Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 773
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0389
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
itnc

iio

H

toHK

■t\»«<{

«On

»;„,,

''.'»,

tc»a.
■s ,■'"*, n.eit
Ull«Cl,.,
^1 dica^v ate,,t'X
lc"i(ra £Si«$
da

^urh?0*'»

sd

neg«oria,

4^io in f.
H&ra,5gH
Wmiol^Ml
H ' Exta»tc scdii
Cx,l'^-Pl>n./;U
<*M- CvUc. '"
D£ PLANDE,
mm ,fc8a4 J,|i
£' Glanj ci arbon

tui fundiccddit

mmcufund

iim

prnor

vcnttibificrivimquo"^
minuscampoiliscol
ligcrc vsquc aJ trcs '
dics. & appclljtionc^1
fflandis omnesfrudus'
r in
contmentur. Fx. i,
d 3~ /Zsi. cauentidcda
loinfedo: vts.^«-nu
Wend.Iuti1mu4.ij, 'I"
) s Qittiquc. nonsoE v
jriino &sccundo,sal
;cia tertio. &sicsilia-
beasj««j.aliasj(wp.
1 s ^K"?W ^' V'('c
M*.s.defnscrift. Cvi.
3 j" Lep«.i colligcrc.
: 3" ^«/«ffci.portarc. ,;4i
' s re/ss.primus^fc' i(c,|.
•tindiis&Krwsfe
lompntanturabtote-;;i|
rare.qaoccciiiitglaS'*,,!
iciJeoponitdct'111"'(iffli
^lqaiacollccliol1»;,*
lis vix durafadtci-W
licm.DamcirmscolM-
mntin-.Vdquia^*
^ltnbusdicbcs»"-
[ertuiirurintcr"
rsincdolotoo^
1ausstarct.-&»lus',t

: ita
:us

intradf*

sritur

rb.

Iquuif«1[£(,

'-£55*3

jcadtrie"111"

■sJi»1;

,ncn«o

. (ccus io fC

art1
■ #ui:

sing1
stsmg

w»-!

ukitcrta

die. «Q

775 Dehomineliberoexhibendo' 774

D E L I B E R O H O M I N E EXHIBENOO.
Wv^ j/ftrjj^.jCASVS.Ponitnr-cdidum.cuius sensus est:Si homi-
iKo^ Dcm libcrum <Iplo malo retincsrprasspr ajt vc exhibeas* Sc
tuudo lo»uicur Vlpiau. & dicit; hoc mtcrdictuin causi tuendx
hbertatis cst indudii.
snehomines libcri te-----------------,----------j------------------------

ncantur vt scrui:quod D £ H O M I N E
sim (e scruituti crat.
Potcll retmens e.tiam
accusanlcgeFa.&vna
via non tollit aliani:

LIBERO

exhibendo.
TITVLVS XXIX.

maxime n a dmcrsis
incctetur. Tcrtio dicit:
quod ditftu cst in cdi-
dtodibcrum, intclligas
siue masculu, siuefoe-
j Interdi&um minam : siucpubcrcm,
de libero ho- ^ n5:smc vnum sluc
iTiinecxhibcn- , r r • ■
2 populare p'^« : sius sul ™ns'"
eil & pcenale. huc alieni:dum tamen

Satk lam htibuimm prohibitoriorum in-
terdictoru?n , & exhibitorium tcmtum
•vntim de tabtdu exibendu: sed huic modo
additurinterdiclum de homine libero exhi-
bendo.populare f & pcena,le,quod in * eum
datur qui supprimit liberum hominem. i.
eti quipro certo liber est, namsi de tibertate
agatur,cessat hoc mterdiliumsed institutio-
nes,dant atiud quasipr&parMorium adser-

\m «u»r wb- libcr sit, Quafto dicit: ttmu^ _ suM&ad exhibendum^{ionem
W' jMhm, qul t,enct nl,um it,um eonomme dariconslat. I. deeo. ad exhfr.

