnumquemque non sibi ip-
fldemArist sidcri's<:J tcucri.tamcn sllm ' iUs diccre 3 f occupatis-le-
l,b,j.Pol«.c. ciicitquodbene habet ris:sed ab herede petcre. Re-
locum. Scdponequod b.,... , . ,r ,
1-atarius conditiona- dlgIC »g«ur ad heredes per hoc
lis vcliu diem cst mis- interdidtum ea qua: legatorum
susm pos.causa lcga- nomine possidcntur : vt perin-
torum seruandorum,
quia sib, hcres non ca-
ucbat. nanquid tcneturhoc interdisto?Et diciturciuoJ non^cum
nonposiidcatisedcustodit. item quia iussu iudicis tcnct,n sihercs
srcisdcr,& nonrcddat rem lcgatarius.nam amodo tcncbitur hoc
iatcrdicfto.cum videatur amodopossnlere.Tandcm dicit:hoc in-
tcrdido tenctut legatarius, ite hcrcs,& cxtcri succcssorcs. Postea
vult cxponere vciba Wz.nisihabeat voluntate eiws, &c. & sunt sic
intelligenda,vt si heres vel bo.pos.postqua adiuit, ratificat quod
lcgatarius fecit.xcssat hoc intcrdidtum. secus si ante aditam hcrc
ditatem racificet. namtuncnon valet, Sed pone quod Ie.'atirius
duas res sibi legatas ambas occupauit: hercs vcl bono. pos.post-
quam adiuit,in vna re ratificauit, in alia non.-in vna ccssabit hoc
interdidunvn aliano.Idemsi in vna rc lcgata& m parte n 1 ra-
tificat,in partc non. Tandcmdicit: hocintt-rdistum competit si-
uc legatarius ccepit possidere tem lcgata.smc eius hrrcs, vcl suc
ccsTor etiam singulans. Posteadicit :quoddixi voluntatcm hcre-
dis faccrc ccssare hocinterdiiftum ,est vcrum siuea prin. cccpcac
pos. interucniat voluntas hered.s,siuc postcj.&.tiiffi^ic semcl vo-
luissc : licct pccnitcat. sed si duo sunt hcredcs , & vnus rat.ficsr
quoJfecit legatar.us ,alius nomqtioad ratificantcm ccsLbit lioc
intcrdictum : quoadalmd du.abit.Postcacxponitalia vcrba, htec
scilicct,&> fatisdatum sit. nam hcres dcbet satisdarc de lcgato dan-
do,aJhoc vt vineatin hoc iiiterJnSo. & Jcbcttalis satisJatio da-
ri qux durct,& praestetur vel ipsi legatano,vel eius procu. & sa-
tisda.est pro quibusJamrebus legatis,pro quibusJam non:pro his
proqtnbus eft cautum & corum augmentis habebit locum hoc
intcrdiftum.-pro aliis cessabit. Postea cxponit vltima verba, hrec
scilicct ,velpereumnon siat. nam si non star pcr bo. pos qao mi
nus satisdet ,habct hoc interdiclum cum efFcftu : ncc debct ipsc
off, rrc.scd pctentiprsestare moram non dcbet. TanJem dicit:le-
gatarius hocnitercliclo conuentus (i non ccdit,conJcnatur in in-
tciTlTe.Tadem dicit:Pone quod lcgatarius non vult sibi satisdan,
scd caueri. Jicitur qu6J auditur. Sedpone qn6d vult pignora : &
kercs sp.otc dat.bcue cst.scd silcgatautis no vulr, sibistliquo modo

sessonsf habere *, propter vtihca-
tein huius dicendum est : necnon
cxteros quoque succelsores.
Vbkwncjuf inccrtimdo caufatttr
txfaUo rei, admittitur libellus in~
certus. B A r t.
4- s Q".!'a autem nonnun-
quam incertum est vtrum quis
pro legato , an pro herede , vei
pro poiselsore possideat: bellissi-
me Arnanus scribit , hereditatis
etitionem insticuendam , & hoc

s Non sibi ipsum. » a Iudex sibs
Vt Cod. ne quis in fua 'psi nemo cssc
caufa.l).& C.delud&is. Pott'l»vide ta-
l.nullus.& -i.deacqui. mQn .^'n"m
poJ.i.jiexjtipulattone.Qs ,s\.
s.dere iud. l.miles.§.pe. * »1. re&&
&."}■ quod vi autclam. propc.
I- )• §-6" parui. & s-pro
lega.l.penult.
d J Adheredes. nulla
opposita exccptione:
vt hic,& ar. J. quod vi
autclam. I. ]. $' & par-
ui. & C.de loca. l.si quis
conduftionis. A c c v R s.
c ] Vt perinde , &c.
Sedvidctur ° quodius
suum amiscrit : vndc

b I.egatii siba
relistum pro-
pria authorica
teoccupas, an
& quado-pri-
uetur legato?
priuatur iure

interdiclum reddendum : vt (i
ue c[uis pro herede, vel pro pos- «on possu amodo a iuo.sipostadi
sessbre sitie pro lcgato possidcat, S^-Cod.de legil.no» ^cuSk
hocinrerdido teneacur: quem- s fe^* Ckst C°Sn' nonsi iacence
, , r I r 1Llcm Scd lbi crat hercJitas heredicarc. 0-
aamodum lolemus facere quo- adita: hic non,secun- dofrJMni.
ciens itjcertum elt S nux pocius dum Azo. Aliialiter, t Procestatio-
^.0-._ -_ ■ ..„ ». ;u: . t..„.___I\.„ niscommodil.

aiftio

teneat. nam duas dicl-a-

mus ", procestati f ex altera nos
velle consequi' , quodnos con-

vt ibi. 2. Itcmcodcm
modo contra s. quod

tingit.

