Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 649
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0327
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

frdir : l"ConU , __.!_■
nt:

....

r.

cro,vti s Iotos

&

«ra
•ntclliD

■SJ»
u Ptok i,
^tcrnj^o,.

'lc q»id

U|ti.'at(

1 '«co»

* bi??C


c«.am si
*diiim&

^possm""-1*

«'•tidcmd:
u.c»sto.i

icii

s.

„ ""ii

^^sc!;<

cr°iUmdc
,- 'sdci'
tucntur. f;y's««
■ ' A z o.
!*-**'/«_,..
^oconsccratas;,,;:
*«• *%to<_.li.
Jum noc imdifo
prospiatur.sedstd,.
musfiscalisdcitwli.
cra. Instit.de vfut.i,.).
&de hs$ dicuntqiiijj
nicloqui:& hi<]uuii.
ranc,dicuntuc datditai:'i
vt lnstit.de tute.pj. •
IN mmis.] CastiJb*
muris& porcis-cioi-
tatis K.oman*>&ina-n
liislocis sacii_,iii_i
muris inunicipioTiim,*
prohibet alicjmd ficr: °
<juo_.it-d danuW™
inc6n.-__nUKii.__
muris & portis rcw
habitarii&hoccstti-
moreinccndijjncliJ- i
bitatium cuipa iM*f
dercrurruir.s: ni/iin-
habiccnr dc pcrasi
principis.Vdalitcrpo-

tcs cxpencrc

incm ic-

^siquod.iicvtinS''
domini mci Accar, t
Franc.
j r Portii. ciuitatis
■JereJUH''..,

ldicnobipo1
dices.

(iit w'«

< .

viarnpublicarfjj>
^, rrfitim3™1 ■t.s
Mo.vtrdw ,<
UaturmPrTi 4

649 Nequidinlocopubl.velitin.fiat. 650

Na s Interdicitttr.n' cst,intcrdi_tum rcddkur.
Zmini.ia.cii').tit.\.l.ij.§.(titpr&tor. Acc.
-\ Tli.] Casvs. Ego Franciscus habcbam fundum mxtafundum
V Tkij.fecimus viatn in mcdio dc partc mci agri,& dc partc.ui:
& sic stetk diu.ita quo d non extat memoria. dicitur quod prxsu-
mitur publica. Secudo

assignat differentiam
jntcr viis militares
. siuc publicas : & vias
vicinalcs.nam publicx
habetexkumin mare,
vcl in flumen , vcl in
aliam viam publicam.'
yicinalcs autcm vix
quandoquc habet cxi-
tum in vias publicas,
quandoque sinc cxitu
lunt. Fr. Ac c.
,V\xvicinalcs c s Numero sunt.lmb3
ia&x ex agris priuarx, quado excol-
priuator"> an lationc priuacoru:vr j.
s.nuata:' tit.). t.ij.§. viaru.versic.
vicinales. qu& eji contra.
Sol. vbi a publico cmi-
tur solii vix vicinalis,
constat publicam csse.
vbi priuati consersit cx
a<rris suis vel cmut ali-
cuius agrii vt indc fa-

11.

N!

n 1.

Vlx

cianr viam, & 116 cxtat
iriemoria.-tuncidciTi,vC
hic. scd ii cxtac mcmo-
ria.tunc est prinara: vt
ibi. i.Alij quod hic ha- N£ Q V I D
bct cxitum ad vias pu-
blicas (inc iniuria pu-
blicorum, ibinon. quae
tio yhccr.vt infi. buius
l. vbi nonfacitvimvbi
habcat ciitum.-scd pro

teidicitur*.
Vin anvs libro qttitdreigensi-
tnooclauo Digesiorum.
Emini b licet 111 via publica
monumentum extruere.
Vlpianvs libro trigensimo-
tertio ad Smbinum.
Ix vicinales , <\ux ex agris
priuatorum collatis facStx
runt,quarum memorianon extat,
publicaril viarum numcro suntc.
1. ^ Sed inter eas dc casteras
viasmilitares dhocinterest>quod
viae militares exitum ad mare,aut
in vrbes , aut in ssumina publica,
aut ad aliam viam militarem ha-
bent. harum autem vicinalium
viarum dissimilis coditiocstmam
pars earum in militares vias exi-
tum habent,pars sine vllo exitu
intermoriuntur e.