T Is^;fl,um quc babct in potesta-
mineeilhjben- tc,non tenetur hoc m-
<io datutin cu terdi<fto. Itc qui tcnct
qui suppiimit eu quem erriit ab ho-
eiim qui pro stibusmontencrurhoc
rAdle";iu-rdiao,n,sisitsolu-
jnterdiaum. tumprctm. (cdsi rcmi-
scrit prctium, &adliuc
cu tencat: tcnctur hoc
interdicsbo.Itcmquire-
tinct filiu suum eman-

C V I A C.

b s Recedendi.Ittx tres lcges continuantur.
c, /^VsW.kilicctvt hberi e.%hibcantur.
s y~4VroiPexit-'<i-~)-*dl.Vauiam.l.nonsta.tim.<i).stn.& C.adl.Fauia.
L. Jt sratrem.
c s i^^mw.i.maxime.nam & idcm vtrumque intcntarc potcs1:
Vt C.quando ciuilu alt.l.
tur k : quia dolo malo non videcur )■ &s- de ta. exhib. l.lo-
<um. §. si quis doto. Scd
arg.contra. J.de iniur.l.
quod fenatu-s-§.stn.
t ^" Aiius Fauin. cst
enim hajcaCtio publi-
ciajuris: vtC.ad L.Fa.l. ^ icx Fauia ds
fi.& l.tl*™.\. Pjsgiariss pu-
n- r i- r ■ 1, j blici iuris cst.
g s Siue smmna.o ad h sinsula
ubec. Sed si eum remisit hoc s.denegot.geft.l.iv. pluralc inter-

habere,qui suoiure vcitur '.
3. s Si quis eum qucm ab ho-
stibus redemit, recineac m : in ea
causa est,vt inrerdic5to non tenea-
cur.non enim dolo malo racit.Pla-
ne si offercur pretium,inccrdicT:um

pretio non accepco: dicendum est mfnn- & de conftLpc. dum concipit.
interdicTrolocumfore.si postea- f-)|-i-AccvRS-
r ' r h 3 Stueplures.hngu.-
quamiemelremi(it,vehtrccinere. larisnumerus.£.queli- .. - ,.
4. s Si eum quis retineat nhu, W«»z.concipitcplura- sccmininii 10-
quem non habet in potestate:ple- lem.sicccontra J.vibo. terdum piura-
,.„„„„„ r, „ i„i \ c ■ rap.Lu.i.dolimali.versi. leni concipit.
iiimque lme dolo maloracerevi- ^ -

'V

t Alciat. Jib.

Vlp ianvs libro septuagensimo-
primo ad Fdictum.
It pi'£Etor:Quem U~
bermn dolo malo re -
tims>exhibtcis.
1. J Hoc inter-
didtum proponicur
r


cipacum lusorcm,fortc* tuendas libertacis causa : vidclicc
obhoc ncad ludCi va- ne homines liberi recineantur a

dat:no tcnetur hoc in-
terdisto. Item qui li-
bcrtsi suum, vclalum-
num vcl nora: sibi da-
tum adhuc impubcre
tencf, qucm credcbac
seruU.non tcucturhoc
interdi(fto,uisi eumin-
duxerit bladitiis ai tc-
ncndu. Itemisdcmum

quoquam.
11. Venvleivs lilro \. Interdiciorum.
Nlhil enim multum a specie
sertiientium diftertmt, qui-
busfacukasanon datur recededib.
iii. Vlpianvs libro 71. ad Fdiclum.
QVod c 6c lex Fauia prospe-
xit d.neque hocinterdidum
bocintcrdiftotenctur, aufert legis FauicE executioncm.
qui sciois iibcrum ho- nam & hoc interdiao agi poterit:
minem, cencceum: tc- c ., .. . s r° .l , .
cc nihilominus acculatio

:sse

cgis

Nunc cxpooit Vlpia.
vcrbum posnu in edi-
<flo hoc s exhibeas. &
dicit quid sit cxhibcrc.
* vulg.- iiue Sccundodicitihoc in-
vnui iiue plu. tcrdiftumcopctit om-
mbus volcntibusillud
inrcntaic. remoucnttu
tamen suspeftse pcrso-
nseii vcllcnt iutcntarc,

