Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 775
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0390
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
775 Digestorum Lib. xliij.Tit,xxx. 7^6

> Exhibere a 5" Pr&bereSa.c'.t As.de tab.exhib.t.iocum.§.hoc interdiitum
quiJ iic. exhiben.l.exhibere. & ~J.de <verb.jign.Lsin. & L plus eji. & s
mo.tesia aper.!.ij.§.inJpectio.
I Libertatifa- b 5 Nemo enim.^to^aoc^acits.adexhib.l.siiiber. &Insi. de sujje
ticre nemo


prohtbetur.
t Suspefig per-
sons remouc-
dx.

tuto.§.r.onsequens.
c 5" Veicalumniari.ii0
hoc j. ^e re «»/7. /. non
omnes. §. « Barbaris. &
S. <fe sujpecl. tutor. I. tu-
tor■.§ situtor.
d s Solliciti. vulgo lc-
gitat,soliicitato & (in-
cjuit Ac c.) detcnto.
c 5 Reos sacere.vt &"]•
de accu.l.]. & ij.& !. hos

& videncii tangendiquc hominis
facultatetn pr<£berea.Proprieatue
exhibereest extra secreruliabere.
o. 5 Hoc iiiterdisSfcum omnibus
compcnc.Nemoenim;'prohiben-
dus est libertari fauere.
10. s Planc ex causa srtspe&ae
accusare. & C.qui accu- persona; remouenda: funt,u forte
sa. nonpos. I. de crmine. ca; 1S pcrsona sit, qiiasri verisimile
f s Eli.Zendum.iz..\tl. ■ n. u j 1 1 ., • 'r
j /■* ; - / /* .^ s« e" colIudere,vel calummari c.
<fe scpul.v*oi.l.pr&tor.§.Ji ' , .
/>/«w.$> j\ depopMt. I. 11. s Sed & ii mulier vel pu-
» ?lo. deside- ye^ frji^jnpopttinfibus pillus hoc inccrdirSfcum dcsideret*,
\.de accufa.l. procognato.vclparentejvelafti-
ne suo (olliciti d ; dandum esse eis
interdictum dicendumest. Nam
Sc publico iudicio reos sacere c
poisunt, dum suas suorumque in-
iurias exequuntur,

"Modicumte.
P"s pto JCce-
d.>h '*"<

fi plures. Qu;d ergo si
pares,ri.c(pon.locus cifc
rfGratifkatio- gratificatioui 4. aig. s.
ni locus est si ^g relig.l.sin.
plures iimul e jr Nisi fo persidia.
inter se con- expositmc e,nonexce-
currant aequa- • \ 1 ■ • -r
liter idonei. Ptlue hlc ?°^tat msi,
e Nisi,expoil- proptcr vetbamjdcilh
tiue interJum sic s.de procura.l.nisi. &
accipitur : m- fac;t supr.de iureiuran.l.
terdum exce- §#/a p0puUr!bu4.
s InterdiOo n s Ampttus agt.ma
hoc.vnoa^e illc qui accusat ioco

iti.actuque priua.
P 5" ^«wwOT.cj.d.n-ipcenarnprartcritisaaidcncgatu^cidilatio. 5!°'""*"
cj <{ 'Exedicto.t.qnibus
dandum:quoniampprasteriti facSfci t* cm- mP°s **• Lij. &
pcena prxitauda est. T*. S< deins%ocan.L
r . i« v. . . Plwqi*e.& Lsatisqne.
3. s Creduori npn compctit DE LIBERISEX-
interdi6tum,vt debitor cxhibere- Hib.item duccridis.
tur.Nec enim debitorem latirante Hoc interdictum non
exhibcre quisquam cogitur:(cd in *"$ per hPr°"™ores i Illter(1
, l \ v & . e*-ww mfi uommatim de libcritt"^
bona cius ex cdiclo 'pr^tonsitur. tiiandatumsit, fr sltter hibend^" *
valetudmevelaliacau- d"cei"l>s 'pcr
sa impediatur : vt~£ de procUHt0«m
procu,.a.l.Pomp. S™"*

DE

TITVLVS XXX.