I N L O C O
publico vel itinere fiat«,
TITVLYS YIII.

b Viasum tri-
p!ex gcnus.

I agcrc potes^hocinterdiifto vtili,nchoc velum immittatn.Vltimci
' dicitiscdificaifiin loco publico,necprohibitus esanodo ciim refi-
ccrc vis illud xdificium,rolo prohibere nc rcficias.cx hoc intcrdi-
dto.dicitur quod poilum. [ Adversvs. ] Molcm m marc dcicciiti.
habcohoc intcrdictil vtile coiitra tc,iiiilud mihinocct.alias non.
& tamen domum in li-
velutituendivsttspublicicaufa.Etvtrutn- 'tol'c mansfacerc pos-
que ita populare , vt tamen\.cendenmatio "s> ^ mm' vcl *}li non
fiatin idtantum quod acto^ts .interejl eam ncicct.si autem in mari
viam idve iter deterius non fieri, vel non vis piscari vcl nauiga-
prohiberi.vt & illudquodproponiturtit.xu rc> vel 'auarc tc in ssu-
Locus s publicui esi qui efi in vfu populi: minc pubiico , vcl 111 f locus publi-
vel.advfumpopulicommunislocus.CyiA. curia communis pro- cus quis <iica-
spicere, non polTum te tur-
Diuide in quatuor partes totum prohitfere: iiuo si pto-
hunc titulurn. Prirno ponit narratiun- h . \c . . afto.' CCJ
. f . .jj - neor tibi iniunaruact. ■
cula quanaam,qu£Loco cutujda jum- [Merito.] Nunccx-
marij esi. Secundo pmitverba edtBi ponit Vlpianus vcrba
prttoris. Tertio exponit verha edicli. llla cdi^i 1u5 "«cuhc,
\_ , ri n- ijt (lua ci rc danum ali-
Gjuarto qttafdarn qtuttones velatr- ' , .-.,
ficultates dtjfoluit ctrcahoc editlttm, prospicic prxtor at
Secunda ibi, Tr&tor ait. Tertia ibi, iiaiim cx loco publi-
Hoc interdiclurn. Quarta proprium co alicui dccuJ'-mm &
1 1 • ^ r 1 r . r ■ • quoticns princeps per-
locumnonobtincs.tedhcut lanqmstn J J ■ !rr
* 1 ■■■ t «S .. mittit alicui aedihcarc
corpore ,/icper totum hunc titulum jn ioco publico :intel-
dissunditur.Celligeprudenter^fa- ligitur pcrmissum dc
pienterdiscerne:& nonerrabis. w «dificio quod non
_ ... . . noceatpriuato.vndc si
I. Pavlvs Ijbro fexagensimoqttarto c% hoc opcrc ^xA
adEdtSum. amirtere Ipeiar Iibc7ii
y$$rM N loco publico prxtor asPca(l> l\abu hoc ?n'
_s£|^cH) Prom"ec «dificarc : &
ctr^^_^ interdidumproponitf.
II. VlHAnvs libro sexagensimo-
odauo ad Edidum.
PRxtor ait-:2\^quid inlocopu-
blicofacias, inve eum locumirn-

Conssituta iam via aut itinerepublico.ei
cuius interess interdidum prohibitorium
ci* J • tit.). Lij. %.priuat& datur, Ne quidsiat in via, itincre velalio i
.('_.& dicelTctriplcx " locopublicoquodadorinocere pojsit,&vti>
gcnus viaru: vc j. tit.\. caueatur non sieri, sed de eo tamen quod j mittas,qua cx re quid illi damni de-
l.u.^.viarum. Acc. sadume(tnemineprohibente,lketearesad\,.v „»_,♦_.._„,___ .,„ * ; h r
d s MUtures. id cst, damnuipriuatirldundet,prtuatononda- 'V.Wss^ p»/^l» /Wrf_
publicas. Acc. turinterdidumreftitutorium.Adiiciturta-: tKjconjHlte ',e4tcloK,decrctove'prin-
c s kttermorittntur.i-x- men aliudinterdidum tam resiitutorium- Cspumtibi concesfuin ejl.de eo quod
citfupra de feruit.russic. qHam prohibitorium, Ne quid siat in via satlum erit, interdittum m «_« dabo.
prsd.l.fin. publica itinereve publico , quo ea via idve
—-------------------------' iterdeteriwssit,fiat,& quod sadum erit vt\ 1 • s Hoc interdidum prohibi-
NE QVID IN boni arbitratu refiituatur. quod populare torium " est.
loco publico vcl ess. Adiicitur <& aliud prohibitorium, _V*|
vtsfiatei quivtiturviapubiica intinereve
pttblico, etiampopulare, 1. licet. iu priu.de
procutat. quo nomine adionem quoque
tiuiiemdari Fattlw audor efl insententits,

