Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 761
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0383
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
76

0

01,1'R«i, ht«a1
^«i:;:,.K
Piopt(:rema „ u>'lUe

tlt

Ve
«Csic
don«r«M e,tCi%i;

"eimnt

^ninc;

Utl0nsn,d
u,l«alltl

,mni»iW«UC(loncst

COf.tt,i.:

'" s Mvr
>oea:&2g

JXI.
' As<fc
■urc si sariH
•nrs ""H'1
■oiian rr,,,,..

■««».

•>■ Isill ...

»«tt»i>oBfc.S

^«sj,

e°Pc.»_.

»%, '»1 \

• 'Mioij,

«uncatio. & t"""
v.autclara;n..j
M<W.§.j.
11 J" ^wi/Sw,, fa., ,
^t.&lunttrcs .!;„„%
cx conucntionc, aliaa '"''■
iurc(quaiiaof,cenuit^
iiutiacio)&Krtia)quJaJ||
non teact: quia poteft, tds!
spcrni. natunclalu-^
bct pro remissa. Acc.Rl;
o f Mmvdm.\*
ssscctuni habcrc vbi
nuntiatiotenet.siiute
non tenet, non cstnc-
cefTiiria rcmiilio: scili-
cct ctim postca appa-
rcatilium cjui ntintia-
uit.non habereiusnu-
tiandi:& fic potcst lcgi
sinc »d». Vcl dic vbi
nontenec,quiapotclt
spcn,i:iioneltrcmi!lio
ncccffana. * sic fint
BC.aliascst »«»"*
tuncdic, ibi cft safta
rcmissio,sc. aiurclinc
vJla fatissatioi)c,vl)t
nuntiatio non tcstcc
quia pocesl spetm. Ik
:[tcontrasJf«/w*
«i»./_.f»P.(-Solu,,t
biolcnJ-aixi.
j sTcncrdc^f:
, s Frobibin.rA:ii

Vel ad tecnpu*

.iccaium*

,oftnuntia.

,ctcritqti°
ccvRS-

minis l"1'

jncm

crat
i si n°"

fefta- ,

(itios

eceruin
tur.

i.u»te'

^non

.*#«#

76r Deprecarid
a s JEdisitare. ergo quinonhabcc ius prehibcndi, non habctius

762

f QjijJam e-
«nendantpeti-
tioncm,'«■£•''•
ei.jup.dtjirmt.

remittcndi. ,
fe C VaBo. idestopert fa&Q a propnetano.
c s VsusfruBut.t. pcrcons'/1".-'■"."• •
5 3 zeruitw.vtVM.vt &i> (tfcr.vtndi. 1.& sisorti.§. \. Vcl ciic
plenitis.vt no. s. ds/*f-
ui.vrbapr&d.Linterser* '
uitutes. m Glo. si. ardihcare a :kd h hoc facto h vf us-
c s Dctentionem.c[\in frucTus c deterior fiat,pctcre vsu-,
pcticio dacur: vt s. de frucl;lim debcbit. Idern Iulianus
ser.Leiaui.8c nuntiarc ,. . , - .1 .. r
ii permittitur: vt s.de dic" de c*teris qu.bus aliqua ser-
no. ope. nun. I. crcditori. UltUS a a vicino debetur.
ergo&rcmirtetur: vt c. | Ei quoqtie qui pigtlOli
s.inpnn.hmwleg. ^ fundum acccperit/cribit Iulianus
DE PRECAillo. "onciTeiniquumdctcntionemse
Ethocresiitutoriueft. seruitUtis dai'1.
vrj.co.l.i.§.!._/>(;«? fu-
periusqnodvi autclam. <■» . .. , , ^, ----------
vt supra tit. r.l.r.jj. r.
A CC VR s.