cussi ignorct eum c
libciu,'veIdubitei,TcI Fauix institui. & versa vice qui
facitci quaestione sta- egit Fauia, poterit nihilomirtus
u.s. nam hoc ihterdi- ^^ hoc ia^j-^ habere:pra-
ciumcellat. & h.d.hxc r • - - i- ■ i-n f
Jcx &princ.scq.[ Ait Iei'timecu ahus interdictum,alius
nc^ToR exhibeas.] Fauia? f actionemhaberepossit. •
, 1.3" Hxc verba,6)ww2 liberum,
ad omnem iiberumpcsrtinentiiuc
pubes iit,shie impubes; siue mas-
culnsjsiuc fcemina8:(iue*pluresh
siue sui iuris sit, siue alieni '. hoc
enim tantu spec5tamus,an liber sit.
1. s Istamen qui in potestate
habec,hoc interdidonon tenebi
cu & accusarc poisint,
sua suoiumquctniuriam proscqucndo. & iiplwrcs simulvcniant
ad hocinterdistiimint.mtandum, prxfertur lJoncior.-quod xsti-
matur cx c<"iun<5tionc,&fidc,&dignitatc.&ii aliquis cgithocln-
tcrdicto.-alius non potcrit illudinterdictumhitentarc,nisidepttj-
narieatiohe primi doccatur.hoc idc cst in publ.xis iiidiciis.Scd po
nc quod pcr primu iudicium conuentus,(oluitxstimat.litis forte
J.aureos. adhuc hoc intcrdictu poterit mtcntari & ab eodcm qui
primo egit, & ab alio. Itcm absens in hoc intcrdicto codcmnatur.
Itcm sihoc intcrditfto conucntus non defendatur : in bona euis
eundum crit.Item qui scicnsliberum homincm, cum tcnct, licct
possessus ignoret statum suum , tenctur fioc interdicio. Item qui^
liberum homincni credens seruum,eumcmit, & habctmon tenc-
tur hocintcrdicto.Ircm quilibcrum homincm.scicns liberum,tc-
netjcogitur statimexhibercmccdabiturei dilatio intra quam ex-
liibiat.& hocintelligas,si crat in preTcnti ille posscssus.Vltimo di-
. ciucrcditor volebat agcrc lioc mterdicto vc dcbitor suus qui sta-
bat cclarus proptcr dcbitum, cxhibcrctur. dicitur quod non au-
ditur , sed mittatur in bonis eius. & hoc dicit hic totus tit. F R.
« ■ Seruitutis a -^■Jihil enim.~} Facultas. Hinciiot/aquod AixiC.devsitfruti.l.
posse a Iqco l^^antiquitas.Z£{a.chsupradeco%di.&de.l.Titiocentum.§.ij.gr
recedete. C4ecdbt..&postli?nre.l.abhoftibm. AccvRS.
ff.Nouum»

debitur".Pietas enim genuina ° f j r<siuealkni.non ta- M±£5!?M*
^- r j 1 1 • • n 1 ■ /-1 cotcndit eme-
cit line dolo malo recinen v: mcn detmentisiYtlta- dandum ».mi-
nih Ci euidcns dolus malus inter- tim snbiieit. «.i.sedaiij post
..j,, q n,„;„j„ o, r. l:L k s Nontenebitur. nisi Accutsiump».
Ced.lt J. PtOindC $C il llbertum ■ Jr -.,,... » tant retinenda-
r , , , i.ncasurvt \.tit.\.l.\.inh. ""crcc'"cnar.
hium, vel alumnum, velnoxaede- foi rea vuig. hanc &
i- ,. 11 1 , . , y '' "" , ,, _, , FIo Ic-ctionem.
ditum adhuc impuberems:idem 1 s Vtitm.^hoc ).de 4 Ture suoqui
erit dicendum. Et generaliter,qui reg.iur.l.nuliws. & j. de quid facit do.
: n. r 111 , . 1. furt.l. ctim creditor. ify 'um non ad-
mstam caulam habet hominis h- C Tl iVa mictit.
, , r . ,. , sttpra de damn. tnsect. ™Ktic«
ben apud le recmendi: non vide- /. siummum. §.si. &i.
tur dolo cmalo facere. Froculw. & j. deiniur.
j. s Si quis volente rctineat u: 1-miuria'um. j. §. tsqui
non videtur dolo malo retinere. *»> &Jutr* *ro socio-
c j ' • j r 1 • j L ment0-
Sed quid h volcntem quidem re- m 3- xutineat.vt & C.
tineat, non ramen sine calliditate de cap. &poftli.reuer.L.(i
circumuencura,vel seductum, vel ^emm.
sollicitatum - : neque bona vel **rMim.*l.nto*
, . ... . r r . , toitc crat.
probabih ratione hoc facurRecte 0 s G«»«i»*.vulg.jj<r.
dicetur dolo malo recinere.
6. 3" Is qui nescit apud se eiTe
hominem liberum,dolo malo ca-
ret y : scd vbi certioracus recinet,
dolomalo non carej?,
7. J Plane C\ dubitatzvtru liber P'c«s- & lic cst i^emi- rat
anseruus sir,vel facicstatus cotro- ™P**f™>>* W?
pater. 8c racic jupm de

