Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 647
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0326
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
647 DlgestorumLiberxliij.Tit.vj.&vij. 648

res &a:stimatio. Solut. ibi sunc dua: stipulationes : & eo animo
interposicx , vt vcraqae habcac effeclum, scilicec rci, & scftima-
tipnisrci.
a s Pojr»»»«>».neccoimestpcenalc,habito saltcm rcspc&u ad
iciorem : vc J. de aftio.&obiiga.l.m honorarits.
sint. ] C A s v s.
16. Interdi&um hoc & poft
annum a competereconftat.
17. s Sed& heredi cjeterisciue
successoribus cornpetir.
iv. Pavlvs librosexagenstmonono
ad Edtctum
I (int tabuteapud pupillum>&

SJ }
Ctim aquidampu-
«™™«Scx. p.nuspossidcret taba-
potest aduer 3as testamcntl , & eas

{usmtnre pu- pctercm mihi exhibe-
pilli,puta te- riidolo tutoris ciusde-
ibtoris ve) siemnt eJTc apud eum
«otanialicui» pUpIiium.dicitur «ued
iucceiiorem. ' r , , , '
Barthic. tutor ez hocdolo conT
Conc. Pauliu uenitur hoc lnterdicto
li 4 sent.tit. ?. ad lncercssc : & dc suo
solucc. Fr. Accvrs.
I Dolus turo- b s Nonpupillii .i~a. D
r.spupiljo nop 7 «ao^ w aut ctam.Li*
™n- ql^.situtoris. o-s. ^ deJisto sud tenen, non pupillu D.
«5. s«»/i. / lulianws. §. v. Iavolenvs Ubro decimotertio
ex Cajsio.
E tabuljs prosercndis inter-
itlura competere non o
portec , si heredjtaris comrouer-
iia ex his pendet c>aut il ad publi-
s v s. Ponit duos cam quceftionem d pertinet. Ita-
caius inquibusnon a- que e jn scje sacra jmelim dcpo-
gicur iioc inccrdicSo j„ r ■ , • •,
procabuuscxh.bcndis. nendae sunc,auc apud vmim jdo-
Primus cft , vc fi 111 te- neilttl.
statnenco clt Tuius in-
sututus hcrcs : & nunc .___________________________
duo sunt Titij, quorii
quilibet contcdir se he
ln ind;c<! ]k- rcdcm in folid5.-& pe-
?cr pet. he-

idem lulianus. & J. de
reg.iuJ.neque & C.vnde
i/i. I. mem.nerint. & s.
tit \ l.j. §. hocediBo. &
quod ibi not.
kE tabults. ] C A

i3dolo tucoris desierint esse : in
ipsum cutorem competit interdi-
cium. jequura enim eft,ipsum tx

m

d:tiit hcred.

QVID I N
sacro siar.

LOCO

cTr.cro vel tnt ncrcd. pc _
jtin. siat. Lib. rcd.amodo aliquis.ee>.
48.jSaji^. tit. rum 116 potesthocin-
ij.c.i.&seq rerdidum propooercs,
slnterdiai.Ne cum prxparator;ii sir.
?acrosiat,parS & ;dep ante Iitcm :p-
rertitutoria tclt. tupcr pct.hcr. po-
ijualis suerit. tuit hoc interdiftum
lntentan, nonpoft :yt
hic.Sccundu.^casuscft,
vt quando aliquis pc-
tit tcstamcntum crhi-
bcri occafionc lct;att
* Interdiai, fibi relidi ,quod ipc-
Neqnidinlo- mc,tslbi adfcripscrat in
to iacro nat n - 0 r i
pars prohibi- testameto:&ficcxhoc
loria. dcbct le^aru.n amittc-
rc,&fifco applicatur.
nam hoc casu non au-
ditur agcns hocmtcr-
diito : & hoc cafu dc-
ponctur iatcrim tefta-
mencum in aedcm fa-
cram,vcl apud bouum
virum.potes& aiiae-
xcropla eiare in hoc fc-
cundo cafu : vc m glo.
& (i bcnc mfpicias v-
trumque calnri- inue-
n:cs in gloflis praecc
ptoris mei. Fr.acc.
c J Fendet. qua & liscontcftata eft.vt puta duo sumusTitij.&
in t;<bulis eft uifticutus Titius. vtjcrquc noltrum per peci. hercdi.
in folidum fibi affcrit h-rciiitaccm. non ergo agctur amodo hoc
t g.cprpbantnr inccrdicto : qu:a c cftprasparatonum,sicuc &ac!t;o ad cxhibed. &
per Bartokim ideo ante lii. d contcft. fuper pcti. hercd.dcbuicproponi. A cc.
,'r , d f Adpublicamctuti(lionem-<Wioa\<ift.(i falfum dicatur.si tamcu
exhibendum controucrnaiam coepta lit , lccundum quoldam. i. Veldic.quo..:
agi non poteft cft fiuon st|i:t tabulx fignat«. necfucrurit ibi fignationcs:vt yad
hte conteftata l. Cor. defal.lfi quis legatum- i • Vel tcrtio, quod eft fi in cis fit rc
/iiperrei vin ]ltqa hcreditas fiscq. nam tunc verc pcrcincnc ad pubhcam qux-
dicmone. stioncm/ccundum H 4. Vcl quirto,secundum Aj.o quia is qui
agit interdido, fibi afcnpsit in leftamcnto, cuius cautapctit iibi
cxh.bcri tabuias : quod lege Corncl.vcticum cst:& rcliiftum sifcci
applicatur, cum auscratur indigno.& fccuJum hos quatuormo-
dos non eftconcras. eo.l.) %.bocinterdicium. Vcl dic vcibi.
e f Itaque. quia 11011 agirut incerdidto his duob.casibus& ille
apud qucmfunc, posfctc^s v:tiarc:itaqnc, &c. f Sedfecumlum
vltima^ duascxpoiitioncs secund; casus, quarenon apud fiscum
vrdigi iorem : Vt s. desi.inftruJ.fin.Kd^on.Sc ipfc dicitar yirido-
TjCUS. Vclibi non erat hcredicatis quarftio: hic sic.