1 z. s Si tamen plures sunt qui
experiri volent : eligendus est a
prstorcad que maxime res per-
tinet, vel is qui idoneor f est. Sc
est optimum,ex coniundlione, ex
tc an accjuan- secundo , proiequatar- fidejex dignitate arStorem hoc sn-
sua vcl suoru mmriam, Mr^0 eligendlim s.
x }. s Si tamen postea qua hoc
interdidfco aclum est,alius hoc in-
terdidfco agere desideret: pala erit
postca alij non facile dandum, nisi
s\ de persidiagprioris potuerit ali-

mKti poffir,
\ idoneior.

& doccat se lgnorasTe
dc accuiatienc piimi:
vt J.deaccu.l.sicui.§.iis-
dem.Sc racit "jj.depr&ua-
rica.l.pr&uaricationis.
g Liberi homi- i s Msilmatione. fo r 1 c *>
qumquaginca aurco-

efti

an&quemad- ^g t quailtum arbi- quid dici.Itaq; causa cocnita am-

niodu & qua-
tenussieripos-
iint.

h Argumentu
a maiori ad
minus.

trabitur honus vir.arg. plius quam semelinterdicfcum hoc
s.dehis qmdete.velef- erjc mouendum. nam ncc in pu-
fud.L\.§.\. &§.sedcum. .,...,.. . . *
t.Vclquantiiniitem bllCIS wdiciis permirtitur am-
postquam. iurauerit, arg. s. dein phus agih5quam*semel ac5tum est,
lit.iuran. l.in aclionibus. quam (i prc;uaricationis fuerit da-
§.plane&s.derei<vin. natlis prior accusator. Si tamen
l.qut restituere.icd nun- ' , ,. ,. . n .
quid dc calumnia mra- reus coudemnatus maht litis ssti-
bitur?potestdiciquod mationem'iurTerre,quamhomine
fic, quiaex h quocon- cxhibcre: tion est iniquum,sa:pius
ced.tur quod maius in eum inrerdi6to eXperiri,vel ei-
clt: & ld quod mmus , /■ V , ,..
elfc, dcbct cffc conces- dcm (lne cxceptione k.,vel alij.
sum, sccundum lo. 14- s Hoc interdicH & in ab
k ^ Sineex.
iudicatae.qu
iPopularesa- tla naiura ' popuiarm
stiones cum Aihoao ta:vt J. depopu. DOlia eiUS eundlim alt.
ejcceptione acl.t.iij.ltcm arg.cotra. IJ. s Hoc interdicttim perpe-
j>io|>onuntur. J. fe exce, rei iudic. l.si tUUlll m eft.
quiscumtotum.^piane. Iv. y en v leiv s lib. ^.Jnterdiclorum.
& faot sJenoxa. l.qui ^, x ui$ nberum homine iono-
*#*Z«rife«.fcahicipc- ^,.^' r a. ■
ciai. Accvr, LJiantem suum ifcatum retineat:
1 s Rogandum- potcst tamen h dolo malo retinet, cogi
} Absenscan- quippc absens k cou-

