Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 659
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0332
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
659 Digestorum Liber xlij.Tit.

x

660

Slcut h. allisjicet k, &c,& J. habttita tantutn , &c.
Oesermetur.ucm a alia ranone:vt s. e./.i/.§. siquis nstnine. &

a
« ^disicia P
Siullo prohi- facit ad hanc rationem C-de priutt.Adifi. l.ij.&s. adexhtb.l gemmct.
bcnte fa&a in c € A&uersus edicium.i. ^ piactore prohibcntc ; vt "j.dere. iur.l.qui
jhi Iico , cur ^^.-ipj/u.alnaicunt cu iioncltpcifcvluraaciiisiciii.tollacalias non.
pon tdeitruen- , r ,, ' r
jja_ d 5 Totlere. non per
*AUuersus e- intcrdicttim : sed iudi-
vi J. I D E M libro 4S. Digejtorum.
Icin is a qiii nullo prohibente
co ptiblico redificauerat,
cogendus non est; deinoliie, ne

di<ad facit qui cis osfkio : c vt d. §. fi
facit prstore „„„ nemme.
Proninence. r t r • 1 A
,^cc ■ c c ? Lusbrtum.quod d
e Orhcio suo «-' ' , ' _ .
iudex edii?a eUe non "COet : VC S.<?£

SIciu is
in loc

Juadefendir. iud. l.sipr&ter.
dLusi>na ma- _—-—_-________~ ruims vrbs derormetur b : itaqui
giilratuum e-DE LOCO PV- aduersus edictum c prstoris a:di-

dictaeffe npn
rfebenc,

blico fruendo-
§"Us)$ i-tfw-i*..] C A-
fi$5* s v s. Aliquis co-
duxit pro sc & pro so-
c:o campum R.hcni,vcl
molendinum commu-
, nis , proriibcc prxcor
vim fieri conduclon &
eius socio, quo minus
vtantur & fruantur re
coducia secundum le-
gcm fiuc padlum appo-
\ Imerdicf um suum in locationc. i.
de loco publi- Secundo dicic : hoc ill-
fofruedo pu- tcrc}>aum 0b publica
blicamsdatur. n,1;tatcrn f^am cst.
nam per hoc interdi&U
„ „ , tucntur publ ca vcdli-
* Stattiam vel ,. , c ...
imaginem in Sa!ia> ^lm prohibecur
pubiico loco vim fieri vtenti rc con-
ponerc pocelr. ducstaex; foimalocati.
nemo line j. Tcrdo dicitivis fic-
perm.rTu Se- fa conduftosj & cms
narvel Prin- . . ■ . ,
cjpjs> iocio , e cjuo minus
sLocandi pu- fruantur rc conducta.
blicos fundos, Vcerq; vult agcrc hoc
agros.rura.fcu i1Kcr.(l£t0j prasferctur
msquibusco- 1 a. r r
H coniudtor locio luo.
Peut- n n ■ «71
4. Poltea cxpomt VI-
pianns vcrbailia, s.ex
lege locati.Sc bcnc dixit
praetor quod prohibet
/ Publicani vim sicri fmcnti rc c5"
possunc rclo- dufta cxlcgc iocaci. na
carc. si vlcralcf.eni vel con

ficauerit, tollere a icdificium de
bet.alioqain inane & iusorium e
prastoris imperium erit.

CcA qaandoquc ccontra : vt dixi s. de procura. l.m c*us&.$.si,
k ^ fitr^legemenim, l.vitrastacutum tcmpus.
) r Lrgem. ld cst, padta.vci sinon soluic pensioncin , ncc cium x0ns"Ual"^J!,
fides * clt scruanda ei qui non seruac: vc 0- insra de regit. iu.l.cum li^u^'^

' vW"r,nnaj
stsMnci.fijJ

p.ir. §. illi.

c

regu.tud.cum ^^
,. -, ne S>'i<l sut 1»
Onceiti. J C a s v t. lo<-u pub!1(.a
Coccllic pr.nccps ^wntia