TIT V L V S VI.
Sub hoc titulo proponebatur interdiBum
srohibitorium & interdidum reftttutorm f
Jiuc de opere reftituendo. i. 1 j dc interdicft.
non t&ntumfiquid siat quo locus facer de-
teriorfitfiatfed etiam [1 qutd aliudex quo
damnum ad priuatum redundtt.L :j.§. Jo
corum. tit. 8.quaexcaufalicet etiam nun-
tiarenouumopus.ficut excaufa tit.'vii).&
xij. & #0j- & nunciatione agere tnterdi-
clo.fieinonpareatur.fed deeft htcparsre
fti titoria, &ponttur tantiiprohibuoria. *
Et rurfus quamuu dicat, Ne quid in loco
facrosiett, tamen porrigttur etiarn ad locum
fanflum.Li). hoc tit. (y locum reltgiofum
l.i.§. j.dc op.no.nunt.0* eft, vt opinor, po-
pulare.vtfuntfere qus. Iequitntur,v[que ad
titu. xv). Et iuris vel vsus puhlict tuendi
caufa. C v i a c.
1. Vis 1 a h v s librc, sexagenfimo-
oiiauo ad Ediotum.

I t prajtor: In loco
facro lfacerejnve cu
immittere qitid}veto,
1. J Hoc interdi-
ctum defacro loco,


NE QJID IN LOCO SACRO FIAT.
Jnterposito titulo superiori occasione illorum titu. f.quorum btnorum,
& quorum legatorum , redit ad propojitam materiam. s ne visfint
ei.s.adprohibtteria interdicla:Q>pnmo de digmeribus,est enim htc cau-
fa diuini iuris. vt s. «ic
incerdi&is.l. ij. $. j.
non de sacrario T S competir. |^| it prmr. ] C A- t i. Pros!lJ11
2. s Quod ait pra:tor,ne quid W& svs.Praetorpro- y_Gr{c.ve,^
in loco sacro siatrnon ad hoc pcr- hlbctnc cluld ,siac vel J*»^*,
, ■ r r immittatunn locosa- yl Ccu,"tii
unet, quod ornamenti caula sit: cro, Vtm sacratio.vbi l^
sedquoddesormicatis,veljncom- vasasacrarcponuntur: ^1""""1,
&:ntcllgas proh bcri

modi.
3. ^ Sed Sc cura sdium , lo-
corumque sacrorum mandata eft
his quiaedes sacras h curant.
it. H^rmogenianys libro ter-
' tio Iuris Epitomarum.
IN mutis , itemque portis ' &
aliis sandis locis k aliquid sa-
cere, ex quo damnum auc incom-
modumirroeetur l: non permit-
tiCLir.

iii. Pavivs libro quinto
Sententiarum.
NEque muri neque porvae ha-
birari sine permiisu princi-
pis m propter sorcuita incendia
pofsunt.

DE LOCIS, ET ITINE-
ribus publicis.
TITVLVS VII.
ln hoc tituloeft veluti petitorium iuris
publici tuendi caufa puta vt * cenftituatur
via publica collationefaBa ex agrispriua-
torttm, & populare. C v I a c.
1. Pompohits libro. trigenfimo
ad Sabinum.
V 1 1 1 b E t in pu-
blicum petere per-
mittendum cft id
quod ad vsumom-
nium pertineat n:
veluti vias publi-
cas , itinera ° publica : Sc ideo
quolibet poftulante, & de his in-


domini mci Accur. &
h d. haec lcx, & fcqu-
F R A N C
i J" Portis. ciuitatis
Romanae : vt Tnstit. de re. di.%.fan&$,. & «s. de re.di. l.finali.
k 5" Locis.vt in murii municipiorum: vt s.dere.diui.l.fed diui.
§-fi-& Lfacra.$. mttros. A c c v r s.
1 f Irrogetur. damnumpriuato; vt J.tit.tj.l.ij.inprinc. velctiam
psi reipublicac.
m *K~TEquemuri?rincipis scilicet pcrmittentis, propter,&c. vt
X ^.«r^. s. de ojsic.pr&feft.vigil l. j. vel dic.nc ibi poifit oriri
inccndium.

