Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 669
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0337
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
*tcsse-F,

C kfo*e

dTct f.

kk

*H

*«,(,:

,Ci>V.i»2«
- ■kmkl

mete

vd iad ;cl w
^uiotu^N^
Accys*S^,,
1 ^ "«ti dUct0
Pert>uumcoopc !'
apcrtum. s
jUJ ^dtptioic
aeltatc.Acc.
k s «. scilio
J J Wf.locusc,^,
laPiS vcl t-nainci
tur.Ttacjuadcflunac
trahatur:?tj,,fc,;4
l). §. incilc.
m s ?mu (juasat.'
rat scilicet incdc,
n C Extipienkm fe
ld eit exccptionc tt-
pcllenJum.hocscilicct
modo, &c.cjuali<tai,
beuc rac comicniKS,
nisi np£ municiiatcai-
fa saccrem.
o C Munienk mji.
sccundum quorudam
opinioncm. Accvk-
SI vs.
p f sti/»«r. Ijwii
praedictisfcntcntiis.
o C Exceftionmim-
conmfnfrttm.).lf
§. I/»i«.Solu.:b:mt
damnum nauigij: hic fT)?
autcm nonctatnci-^
norum. .
r f sdbr^

licetd

„v, jcir.1*
dernum"&c.A*°'wi
mcliusnca.fok»»*
nxndseiusrip^1'1!'
&c.

& sacit «•
/. j. ^f

i. A^

ev*s.HAMsr_ JuffV.0

0

fn.t

deeo.
ide [<>"»■

}if*'

inin-'
sti*

S

sliis «*

./*"'*2SSf.5
CC°ntl.n rUCt'ICS'"!

669! Vt influ-pub.nauigareliceat. 670

Annimqua- cum inquatuor3 partcsdiuidaturannus, secundum computum,
* diuisio. scilicct hyemem,vcr,a:statem,& autumnum : & quadibet pars ha-
bettresmcnses : & estarquino&ium b autumnalc in noetefandi

«uor
a

uinoctiu ^^______
utumnale & Mattha:i:& sic decimo dic exetite Septembri: sed vernale decimo
vernale qua ° die exeu.nte Martio : &perconsequens potes sciie qualitcr etiam
incisiat. cjuatuor tcmpora di-
r. accento me- 1___________
interdicetur a, proxima superior
arftaserit intuenda.fi ver6 hye-
me,tunc nonpioximab liyemiae-
ftas,sed superior erit inspicienda.
^^^^^^^^^^ 9- J Hocinterdictum c cui-
de aqua quoti. & tlii.l. uis ex populo competit: sed non
j.§.*ss*tem.A c c v r. aduerslts omnes ^ yer v m aduersus
eum qui id egit d * vt aliter aqua
slueretjcum ius non haberer.
io. J HocinterdicStum&in
heredesecompetit.
11 • s Deinde s ait prartor:
tis aestatis: & fic fer<L_ Quod'inslumine fmbUco ripave eins
perxviij.menfes retro. fdUusiuc quid in flume ripamveeius
C......"" '" C~" ^yc" immijfum hnbcs\-Jiob id aliter aqua
sluit atque vtipriore <tslatesluxit,re-

uiduntur, accepto me-
dio inter prajdicfhr. &
e «ouuiostisi dicitur e.c]uinoctiumc,
vnde diiftum. quia dies & noclcs co-
xquantur: cjuod bis in
anno contingit, sc. in
autumno & vere :vt J.

a C Interdicetur. i. de
*slo. qui de- eoquod de hac xllate
ncget- suit sadtu,incerdic'etur
adeo quod si ir\ fine
xstatis ago,infpicietur
qualiter cucurrit ctiam
in principio prxcede-

«{Prcjxrma di-
cikur proprie

Si autem in fine
misago , infpicirur c
tiam principiumprio
ris xtsatis , non dico JtttttM.
prox.fi forte in princi-
pio fluxit, non pofsea:
&ficfcre adduos an-
nos retro inspicirunvt
hic fubiicit , $» J. de
aqnct quot.& &ssi.l.].§.
priorem.k c c v R.
cni
da,vt ^^^^^^^^
citur;prius autem cft
proprie quod aliquid
habet poil: fe. fed pro-
xima 'd xftas nullam

12. sHoc interdirstum restitu-
torium proponitur. fuperius & e-
nim prohibitorium est:<5c-pertinet
ad ea qus nondum fadtafunt. Si
quid igitur iamfarftum est,per hoc
iirterdidum h reftituetur. fi quid
C Non troxima.cum .,ac . r ■ • r • •
impriorfit infpicie- ne ^at' ProfFCitur: supenore in-
,vt verbis edidi di- t>-Ji"dic>o erit vtrtidum , & fi quid
poft interdiistum redditum fuerit
sac5tum,coercebitur '.
13. <J In hoc interdicSto refti-
tutorio non eft iniquum (vt La-
beo ait) venire etiam quod titilo

nediaC haktpostfe:ergopre-
, fen nullo

•• cedensmtpicitur:i;f d,

medio inter- §■ priorem. argu. tame» farftum eft quo minus haberesk
currete.fe co- tontra lnfl.de legi.agna.

