Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 671
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0338
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

671 Digest.Lib.xliij.Tit.xv. &xvj. 672
person*: quodcxponc vt in glo. dominiraci A c. & prrestabitur itcm& constit.princJpum.Postea dicit:hocinterdic"tum habotro-
vicinis qui habcnt agrosnbi iuxta,ctiam sisint agri cx alia partc eumctim quis deiicitur de posselsionc:& pro vi atrocicohipetit,id
fiuminis: & dcbet prajstari antc opus fadum. nam post opus per-
fcctum non prsestabitut kxc cautio.sed si damnum dct, habct lo-
cum subsidiaria Aquil. scilicct in radtum. Vhimo dicit,ca quae
dista sunt in ripa slu-

minis municnda, ha-
bent etiam locura in
ripa stagni &. lacus &
fosss. Feanc.
a s ln annos deccm.i.
vsque addecimuman-
num.'quo finito,noua
* Interdi&i intcrponitur cautio.
de ripa mu- A C c V R((
mciula senti- a. ^ In anno io.Vidc
cap. x 6. J. de pr&script.
C V I A C.

DE RIPA MVNIENDA.
T I T V L V S XV.

eia

« SsltiscUre
caucre diflc
rund

Et hoc quoque interdiclum , Ne * vit
siat tuenti, rcsicienti,munienti ripam ssw
minii agrumve qtti ctrca ripttm esi ,prohi-
bitorium est,non resiitutorium. ex hac enim
causia etiam in ssumhtepublico ripdve eiu-s
b s Vclcatttum. idcm &dtsicarelicot.nec aduersmeumquis.disi.cat
prator vidctur sibi co- nunttatiotcnet. C v i A c.
& trarius a,na s.dedam.

insec. I. prsttor. §. de eo.
quc cstcotra.dicit sim-
pliciter satisda'ndu:hic
adiicit,vclcautum..Siil.
alias prxcise satisdat:
sed hic quia pttblicc
expcdic fieri,quandoq;
cauet 1, Vcl vcriiis il-
ludcutn cadcmdistin-
stione rccipitur qua
istud:qttam diccs J.co.
§.« antcm. Acc v r.
c s Propositum csi. vt
supra de v/apub.l.].
d s Non c/Z.aliasagi-

Vlpi anvs libro sexagensimo-
otlauo ad Ediclum.
Ra-tor ait: Gfuo mi-
tttts illi inshtmine ptt-
blicoripavc eitt* opm
> succre,rip&,Agrivc qni
circa ripam tftjucndt
Csinfa liccat > diim ne ob id nauigatio
aeteriorstas.si tibi darnni inscclt in
annos dccem » a viri boni arbitratu
velcautum b vcifdtifd&titm cst,aut


ur ex illo cdicfto : vt periUumnon siat cpio mtnv.s viribo-
niarbitram caucatur vclsatifdetur,
vimferi veto.

t, Satislatio
qucmsdmodu
si i( pri> quali-
tatc perianae.

s.desirt. I. j. inprinc. ad
quodest lnsiit.de inter-
dii-prohibitoria.
c J G^i.alttatem. vt I>
si suo nominc pctat
quis,ei satisdadum est.
si nominc publico,dc-
bct repromitti: vtg.de
opcrts no. nun. I. non so-
litm. %. sicum. Vcl dic
ccontra liillc qui pro-
mittit cauc.it suo no-
mme .debet repromit-
tere:si alieno,satisda-
re: vtj.deprtto.stipu.l.
).§. Jlpnlauo. scd susfi -
cit cautio, secundum
Ir. Vcl dic sl lithonc-
r tnterdictum sta; c vita-probat.xquc,
4c d-ndestina susficit cautio , secun-
posressionc. dumquoslam.Nccob.
s. dc d.tm. insett. l.prst-
tor. %.de eo.vi in ptinc.
Imius leeisdixt.
Vacuhas.