DE VI A PVBLIC A, ET

«libro^
rcstatuamm honorc !,*", l>-

qu6d quis poitic ponc

si quid in ea ra£fcum esse dicatur. «uitasis Bouo5.siamo cio*diii„^"i

' T I T V L V S X.
Interditlumquodf habuimustit. -v) Ne
quidsi.1t quo-via publica iterve publicum
deteriussiat, ad viam rufticam pertinet.Na
fi quid iu via vrhicafiat, huic rei &diles oc-
cunum iure sut potefiatis. nec ciuibjss ne-
cesse eft ire ad mterdicium. 1. 1. §. hoc in-

covolcns ponctcpro- d'>« curagt.
hibcatur .habct hoc rant Per vrbs
intejdi(ftum. F «. PuMicord i,j.
m J Concedu Quoa Sg
ad tn. Rn. vc h poitca Hnm.na d»ng -
prohibcatur , habcat dcnt£siibui&
hoc iutcrdictum.&fa.- vt pocicuJisiin
cnldeexcep.l.ut4Ms.TZT^
&*.de*dqui.rcr.do.L °PUSt^«.

DE LOCO PVBLICO
F R V E N D O.
T I T V L V S IX.
Sequitur alitsd interdicsum prohibito
rium , nepublicanis^ , puta qui conduxe-
runt areas,insulas,aut balnecvspuHicas.aut
porticns.lacus attt stagna , vel his qnos m ea
conduciione socios sibi admnxcrunt visfiat
qno minus ex lege locationis publicis locis
sruantur. extra, quam* fiquis cuiidcon-
cessum est statuam vel imaginem in pub'i-
co loco ponere velit. hoc enim poteft inuitis
conductoribtts fi Senxtus aut princepsper-
mtsirit.Vermissuopuseft ex ediclo Claudi),
quodreseri D'o lviii. n>fi qitispublicum
opus &disicet velrefioiat. C v 1 a c.
i.VlPianvs libro sexagenstmo-
ociktio ad Edictum.
R ae x o R ait:P«o
mirnts loco publico,
cjuem is cui locxncLi *
ius suerit ,sruendum
alictti locauit: ei cjui
coduxit o,fociove h eius e lege locatio-
g Gabellarios tra kgcm frucrctur; tiis srtti liccat,virn sieriveto.
Lnosse'dib8eil» vcI sf U1 vcllct:nb" au" l. s Interdiaum hoc publicsr
Lmin? h.nc ^™- & ^^ **' vtilitatis causa prononi palam est.
colligic Berta- verba vt m gio. Fr. . r l- r .
chmusm«&;A£ ' Locandi.vis Pu- Tuerur emm vectigaha publica,
GabsSk ptne blicanus gvclquita- dum prohibetur quis vim faccrc
buiis pr«elc:vc s.w.j /. ej qlU jj fi-uendiim conduxit.
i. s Sed si simcii veniant ad
intcrdiclum mouendnm,ipse qui
conduxerit,& socius eius: magis
est vt ipse codtisftor prafferatur'.
J. s Ait prastor! Quo minus e

ccrcidtum tancum.eod. tit.quodhoctitu- « ' ," ', ' . .'," ra"c n*btjt,
11 a l- ^ .. •<■ a • ■ j Jtatnas. & de prtuile. vt iprjll,t; '
lo demonftrabtiurproprte , est tgttttr de via ^. ,_ jfa^ ^ q ^ rf^^J


vrbica (y -mtnere &dtltnm , mn de ruslica,
r^ *■
Lv I A C.
i.E'at« ■iruvspjy.cCpjtr.(ilSx>ini Xlamiia.iS*.
^cF^ ' dg-vivo^tiit)} ,^ns4tMtiQ-atQ,if
igribi r'j>p K$ tUm iriktvosav y%tt«s

tu domeliic,,
v 1 a p v rvhwi
U C V 1 A f V- vian.scruntut
bl:ea,& si qmd,&c. ruinaraine:u,'
«diomdpmuii
";Ediles.]CAsvs. e,os"opwcc,