, . „ a ' Pietas du-
rnma. e vna ctt coin- „,.„ „„„ ,-
, • plex, gcntraks
munis omnmm nomi- & specialis,
num : qux vocatur of- /Officij & pie-
ticium c. alia singula- tacis diiFerea-
ris. s. intcr patrein & "?.'. , ,-
r\. \ ■ „ X Pjetas ab ot-
fihum : qux dicitur g ^CI0 vc M^

uersia : reccdendu erit ab hoc in-

adopt. I. nec ei.§.eorum.

terdicto, &ageda causalibertatis. & quod not. c.deneg.
Etenim re<ste placuit tuc demum Sesi- l-ojsick. &piohoc
L • . i'n- 1 - 1 1 „_„ supra deri.nup. l.nonso-
hoc mterdictu locu habeiej quo- J, r . , rj J
. 1 tum.%. de V110.& ettam
ties quis pro certo hber est.Ccjteru supra de proba. /. Fro.
si quarratur de statu, non oportct cula.
prxitidicium ficri aliena? cogni- P 5 Retmeri. s. vidcri.
• • Accvrs.
tioni a. -- r , 0
. , .. qC Intercedat.oc pxo-
b. s Ait ptxtorb ,exhibeas.Ex- 'bcmr.ytc.dedok.L.do-
hibere est in publicu pioducere, lum.& suprx dedolo.l.
_> eleganter.^.sin.
r 3" F)editum. sciquiputabat cnm seruum, cum liber sit: vt ~Jl.si.
ij.resi>on.
s 3" ImpuberemMActm cnim eum tenere proptcr vtilitatem ipsius
impubcris.& subaudi,maxime impubcrcm:vt subiicit.
t 3" Dolo.£acic s.debo.lib.l.quicum maior.§.Jipatrk.&J-de reg.iur.
i.qui iniM.§.nemo.
u s Retineat.vth fyS.deaquapluu.0rcendj.in diem. &"i.detdil. *Volentr neif
ediEt. I. qu&ritur.§.(i venditor. tsyj. de iniur.l.\.%.vsque•.($> C.de tran-
saB.l.cum donation'ts.&Cadl.Fa.de plagia.l.liberum. . • .
x <s Sollicitatum.{adt>C.derapt.virg.§.hitic.&s-deseruocor.l.).§:). *£°a_lta
&ij.&C.deapafta.leum. , , ■■ k Dotum r.ont
y 3 Caret.adk-hocC.de incest.nup.l.quicont?a. & y.de excep.ao-l.ij. admittit <jur
i.&generaliter& s.detrib.l.illud.§.sicuiut.ibi,sitamen,&c.&"i.de ignorar.
acauir to(l'.l.clam.& ~i.de pet.hcred.L.itcmvcnittnt^.petitam. &l.sed ' Scire,nefcire
/V/ - j contranaidu-
& fikge.% de eo-. ., bitare dubiu.
1 j Dubitat. Txia l ergo suntffcircnescirc, & dubitare. Mt iic eit m Dubitari seu
arg quodaliquis m potcstrcspondcre,dubito. per dubitatio^
a V Co%nitione.a\ia.s cognitioni:Sc alias conditioni, & dic alienx, id nem respodsrj
est,dc libcrtatc stiper qua cognosceret tortealius ludcx, si ncquit potest
istedc libcrtatcmdicarc. AccvRS. quid-sit.
b C Ait pr&tor.s.eo.L).
BB a asPr*

0,

ot
loading ...