Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 663
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0334
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
663 Digestorum Lib. xliij. Tit, xi). 664

▼cl muieatio fiat detcrior: & Cic apparct quod in ssumine naui-
gabili habetlocutn hoc inuerdicStum. at in ssuminc non nauiga-
bili non vidctur, habcre locum : scd aeciuius cst vt dicamus , si
opus fiat m ssuminc i\5

iiauigsbli , ita quoi
aqua siccctut , vcl a-
qua: cursus impcdia-
tur : vtilc hoc inter-
didum dari, vt I1cc.1t
hoc opus tollt. Postea
sttaeedMtan «ponit vctbmn statio,
elcancsr ex- posltum iri cdiisto.Po-
plicat cic. in stca cxponit verba vl-
prat. pro Cs- tjmi cdicti.hatc scilicct
cmoa. -tgr nctuigjj deteriusfiat.
nam intclligo siuc ip-
sum nauigium fiatdc-
rerius pci hoc opus,
liue nauts , siue itcr
iuxta aquam fiat dc-

DE FLVMINIBVS :NE
quidinssumine publico iripave
eius fiat , quo peius nauigc-
tur +.
TITVLVS XII.

Sequitur interdicium prohibitorium &
reftitutorium, Ne quid inssumine pnblico
ripdve eiusfiat quo deterior statio vel na-
uigatio stt fiat , & quod saiium vel im-
mijsum erit vt teftituatur. quod populare
etiam ejse arbitror. £t dari quoque ■vtiliter
* Intcrdiaum tenUS ' CIU°d 'r" ''UX" fi* qttidfiat inmarivel inlitore quopor-
dc ftominibus Ia,,1Mni causa nam~ tussstatio.velnauigatio deterior sit fiat, &
ytile quando g'i erat, & vt breuttcr inssumimnon nautgabiii (i quidfiat quo
(iieciir. cticam , qualttcrcutn- eXarefcatvelaqus.cursusimped'mtur,non
quc nautgatto incom- £ m torrente> id -j- efl qll0d ssumen hibernu
t Torrens,nu- modior fit pcr hoc^ o- HorlitMS ^ixtt, j£llUs Galiusssumen subi-
tii imbrtbus concitatum quod alioquijicci-
tatibus exarefcit, desioiuit. Flumenenim
perenne cft. Vtrumque Homeri verbis quid
ejset Vlpi. exposuit. C v 1 a c.
l.ViriANVS libro fexagenstmo-

mcn hibernu, pus : habet locum hoc
#: ttibicis im- )nr.erdi£tum.[L abio
bribu» conri- SCRI BI T.JSifccisti
opus inripa pcr quod
impcditur vsus naui-
gandi: iicct causa ri-

tacum.

pce cucndx fcccris,non
proptcr hoc tc dcfcu-
dcs: scd hxc cst iusta
execptio sacicdi opus:
quasi dicat sc fcc.lsc
lcgc conccdciuc , vt
conccditur insra l.pro-
xjm. Sccundd dicit:

octauo ad Edictum.
*!M$€*c& It prxtov.Ne quid


lioc intcrdiftum habet

• «4 nauigij.

T Probatur fa- -r -\ ■ ... .1-
nuperv.ciniiT'"10^'^11?0111^
dictum vtilc datur 5c
quando opus sicbat in
ssumine pubiico non
nauigabdt. [ Dein-
D E A I T PR^BTOR. ]
Nuncponit aliudcii-