•^ii-

y^ Hiclcx nocabi-

deraoliat

utac

jL.mtm.l l
h Coiuiudor "t r
pubUci loct-e- 9-W<» »«»'»«• Acc.
tiamadmodi- g 1" Conduxit. FoKC
cutepus,pof- etiam ^ ad modicum
stliione suam tcmpus.Licec cnimnoti
cosetuarc po hab.at rcj VJlld> potcst
tcLt lncerdrcto:
r „ r.ri„r, taiticn aa;ere ad rctt-
secus 111 priua- ^>
tonisiin loyii ncndum luam natura-

Ot>U ,J^.'^uiu .li^i*j iiaiiii4- . ,-.._* "** . x .
tempus codu Je pos vt j, ^ /i,/,^. '^s ueatiovisfrntliceMMeiKo ait,
ss/^-s locatipnis. Vltralegeenim k,
vel cont-ra legem ' non debet au
diri qui frui desiderat.
11. Pavlvs libro quinto
Sententiarum-

xent. /. ).§.quod rtif.aliasnul-
i Publicii pro lum cssct speciaic hic;
eoqtiodinviu . -,
' 11 r.J *, quia&coducens a pri-
pubhcoded «1 r
pro quolibct ua ° ad non modicum
Joco sisci, Cx- tempus^fubcrer cxccp.
saiis.ciuicatis, & act- & interdict.um.
municipij. nc vis fiat ei;sCCUndum
^ Ex altenus , ,, , ,- , j
?omraauqmsAzo-l'Veldlchu,caci

^"^Oncedi"1 solet vt imagines

iSc (tatua', qua; ornamenta,
reipnblicx sunt futur$,in publi-
cum ponantur.

interdum agit modicum tcmpus con
V etianon cclsa duccnti dari inremv
\- actione.
/ Cclsa a&io
nc.alter ex al
jrius contra
agerc po
vvide 1, 1
Nbligat.
& proptcs^>u sis4-p** na.U4.irg0.Ccd qrjandoque concurrunt:vt d.§.siqitis nemme.
traSu atcSsL n s Sociove.hn est casus vbi cx 1; altciius contracrJu agic socius:
agercdifferut.nlias 110, nill ! ccSS-i adionc : vt s prosotio.l.iij.in prin.stc & s stser.
n Adiop.oso ^Uoci.^.ii sund^,.Scd Ioan.non cx cpnci.it^u soc.j.scd «" pto- vi
socislnK ptC?\ncra^"n' dixu a"' vt,lc : Cc'1 COm{aa "'' iiIC,ftUm • & ' ! ~
modo trafeat. ctl^.ai.^d spccialc,vt n :
« A<5kiodireaa rac" JH^ ^('«y. / iniurlarum. ]■ §■ condttciori- A z o
^•jscrcurvtili,' ? ^'/«tf^.quia direitj o otxfatur vuli: yi S- de}ttHi.!.pe

tilcm. vc priuato ad
magnum.& facit j. vti
pojsi l siduo, %. cum in-
quilinus.lccm alicerliic ' publicum quam s.tit.).l.i) §.pullici. acci-
pitur f cUui ibi pro eo quod csr in v(u pubhco.accip acurdncnon,
scd pro quc.libet loco fisc: Cacsaris.ciuitatis , municip:j:vc J.vtin

•* \ \ . / <7~ \ 1 », reparet. QijoJ
«s S,«ctA/cr»t77V , ^j tcc psUjMa&t /J.V hs clt ot tladit circa sivelnon de-
s&\ciTe]ti TctS oisj&s , Jtj yi/pupitt tntrtv,
« ai'/^». £J«//Lt^•Atl'£^■^(S■l, j «•»«? 0/
'tJiolTu^Oi, H T.aAA»!' 1, » <r t%« TaC
o<x,/*c a-fc»J ¥ SsTov-ip^a/,,»» crQxMpi
» , (V« »C S'iti , x.a^ttjpwir/i' 0/ £/[erOTa^)
■r tir.tm, <t 'Qnvnma^usstv. E'av 'j ph
y.ci&a\piiecnv , /ahJ\) %-k\7v.VjalJa>o~iv, fyjf
fliKTtoG-V a£)T6C,y iuti tt.K cLCripaMi TtQt-
mceo-iv.
E.'itifishii&coQ.v q orsai sinS[i)i
ipnnry t«? ct^aCj ^",<A,e ^ayctiH,/"-»•/[,*
X.7 /CTH llS TsitJ o/cts?/(WH<Tei'.ti n «»,9 sjSp
J\£\@-vmr bs\uyi loi a«s-/W^3-4>, stcnt eos.Iccm curcnt cnniqutqiiid
sxctSoi 3 airiwoptai fysi,m-ru>G.v K$ r
voftov, ^)To ytyuvoS x.u(g.\\)iicoQ.v.
h''&jo-H,tud£{v 'j raS o<s\*c. jdsfy-
sxooJaS Ky t ojuni oiicictv 'ix,stcrov, y^tj
TaS u^ptppidti ox.x.-j.8slp{v TaS hv. t
urtBtuS\pi* .'tj 'shisrx.i.va.^v ijus,to$ £y
sj,» naXvV asJ.a.^a.: 'shtUVtVs.
0%t 3 sA.t<&ucra fjfyjot oinStnv , tdv