LIBERIS EX-HI-
bendis,item duccndis.
^i^> II Pmor- ] Ca- c«i,
^SS svs- Poniturcdi-
ctum, cuiusfensuscifc:
Sequitur de iibervs exhibendis & ducen- S\ cum qui cifc in potc- t Interdisside
dis exhibitorium aliud firnul ac prohibito- state mca, put.i filium ' r's ra'>it>c-
rium,<vf\siliumvei nepotem exhibeas qui rncunn,apud tc habeas, .- ""'cdis
esi inpotesiate meaetiam sibenasideeum veL doio dciisti habcrc:
retineas, & ne <vim mihi sacias quominus prxtor ait yt cxhibeas.
exhibitum eum duccre pojsim. quoreddito, Sccudo loqiiitur Vlpia.
non <vtiquefidtim ius ductionis esi, nec, <vt & dicit: hoc iuterdiciii
cetera,hoc interdictum momenti benesicium datur aducrsus detine-
appeliaripotcst. nam redditur sub conditio- tem cum quc quis dc-
ne,si inpotesiate,quod actorem hocinterdi- sldcrat cxhibcri. &da-
sto prihs quam ducat implere oportef.ideo- tur ei qui cum detcn-.
queihterimsosminam&pr&textatumpr&- tum in sua potcstatc
tor apud matremsamdias deponi iubet ,& cssc dicit. Tertio dicit:
ex eo apparet hoc interdiltum quafi * pro- non curatur ex cjua *Interdictiide
prietatis causam continere. Vel j efi quasi causa fit silins mcus Hberisexhilie-
pojsejfw , ita quasi proprietas. & quasipro- apud alium, sed omni- ",s*sd««ndis
prietas,veluti iuspatri&poteftatisl.).§\.de moio cogitur rcsfci- ^*1 ProP"5-
rei vin. &iuspatronatus. 1. taicm. §.j. dc tucte cu cr quoeft in continet.
here. insli. propter quod etiam dabitur in- mea potcstatc : nifi sit t Quasi pro-
terdiitum de * iibero exhibendo & ducen- matcr qucc tcneat siliii priecas&cjuaii
do.l ij.dc uitcrdi.nam & propter ius mari- meura, cum cjuadoquc posicssioquid.
ti cst interdiciumdesvxore exhibeuda& expcdiat apud eam cisc ]somo M|,:
ducenda.\.i\.§.hoct\t.etiamaduerfi:ssoce- magis quam apudmc. bendo
rirm,nonetiamaducrfusgenerumde*siiia- Idcmsiapud ahusit.si- fliKidiMJc
sam.exh:benda& ducenda,ne beneconcor- liusrncus,& mdicatu vxore exhibc-
dantia matrimonia turbentur turcpatri& sil cum nonesTein mca ,. ,.,.j*
potestatis, <vt eleganter ait L). & simiiiter poteftate. [S I qj 1 s siijafarmiias
Asranius Viuortio , qui tamen locus apud iiliam.] Pater siliam exhibenda &
Nonnium nondumemendatus est. suam nuptam Titio, duceda aduei-
O dignum facinus adolescentis,optimas, & cum eo cxisfccntcm ^ 'ocouffl
Beneconuenientes,concordescumviris, in bona voluntatc,vult
Repente viduas faciat sfurcitia patris\ cam abduccre:vclpetit

.--lUlIl IO. -**t- ^ L XKJ^ 1HLVI.UH.IUU. lii tiu/-
xceptwne.xc\ sentem esle rogandum ! Labeo
d. d csl con; scdbit . scd sl desendatur, in
1 nnnTi ^rn,


cam iibi cxhibeii caufa
diiloiucndi mattimo-
nij. dicitur quod non
potcst. & rcdditur ra-
tio in Jitcra. secus ta-
mcn si pecat eam cxhi-
bcri causa excrcendae

tur cxhibere.
1. ^ Trcbatius quoque dit,non
teneri eum qui liberum hominem
pro feruo n bona side emeiit, 8c
retineat.
1. s Nullo temporedolo malo
rctineri homo liber debet: adeo
s.de viapub.Lvtampu- vc qaidam putauerint°nec modi-
blkam & eft hoc con- tcmp,jS ad eum exhibcndum
m Populares t;anlnaturam popul.i- *■
aciionev tcm- rium aftionum.vt Jde
forales. pop.aEt.Lsin. K ccv R s. ,
n C'Iquis!iberii.~] Profiruo.vt & %.eo.i.prox.§.sieum.iU,proinde,ix.c.
f3Q T Putauerint & bcnc,nifi ponas cum non poffe ifcatim exhi-

4enari poteft. dcmnari:licet tempore
fcntentice non fucrit
pra:ses:vt &C. deadui.
t.quamuis adulterij.
2 Perpetuum, m s Terpetuum. i. J
pro eo quod fine sinc:vt & C.depr&-
eft fine sinc. ficript. long.temp.qu& pro
libertate. l.foia. & sacit

t J Desiderat eum.CEUata,
u ^s Exvercis.tAi&i.
x <(" Inhoc interdicio. & superiori. scilicctdc libcro ho.cxniben.
bcriiYefabscmcmcflc;quocasu tcmpusdabitur!Etquodfubncit, lnamlbiquccriturcausa fsiucctvoknsttcIinuitus ; vt s.tit.\.Lfy