inflitminepnblko ri-
pavc cius facias , ne
cjHtd influmine yu-
blico > nive in ripa
eiusimmitttii , cjnoftatio zitervcna-
locu "&~in opcrc quod rigio h * detcriusfit fiat c.
fit inmari, pcr quod 1. ^ Flumen a riuo d magnitu-
pottus siuc kacio siue ^iue disccrnendum est, aiu existi-
nauiratio impcdiatur. „ ...
v- ■ ■■ - -r roationc c circumcolentiumf.
1. s Item ssumtnum qusedarn
suntperennia, * quxdam torren-
tia. Pcrcnne est, quod scmpcr r
ssuat,«'*si|rf®-: toirens f i^ii^eipfiss.
Si tamcn *aliquaS a'stateexaruc-
dum^cuiusscnsuscst, rit quod alioquin percnne ssue-
sifacis opasin ssumi- bat, non idco minus h pcrcnne
Dcpublico, vclciusti- « *
pa , iiue immissum ab , s .
r.........ahohabcas.pct quod 3- s Flummum quxdam publi-
*j q.^c^uos- statiosiuc itcr nauigij ca sunt, quzdam non. Publicum
4«m. exir* de dctcrior fiat :ait Pr;C- ssumen * else Cassius dcsinit3quod
fi£#£ ^rvtrliudopusrcftt- k si H^c scntentiaCas-
* riu r,,r tu:IS- S:cun io dictt: rr r
- primum editshim cst "J ( quam & CeKus probat) VI-
detur c(se probabilis.
4. 5 H°c intcrdidtum ad ssu-
minapttblica pcrtinet. Si atitem
ssumcnpriuatuin sit: ceslabit in-
terdidtum.Nihil enim differt a cq-
terislocisprniatis ssumcn priua-
tum.
5. s Ripaautcm itarccte de
finictur,id' quod ssumcncontinet
naturalcm m rigorcm cursus sui
tencns. C«terum si quando vcl
imbribus vel mari vel qua alia ra-
tione ad tcmpus excreuir , ripas
ttonmutar. Nemo dcniquc dixit,
Nilum,qui jncrcmcnto f suo AL
u.glum> gyptumopcrit,ripassuasmutare,
Mn>£ 'tl.' c s ^fiat- fit in P13-'- vcl ^mpliare. Nam cum ad perpe-
scnti siat in futuro: vt tuam " siii mcnsuram rcdicrit, ri-
stfrkncquidmlocopu- j rf cjus mnnicndx slint. Sl
bluo. I. 11. §. deindc ait x ^ ,.
prMor. tamenaturalttercrcuerit, vtper-
'd s Tlutmn * TiH». pctuumincremcntum nanctus/k!

& circumco
leces. Proinde
si de dinitiis,
moribus, ina-
trinionio& li-
milib. qnibus-
tiam quaericur.
vicini incerro-
ganiii. vicinus
cnim codicio-
nem vicinisui
nossc intelli-
girur.r.pir.j/w

tuas. Srcunio dicit:
___________^^^
ssumina per£- . ^^^^^^^^
nia, docet A- prohtbitonunvsccun
rilt hb. mettor. jum rcstitutorium : &
i'"1': ,, ad idcm spectant, sctli-
t corre.quou , * ,.
fcyeme , hoe cct ad commodttatcm
*(k,oxetud?fac. nauigandi. Tcttio di-
* Concinuum cit : qui possidetopus
tiici poteit, e- pcr qUod impcditur
mniquodin- nauigium,lic«iliudo-
Krtullumali- ° r
quod Ivibnit: pus non tccent, tenc-
quod facere tur hoc iiircrdisto, sci-
vidctnradce- lirct vt rcstituat, siuc
stes deponen- aCstruat opus lllud.
tcsalique co- r _ »
«inucporicdiC Fst.AccvRS
se. a \ Statio. vbi * na-
« Stacio na- ursturx stant:vti^
liium. ' sraeadem \.%.ftationem.
A c c v rs.
t Huius incre b s Nauigio.a'i3.s na-
menci causas uigij,id cst ptoptcr na-
tradic Diotlo- ..:-:. r *

Hic riui ' nominc aqu.i slucns accipitur. Accvrs. FtoR. n^
c^ s Existtmatione. id cst, opinicnc b , sic & J. dtsun. inflru.l. b °Pmi'oJrtt),

chmdelanionis.%. asinam.

b*tionis tst

f s Vm^.iincc fj. rP«ics.