nngunt. fuccef. § ■ (i plures. & in-
srx de verbor. figni. I. in
vulgari. fr l.proximus.
{y L proximi.
c ^" H°c interdiBum.
f/prohibitorium. quod
cl\ s.eo.inprinc.
d ^ Id egit. alias qui
id agat: faciendo fcili-
cet.vel immiKendo.
c f Et in heredes.- lite
conteft.cum desuncto,
vcl vt praritet patien-
tiam reflituendi , vel
vt reftituatur. C Scd
quomodo reftituitur
quod nec c eft fa&um:
est enim hoc prohibi'

«Reftittiian
possit quod no
eltsaamn.
* js.dificare in
mari, eiusque
littore quate-
nusliceat.

/ Astio popu-
larisvtrum de-
turin here-
des.

VT IN FLVMINE P V-
blico nauigare liceat.
TITVLVS XIIII.
Hoc vero interdiBum esi populare, sed
prohibitorium , non reftitutorium , Ne vts
fiM ei qui nctuigat in Jlumine , lacu ,foJfi,
flilgnopublico , vel qui influmine pubhco
pifcatur,vel qui alias eo vti oportet vtitur
ripdve fuminu.quod exemp'o tituli 8. &
11. produceret quu etiam adeumqui in
marivelin litore nauigare,pifeari aut s.di-
ficare prohibetur. Iure enim gentium cudi-
bet in mari&inl tore adificare licet,dum *
ne nauigationem , portum aut flationcm
deterioremfaciat,non influmtne publico ri-
pave eius. <& quod fcribitur interdictum

•Inrattirin li-
tcm aduetsus
eiun qui dolo
desiic habere.

toritkxtf J. §.hoc inter-
diclum. dic ergo in he-
redesnon quafiin he- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
redes,sed quafi possef-
fores.hoc aurem dico ne obsit J.depopu. aB.l.sin. vbi dicirur po-
pularem f adionem non dari in heredes:hoc autem efl popularc:
vt "s.proxi.§.
s f Deinde. hoc estsecundum edictum : & est reftitutorium
fuperiusprolubitorium^y./iwxi.j.
g C Superius.iec\ao di&am s.eo.l.].vfque ad§.dcinde.
h J InterdiSium. s prohibitorium.
i J" Ccwfftowri.deitruetur ho£ interdicto secundo. sSed quid
si primum non fuit motum : ansecundum habeat locum ? Innuit
bic quod non. Seddiccontra: vtfuprade ope. noui nun. /. j. §. j.
A c c VR.
k C Haberes. Sedqualitersiet condcmnatio hoc cafu ? Refp. pro
interciTe agcntis:& iurabiturgin litem :vt ar.J.quod viautclam.
lfemper.§.in hoc interdicio. Vcl dic vt not. s. ne quid in loco publi. I.
ij.§.pe. C Itemari fit populaie?Rcspon.fic,sicut &supcrius: vt s.
§.hocinterdictumcuiuts.k c c v r.

V T

IN FLVMINE PVBLICO
NAVIGARF. LICEAT.
Dissert a fuperieribus;vt notauisuPra in proxi.rub*

de-

I.