proponen-

1. s Ripas ssuminum publi
corum rcHccre , munirc , vtilissi-
mum est. Sicuti igitur.de viapy-
blicaresicierida inccii.lic.him pro-
podtum c est , ita etiam de lipa
flumiuis muniehda
dtim fuit.
z. s Mcrho aduch,di/mne cb
id naurgatio dctcriorsiat. Illa enim
sola rcsidio to]eranda est , qua?
nauigio non estaiinpedimento.
3. y Isautemquiripam vnlt
munire , dc damno ru.tu.ro dehct,
vcl cauere vcl satisdare sectmdum
qualitatem e persona;. & hoc in-
tcrdicfuo exprcdum cst , vt damni
s s Pacuitas. quia i^K&i in annos decem viri boni
proliibivonum cst, & atbitratu vcl cancatur, vcl satis-
nonrcstitutorium clctur. 4. s Dabitur autcm la-
g T Datum.ahis da- J
tum:!k alias sa&um.
h ? _AqHili*.ltx memc hutus.vt in faduln subiidiaria Aquil.
vt arg-.s.de serui. vtba.prstdi l.siststuU.

cst in qua dolus ineli::& eis comprrttqui deiiciuntttt dc solo.siue
itea, iiuc itomo, siuc dc supcrficiana insula qins deicstns cst, pro
rc atttcm raobili abrepta vcl subrepta non liabct locum hocin-
tcrdiCluin : scd sussicit
stuti & vi bo. rap.act.
ad exhibendum. in ca-
sn tamcn hoc falht. si
cnun 111 domo vcl in
sundo dc quo sum de-
icclus, erant rcs rno-
bilcs, & hasamist:ha-
bcointcrditfiuin ctiam
nonunc prsedidtarum
rcium.iit autemdena-
ui sum deiestus, vel de
velnculi) non compc-
tithoc interdistum.se-
cns lide domo lignea,
vt dc pariccibtts l.id.i,

tis vicinisrsed & his qui trans flu-
men possldebunt.
.5. J Etenim cutandum fuit,
vtcis nutc opus facStum caucre-
tur. Nam polt opns fadlum pcr-
sequendi hoc intcrdido nullasa-
cultas s superest, etiam si quid
damni postca datum -> fticrit. scd
lcgc Aquilia h cxperiendurn. est.

6. s Illtid notandumcst3quod
ripsae lacus > fossre, stagni mimien- deiedus sum. na habet
di| nihil ptaetor hic cauit : sed
idem erit obscttiandum quod iri
ripa ssuminis munienda.

D E * VI, ET DE
A R M A T A /3.

VI

D E VI E T VI ARMATA,
Primum in gtnere.secmdum inspecie, $> ess idem quod vnje vi.
(&> continua. Dtctum cst'£. dtinterdicits adipis.pos.ztt quo.bo.©»quo.
leg nutte recuperani&.Veldixit de prohibitornmunc de reftitutoriistvt
Instit.de interdi. $.1.
£ s Legend. Vnde vi & de vi arraata.Qnod apette indicat l.i .§.
penH.de intcrd. Aircnim ■.inicrdula proponunturfub Rubrica vnde
: V.C, V t A C.
i,v|W^ R&tor ait. ] C a s v s. Porrftur edi£tum , cuius sensus est.-
g^§ Si deiecistialiquem dclocoqtiem possidcbat,vel samilia
tua dciccit.daturci interditTrum contratc ad recuperandam posT.
Itcm adomnc id quod ibi pcr hoc amilit: licct ad tc non pcr-
uenit,datui ei interdidtum hoc contra te intraannum. dc eo
autem quod venit ad te . datur ei hoc inteVditstutn pe/petuo.