1 v a ■ J •. 1 ntsscC.dediuer. re I ii r, ^P r'Pro
vel alio riummeadmixtOjvelqua „ i *,- , vs-';?• «ne£«.
,. • , , . , ,. j S 5 AUqua. id cst ali-
alta rattone:dubio proculdicen- quibustcmporibas:ita
dum cst ripas quoque eum mu- quodplcrumquc.^j.
taiTe , quemadmodum i\ aluco eotl-§-riP*-&inft.adl.
,-i • n uicsuil.§.is autem
mutatoahacccpit ° currcre. , V v- 7 .
. , c. . r\ ■ , ,. a h " Non tdeo mtnus.
6. s Si minla m pubhco flu- idcmcrgo pcr conua-
minefueritnata, hvque ea aliquid rium cit in torrcatc.
fiatrnon vidctur in publico fieri. '' |\ ^bhcum ssumen.
Illa enim insula aut occupatis est, ^sp'm'aha cn,m
si Iimitati p aeri fucrunt: autcius
cuius ripam contingit: aut si in
medio aluco nata est : eorum cst
qui prope vtrasque ripas poiH-
dcnt q.
7. s Simili modo & si ssumen

. mata d )VtRa- d Flumwj
po & Melhimzcllum T*^ lll"t
Azo.scdviaerubllc'r'Scav|>
dlcicur.cntusio.umcst dicitur c«j
pubhcum. vt s.ncquid rolu|ncstpu.
in loco fublico. I. jj. s bllcum-
viam.

nnc sCll

g"-

k s Perenne. iJ pcr- fpwi
alueum suum reliquerit , & alio pwwmwtsi nonomni ^Tit
a j j- • temporc ssuat. "J; ' "'
nuere cccpent:quidquid m vetcri 1 r ,jr a omnttcmporc
t C rj r? ju • j- " ^d.citnpaquod non jutct.
alueorattum cit, ad hoc interdi- contincc&csicssumcn
cturn non pertinct. nonenim in cstaccusat;Uus:iipadi-
ssuminepublicofatfttnnerit,quod co/cnens- s.vkro'ci*
« ■ r • • • a r i- • troquc.
elt vtnulquc vicini. Aut (1 limita- mi „„. , ■ .
1 • ■*■ . r r\\ \ Naturalem.)-co-
tus est agcr,occupantis alueus het: suctum. Gursus sui. i.
certe desinit esle publicus. Ulee- ssuminis,ca:tcrum,&c.
ciam alueus quem sibi ssumenfe- Vcl aic ssumcn <!ico
• , ./• • . __l r •» • • conttncns ,&c. & hoc
cit , etlt prmatus anterutt, mci- r„k;i«. 1«. i »
3 I , ; lubiicit,ca:teruin, &c.
pit tarncn cile publicus: quia lm- & facit g J.eod. I pen. SLittus&'i-
possibilc cst vt alucus ssuminis pu- & yde verb.signi. Llit. ?i v
blici non sit publicus. tUi-& IttsiL^re.di.§.
8. s Si foisa manu fadasir, f *«»>*■ &?-'«l*'»
3 a . , ,. , n „ '• $•,fsw ssummum. &
per quam rluir pubhcum rlumc, ^. deadquir.rer.domil
nihilominus publica fit: & ideo si adeo. $. <»/«/*. insin.fa
quid ibi siat, in ssumine publico c ^ «^- ^" **'«• '4
r n • j n s Perpetuam. i. oa-
faclum vidctur. turllcm.quam&sokt
9. s Alitcr atquc si Humcn a- tcncrc.
liquam tcrram inundaucrit, non o s Cxpit. facic ns. AAIatin
alueum sibi fccerit. tunc enim
non fit publicum, quod aqua o^-
pertum cst.
1 o. s Item si amnis e aiiquid
circumcat; scicndum est eius ma-
nerecuiusfuit. Si quid igitur il-
lic factum est , non cst factum in
publico ssumine. Nec pertinet ad uronis: vts.de adquir.
hoc interdiaum, si quid inpri- re. do.Unagris)ahisdi
, . r n r -jrin litcra, mtlitarcs «-
uatofacftum sic: nec qiudera si gn.i.militlbusaIi;gna.
m pntiato ssumine fiat.nam quod ti. a c c v r s.
sic in priuato ssumine , perinde q s tossident. adk>c
st , atque si in alio priuato loco s.deddqui.re, do.l.adeo.
§.insula.& Untereos.
11. s In ssumlne pubhco fa- tus.
6tumaccipere debemus,quidquid s s Publicum.totum.
tn aqua fiat.Nam si quid cxtra f.\- Itlcm si P*rs ^1 nfu"
atz. _ n. • a • r siium exRheno vei a-
um iit,nonest 111 ssumine fa- » „„„ ~ c,,,,,,,,
. , r qua quae cx Jiauiana
ctum: cv: quod tn npa hat,non vi- ^ahitiis, ad ciuiwtcm:
detur in ssumine facStum. «isi dicas quia non cst
12. s Non autem omne quod perenne omnc pnu*-
in ssumine publico ripavc fic, co- tu m: vt/'^ ^uml' >
r j /• -j c num-
ercet prajtor : ied si quid hat quo t ^ si amnu. focit
deterior ftatio & nauigatio fiat. lnstitut.de rerum dt.$-
Ergo hoc interdictum ad ca tan- insida.
cum ssumina publica pertinet,qua* u s r"7f:si« "J^
- .1. ,r * natugibih auurltiau.-
iunt nauigabtha : ad cstcra non ga(,,ic jgar;vt i„f,k $,
pcrtinet.SedLabcoscribitmones- siinmtri, §. fequ. &
se iniquum,etiam si quid in co Cepummiu.{ct\xnAxitn
ilumine quod nauigabile non sit, H; vcI ^,2;°' ""'™ h
1 - o. r non hat lliud nauiga-
fiat vt exareicat ,vcl aqux ctiiius bile.-vtquia caput ad
impcdiatur, vtilc u imerdictum nwrcttact, sAnautc
pcr