C V I AC
1. Vlpianvs libro septuagensi-
moprimo ad Edicium.
It prartor: Gsui quave
insotessate Lucij Titij
eft : si is edve apuci te patrice potcsfcatis in ea,
efjMove malo tuo
faclnm eft qua mmus
aPud te esfettka eureamve exhibeas.
1. s Hoc interdieTjum propo-
nitur aduersus eum $ que quis cx-
hibere defiderat eum c quem in
potcstate fua esle dicit. & ex vcr- to Titio.potcrit Tmus
inccrdido dc
exhibciida ac

ob aliquam ignomi-
niaquam fibi ipfa <Ii-
xcrit.nam cuc aunitur:
dum tainen modicc
calliget. VJtimo didt:
patcr siliam suam nu-
pta Titio tcnebat inui-

bis uappater,eicuiusinpottftate agere i»ctrdld
est,hocinterdi6fcumcompetere. ^u"nd,.&h.d.hic $.
2. $ In hociuterdicto* praetor &;icxscq. Fr. Acc.
non admirtit causam cur apud eu r s" Itaeum. ideft,jta
fir is qui exhiberi debet,quemad-
modum in superiore interdicfco:
fedomnimodo resfcituendumpu-
tauit,fi in potcffcate cst.
3. 5 Si yero mater sit , qscc
retinet , apud quam interdum

vno cafu vt alio. fecl
quomodocxhibct,qui
nohabct.licetdoioha-
bercdciiitJ&certenon
potcrinscdiurabiturin
litcm & facit S.derei
<vind.l.\.§.\.
s's Aduersuseum-lal.
dccincntcm.

77:

lliW*
a t tx'4
, ( pecres
Isstent.
cuc fop".i0'
lo rccmet. 3
0,-00*1*'
'■ tdeiitnr»t
t». Sola.ibi'P«
fta causa tci
ll"' fic. iW <""
vciicno occ
cundurn M.
d ( Fer ''•''
sdoli.
c y sertn
(llianai|1(,i' {fta,eontra

,Jell.s

WtOM* '

(llCs10'

. ** toris. & faci
i*wns' ^m
/tdT.eb.Lser.
cum prztor.
iudic.ls
f s ln pte_
s. de dili. ei
nolit.^ins^'
tudi.Ljipr&t
fo de iureiu
erit. §.dimu.
tHiicpcttinct ,, s xurbem
^■cJerepHdi.i
[jtoimoiiiii tis.&desurt.
tae concor- fy de inojpc. t
iiiiiiitepa- te.(yl.sHit.&
tiibin no de- r
b&hoceft hicft*tns.§.si
'mim dc h ( §uod h
iSfamilia rcscrri pote
ttfcada & quoddixcrat
Btiida , oc /.,. ,
HiSuraeft fcilicrt.poccs
» paratitlo ccraicltam c

li[H,

'."^c (X.

ei 111 cuius
clhpiod tttsug
veJ reseras ai
patti obftare
si vclit dacc
suam alij nu]
taincri sic cn
eftdanduint
&c. Si enim
tarbarc ma
scd patria {
rnodice cxci
obstabit ci
ptio: fcd ag
cumeffccfcu
litodtamen,
1 XMo.]Re
\twr. intc
Uoreexhib
«011 lubcmi
cilisquodh;
^arg.cont
•L/lcnfus,
ah4uis cum
tac mihi vin
!llPcriora. s.
P«tinct ad <
>.cftpra:
5TP«fcfl
dicfcu

Jm; & h
^oicatur, (
«luiin

ai
• mcim'
H,lu'« Kliun
Jme»Potd
PUsPubei-tat
;^dciitiga
Sl,c>tcm
"^fidcco,
^'afidca,'


loading ...