Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 665
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0335
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
r>

K

Ar»«

;j J *»»n

<4

%2SJ

,al,a%

Pr'Hjt, d

Azo. ffSdh.

«Ul

1,;;;

i

' W.s.dK,„ «s
svocl *«■.»«. £
"»tUKns,&ak
tHi-& hftdere.i^,
4mm.&ledm
^h-itm sumimm.i)
s-detdtjuir.m.Atml
adeo.$.m{uk.mjkt,
C. de allit. *? fik \,\
n s ferpetum.iti,
turalcm.quain&sokt
tcncre.
0 j
de ttdqui....
«//««io.Acms,
p J Si limttiX'*
ccrtis finibusdctcrmi-
naci, vt nullaoccalio-
nc dominium corum
possir. augcri (& qd
liic de insula dicirur,
ideroestde iurc alla-
nionis:vts.A«^««
r». ^./.»» ^mjaluseil
in lircra, mrlitaw «•
gri.i.militibusalligw-
ti. AccvRJ.
q s to{tUai*>®w
ldedqm^Uh'
&:m{uk.&U>>t''s
1 JF«ir.!>°«'tvc-
tus.
giumexRhcno«l

^llllt.
i r Ccestt. ricituS,Ua
e adqui.reJo.Ltrtd,^
n.. • « ...... ' Iffi

Hcral
ni

tu
nun>-
t sSi

(i dicas quia ,
percnne^-
[«m.-vt/r^
u * v ali"^'
prab^fi31-; ri«f

i&¥

[lOD Wt',ra«Pu!
bile-v^fal.^

665 Dessuminibus^nequidinssu.&c. 666

* RipWom'- cftmxraaquaT.^quoc
.„, nn potelt . , , ' r -i
■ a sacere itur qua<1oque hlnibus
atiquid quo traitndoiquoddicitjrir tuere viri boni arbitratu possic.
1 3. s Stationcm J dicimus a
garuer, vcl de eo pcr
pauigationii , aescenditut vcl
anod est iuxca ■•> j /-
H" . ituraa aquam.iiucna-
aquam. i
'»«/.stando. U-S.
<Iterpedestre c s Deterius sit. vndc
nstiigationis non compccit hocin-
jd esse intell. terQ;aUI£
giturquo nix- . . „
tiaquam icur r_ T X^x*«s.Facit s.

per Rhcnum fiat aliud nauigabilc.yt Padus ? quod vidctunquia si
v Rhenus Sc jlia ibi uon immittant.s.caput,redditur non ita aptum
ad nauiganrlurn. A c c v R s.
a s Stationem. ad hoc J- rfe ■verb.stgnifi.l.porttu.
b s £o<7« demonsiratur. C ltatioms vcrbo. A c c v R s.
c s N»uem- Itc acui-
pitur C.de fac.sttn.eede. . "
I w^miM »«/ta», x»jR competere, ne vis ei hat, qno mi-
Kauigiupro & sicno.duobus »mo- nusid opusquodin alueo ssumi-
^auigatwne& Aisdieinauigium.' njs ripave ita fadum sit, vt iter,
naui. A C Sipede[ire.quoi° C a • ■ J .^ • .. r. C .
cnrius ssiimitiis detenor sit 3 nat3
, itur qua-ioquc fu nibus tollere , demoliri, purgare, resti-
aliqu"1 1u°'
impediatur i- residm Vcipiarda, vul-
terpedestre garitcr, vcl de eo per
uatuendo ~. Is lgnur locus dc-
monstratur ''jvbicumque naues
tuto stare possunt.
14. ts Ait praetor: Iterque na-
tfigij detcrius siat, Hoc pro naui-
catione politum est. Immo naui-
trahendonaue deaqua plu.arcen.l.],§. gium solcmus dicereetiam iplam
Cum sti»ib"f. 9. A z o. nanem c. Itererconauigio potest
vclquodescc- K s jstttsinon.vetbi 0 r • . T ■ i •
ditur aut m.r ^pclonlJ$ non & sic accipi : Iter n.iui detenus
adaquarniiue ^ ^ in f]at, NaU,g,j appellatione etiam
w^ Crf/w'. rfs dicercsh non,&c Acc. rates contmentur : quia plerum-
{imt,-mft.e.j(. * s sinon rips. tuendt. q,je& ratium vsus necessariusest.
Si pedestre d iter impediatur,non
ideo minus iter nauigio deterius
fitc.
15. s Deterior statio , item-
queiter nauigio sieri videtur , G
vsus eius corrumpatur , vel diffi-
cilior fiat, aut minor, vel rarior,
aui-si intotum auferatur. Proin-
lex 1 .§■ oiuoties-insra de , /• . . .
/„/«. vbi & hoc Accur- s slue denuetur aqua vt cxiguior
siusanimaduerrit.Cvr. sac5ta minus lit nauigabilis : vel
si dilatetur : aut diffusa breuem
aquam faciat: vel contra sic coan-
gusterur,& rapidius s ssumenfa-
ciatrvel si quid aliud fiat quod na-
uigationcm incommodet, diffici-
liorem faciat, vel prorsus impe-
diat, interdicto locus erit.
i£. s Labeo scribit ,non es-
se dandam exceptionem ei qui
interdicl:o conuenitur, AutftnonZ
ripa tuenda « causa sattum fit: sed
ita excipiendum ait: Sxtra quam h
Sxpc sic apud Cic.con- si quid /3 wsastum su,vti de lege sje-
cipmntur cxceprion^s, Yilicuit
itish.cforre soluslo- }7' ' Sl in man ahcIuld "at*
cus cst. C v i ac. Labeo ait competere tale' inter-
k s Putat.vt excmplo di<5tum : Nequid in marijnve lito-
incetdictidc ssumi. Pu. re> quoportusjatie , iterve nauijrio
hic lntcrdicatur, hqut j. ■ r ^
j • j jx- a deteriussiat,
dcmart dictu citmu- ' r • a
tatis vcrbis tantum: }°* s Sed & h in ssumine pu-
cum cadcm sit senten- blico, non tamen nauigabili, fiat:
tia secundum Roc. idem pUrat k.
1 % Superius. facit s s Ddnde ^rxtov.Quod
+ _ nequidtn locopu.Lit.%, . „ .•* ... . / 1>
JuafSa ^■v*-*.s«»rfx». mssummepubUco,npave etussiatj:
s*8t<m, «gu- m s w*11 wt* ,/*«- siue quidinid fiumen ripdmve eius
rnemo seque- Uumhabes. siue habcs immissum habes.cjUostatiojtirvena-
Um Verb0rG' "-c/.uc n5:quod d,c ^S^A^^r^
vis.nequtd tnlocopub. <» „ ' . ,. ,.-
Lij.i.nmtuM, -A°> s Supenus " lnterdidum
<i Anstorpro n 1 Au£tw\.d vcndi- prohibitorium est , hoc restituto-
vetiditore. tor. rjurQ ad eamdem causam pertir
vVo minus.] Ca-
'svs- Exssumine "C ■
pubi.pocestduci aqua,
nisilmperatoraur Scnarus vetet.& hac sunt vera quando ssume
non cst nauigabilcrvel ex co no siat aliud nauigabile.de his enim
ssumitubus nou posset duciaqua,cumhoclex vctet. F r. A cc.
o s Aqua.npntamcn ycivizm fab\icam:\t supra de aquaplu.
arcen.Lsiinpnblico. \).sin, ■% hcitsupra deferu. russic.pndjo, t, Jtnpg-