■is})^ R&tor ait. J Casys. Ponitur edid!um quo vetatur sieri
ss^svim volenti ducere naucm siue ratem perssumen.Irem vim
sien prohibetvolenti onerare & exonerarc nauem in npa slu-
minis. Item prohibet vim sieri volenti nauigare perlacum,per
sossam & pcr ftagnum pubhcum, & qui prohibetur a prredistis,
habeat hoc inrerdi-
.... .. .... «stum nc prohibeatur.
nonsdanetquunmanptscanautnaui- Postca lo ltur ys.
garcprohibeturjorsitanataper.t non male ia. &dicit,pcr hoc Li &quod dc
dedtreclotnterdicto.non etiam devsdu interdicl:um prouidc- tur e. nui ia
idemsim manvel litore &itsicare proht- tur nc vis fat volcn. maci pifcari,
beatur.C v i A c. ti naui ss n«qig«evel
... . . mcn pubhcum. sic & hibetm '
V i P i a n v s Itbro sexagensmo- aliaSpolItQ cst interdi. hlt,cw'
oclauoad ZdtBum. aG) ne vis sia£ volemi
R£tor ait: Quo mi- 7ci \y\ publica : vt de
■n- ■ rT" ■ hoc habes s. nequid in
,*m »■ j locopu.l.ij.§.sin.qi\x a.u-
publico nauem}rMcm te dixi de lacu , ftao-no
agere : quove minus &fimilibus,vera sunt,
per ripam onerarc, si erant publica. Postea
,.'.'.. n dicitquid sit lacus , &
exonerarehceat.vimticrtveto.stem qiliasic ft m ^ &
vt per Ucumsofsam >ftagnum publi- quid sit folTa:& prsdi-
cum namgare Itceat interdkam K cla posTunt elTc publi-
i. s Hoc interdi<5to prospi- ca, & priuata. Poftea
a ■ 4 t i. dicit:quiconduxit ita-
citur nequis m ssumme pubhco g^1^ lacum pu_
nauigare prohibeatur. Sicuti e- blicum,si prohibeatur
nim ei qui via publica vti prohi- piscari in co,habet hoc
beatur,interdi£tum fupra propo- ""erdiaum vtile. Idct
r:»„_. „n. ,n •„ l h a ciuitate quis con-
situm eft : ua hoc quoque pro- duxit lacfi Pel.ufintim,
poncndu praetor putauit. x. J Si Sed si quis vulc agere
priuata suntfuprascripta ",inter- vt ripassuminis dcpri-
dicstumcefsat. ?. s Lacus0 eft. matur , vt fic pecora
j . „ II potuntire inde adbi-
quod perpetuam habetauuam. s i ,• ,-
r js ' i.«>_u«»ii. bcndum,nonauditur.fi
4. sStagnum eft.quod tem- aUt£prohibeas medu-
poralem contineat aquam ibidem cere oues ad bibendum
ftagnante,qua: quidcm aqua ple- influmincpublico:ha-
„ " 1 • p beo hoc interdictum.
rumquehyemecogiturP. Fr.Accvr.
;. s FosTa eit receptaculum j ^ mterdicam. i. in-
aqtis , manu fac5ta ^. 6. ^ ^ol" terdistum proponam,
funt autem etiam h;cc eiTe publi-
ca f r. 7. J Publicano plane
qui lacum vel stagnum conduxit,
si piscari prohibeatur , vtile in-
terdic"tum s compecere Sabinus
confentitieSc ita Labeo. Ergo & fi
a municipibus conduc5tum ha-
beat .squiffimumerit ob vecSti-
galis fauorem interdicto eu tue-
ri'. 8. f Si qnis velit interdi-
cstumrale mouere , vt locus u de-
primatur pecoris appellendi gra-
tia : non debet audiri. & ita Mela
fcribit. Idem ait,rale interdictum
copetere , necui vis siat quo mi-j______________________________
nus pecns ad flume publicu ripa- p C Cogitur.aliis cogi-
vefluminis pubhci appelletnr*. tur.zUis colligttur. Acc. * a!.apPcna-
1 A l q C Manu facla. vt tur. Vide m
fepesitintracastra. l»'nc titulum
r s Tublha.adquodess insrade verb.stgn.l.littui.ij. UcumtiT.de^
f q Interdictum non hoc.fed fuperius.?.^ loco publ.sru.l.y. »». controuer"gsj .
/>n'».Veldichoc& illudfimulconcurrerehoccafu. & facicj. ««&citu. de al-
iniur.l.iniuriarum.).§.conduciori. luuionibw.
t f r«<?W.alias?«en'.&tunceum,scilicetconducT:orem.aliasfs-
neri.&c tunceum qui proiiibuit conducTorem vti. A c c v r.
u U" Locus. ripx ssuminis.

quo vetabo fieri im-
pedimenrnmnauigan- s Sic emenda-
ti. f Sed lrUmqtlid da&.difpun-
vtileadabiturde ma- g^aeft v„l-
• j • n. 1 o 1 gans leaio,
nadinftarhuius,&ad^tQaconcJur.
lnirar vispublicx , de uata. Anto.
qua subiicit?Refp. fic, Aug.lib. ix.9.
vtno.s.ne quidm loco a Incerdictum
publi.Lu. §. f, quis m vti" numin.e
I . . publico naui-
«««.Accvr. gareliceat,v--
m ^ f Vropofitum ess. tl\e d,tllr vam
vt ?• ne qttid in loco ptt- niari nauigaru
blt.l.ij.§.fin.A c c v r. hccac.
II f Suprafcripta. ssu-
men,lactis, ftagnum,
&c.A cc vr.
o f Lacus efiSicit "s".
de adquir.re.do. I. lacus.
Ac c v R.

M V N I E N D A.


D E R I P A ^^^^^^^^^^^^^
Scilicet publici fluminis.
R&torait. ] Casvs. Primoponitur edicTum,quo eft
cautum ne visfut volentisacereopuscausa_ripv,agri-
vc qui circa ripam eft.tuendi: dum ne ob id nauiga-
^____„„ tiodeteriorsiar,dum tamencaueat vel satisdetdeda-
no insecto si quid intra x.an.cotinget:vel pararus sit caucre vel sa-
tisdare.Postca loqtiitur Vlpia.& dicit:& valdeeft vtile resicere ri-
pas.sic & alias cst interdicru propositil cixca vias pubhcas resicie-
das:vt tiabes s.devia publi.Lj.Sc bcnc dixit practor,rf« neobid na-
uigatio deterior siat.na secus esTet si sieret deterior.is ergo qui vult
resicere ripa ssuminis.dcbei: cauere vel sarisdare secundu qualitate
, pcrfouK
loading ...