Si donatarius retn sibi dona-
tam caufa mortis sua aucloritate
accipit : reuocatur per hoe interdi-
ttum in eo quod eft vltra Falci-
diarn,idtm esl in ea re quam quis prirt.namaditahereii- ^et
occupat cju&sibi prdcgata suit: cjuia
tenetur eam reslituere : & intelligt
cjuocumijue genere legati suerit reli-
tla.B A a t.

adde Gloss". ad
s. quoa lwc gen9 pro.
me.causa t. extat. <& J. testationh rh
adle. luliam devipri- l. <\*odm herc-
ua.l.pe Sedibiquiab- de ?• §■'•.'""/"•
stulit,habebatiusinrc de"■<<«'"»■
. n c Vacans pos-
vclprorcquamabftu- sessi0 n5rCm-
lit : hic null.us crat, per est nui.
ctim antc aditam hc- lius.
rediiacem ab(tulit:vcl ^lnterdiaum
sip6st,crat sua pro- <Juo.ru.m l-T'
coru locu na-
bet , quotie»
tatc fit lcgatanj.adeo heresvult vti
quod prresumacur ex rececionc Fal-
dic mortis sua fuisTc:' c'f'x \y'h'c-
vtj.desur.l.aTttto. ^J
j.Itcmaiidcm ob. C. t interdi£him
vnde vi.l.citm qu&rcba- quoru lcgato-
tur. Sed ibl loquitur rumdaturad-_
dcvacantccposrcssione, qureestalicuius.putaabscntisihic nul- uera's tjcu,°'
lius. ALjdicuntquoahcecpcrillamcorrigitur. 4. Itemob. co- herede^vd0
dcm moAo.C.vndevi.Lsi quis intantam. Scd hk ncir.o possidc- poiTeiTore.
bat.Item eaJem ratione habctlocum iwterdicium vnJcvi. Itcm /' InterdiSi
nec ob.~J.de cri.expi.herel ij. quia ibi extraneus , nc^lcgatarius oc- quorumbono^
cupamt. o.Itemnecob. inalmm madum.~j.deUoli ex.l.dolo. & s. [^ &'-'-uos5IM
de Car. edi.l.iij. ^.fummatim. vbisi euidenier apparcat non fi!ius, r»s„,°1U
1 si 1 1 /•* -1 ■ rcijciii»
,1011 datur ci Carbonianum.at nicctiamsi cuidentcrapparcat dc- eLibellns in-
bcri, legatum tamen reddit. Sed sol. vt J xi d. I. dolo. ^ Itcm no. certus admictt
hoc eJiclum tunc Jcmum haberc locum, secundum quosJam, & petestquncies
bcnc.ctim d heres vult vci retcntione FalctJia;:iion alias:vt C.eod. lncertlCLUl°
,. . . . .. .■ -j- ,j £ r, i • ,-n . , caulatnr t-jcto
/. ). inpnnctp.tQ- tnsin. J Item no. noc nuerdictum e dari contra rei vcl aduer.
titulo postTdcDtcm.vtfer.quod non restin suporiori. scJ datur sarij ,vr quia
contra cum qui possiJct pro heredc vcl pro posscssore:vt s.tit.].l.j. prscise non
circa prin. A c c v R S. dicit, an pro
f < tlonortimque possessoris. sic ergo & hcredi & bonorum posTcs- herede yel le-
r ■ j ri.LiA ■ r cato possidear.
(ori datur lecundum tabuIas.Ac c VRS. °Icle Bartoi &
g s /»«««iw «/s.hcredi. Alberidnc.vbi
g j lncertum e/?.propter g facstum ; non ius:maxime aJuersarij. vario.casus
vt in prseceiienti eicmplo. AJ quod similc cst quod Jicitur s. de proferr.qnibus
prtfef. ver.l.) ii.&iu.& Isi rem tibi. j. reshon. A z o. libellus incer-
L r x.-n r ■> <s i o ,- tus & siibabe-
n 5 Dtctamus. (1 vero certumeiiet plures compctcre,& ex codc nationeadmit^
fat5to.-& idem pcrscquentes:adionc vna,non omnibus esTet vtcn- titur, adde
•\nm:vt'mfrade aciio.&> ob.l.plura.Cm autem Jiucrsre ex diuersls Dec.m t.nnU*.
fatftis, omnibiis vtcnJum est : vt infra eo. tit.de aclio. tQ> obli. I. qui §• q«»'t>- ">si.
feruum. & infra de priua. deli-1. numquam. Y'la''"'r' •
'. -. ,y J. j. . ■ _ KJ, ,. r , b Actionesplu
1 r Velle consequt.{.commodum. s No. crgo aliquem limul pro- res vno & e().
ponere duas !l acliiones poisc :& sic suntcontta C.decodicil.Lfin. de libello ar»
r»fW».Sol.vt ibi.i.& j. dereg iur. l.nemoex iis.§. quotiens. Q> s. & quomodo
'u.l.quodin heredem- §. eligere.& de leg. q. I. cumsiiius. §.va- P°"lnt propo-
u secundumAzo.hiccoiiuentus non ecrtificabataiiorem !u'vl Vnf"*
dequalitatepossidendr, (Tc ncc ador rcum ccrrificct Jcqualiratc in f „/1^(4^
ageqcta & licct hiq diis.tjquotiens, &c. quasigciieratis,scilicct ctim reg.tnr.
d«fei

de tribu
riis.Sol


loading ...