c\ux dcbcnt curamha- moiiantur, vci
bcrccjdilcscurulcs.dc- nr,n repareiu;
bcc n.procurarc vt via; nui1^ "1 eos
M.burcnsposice,icemsi '■r"<!1,0lir^
mtrac uicatc Iintpod- dauerint.Pw.
trc,adaquetur,cv:-cssla- curentetia nc
xioncs 116 noccantdo- 1uls publin
mibus A ponte ficiifa- \unm P"'01
- l d.at,aut ap«c-
ciant luprayiasvtcnt^*^
nccelle.ltc iaidcauc vc obnm , un
domusiuxta vSposita: quidin publj.
nonruaut.& quod do^ coitincrccxc-
minicas domus rueces c^ "'"
r ■ „ r , . . nus hssu ent
lefacunt :& sidomim seruusqu;dera
noluc cmcndare, mul- flagellisaquo-

ncl sut

ciuatut: libet
vias,vcnuoruat vcita- n .
' vero ndiliou
ciat ahqu.od opus 111 jncjdetur;»di-
v;is.& sj aliquis homo lesamemlcjic
cotra saciat.sisicscru', inwwii»»"
qu. inucnkt cum in"t™t)a<i
,' , - iaCtu elt opus
hocopcrc.vcrbeietcu:^,,^.
si atucm (ic !ibcr,duca- terea n an.
tur ad xdile5,& punic- teluasquisqiic
cur abcis.Ircni cos;en- stdes,public»
turdeftrucrequifcce-"" KJ"«>
rcpurgetqtie

v -^l. / 'ii _nc^,r'_ . "Ts -/i. runt.Itemquilibctno- j, „m
,r ', 9, r x ' , mo dcbct conitiucre fab diolunici
ox,tva.(g.vM vmi\oyi^t&ufav no dva\- Yiam antc facicm do- corretjitaqui-
A»/u*<? T uttd-o:: EiZiUl.\iia$G>(l t mus suar:iteni aquedu- de, vt ncqniJ
, ., ^ ^v „ . , nNJ .a... ,. ;___11.L.: J- lmpedimcnto
i[CsJ 07TCOS tSsO T 6p^«5"«e^(JJC sC»</)_tF
tSsOKtifosjov »j w^twi tac x,i a<pet)i /^uac-
Ti'«4lJyi"T!'»'i4l|l'?|'>W *i;« T/3-jn
T/SEtQ-stifSc 3 ;tj *»S', ftS"e/>?i hwXu^»
stsica^itp s2<tcTi£eiv.Mn iUTceQ.v q unjsi
sj,ai%t<S{ c* ■¥ os[pi(,lxniJ\tKO<apov cx-
0d?,\6tv , sj.nS'i vir.pA, uvJ)ft J^tpstafa
[ldcst,

tlUTJ» ^- «LV....JJ.O "- sic qu0 „„„„5
domiii:sdon;oiu, non C2tJlri .inatiir.
dc conduiforib*ls. 5; Quud (iqiiiii
autc dominus domus contiiiccisjtu-
60, hiis h:.bitsl,t»
c:at viam,& DUi ",-,*
. „ c 1 quodioiulo-
conductorrcliciac, dc- ^imlsCaMio«
crahit tautum tlc mcr- rt.pareciptiI-;
ccdc. Iccmcuienc aedi- pataucrint,»
lcs vc ante stationesstmpciiinF