TITVLVS XVI.
/;/ hoc tititloproponumur duointerdicla
resiitutoria. Et fciendum eft interdicta re-
ssitutor/a'\-dici dttpliciter , vclquod ressi-
tumtpossessiommi.vthoe titu. x.&c 3.
supm , velqubd ressituant optts vel a-
liud quodcumquesaclum ess , vt tit. 4. c.8.
II. 13, iffl. 2.3. 14. Et qu& ressituunt *
pojsessionem, ea vel ejse comparata adpos
sessienem adiptsendam quam nacli anti
nonsumus ,vt cic. x. & 3. & 3 3. vel ad
pojsefsionem amissam rccuperandam,qua-
Itasunt duo f mterduia de vi qua. hn■■ ti-
tulsts habet. Prius ess de vi cottidiana. Po-
sterius de vihominibw coaclis armatisvc.
illud datur sub exccptioneji is qui interdi-
c.it co tempore deiettut ess quo rcm soli pos-
sidebat , vel quo vsum aut vfttmjHnl.
qnasspossidebat, hocjine cxceptione , itlud
ciquiab eoqui dciectt necvi necclam nec
precarwposidebat, hoc etiam eiqui ab eo
his ratiombus pofsidebat, illitd intra an-
num, hoc veso perpetuo. acpr&tcrea il'o pa-
tronis & parentibus parcimus,non isio. Co-
petunt autem tam de rcpublica quam dc rc
/v*;»;W«.l.iurisgentium. § padta. dcpac.
Et hisssmile ess intcrdutii * deClandesii-
naposscssioncA.j. §. Iuliai-ius.com.diuid.
C v 1 a c.

locum hoc interdiiSu;
nec rcfcrt an deiedrus ''""''"iJiciu.
possidetciuiliter, idcst a'
a.nimo& corpore, vcl
ammo solo.an natura-
Jitcr.vt stuftuatiusqtii
possidebat pro suo, id
cst ,proiurcquod lia-»RcAc so;„.
bebat. iiinc cst quod ^nbitur Ho.
si vir donct sumlum nec^mm
vxoti.Sc ipsa ,lciiaa-Cor"cmcni,a-
11 1 iionemqtii j;a
tur, habct hoc mtcr- muans.....,
ihctum : colonus au- w^,/r,,, „,...
temlicet tlctici.itnr tlc.OT'''r,l!l|i »■
agro qucm colit , nou tcr'li;'"illllJ
habet hoc iutcrdistsi. itVJ """i
[ AlT PR AJTOR,]|mtlii
Nunc exponit VIp. flu Jc vl././s
qusdatn vctba edidti, ?*» »'•/»;.i
hac scilicet. deiecitti: s^H/ss
aut familta tua dete- nison»rcrait.
cit. & benc cst habi- titut liomini
ta-mcntio samilix :na vita- hondl«
pcr primum vctbtim, * Pr"|,att:vt
Ueiecisst. contincturhoci;l!"™'
, J ... »11 niuis lul-
tantum dciicicns:necsiciatprotejc,
pertinct ai etim cu- dadom &
nis familia dciecit. tc- simpiexaaueio
neturerKo per pnmii '"",(l,lt *,
, ■ ■■ quov.plcnilli-
vcrbum.qtiiluistna-^ T? ^
nibuideiccit.vci utsiic 1(1II1 ,/, ^
aliquibu' vt Henciant. taus.i 51.»»«.
hinccst quod Sc (isa- v- vt™"-
milia mca tc dciecit ''h'•■"'"'^
■ ,r 1 /. ptn. m 1 ;
meoMissa.ceoTideot^^
dciecisse. Postea dicit; j, ptiJiml
siprocuratonneiK ad« lntcrdicla
hocconstitutus tedc refticutori*
iccit:& ipsc tcnetur,& W™»[,*
' a ... ctinttir, «'l
ego,&vnonostrulitisqllol| p0(rcf.
aistimationem pjrcsta (ionem,vel
te,altcr libcratur.Idctn quodopui 15«
cst& sialiquc deieci- ct.iin relliwt.
. 4- In-/>n UrtJ

ib sinc meo mandato

t Interdifti
rcftitutorii

pracccdente : tamen habeo ratam Jciectioncm. non tcncot: & dc p0jjfc(iioBij.
racihabitio comparatur mandato. Qu.o<l autehi de familia <]>- «interdiss*,
clum cst incdido , stc iutelligas : vt li sinc mco iiissu deliquit sa- duo conti^
miliamcaccdciicicndt) :sadunicius emcndem hoc modo. nam tur fjsvilji
idquod admcpcruenitex illa dcieftlone > reddam:pro resi luo ^. arlr,aca,viiB
autcm liberabor dando samiliam prO noxainccvidcordamnum (1l. vi ^h.ui
pati,cuminhociitpermiiTum scruisdamn sicare dominos. Ap- dianaialee™»
pcllatione autcmfamilia: contincntur &plurcs serui:& etiam dc vi a
vutis seruussideiiciat aliquem, videtur samilia dcicci(lc.& ap- ^-nji,usfafii»

