Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 661
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0333
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
'oo

c

kfcS

:,;,1,Pus. '*%
hib^u; >^
,nte'Mu 5 ct Uf
hoc'■"crdW abtJt*C'
Cc, M
Dhf v^7^'
bl!C**W'S

«*$./.

^'<M%,A1,,lls cl) 4 nab ,
bcivr,M LCUramha-tt0:.:
b""-P^ur«tvtVltJ
mcrac.m^accsimp^.S
«•^uctm.fci.S
x'»n«n6nocC3utjM:i:
mibus.&pontcficiiftji*,
cuut lupraviasvtc,,,^';
McesseatestoJcamtJi
do--

lomusiuxtavjac

1

m.nicas cioaius rucccic'
reficiuit^sidoBBiJ
noluc cmenJate, mut-J^
ctcnc eos.Itcm cutcn;.
aeJilcs vcnullusfodatW
viasjvelsubmatvclfa
ciat ahquoJ opos;..
v;is.& (ialicjuisho:;
cotia facia[,silitscru!,«M
qui inucaiet cuin ii
hocoperc,vrrbcicti
si auccm su libci,(iiicJ-tM,
turada:cuie5,&piinic-ttfc
tuiabcis.Itemcogen-^l
turJeftruere«uifc(
runt.Itcmquilibctlio-^
itiO debct conshucKtt*
viam anccfacicrado-w»
mus saaentemaquijJu-
ctus. & intolhgis
dominisdonidru.non^,
dc conducroribns. Sn
aute dominus dorni
non rcficiatvani;
coiiciuclor rcfieiat. *■ ^

trahitwntamde^nij
cede.

hemeoitm «*■(*!

lcs vt anteita;»»«

nihil ponatur;nisiWi
loantestatiwnrs^
codssxirponerctv
cui facit rocasmi^ ;
intellig^acl.£s»-/:
GarsoncoaS1»'0^^
Sd.a.itaP^rf sii:5'
***«"*&>
ciJuti&oFrac'fc

jfe^

.cv?

jtaK'

£

5.*^*«

pei

burg

,os £i

,iss*s

i»1^

(56 £ De via pu blica,& itine.pub.refi. 6 6 z

s

tfa» labilia.i.noa ruant.
jUabi!it*.i.non ruinosa,
S# autem.i.conta factum fucrit.

I
b
c
d s 2J*wSw. i.rotas.quibus vehuntur ligna.& ldem m similiBus.
___________________ ■ ,
,---------1------■------------------
DE VIA PVBLI-
ca reficicnda. .
TttuUu iste non ad ij- s Studeant autem vt pro-
xliud pertinet nisi quia prij parietes, & aliorum aliquid
uiviampublicerejicie- qnx cjrca domos qua; ad viam
publicam ducunt, non labiliaa
sint:quatenus vt oportet emundet
domini domorum,& construant.
Si autcm non emundauerint ,ne-
que construxerint, mulctent eos
quo ad illabilia b faciant. i.s Cu-
rent autem vt nullus effodiat vias,
neque subruat,neque conftruatin
viis aliquid. Si autemcseruus qui-
dem fuerit ,ab obuiante fustige-
tur: si liber, demonstretur a?dili-
bus:a?diles autem damnificent se-
cundum legem: & quod factum
estjdissoluant.
}. s, Construat autem vias pu-

<xt 3 videbatur aliquid
sacere-.fed hoc sacere non
eftpnhibitum. T>ic ergo
de via publica qualiter
resiciatur & amittatur.
Trtterea hic dt vrbarta
<fe> rustica : sed s. tit. z.
tantum de rustica.-vt in
l.i.$.hoc interdictum.
sic nonsuperssuit hic ti~
tultiS.k CCVR.
S"0)$ RAt0y ait- 1 C A-
c-fS^ s v s.Prxtor pro-
hibet vim fieri volenci
rcficcre viam publi-
cam.vel eam aperire.&
(x quis eum impediat,
teneturimpediens hoc
interdicto. Postea ex-