DE LOCIS ET ITINERIB. PVBLICIS.
Dijfertab inferiori rub. vt ibi dices.

Viamp

;U.-

tum:vt & j. tit. j. l.ij.^.pr&torait. & facit J. depopula. aclio.l.). i4-'5
o f" Itinera. via s latior,itcxminus dicitur .-vc argu.mftitu. defer- /v^r_
ui. §. j. & §. W5.ne quid ln loco sacro
siatquod sit ad dcsor-
mitatcm vel incomo-
dum.-atornameti cau-
sa bcnc polsunt aliqua
sicri. tademdicit quod
curam siue custodiam
sedmin & iocorum sa-
crorum dehcnt habcrc
qui asdcs curant.i.aedi-
\es curulcs , qui aedcs
tucntur. Fr a N c.
s s Sacro. Saccr a elt) 4 Sicn Io(Bj
qui rite & pcr pontifi- 9ui tirt pe,
ccs Dco confccratut PPu'(i«« Dco
cft : vt lasiit. de rerum cok"mi&
diutfio. §. nullius. A c c.
g ^Node sacrarioS^ * Ssicrariu,l0.
vbi sacra rcponuntur: cus vbi lacra
vtfupra de re.diui.l.sa- rcP°m"itur.
cra. §. illud notandum.
' Az o.
h ^ JEdes sacras. i. e s Sacnim.Dto
Deo confccratas: vt s. ""^«atpo,
dixi. & fupple non so-
lum hoc intcrdicto
profpicitur, fcd & do-
musfifcalis licitur fa-
cra. Inftit. de vfuc. §. j.
& de his dicunt quida
hic loqui:& hi qui cu-
rant,dicuntur dxditui: ^£ditui,c;[ii
vt Jnftit.de tute.U. *d" {iCm
I»-r • 1 £ T CUrant'
N muns.j CASvs.In
muns& portis-ciui-
tatis Romanx,&ina- *imer^l:»
liislocis facris ,vt in delocis &itj.
muris niunicipiorum, nenbuspubli-
prohibct aliquid fien cls Hmem
quodsitad damnuvcl <m*tat-
incomodum.ltem &in
muris & pottis vccac
habicari : & hoc cft ci-
more incendij, ne hn-
bitatium culpa incen/-
dereturcurns: nifiin-
habitcnc dc perirufoi
principis. Vcl alicer po-
tes czponcre fincm ic-
gis: quod dic vcm gl,

ffilp&Vilibet. ] C asvs. Si aliquisclaudac viara publicam,quili- cam 1»'B*
4s^£j bct de populo potcft agcrc hoc lntcidiifto , vc rcstuuacur m d»"*" ?B
priftinum ftatum. Franc. - "''Li^'/""'
n ^ Pertineat. id cft si aliquis claufcrir « viam publicam, cuili- 'Mj,Mjlii.f**i
bccpcrmittitur agerc interdicto: vt rcftituatur 111 priftinumfta- c_..ibi, ¥'"■
}6. if'
lins-
diitcrcnus'

a J &1'™

6*9
bbe-tcx.tun
vSl-inss«ine
aliam viam I
ricinal« au
quanioque t
ium in vias
quindoque
sunc. F*- A
"".oiii.wlanonepnu.
s vitmales.p'
Sol.vbiapul
tUt solutia
conftat publ
vbi priuati«
agtisfaisvel
cliius agru •
ci2niviam-c
memoria.-tUi
hicfcdsie"
ria.tuiic eft P
ibi. i.Alijqu1
bctcxicuma
blicas finc >t
blicorum, ib:
116 placct:ss
l vbi non fac
habcit exitu
ciJj.fiV.j./.|.
{ViOTnni- W.&^cjl(
pbjjcniis. gcnusviam:
i;ij.)Mrtttn.
i J Militm
jiublicas. A<
e f ktermor
citfnsra dest
srd.lsin.
N E QV
loco publ
itinerc
« •( Hoc in
non cft oran
lare.KidecA.
script. Cvi
5" Sttperior
iiier, hic ge;
&fupraadl
tmius eft.nec
tnmum in I.
tmum.Tertt
eft pnhtbitor
Wjt in loc
cundc
ia loco publ
pcrmittente
pcmiittentc
contrarium,
ln lit«a,B«»
si;tutorium
Wicavdini
ftca loquitu
cit.^ fpcsta
y} fi hominc
libere:&; ind
a!lquisadoI
luterdiaum
qnodfiabat;
b"tumcom
ftttlicas.Ko
Jjatinfifij,
^•procur
lntct<iictum
:acis-Tand,
"nttum ycI
loading ...