Flor.legitur aut msiri-
p&. Legend. aut siripa,
l>:c.jiutcalocovt in
cxccprionum omnium
formulis scmper ne-
gar.Ide cst q'..od haud.
Jssam aut ctiam scribi,
&haud,docct Aphor.
Jibr. i. summ. Aut pro
baud indicat apcrre

h s 'Extra quam. Ec
ha:c vcrba cxccpt. re-
cVe agtturfi quid sasium
sit: extra qnamfi , &c.
icx autcm pcrmittit
quandoque.-vt infra I.
proxi.vcl [\arecTe ageres
nisi quia seci lege per-
mittente vel princtpe.
l s Tale. aiias vtilc,
alias tale.Sed contra s.
de oper.no.nun.l j.§. nti-
ciatio. versi. quodst quis
in mari.
/3 5" Extrtt quafi quid.

Q:

ratores. s Quid si ducebam aquam cx ssumincinfra.sed aliusin-
cipitduccrc supra,itaquod mc iinpedi! aipotesl? vidttur quod
Jic.pcr ieg.iiram.arg.coiitia J.tit.].Lj.§ snnt autem qui.& Z.ne quid
tn locopubli.l.ij §. meritb. & vi.irtur verius. A c c v R s.
p s Nonpermittttur.Alcgc, ctiamsi princeps p.irnutcrct, n.si a " tegiprsjj-
diccnr.hon ^obstante cePs "esogsrc
tegc ista.vcl alja: vt s. IZih^ss
z i. s Iubetur autem is qtii fa- de aquapiu. arc. l.si au- ]e°ac,r '
dum vel immiisum habct ,resti- tem.i.fin.&esiar.lnfi. AClausuUrjo
tuere quod habet: si modo id quod t^T^ ^t" tt^lt
, , *, . ...*'. jtamentt. licm ad hoc ™ S"» ™e
habet rtationem velnauigium dc- qu6d princcps' & se ? s™^ &
tedus faciat. natus a:quma!cant in princepseam-
22. s Hxcvevbz,Faclumha- conccdendo.facits de dempoteltate
L.. t •_ -rr II m a aqua plu- arcen.l.quod-^*"* in ci>>-
bes, vel tmuussurn habes m- osten- ^L^ & ^^ m cedendo.
dunt non cum teneri , qui fecit l.sinautem.insin.
vel immisit , sed qui farShrm im-
misfum habet. Denique Labeo
scribit,iiaucT:or0tuus aquam de-
riuauerit,& hoc interdicto *,siea
tu vtatis.
Hddex triasacit.Primo ponit di-
Slumvsque ibi,simodo. ibidttlum
suum limitat vsque ibi, Sed &ji ibi

