Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 759
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0382
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
759 DigestorumLiber xliij.Tit.xxv. 760

«tninterdiao a s Exqualitate. i. hon * dcbcmus inspicerc in hoc interdiisto
quod vi aut qua[e sit 0pus quod vi auc clam fit, vtrum b sit formacum, vc cst
dam pro ope- domus;an mforme.vt araressed illud soium quod fic m solo. arg.
rc illud tatum „ . , -.. . \ , •
insp/ciendum s.deope.no nun.l.sttpulatto.§.opus.
cst quod in so- b s Resixero. i. remouero. A c c v R S.
lo sit. c s ^4«s except. hoc
£ Opus aliud jntelligendum quando
formatum, a- ^^ tat,u]as pil_ fecisTet. Non enim ex qualitate a
liud.nrorme. ». * * .... i-nl.^ss-
mo pontas ex magna opens huic mterdicto locns eit,
& nccesTaiia causa : vc se<j £X opere faao quoc{ coliaeret
solo.

/wg. ~s.eo.Lfialius.%.bel
lisiime. x. Vcl dic vc-
rius quod hic dicitur,
exceptionem mihi da-
* I.9.supra eo. ^ uidistin<-te : intel-
wiStu. Nou. H r siuccxneccaa-
de rr.andat.pr. .» - c . , .
& Nou. de nacaularchcitabulas,
moderatore l-U- nonquod cnim fi-
Helenoponti , xum cesl in ianuamea

1. s Si ad ianuam meam ta-
bulas * fixeris: & ego eas prius-
quam tibi denuntiarem , reflxe-
ro b , deinde inuicem interdicto
quod vi aut clam egerimusif nisi
remittas mihi vt absoluar, con-

&Noiideprc- amcpossesfa, posTum
wre^Paphiag. aa(storirat- mca ^ demnandum te quasi rem non
AUL±.p'*rrrg. m.ohr\.arg."i.adleg. A- resiituas, quanti mca intcrsit:auc
1. _o. De hoc quil.Lquemadmodum.§. exeeptionem c mihi profutura d,
morc tabularii j. Quod aurcm lesjitur c, ■ ■ , • r
Blie„iS Pr,d,is L ^dl(i d.Hs_ *s Sv non vt, nec clam,ncc precartofe-
Da«.s.DisPu. sme-inKhigaiidum f- cms-
c,40. quandosd.ficauitali- s Si stfercus per fundum
f exegenmus. quis clamin luo , non • t ■ \ -i r
tFiirumianue [n mco.6chcus.de eo meum tulens, cum id te racere
meipossu re- per qUemsaM m7. / j. §.jj vetuisscmrquamquam nihil dam

gerc austori-
pace prcpna.

reus.Q- s. ne quidin lo.
fu.l.ij.§.idemait. & T.
solu. mat. i. viro. & s.
de dsim. inse. l.qui bona.
§. fi quisquia. & s.ne
quis enm qui in ius voc.
l.ij. & s.qnodmet.cau.l.
sed & partus. §. qu&ri.
A c c v r s.
d s Vrosuturam. hanc
(. & facit C- quando li-
ce. vni. I ]. S"d argum.

ni feceris mihi , nec fundi mei
[ speciem c ] mutaueris : tamen
tencri te quod vi aut clain Tre-
batiusait. Labeo contra:neetiam
is quidumcaxat irer per fundum
mcum fecerit, aut auem egerit n,
venatusve fuerit sine vllo opere,
hoc interditSto ceneatur S.