* Vide Alci.lt.
i .prascermiiT.
fcoc ipso cic.

ponitVlp.verbum^e- blicas vnusquisque secundu pro-
priam domum: & aquae ducStus
purget qui sub diuo sunt, id est
coelo libero : & construat ita, vt
non prohibeatur vehiculum tra-
sire. Quicumque autem mercede
habitant ,sinon construat domi-
test prohiberi* absque nus, ipsi construentes computent
pcena.Poltea dicit:hoc dispendium in mercede. 4.J Stu-
:rPe" deant autem vt antc ergasteria ni-
hil proiecrum sit vel proposiaim:
prasterquam si fullo vestimenta
siccet aut rector *trochos d exte-
rius ponat. Ponant autem & hi vt
non prohibeant vehiculum ire.
$. s Non petmittant autem
e C Par/io eyLi.species. rixari in viis:neque stercora pro-
iicere, aeque morticina , neque
coria iacere. Trandaturn Tisis. ]

rire. Item cjui purgat,
dicitur reficere. quid
aute sit purgaic, expo-
nit.Tandem dicic: ali-
qui's dicens se velle re-
ficere viamrreficiendo
cam, destruebat eam-
dem.dicitur quodpo-

tuum,& omnibus & in
omnes datur. Item in
eo venit intereiTe ag£-
tis. Postea dicit,si po-
pulus Romanus non
vtatur via publica lon-
so tepore.non propter
oc amittiteam.FR.

Bio.ob causam.l.si. A20.
f ^ Ad libramentum.
«libramentu i.aad modum. Ot. vel
quid,vide a- i.adpulchritudinem.
pnd Vitruuitl g s Reducunt. i. refi-
tfm. °iuau
h C S' 1HU m stjecie.i.
., velamine.
c P«lctiSi n6 i's ^avetnrah aliquo,
possimtcaqua: etiam sua aucTroritate.
sic in vsu pu- k C Neque longiorem.
blico,de quo pe^. circuitus vcl an-
■■:-<c'L/-<» fraaus. & ficitC.de
tfi.

D E V I A PVBLICA,
& itinere publico reficiendo.
TITVLVS XI.

dixi

Hicverb titulusest de via rustica,& in-
terdiilum quod in eo propenitur prohibtto-
rium &populare. Ne vis fiat ei qui viam
publicam iterve publicum reficere velit.
tojtfg.usj- JacVofan. eccll. qui fub No»restitutorium.Sedsiquiddamnidetur
di UplXtnB. pr&textu.
desiw.rnft. 1 C Interdicit. i.interdictumproponit.A zo.
srad.eaiKi.vbi m ^ Qlaream. i. bsabulum cum paruis lapillis.A cc v r.
*tg*t pxjcnbt * Lzpjde aratamm\%flL&!im lapidemanu strato:ad ohoJ est s.de
pervUmpuM- a<{H* ru ■tsrcen.l.siprtus.§.j. i»edvidetur noc racere licere :vt s.de
eam. dam.insec.l.ssuminum.mprin. quae est contra.Solu.ibi ad publicam
iiPra:scribitur vcilitatem:vt ibinotatur.
nullo cempore 0 ^ ABorti interait. hoc expone vts.tit.ij.l.ij.§.pen.
C^pola'dV- P "\ TUm nonpotest. Neccergo ad sanctum Iacobum : alias mul-
C9 ' V tIS ire non liceret:& est speciale contra regulam C.deprn-
tPrascribi no scriptio.xxx.an.l.omnes. Velest.ideo , quia videtur axcipere sialius
posse ea qua: impediat:quod iusllexcipiendi non tollitur tempore :vt "). deex-
merse sunt sa- ceptj0±Lpme.§sin. & hocestetiam si centum an.nor» iuit « fauo-
culcatis hmc r , ./ .i.
11 ,,, »f re pubhca; vtihtatis.
eollisuur , vt r . .... ... ,
hic,posse ire Olmagrum.] C a s vs.Si m agrum vicini viam publicam de-
non estius.sed |jieci,teneor aft. in faftum ad intereiTe vkino.& da exemplum
sacuhas, quod culn viairet iuxta fundum tuum:&'forte habebat hxc viaaliquos
vc vertim «Ci ansrulos.idem si non haberet cauam fundi tui ripam,vt inde ho-
v. r.albu ir<««. „■ ■ T- ■ • i i- ■ j
^ , s mmes lrent.Itemqui viam pubhcam exarauent :tenetur ad mu