pr-sr jetv.
A Edilesncurules itudcant Sc 1» amestationemqua f^u^a
coduxic ponerctvcili^ qnidanteo
tncnca vtsicccntur.Ite cinaspwp1

nihilponatur.nihful-^:^;:
lo ante ftationemqua rf( ^i^a
jrLqu^(tcuduciuitatcs ^iunc ^J^^^A
via;,vt vtiqs adcequentur:& cfflu-
xiones non noceant domibus , Sc tionem,poteritcasan- ^"ro(rnta"^
pontefaciac vbicumque oportet. testacioneponerc. Id£ eKOftione»<l
1 incclligas dc magdho mJ% rec.cet,
Garsoiic, msizistro So- velfeb"'»™

iauorum,noftro hospite.Dcbcnt autcm prxdidfi ita poucre,vc np exs
.. . . . -»\ . . ... l ■ r.r.- m£
1H1

JOWt'V'5

■4toll«

pcdiaturvchiculuirc.Itedebcnt icdilcs curarc vcrixxnon fiac (Anci">Fc''^
m viis.ncqucturpiadciiciaruiin viisncquc morticiuia , vt canc* mento fl«*,^
mortui.ncquccoria.sccus fitinquadragcsima in nostra ciuitatc. cs"*J|1(.(.,ie
naqui habcncfalconcs vcl iimilcs aucs.occiduccp" —"'%"- -r rixari init"""
comedcre auib.&prociiciutcoriSui viis.* noclxpc ci;o Haciic. ^ ,lC,r
vidi inBiriotalaudabilivcnatore.nostro ci.anilimo vuuio. r r. sterc^,^,,,
nscat : vt s.pro Jocto.l.atito. 2 a q $on pell» ,ac"'_
(l pci burgosriiiiciuisquilibccr^&w'^

permittant. t Viacii publicam.etiam eam qua cll
0«ur. v, Carpolam itsimit. ru/lic^m, ,>).-i*ns. 47.r56l

Uo»
jHd
Si*>

■im

, e TtuO«s
a tehu
sttttlt^ V'
U.vidj^
Ibocfritev*

hic t

tntttum de ru
|.i,j,hoc int'
stcnonsupersi
wte.Accvi
IJ^svs.Pi
hlbct.vimfie
rcficcre via
cam,vel eam
si quis eum
tenetur impe
interdicdo. 1
ponitVlp-ve
rire. Item q
dicitur refio
auteiitpurga
nit.Tandem
qui's dicens s(
ficece viara:i
eam, destrue
dcm.dicitur
test prohiber
pana.Postea
inteidiclum <
tttum,& omn
omnes datut.
eo venic intei
•TideAkiJi. ns. posha di
iMHcrmil!, , „
bocipsocic. Pu,us Koma
• vtatar via put
go cepore,noj
nocamittite;
e s iwtio esi.
sic ponitur 8.
ft.o.oh causnm
fs AdlAr,
iliknientu i.aadmodum
^'^'ji.adpulchriu
sim, S. " Mducm
ciunt.
h C Siquit,
IGiTOcjnid. veIamine.
'Pralcribi no i's 'Bafetur.
Hsonteaquse etiam sua ai

«11« rsu
biko.de

pu- k
quo

s Nequ
'««?."; Pet cil'cuitu
Njj.isjs. tiastus. & |
hfk-ud.sttcrositn.eccl.
1

, ;^>». pwextu.

V Kwii m s GU,
»m mdi n s inpide
,::mw>-y*ph.art
nllo

«mpore
* «cipiedi.
t*.
'sirfctibi

vtilita

*£&*.

item.-vt
Vitmn,
t:

tis irc
-XXx.ts;
•««siintV lmpediat:quc
"«ishiuc cept-do.l.pulrei
•* . vt « publica; '
ite '

vt

quod Vlec|>teneo

lic
Wjj; c,imvia;re;
,*i ,„«. angulos.idcn,
loading ...