4. s Si quis proieclum auc
contm.c.nequisinsua stillicidium in sepulchrum im-
cau.ius.L). ^ miserit .- etiam ii ipsum monu-
c s Speciem. alias sa- __ . 0 -
y/ «T^i ; a ■ mentum non tanecret,rectecum
ciem-.ia ai.a ssieciem. . -& ,
f s Egerit. i. auem eo aSl ' °illod in sepulchro vi aot
portaucrit. clam facfum sit: quia sepulcKri
g s Teneatur. quod slt non s61um [s locus qui reci-
etiam non debet, Sed • i r \
™„,;-, - j\r t- Piac humationem , led orane e-
contra : s.eod.l.siahus. r r . . ,
§.siquu aceruum.SoL tiamiupraid ca.lumh.eoqueno-
•«Jlnuiwdomi. vt ibi.Scd jniuriarumd mine etiam sepulchri violati agi
roquicomcat tcnctur ,& ire non li- posle '.
§r"» cet:vt C.de feruit.l. per
a?rum.& T. de iniur. I. - . r n
imuriamm. j. §.siqu„ ,^£ incontineriu sjunt poftquam
me. Accvrs, aduirfarim cst certificatus,videvtur
h s Supra in coelum. bonasi.desieri.
ad hoc ~S.deser.l. sin.ty
5. s Si is qui denuntiaue-
rit k se opus facfurum , confestim
opusfecerit : clam fecisfr non in-
tellegitur.nam si post tempus, vi-
pulchri. & facit s, vti debiturclamfccilse.
■poss. Lsiduo. §. item vi-
deamus.
k s Denuntiauerat. palam, non clam &obscure:vt supra. eo.
inprinc.

perems a
aut venatur,
iniuriarum ce
netur.

supraproxi^ pen. & fa-
cit s". eod.l.fialius.%. no-
taimus.
i s Posse. vt fy> insra
de sepul.vio. l.iij. §. se-

potcst nuntiare domino proprietatis aidificanti.sed si ex illo opcsc
habeat fru<3:uariusdamnum,habct conscsioriam. Item qui habct
seruitutcm vrbanamin dotcm. potcst huntiarc.si tn eafita^ ali-
quo cxttanco opm.Item quihaaet fundum obligatumin quo fit
opus, potcst rcuuntiarc : ltem rcmicterc potess. Fr.Acc.
1 s 6)uod ius fit. smc
pioptcr scruitutem,vcl
-----'------------m---------------------------'— pioptcr proprictatsm,
DE REMISSIONIBVSt. f1 Publlcam cssam.
1 & sic pcrpetuo, siuc no
perpetuo.scd catenus
TITVLVS XXV. Sprfec sausdctur: qUod
ius habcntomnes post
lnterdiBoquodviaut clam,vel de ope- dcnuntiationem d
runoui nnntiatione non tenetur
secitpost nunttationemfiremissionem nun-
tiationis * a pr&tore impetraue-it. quinimo
vt "j" cui nuntiatum est nouum opuspoftfa-
tifdationem de opere resiituendo datur in-
terdiclum prohibitorium,Ne ei vvs fiat &di-
ficanti. l.io.§.dcindc. dc ope.nouinun-
tia. itaposiremifsionem hoctitulo eidatur forsan conucntionc&
interdictum adfimile. Remifsio * est aboli- hoc cum tenuit nun-
tio nuntiationis operu noui a pr&tore sacia
C V I A C.

tluge!.,.sop_.
*devarictw
^'"Ptnrisvijj
ibi&hicAcc.

cca-
ui opus iumnia lurantcs. ar. C.
adlege Iul. repe. l.fin.ic
sic noncstcontra.s.^e
oper.nou. nut-l.j.in princ.
vbi plenedixi.
m s Mijsam. vcl dc
iurc si satisdederit; vel

"Rcmissi,
'iationisa

iq n5-
pri

i.Vlpianvs libroseptuagensimo-
primo ad Edicium.
I Tpt2tor:S^«0^;a.c
sitl ilUtrohibere ne
se' inttito siat , in eo
nuntiatio teneat.dtte-


tiatio.si autem non te-
nuit, quapotuitsper»
nkvt S. de ope. no. nunc.
I. de pupiilo. §. totiens.
tunc dic missam.s ipso
iuic: quianon tcnuic
nuntiatio. & scmper
dicfaciat , scilicct sine
metu interdidi quod
1;

tore impctra.
tur,
t Remissionis
suntiationis
&. ^tisdatio.
nissimilrtudo:
¥Remissi0fr()
abolitiononn.
tiationis ope-
risnouiaprj.
tore sacta.