tcrdi_lu. siautcm (pc-
rar amittcrc aqua^uae
dcmeofundoad (iium
ibat non iurc sc/uitu-
tis, 116'proptcr sirtc lia-
bct hoc interdid_um.si
auicacdificat in publi-
co, & nocct xdificio q?
fcccras in eodcm lo o
publico : 116 habcs hoc
intcidiftum.cum & ru
illicitcardificas.secus li
licire:vcquia pcrn.isiu
principis acdihcaucras.
[Si Qyis a Princi-
Pe. ] Impctr.uiaprin-
cipc vtin Ioeopublko,

quod.

a Seruirutitm
publicaisi , 1*-
titudo & alci-

z. s Et ta publicis vtilitatibus, Puta IU curia commu-
x J . l . , r ■ ■ uis, cedincarcm. iradc-
piam pnuatoru per hoc prospici- mam vidct„„ c_ncC)s.
tur. Loca enim pubhca vtiq; pri- sum, & si iine rniuria
uatorum vsibus deseruiunt:iure s. huc damno alicuins
a:dificc:niii cxpresse in
contrarium diitum lit
in rcscripto.SccuJo dicit,xdificaui in publico ncminc ptohibcntc.
non cogor dcstrucrc istudopus per hoc intcrdi_tuin.si raulcnob-
stctpublico vsui: is qui procurat operib. publicis.dcstruct idopus
exofticio suo.liautcm non obstat,dimittatur:saljrium tamcn da-
biturdchocxdificioipsi ciuitati. Sedsicum vcllcm aedificare in tudo lumitur
publico,parabaiammc adhoc: dicirur quori iudicis ofticio cogor «" cosupcudi-
ad caucndum , vt dc cxtero non aedificcm,ncc cgo. nec mci hcrc- "c ,& tiatw.h
dcs. Vltimodicit: sccuscstin locis saciis.quatn in locis publicis. ,°el'''."/ .W
namvctaturaliquidhenin Iocosacro:&ii hat, cogitur rcihcuere „w. 10.fupt.de
in pristinum starum.h d.vsqnc ad §.pra_tor a;t. F R. /./«;'■. >.../>>•_:-
f ^ l'roponit.\t~j.Lprox.inprin. tkhcltj.quodviaiit dam.l.vim tth.GUss.itt l.t.
sacit.%.sin.<Q."].de ope-pub.l.Jilegatum.§.fin.
g Y)R£tors\Inloce publico.hxc & scqucntia cxponuntur "j.ea.l.§.
J_ publici.& fequen.
h s Lege. scilicct municipali a.vcl dic, scripta:&secundumhoc
poniau'vtgenus,sequentiavt species.
i ^ lurifconfulto.pa:mittcntc:\t ~J.dessu.Lquo mihus.
k s E^/..-.pr_etori_:vtJ.„_ viapub.L).inprin.& $.)■ & l.sin.'.sin.
1 J Decreto.vtJ ea.l.'.fi qutsaprincipe. & supradeferuit. t.fcruitti-
tes.iv.§.publico.(°r~j.de siumi.l.quo minus. ^^^^
m s :nterdidum.Vi.cllno»dabo::\\Va.sdec(\:,non. Dicesergo, cum publica ven-
fastum cst in via pub. vcl in itincrc publicp , dabkur intcrdictum g"^*[?d*d_"
rcstitutorium:vt J.eod.§.pr&torait,quod.8cC\c ctiam in^eliige fupm sss.Huiusraodi
stser.vin.t.si quando.§.fin.tl autcm iri aliis Iocis pubiicis, non habct ilVuuo semel
locum:nrcrdi_.umrcsticutoiium,scdprohi .icorium tatuiimivt j. fasto, principe
ea. l.§.Jiqitisnemine. & sic vtraque litera cst bona. & (iptfupra de incousulto in
interdid.l.iU.publicd.fy.de ope.»t>Jtun.l.\.~.nunciatio.&").de ope.pub. Vla Pn'?1,ca
, J . [■ >-- - J £ur- £_]nCarl
l.stlegatum.§.sin, .■ ; ...... n\ p.lss-c. „,,„,, cL