Sl dc foriim

pcllatione samiluu continciitur & ij qttos tcncirus vt seruoS, ^
puta libcrtos & liberos liomtncs quos tencmus vtseruos noftros: (jjssjrCBtUj
si tamcn volo desendere samiliam seruorum meorum qu.c deie-
cit aliquem , teheor saltcm quod cx hac deiedioncbabui, rcd-
dci:^. li autem silius mcus vcl samultis vi dciccic aliqucni, tc-
ncor vtili hoc inccrdidto vc roldain qttod ad mc pcrticnit cx
hac deicdtione. Vltimo dicit: samtlia ttta dciecitme dc ru
quem possidebam : tandem mouet qtndam tibi quaistionsm
scruitutis, diccns te non essc liberum. tandem inchoata liberah

stea loquitur Vlpi. & dicit: hoc inrcrdiclimi tl.itur deicifto: caufa egi contra tehoctucerdidto : & postea suisti libcr pro

& vahlc clt acquum fubuenire deiecSo. & pcr hoc interdidum
,'cilitiiirut posscssio deie«9:o.& vis non Iblimi prohibetur hoc
cdiclo , f«| cdam legibus luliis publicorum & priuatorum:

nuntiatus. tandcm probaui qualiter samiliat.ua mc dciccit: <ic-
bcs milii rcft.tucrc pollril. sundi. h. d. v.lquc a<l §. scruus.F&ASC.
A c c v r, s.
a i 77/.

(>ni

#it.
c s

I?

«r.vti
Qltt
^'ioi
sessionc,moi
vClsemoticn
sccandario ,J
i cipaliten^J
•* C c V j**0

' k«'ha

vt)

,(«:('«

c»u- v 1 1 ■■J frmtorii

ULm jw, -
IViJcEmIih, >;'
lll/.j. <«/,!,

tfwrt. te,vcl no»: J
r ssBodsttbnc"
1». *«•■■)'
,, ,<>io * pcr «•
■^•-%
'.'k,„iscperpctuaelt ■
*s's" perpet.tttt.in s
ide interiiU
£58 "ummnU
.uo v.Balburn mttni dtmdttt
lilts"' linnm.kccv
fi»f4f""4' s •; Adettm
\f' ouidciecisti..
, Apostrophe ftrophe b,id
luwtatione uti0 pcrsona
$*»*> fc trttnstt. I. (i,
o]Ad rmtp
(Spoliitos i(l cnim spt
<"«?,"l'e Iktim rcftitu
ttffll l|U! m n C„
Lsdibm, poftca catda
j1( in spiri- tatis agcrida:^,
iulihus relli- i/imvel diott,
wiiiiselt.»! ^rj c v R.
Ii;, 1I1 ijm 1.
ji;,i»lilrri(
Mtiinjlih dieiomm. 1.
jdumm.U- iclistoi'8: vt ■
"»««"'S"'' itvipttUi.&p
i lej. ltil.de
„ ^wa.ciuariii
eft vt snlticut.
iiti\itmlcx.<
hfit. de intcrti
tuHpetmig. c
ex ctmptutiont,
tjtti Mtem.
' S ConUitu
prmctpum. qux
tod.vndevi.I.,
tnntnm. & in a
Jis- & C.jimiu
ttmsiaerit. ^.
mtttu ctHtsl.e)
><x,extat jocu
luaiulo non
v«>sed sua aui
llienirem tcr
P«henderit,et
■Scd hoc ime
^uandoviseft
'l'm's,vcl fin
do'o malo. Sec
tn ttntam, «i
dolo:ciim dctu
rum qui credi
&,«■ «'■&UUud.ill
"Hwiir ex cotictirrir U
!>,;„ Pun»untur:vtn
C.s '^siiutiinta

<<t;'7"-l-en-)-*duH
......**+ 'nl&i
0 r v, °'- &
6
loading ...