de adqui.re. do. l.ergo.§. «onenpcmu-
ailuuw. Actvas. ??«■..,
1. . ,. . . ■ ■ < Liraitati >■
p 5 S« Itmitati. 1. 1
ccrtis finibusdctcrmi-
nati, vt nullaoccasio-
ne domimum corum
fiossit augcri ( & quod
lic dc insula d:cirur,
idcmcstdc iurc allu-

C
fiat.

66

adn^'."3',
b s lt0i
c t Ntw"
..„r0&sicno.duc
^*^'Ui& disdicmaui,
>one JjSi^J
<fl« garucr.vd
■ • ,d dcsce

t«Pcl

mgjtion15 qucd
^dcsti^^adaqaa
jssUi"1, . usS.
irt n(«!.iomicl
jde(se inceJH ter()iaum.
ve|quodelcc- g s Jutjl
jimraBtte CICCptionis
*l«1")n,r'u"dcbctdari:r
yuh\i-*sSinmr
Flor.legitur
j*. Legend. t
kcAutcol
crccptionum
formulis Ksi
gat.Iticestqt
Nam autdv.
tthtutdyiocc
Jibr. i.summ
hmi indtcat
Ux 1 .*• ^«rtist
/«I». vbi & hc
smsjnimailue
b J Extr* q
hzc vctba ej
Sengttursiqu,
sit: extra qtttn
Jcx autem j
quandoque.-v
proxi.ytl sic.-c.
»']» j«i« /«»
mittente vel 61
1 1 Tale. a
alias tale.Scd
^o/ier.no.B««
ciatio. versi. q
in mari.
& s £Arrr« ^,
s.«pcsicapu<i
Clpianturcxc
tvrttquamsi
stishicforre
«Wcst.CVi
** s lutat.vt
lnt«dicl:ulc£
oic intcrdicat
d=rnari diftij
,"* vcrbis
c.umcadCmsit
['afecttndum
J Superius,
s»ite„u »^«Wi» /
is no.-c

lnunc,siu
Jf^din
tor,
ss^b^
0 r ' USr»ou
n^>npubh
loading ...