parte 4.17. 1.

& nitionem via?. Franc,

Caipola d.U°. q C Vi&reiett&.i. f proptcrviam reieftamactio infadtum. I o.
/ASiovisre vel vtilis Aquil. vel(vt dicunt quijam ) nomen est ad:ionis,aftio
icsts. y[x reicstcc.A c c-v r.

r C /««r^.i.a damnum. hoc tamcnfallkin easu quoddicvt s. - Inmriapro
quemadmod. serut. amit.l.si l0Cus. §./». <k«ft&.
s C Co»»^/Zi/»r.quisinoncstsolucndo,vicinicoguntusvts«o
Udtles.%. conftruant. & ne quid m loco pubiico fiat. I ti S. viarum.
AcCYR.FtOR.

specieresecTtonU.vtfi quisviam publicaih
reiecerit in sundum vicini, Ugvs AquilU
actioeft vt qu&in ripa reficienda ohtinet.l.
i.§.vlt.tit.i $,eadem obtineatinviaresi-
cienda. 1.3.hoctic. Cvuc.
1. Vlp 1 ahvs libro sexagcnfimo-
cclauo ad Ediclum.


R ae t o kzk:Quo

f refeSionijJ-

DE FLVMINI-
bus.-& ne quid m ssu-
mine pubhco ripavc
eius fijt,&c
Et.pro^ tdest,nequid, * Et » Pf ° «d
&c.vel dessuminen'6 c '
nauigabili:fa ne quid
inssumine, &c.fcilitet
nauigabili,Qic. A cc
rninlis ilii viam pJ- sM $Wfitufk
. . , 1 iy^ Prohibctncquid
blicam, itervepubh- fiacv(:i immittatur in
cum aperire res.cere ssumincpubhco,velin
liceat,dum ne eavia «us ripa,ejuo nauo.i.
idve Uer dcterius sut, vimsieri veto. i°cus vs bl l^-lcs app°:
> ' 1 ' diatsetccura:ltant, vel
1. C Viam aperire,est ad vete- iter nauig,j detcrjus
remaltitudinem latitudinemque fiat.'SecunJ6dicit:ssu-
restituere.Sed & purgarerefedio- mcn Jjscersiitwrariup
n',c ,v,i-i-;^ *>(\ e n vel maenicudmc, vc
nis poitio eit c. lJurgare autcm • a - n
*■.»,.-. .0 * quiassume clt magnu,
propne dicitur,ad hbramcnt um s Yel opmionc rasticora
preprium redigere , sublato eo ibi iuxta morantium.
quod super ea esset. Reficit enim Tcrtio dicit ssumen a-
&quiaperit,& qui pureat , &C 1>^1 P^e, aliud cor-
•* l . ^. .r o ' rens.pcreinicelt.quod
omncs omnino qm m pristmum scmpcrr currit. & Jcor.
statum reducunt 8. z. s Si quis rens , quod in hyeme
inspecie h refecstionis f deterio- currit.&licec pcrcnnc
rem viam facit:impune vim patie- aliquf rlUtc uccctUs!
i 1 , non dchnic pcr hocct-
tur propter quod neque latioie, scpcrcnne.Quarted^
nequelogiorem k, neque altiore, cit.-ssu8Jcnaluid.ptibl:-
neque humiliorem via sub noaii- cum> allU(i priuatum.
nerefi£tionisisquiinterdicit ', PU^U^U^P^
nr 1 . ne elt ,vc Rhcnus, &
potelt racerervel m viam terrena ssumcDicis: & ad hccc
glarca m iniicere:aut sternere via piiblica habet locumv
lapide,qus terrena sit:vel contra hoc interdistuminon
lapide stratam n terrcnam facere. ad pr'vata; ^ostca CV