vi aut clam:vt s.tit.i.l.
rum nunuauone rmf siaiius.§, j.
famm *sacto. i. s Subhoc titulo n s Remissiones. h-
ecmission.es n proponuntur. ciendx cicuinuntiatu
2. s Etverbapra-toris osten- cst.& sunttres a:Vna
, J ./r- 1 ■ 1 r exconucntione, aliaa
duntremissionem ibi dcmum fa- - (quando L tcnmt
clam ° valere, vbi nuntiatio non nutiatic)& tcrtia,quia
tenet.Cv nuntiationemibidemum nontenet :quiapotest
voluissepretorem tcnereP,vbiius (Pcrni* n5 cur'cicxna"
/1 • ... 0 r bet proremisia. Acc.
est numianu p.ohibere-^ ne se Q s Faaamvalere.i
inunohat.Caeterum r siucsarilda- cffcctum habcrc ybl

* nuntiatione
remissafaaet.
VideAnt.Aug;
l.emenii,i.c£,^
& Dua.U/.r.
16.
a RemiHio k
vel ex coticn.
tione,velale-
ge, velaindi-
ce.AjlxricM,

nuntiatio tenet. si aute
non tenet, non cst ne-
cesTaria rcmissio: scili-
cct cum postca appa-
reatilium qui nuntia-
uit.non habere ius nii-.
tiandi:& sicpotcst lcgi
sinc »0». Vcl dic vbi
nontcnet ,quiapotesl

wo.alias csl nontenet:6c
tunc dic, ibi csc fadta
remislio, sc. a iurc sine
vlla satisdationc, vbi
nuntiatio non tenet:
quia potesl spcrni. Ite
cst eontra s. de opn.no.
nun.l ).inprinc.Sol\i.vt
ibi plenc dixi.

DE REMISSIONIBVS.
Dixitsupra de ope.no.nun.nunc de remissione.Vel dic quia nuntiatio
parit interdiclumquodviaut clam , (y remissio tollit: vt supra tit. i.
J. si ahus.§. 1 .ideoposi pr&ccdentem titu. merito hunc ponit.
i^\*5 Itpr&tor. ] C a s v s. Penitur edidlum, cuius scnsus eshOui
C^V< habet ius prohibcndi ne eo inuito siat opus : si nuntiat ne
fiar, tcnet. & sipostea remitratur.tenct rcmisfio.&in opere po-
ter,it procedi. Postca loquitur Vlpian.& dicit: Apparet per vcrba
cdiditencieremilsioncmcum nuntiatio tenut. rcniimo autcm
fit vel pcr communem voluntatem vtriusquc , vcl satisd*. prajsti-
ta. & fi post satisd. fiat rcmisfio, superssue sit. Itcm ispotcss: nun-
tiare, qui eft dominus fundi m quo sicbat opus : vel qui habct ibi
seruit. vcl vsumfru. potest cf'am frudtuarius vindicarcscruitute.
Itcm remisljo factaafrustuario, tcuct. frtiituarius autcmaon A s -Agere f otest. frustuarius.