& nonsolum agiturkocccltssoclereuocaliclo pt'CCan"uni,sc(s etii
prxscriptis vcrbis acrio copcrir.Tcrtio dicit:Rcs corporalispotcsl
conccdi prc<.ano,& incorporahs:vt(iprccario conccda dbiirc pcr
sundu mcum.dat & alia cxcpla Itc m rc mobili consistit prccariij.
Itcm qui prccano rcmhabct,drcttur possidcrc.Itcm koc iucerdiclo
rencrur non qui roga-

4 Prccarimn
ssriae & Ute
sumicnr.
f InrerdistuFn
je prccario,
stn quodpre-
cario,feupre-
caritim.
"Intcrdictum
ptecatium,re-
iticutoriii est.
f InterdiiSo
dc precario
cocurrit actro
prascriptis
vcrbis.
b Precariii si-
mile donatio-
ni & cotradui
viitato quo
quis alteri in
omicitiam do-
nat.
* Precarij du-
plcx dcsinitio.
c Vide Tiraq.
in !. (l "vnquAtn
i» serlio Itbcr-
tis. mm.$l.

DE PRECARIO.
TITVLVS XXV I.
Hoc interdiBum, quodprccario s conces-

$sft'l Recarium esi. In-
sj^j* cerdum ihnssc •'
accipicur: vc hic.&iu-
,r , „ 1 ltt,appeUatur.l. 11 ud.S. pen.dc pc. h«r.
terdum larce •. vt C. de J rr. . ,.rt :s r r
n ... prccarium rntcrdidum.l.i «■. & t 6. /_*> elt
prs.fcript.xxx.an-l.ij. ' _,._. , .-*
resiitutonu *.

tVtquodsc. L.Titiutprecano
iit, id U
pojsessio rci aut iuris alicuius. Secundum

o J e<- ss ... concefsit, id lUi rellituas, stue res id iit , stue
ralitatts.cx hocdicitur

mquo a sormulamhoctitttlo propostiaminterdictu,
nationrvt tnsra eo.l.tn-

terdittum&Jdesur. L
eum qui. §.« quipreca-
rio. quia ndctur inelTe
in prccarioquaeJavfus
donacio :& tamcndi-
stac a donationc , eo
quodqui donac.&c. j.
ca.l. §. & disiat. Icem
vidccurcffc limilc co-
tradtui: qucm saepc sic-
l^videmus.squoddo-
natquis alicui inami-
ciria <=.potcit cnimrc-
uocarc quando vclir.
h s Nerccipiat.vt s5>
"S.de do.l.\.in pr.&de do.
cau.mo.l.fenattts ■ §.)■

dat,quasi tunc rcccpturus_,cum si-
bi libucrir ptccarium ' solucre.
3. s Et est iimilccommoda-
to k a.nam & qui commodat re,
iic commodat, vt non saciat rem
accipicntis ', sed vt ci vtire com-
modata permittat.
r 1.1 d e M libro 7 r. adEdiclum.

tiit,scd qui habuitprc-
cario rcm.vndc si hlius
mciis vcl scruus 3 tc
rogattit precario re ali-
qua,& conccllisti: ego
dicor habcrc,no ipsc:'&
cgo teneoc. Itcm suc
mca prccario nnhi ro-
gant^conccssisti^no di-
cor ca prccario babcrc:
ciimrcs measit.Itcm si
rcm tttam habco ptc-

AIc praetbt: Qnod precarlo ab
illo habes , aut dolo m malo se- cario vsquc ad nac;
cijli vt defmeres habere: qtia de re & co venicntc adhuc
atritur, id tlli reUituas. retineana:dicor cx ,10-
__ TT . ,.__, n. uo prccano habcrc, c-
J Hoc lntcruiclum relti- tiztnCi

1.

non inrcrucnc-

tUtoriumeic : & naturalcm Jiabct ' rutrogamina pro hoc
in seajquitatcm.namque prccaiiu nouo precario. Siau-

n

reuocare volenti compctit
2. ^ Ess; enim natura a:cjuum,

tem intra natalc roga-

d Pircarij &
commodati ii-
milituJo.
e Prccaiij &
comodati dif-
iimilitudines.
/ Commoda-
nmsrcs ad vsu
ccitnm,prcca-
rio damus ad
inccrtum.