I •■ .._ . pomtquid l,t ripa: &
3. s Interdictum hoc perpe- Ccne nPa cst qux te-
tu6dabitur,cx: omnibus,&in om-
nes:& habet condemnationemin
id quod actoris intererit °.
ii.Iavolenvs libro 1 o.exCassio.
Vla publica populus non vte-
do amittere non*potest p.
II i.Pavlvslibroprimo Sententiarum.
SI in agrum vicini viam publi-
cam quis rciecerit \ tantum in
eu vix recepta f q acstiodabitur,
quanti eius inrerest cuius fundo miiicadiucto.-bcnc hoc quemaa ler.a-
iniuria r irrosataest. 1. s Qui casu crescct iipa. [ Si m^-rdcax
via publicam exarauerit}ad muni- ^svxA.jinsuia.nssu-
. * ■ r \ u- minc pubiico nata elt;
tionem eius solus compelhun" \ in ca arliqa,s facitop'.
dicitur quoJ vidctur
noninpublico faccre:&sic ccsTat hoc interditjtum.nahxc insula .
non cst publica,sed ilioru qui habcnt ibi iuxta agrosmisi isti agri
sint limitati,i.limitibus asfignati.quia tunc cis non accrcscit insu-
la, seJ occupantis fiet.& quod Jixi in insu!a,iJcm cst,& si ssumcn
alucu Jcrtliquit: & peraliulocu ccepit currerc.nam alucus auti-
quus Licsiairesle publicus.&fitilloiuqui habent pracdiaibi mxta.
vnde sx fiatopusaliquoJ in tali alueo.cciTat hocintcrJidu-Uem
cst & si ssumcu Jercliquitalucum nouum quemfcccrat.na is nou
reuertctur aJ antiquos dominos:scJ sict coium qui habcc praeJ'a
ibiiuxta.sSi FossA.JFossaquacJam cstmanu fada ,per qnacur-
rercincipitssumcn. publica cx hoc fic :& sialiquiJ amoJo in ca
fiat.habct locum hoc intcrJiclum.sccus si ssumcn inunJauit agi u
meum,non alucum ibi facicnJo.nam nou fic publicas agcr mcus,
& si quid opcris sur in agro meo piarJiclo.non habct locum hoc ,
interdistum. idcm cst ii ssumcn vadat circumquaque agrum
mcuin.nam meus agcr remanet:nec hoc intcrdidum habct locu
siquid operissiatinco. idcm&sifiac in ssumine priuato.sln pv-
blico BLvMiNE-jNunccxponichoc vcrbumin ssuminc :&dicir,
quod fir in aqua ssuminis.dicitur ficri in ssumineisi aurem fit in
tipa aliquod opus,non Jicitur fieri in ssuminc.Postca Jicit.-no vc-
taturomneopus ficri in ssumincpublico.vcl ciusripa:seJ ilhnl
cautum opus,quofactodcccrior fit statio vbi iiaucs apoJiantur,
vci

net ssumen secundum
naturalem cursum ssu-
minis. si cnim aliquo
tcporc supercxcrctcat
aqua, & vadat vltra ri-
pas consuetas.non csfi-
citur quod occupatur ¥Negatiohcc
nuncripa :itesi Jecre- inPan.FIo.n3
sfcat ssumcnmominui- habebatur.sed
r * 0 - . per antiouum
tur.siautessumc coepiti ribrar„,n. ad-
plus cic terra occuparc, dita erar.Vide
vt quia crcuit ahossu- l.iilocus.supra
loading ...