tiointerueniat s,suienon : remis-
sio fafta c hoc tantum remitrit, in
cjuo non tenuit huntiatio ".Plane
(i satisdatum est x,exinde remissio
facl:aest: no estnecellariay remis-
sio. 3. s Ius habet opus nouum
nuntiandi z ,quiaut dominium 3
aut seruitutem b habet. 4. s Item spcmi.-non cstremimo
IuUano placet , fruduario vindi- ncccssaria. & sic sine
candarum c seruitutium ius esse:
secundumquod opusnouum nu-
tiarepoteritvicino, & remissio v-
tilis erit. ipsi autedomino pradij
st huciaucrit,remissio inutiliserit.
neque sicut aduersus vicinum ,ita
aduersus dominum agere potestd,
ius ei non esse inuito se altius P s TenereX.cucffc&u.
q s Prohibere.c\\ioc\ell
vt s. dixi.Velpcrpctuo
propter scruitutem,veluti ne altius tollat. Vel ad tempus, id cst
doncc satislctur: quodius habcnt omnes postnuntia. aecalum*
nia iurantes. Acctrs.
r s C&terum. i. si non habent ius nuntiandi.
s s Jnterueniat. quo casu fit remislio ipso iure.
c s Fafta. cx conucntionc,veletiam a-iudicc rcl praetorc.
u s Nuntiatio. cumcffcdlu.
x s Satisdatumest. vcl per nuntiatorem stetcrit quo minus sa-
tisd.ecur, vclquia dccalumnia non iurat. A ccv R s.
y s Necejsaria. quia ipsoiure per satisdationem erat fafta.
z s Nouumopus nuntiandi. s. perpctuo : czterum si non sit iuS
prohibcndi , tunc catenus quatcnus sarisdetur.
a s Dominium. tunc continctcausam naturalem.
b s Semitutem.pcz(on2lc(Sc. tunc distinguitur vt dixi s.de ope. no.
7iun.l.'.§.si.Lseq.)vcl vrbicam,& nonrusticam : vt l.quiviam.deno.
op.nun. Vcl dic vt ao.supm deserui. vrba.pr&d. l.inter.§.si.& d,l.qui
viam.
c s Vindicandarum. s pcr confeisbriam. imd non : vt s.si vsussr.
peta. I. '. inprinc. Sol. vt ibi. A c c v R s,

s JE.il

7

61

as &
remittel
b s*ai
c s &
pleni«s'v
«i.vrbn-s
0

c s ™.'
pctitio ii-
str.lMm
cipcrroi"
tu. tft-m
([gO &~ rcl
' ,h

% inprin
tQayame-DE PRI
pmdaiitP"1- Ithocn
i09>f?t vt j-co.l.i
' terius quoa
vt supra ti
ACCYR!

Rea

j,u,,..r. -

nmsMJtcrd

t prtorinm fl^wt
(Infii & I«e accipitur:
isiitin terduin la
bsoip-e- g _s W
miio,fcapre- ralitatis.c:
tiriiai. in quorian
''^iaura nationirvt
} Interdiao eum qnt. 5
Jtprtcario rjo. quia vi
citrait actio jn njecaric
PsP"5 donatio:8
(Prcnriiisi-stat a dor
mile donatio- quod qui c
111& cotradui Mj, §. fy
"ko, 1™. yidcturessi
« alten m . .
wcitnmdo. ™ui:qu(
mt. rTviclemus.
'Precarijdii- natquis ali
pleidefoitio. cisjj c.p0t(;
(Vidc Tiratj.

'ullitnpm
i» itrh liitr- '' s
is, «M.JI,

uocare qus
Ne re
s.dedo.l.].in
atu.mo.l.sen
l s Libuei
vt&yl.pi
bsibet. in pri
n precario,kc.
■Si!k 5"simil
militudo. P^tomnia,!
'.fmaiij & 4^'a comn
comodatt' dis- turadcerti
r**» vtpatet^
I Commoda- ;• ,
""«advsu hcammodat
ssicitur,con

""«m.prtcj-
™ J»iit ad

'as i vtapp
stris:pugilL
basiecjuurn
"m ducas.
cst in prcc;
«ertumvsut
n't. i.Etcx
secundadiff
^oc quandc
u°catur ;il)
yi*-nhic,t
3uiahicde(
l^-qu&su
n"n^'dendu
^13 commo
|nattetfit.,
K W immo!
Co»modent,
"' St~nri
rci^4t
" -Accipl
A ^^tsw
clp!a-&dici,
loading ...