G}uodprecariohabct appellabitur. & rece
ptum est hodie currere s cum eo aciione pr& -
fcriptis verbis, qu& tamen ex bono tjr squo
datur potius quam ex negotio contracio,
quia donationi magis accedit quam com-
modato, cr propter adsinitatem commoda-
ti, tamen intercontracim numeratur.l.i} ■
dcdiu. rcg. iu. C&terum mahmequidem
desinire * concessionem rei vel possefsionis
qtiamprecibus ita impetrauimus vt vtere-
mur quamdiu liberet conccdenti. Velcredi-
tum vtendi re aut iure alieno vfque dttm
licuerit nobisper eum qui credidit. Cvia.
Trinio dicit quid sj precariutn.
Sccundo ex quo iure defccndit, & in
auo dissert a donatiene. Itern in quo
j s Libuerit precariu. firnile ess cornmodato. F R A N C.
vt {_> j. I.prox. &1.& A C C.
habet. in prin. ey l.cum
precario,8cc.
k f Simiie.A scd non
pcr omnia,na diffcrt:e
qtiia commodatu da
rur adcertum ' vfum:
vc patcc per l.illius tittt-
licommodati- Nam sic
dicitur.commodo fca-
las , vtapponas scnc-
stris:pugillares,vt fcri-
bas:cquum, vrad vil-
lam ducas.quod nou
cft in precario , vc ad
certum vfiim conccda-
tur. l.Eccxhocoritur quodqui donat, fic dat,nereci-
fecundadiffcreria.-quia piat h:at qui prccario concedit,sic
JaoC quandocuque rc-
uocatur .-illud cxpleto
\[\i;ythic,&s.commo.l.incommodato.§.ficut. 3,Tcrti6 disscrc:
•quia hicde dolo & lata culpa cantiim cenecuriuifi li. contcfta. vt
'i.eo.Lqu&situm §.cum quoqtte. & §.siseruitutc.Atib\ ctiam dc lc-
uiflima , nifi cafualitcr aliud contingat: vc s. commo.Lftvt certo.%.
nuncvidendum. 4. Item fccundum quofdam disscrunc in quarto:
quia commodatum in mobilibus.precarium 111 immobilibus frc-
quentcr fit. vndc praefumuntin dubio inre mobili commodatu,
& irj immobili precarium. quotl nonplacct ,cum & immobilia
commodcntiiL.-Tt "i.commo. /j.§.j.& mobiliaprccario conccdan-
tur. vc j. e.l.in rebus.tnprinc.
« s Etesi fimilecommodato. Scd lioc distant, quia precario res
vtcda no datur ccrco modo Hnc.vc.vidcfcr.ad ti. C. decomm. Cvi.
1 f Accipicntis.vr.&~s. commo.l. rei.& l.feq.
Altprstor. ] C a s v s. Ponitur edidtum cuius scnfus cftQuod
prccarioab aliquoacccpifti, fmc nunc habcs, fiuc dolofc-
cifti quo minus habcrcs.-prator ait vt reftituas.Secundo loquitur
Vlpia. & dicic, hocinccrdictum resticucorium eft ,& aequicatem
continet,nam aequum cft vc rc mca vcaris doncc volam, vltra no.

1. VtHAHvs libro primo
Inftitutionum.
Recaiuvm eft s,
(]uod prccibus pe-
tcnti vtendum co-
ccditur tadiu, qua-
diu is qui conccfiit
patitur.
I. s Quod genus liberalita-
tis S cx iure gentium defccndit.
2. s Et distat a donatione : co


ui rc.vtproroges tcm-
pus,& prorogaftmdem
ramdm dc liberalitatc mea vti, precariumdurar.fccus
q.uamdiu ego velim ; Sc vt posslm sifinica die.i.poft nata-
reuocarc , cum mutaucro volun-
tatem. Itaquc ° cum quid preca-
rio rogatum eft , non soltim hoc
interdicto vti possumus,sedetiam
pLiEscriptis verbis P a£tione, qua:
ex bona side u oritur 9>.
3. J Haberc prccario vide-

Je te rogaui: vc camdc
rcm conccdas prcca-
rio, & conceflisti.namt
nouucftprecariu. Sed
poncquodantc natalc
sacrus es furiofus, vcl
deiccisti : licct adhuc
poft natalc tcncam rc.-
non extcnditur prcca-

:ft(

tur, qui polleilionem vel corpo- rium. Ircm siprocura
ris r vel iuris $ adcptus eftexhac tor mcus'j- nutiiafioe
solummodo causa , quod prcces
adhibuit , & impetrauit vt sibi
pouidcre aut vti licear.
iir. G a 1 v s libro vicenfimoquinto
ad Edtcium Prouinciale.