ltinercfiar.
* <T Hoc intcrdi-lum
non cst omnino popu-
lare.Firfe.<«.io. depri.-
script. C v 1 a c. __
\\ Sttperioritit.stjecia-
iiler , hic generaliter in omnipublico dicit: vt j.co.l.ij.§.pub]ici. sic
& supraadl.Aquil.l.siscruusscruum.§.inquit.f'_/y«/'e>'/()t"pM/»/.j-4-
toritts est.nec efl:ibi aliquod interdidum : hic autem quatttor proponit.
Primum inL q.inprirt. Secundum in§.aitpr&tor. _. sunt prehibitoria
tantttm.Tertium in §.pr&tor.& essressitutorium. G^tartum in §.fin. &
efl prohibiterium. A c c.
^Y6 N/.ccfwWko-lCASvs.Primodicitiprrctorprchibctaedificarc
gs|_„j; in loco publico:&ob hocproponiturho-intcrdi-__tm.Se-
' ""*" cundo ponit cdi_lum.praetor ait,nc quid fiat vcl immktacur
iu loco publico, proptcr quod damnum alicui datctur : nisi legc
permittentc, vel scnatusconlulto vel odidlo vel decrcto piincipis
permittcntc sieret.& daexempladc hisvt ingl. & si fa<5_um sit in
coiurarium,intcrdicf um non dabo. s. rcstitutorium. & sic habcas
in litera,».» dabo-a.\ias dcest non:Sc tunc dic, dabo intcrdic_um rc-
stitutonum quandoque : vt quando opus cssct fadum in via pu-
blica vel in itincrc publico,vt dc hoc habcs j. ea.l.§.ait pr&tor. Po-
stca loquitur Vlpianus, & dicit quod lioc c .idtum prohibitorium
elt,& spcdtat ad publicam vtjlitatcm : spcclat ctiam ad priuatam:
vt si homines qui ibi prope morantur,po_lint pcr loca publica irc
libere:& indc liabcre lumen ad domos suas:& tantum iuris habct
aliquis ad obtincndum vsum publicum, quod fitproponcndo hoc
interdid.um:qu.-n.tum aliquisad prohibcndum vsumpublicum,
quod ficbat xdificando. Postca exponir verbuni ,publico : nam pu-
blicumcomprchenditarcas ciuiratum,& agros,&insulas , & vias
publicas. hoc autcm intcrdidtum non extcnditur ad ca loca qux
sunt in fisci patrimonio:& si de istis locis fisci crit quxstio,prxfc
ssi. i.procuratoresCxsaiiscrunt iuiiccs.habct kaque, locum hoc
interdidtum inlocis qux sont in vsu publico. i. cuiusquc ciui. . ._ 0 ,_ ^^^^_ ^^^^ . r ...^
ratis. Tandcm dicit, in solario domusmca. posuivclum, puta n ~\ Hoc interdidum prohihtteriumi. dumtaiar.Yel.dicetiamresti- c>. .,.,„ -,,4,
lintcum . cl similem pannum,& hoc nocct lumuubus domus cu^:' tutoriuiu quaiicSoc_uc,;yty«fr*? prox.respon.not. bibmt.tnsr.net.
ff.Nouum. X j asC;..i

& 3. C.tteaili-
siciil fvinttii.
yiJe CttpoUm
tr.tB. de struit.
ruftic.jrMdwru.
e.t.n.6. Exhoc
ecia loco Bar-
colus colligic,
ciui ta tem, sta -
cucum facere
posse de via

^ptt
loading ...