FLumina.] Casvs.
Flumina publica
qusessuunc,& ripae eo-
rum sunt publicas.nua « _■ - r .
... :■* ', Elesater sub
aurem aicitur.quasco- auditur.tene-
tinct plenliTimum ssu- xul.i.^.ftm.it-
mcn-& ca Joca cedunt *ttnt, injr.dea*
ripae, qua; incTpiut vrf- 1ua I1"""1'.
gcresiue dcclinare vcr.
sus aquam vsque ad

ponit limitationu exemplum,v{que in aq>'am. nam ripae &
stnem. Bart.
ii.Pompohivs librotrigensimo-
quarto adSabinum-
QVo minus ex publico ssu-
mine ducatur aqua°,nihil
impedit: nisi Imperator atit Se-
natus vetet:simod6ca aquain v-
su publico non erir. Sed & si aut
nauigabile eft,aut cx eoaliud na-
uigabile fit: non permittitur p id
facere.
iii. Pavlts libro decimosexto
ad Sabinum.

pi aedidtaloca sunt pu-
blica quo ad vsum.
q s PubiicA sunt.qao
ad vsum,scd ssumina d d Flumina
etia quo adpropiicta- propiiccate
tc:vt ~i.derer.diui.Lne- puol'ca.
mo infin.cr l.riparurn,
r s Continet.<]\ioa &
habcs s. / ).§.ripa.
C s Secundum. i. iux-
ta.
t s Tublica.a\\qu.3. er-
go. & hoc sribi'c;t5'«w»
ript,8cc.Sc dicripida-
tiuus : e & cedant.kih- -Rip* vsu pu-
cctloca. &dicccdunt, b,IC*s,im-

l- s lmo nomi-
vt sint pubhca quo * natium , For.
ad vsum. s Quod dicit catulus Necy-

FLumina publica qus ssuunt,ri-
paquexMiim publica?-sunrci
1. s Ripaea putatUresse, qiiaj vsque ad aquam g , id omantiac H6
plenissimum ssumcn continetr.
2. s Secundum s ripas ssumi-
num loca non omnia publica *
sunt:cumripa; cedantexquo pri-
mu a plano vergere incipic vsque
adaquam.
iv. Sc4voi* Ubro 5. Refponsorum.
QV^situm est,an isqui in vtra-
que ripafluminis publici do-
mus habeat, pontem priuati iuiis
facere potest.Respondit, non pos-
se D.

aqu-e:siuevadcnatu-« Acl"a P^°
'. ,- - n naturali curiu
ralitcrconlueuit tiue- aqila..
re.Quidcrgo siintcrh s, K,p3 no cen-
duos montes currit?Et sctnr id omnc
yiactui vlquc ad ca- in«rstitium
cumcn montis esTe pu ■ 1aod <Ct •■siu-
, ,. % r mine mter
bhcum , cum (cmper duos motLte»
vcrg't ad aquam. scdinserius dis-
dic vcrgit proptcr ar- curwnte ad
tradtjionem aquat:scd cacuuiina vs-
,-n. /- Qne coru mo-
in prscd;cto calu non r
> r tium ,dcquo
iic.Scdquid imil ver v.Bar.<f,,,? r<-
gic propttr traftio tcnadii.srC*-
ncm aquae, qaia saxo- shm tr*B. </*
sus cit vsquc ad aqua? •>'""'-"P;^*'
_______.____________________._____, Rtspond. dicam cssc c' ' 7 '" ?T
" » " 1 ,,. r , , -■ F»rr<c«»(*>« jst»
pubhcum vlquc ad lo- ni:0>msMi^,
NE QVID IN FLVMINE cum quo plcnissimum
publico ripave eius fiat quo ali- ssumcn cxcumt: vc e>
ter aqua ssuat. quam priore a?- ^f *"*' & a/^.m'
■ a . * r tnjra de verbor jtgnisic.
ltate fluxit. /. Uttus.
QVtsitumesi.] Ca.
i\ $. Habco prac-
dia cx vtraquc partc
ssuminis. volo faccre
pontcm supra flumcn»
diciturquod non pos-
hjm. & sic est lex con-
tra nosihabcmus cnim
pontcm pulclicrrimCi
suprassumcn iimostra
villa deleftabili nomi-
nc Richardina.scd ha;c
lcx non nocet , ciim
consuctudo nostrx ciuitatis sit in contrarium. supra via1: enim
publicas vidcmus quotidic ficn solaria^ & super ssuminibus pon-
tes. Franc.
u s Nvn psjse.iiem in domibus : quod dic. Tt s.ns. qvidin.locopth*
klico,Lij.§,tra0atutn- Acct&sv
N S

TITVLVS XIII.
Hoc quoque interdiBum populare fo ta
resittutorium quam prohibitorium esi Ne
quidsiat insiuminepubiico quo aliteraqua
ssuat quatn priore astate stuxit , & quod
saftumerit -vt refiituatur sumptibus eiu4
quisecit. h&c enim impenfit poena inesi om-
nibttt interdiBisqu&sunt de opere resiitue-
de, in quam heressvt arbiiror nonsuccedit,
Cv I AC.
loading ...