VEluti r fi meprecario roga-
ueris,vt per rtindum meum
irc vel agcre tibi liccat : vcl vt in
tcdtumvel in aream a?dium mea-
rum ilillicidium , vcl tignum in
parietcm immiisum Jiabcas.
iv.Vu iahvs libro 7 1 .ad Ediclum-
IN rcbus u etiamobilibus pre-
cadj rogatioconftitiff.
1. 5 MeminiiTc autem nos o-
portet, cum qui precario liabet,
etiano pouldere x.
2. s Tcnetur hoc interdiclo
non vtiqucy ille qui prccario ro-
gauic 3 fedqui preeario habet. Et-
cnim fieri poteft , vt quis non
rogaueritjfed habcatprecario: vt

rummc mandantcvcl
ratu habcntcmco no-
minc rogauitivt tu co-
cedcrcs rcm prccario,
& conccfTifti.cgo dicor
habcrc prccario. Itcm
qui rogauit nic vt pof-
sit ftarc in fundo mco
prccario,puta ad folcm
nunc iu bycmc, & co»
ce(Ti,non djcitur possi-
dcre , fcd cgo. fic nec
siudtuarius , ncc colo-
nus, ncc inquilinus di-
cunturposfidcrc, licct
s.ntinprxdio.&h.d. tconsist;st
hcciex cu tnbusfcq &
prin. quartaj.FRANC
m f Do/o.vcl Iata cul-
pa:vc "j.eol.qu&fitum.§.
eam quoque.
n f Competit.hoc in-
rcrdictum.
o f Itaque. quia est
ccquu,& in prccarij co-
cclsioncgcritur ncgo-
tiu:iraqi ,6cc.vtar.s.co~

mo.l.in commod. §.sicut.
p s Verbis. concra J.e.l. interdiclum. & ibi plcnediccs.
q s BLi^^c.i.aexaequitate.i.Vclquiabonafidcs hic dcsidera- a -,Qni gjM
tur.-vcreftituatur sicut adu cft:3c in quolibec^contractuetiaftri- pro aquitatc.
fti iuris-:& vc dolusabfit.n5 autcdico quod fit bo.ficl.cfi rantu c in t> Bona sidcs
duobus cafibus fit bo.fi.vt lnfi.deaci.§.actionu-\'el fecundum Azo. etiam rcquiri-
cric hoccafu bo.fidei:vt & in duobusaliiscafibusper lcgcm ifla. tllr ln %***
p 5 6}u-&ex bonaftde orttur.Hic locus & Lduo.tn fi.j.e. obltat ei, f Aflioprticri.
qupd dicitur,actionem ptatfcripcii verbis tautum Jari cxcontra- ptii verbis an
dtibusinccrris.-arprccarium fimilecft donationi. Porro donacio & quando sit
nec conuenrio eft.Vid.noc.aJRubr. tit. depr&fcript. verb. Cviac. contracLus bo-
y f Exbonafide. i. cftbono&xquo, &nc cuiqua fuii bcnesiciu "* ' .
J 2. s. J . w. 1 ■ 1.1 r • j ■ . j. /-. " rus pro lcr-
damnosu ht.vcincerprctacur Paulus lib.yjent.tit.de wterat.^vi a. h1i

f s -v^ J~Eliurisi.dCctu.\tntis:vtJ.l.proxi.&!.&habet.§.ij.

f f Velcorporis. i. rct corporalis.
s \TEl?'«wi.dfcruitutis:vt)'.
s V Veluti. facic s. de itine. attuquepriua. l.j.§.fitibi.
u <r XNrebus. ficjn commodato : e vt s. commo. I.).
x f X I'ofs:dere. dc hoc dic vt J.cod.l. & habet. §. euin.
y s No» vtiqus. id cft ccrtc.

.ututc.
t Mobilium
rerum potest
elTe prccanii,
vt & commo^
datum.

f Vel

• s

0
loading ...