Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 771
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0388
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
I latamcul- vin.l.quod msans.soadl.Aquil.l.fed so sii.%.sed & si insans.

ve
p_m comrait-
tcre rso potclt.

771 Digestoi um Lib. xliij. Tit, xxviij. 77
1 agere : sorte quia tuncnon vidctux per v
irca frut-tus :.vt "j.prox.§,(cc<is vcro si asdifi.arc
lipr. id ccclum nicun. sit:vt s.qttodviaus r'l„2

tiseihic ergo s.habct-tenetur : si non habet,n.cquaquam.nam do - bortua,non possum
Tt-fah. _o1u lum a vel latam culpamcomm.itccre non potclt : vtsitpm de rei jbram nr.hi noccre c

DE ARBOKIB VS
_£;_--? s v s. Porntur

CIDENDIS.
deMbo^rsvT ^r S V S' PoimuL' <** * velsublueandis , <vt dicebant veteres,
cfni co^lucan- cdi&u.cuius senfus est; ._,_ dicunt recentes , de adimendu siex &di-
<3is, suWacan- $' arbor ex ae.hbus tuis .-^ tuis in stdesmeasimpendeam,vel coer-
«Jis , adimcdis, itl meas inipendet : li cendu fi ex agro tuoin agrummeum, quo
nomine etietm est aciio ciuilts. C v i A c.

coercencjjs-

volo lllam arborem
adimerc, pra-tor vetat
mihi fiexi vim. Secun-
dodicitVlpia hoc cdi-
ctumcst prohibitoriu:
& pcr hoc editSupro-
liibetur mihi ficn vim
cjuo minus totam ar-
borcm adimam : & a
stirpeeam possumcx-
cindcre, & ligna tolic-
re potero,nisi dominus
cius incidat. Sc quod
eh-tum csl de arborc:
idcm dicas in vitc. Sc
non solum mihi domi-
no domus cui arbor

Vipianvs libro fefctuagensimo-
primo ad Edicium.
It prjctoi- a:6__«<~ ar-
bor ex tcdibus tuis in
tcdtsb illius impendet:
1 fiverteftatquo miniis
eam adimas: tune quo
mmus illi eam arborem adimereJibi-
qttc habtre lictat,vim sieri veto.

vellcm,cum omnc supr. _u tu-ium nicum nc:v_ s.qttoUviatti clat
l.fin.$.pen.8c facit C.de interdi.L\.fo s.vti pojs.i.siduo. §. item vidcx
_.....sed& suioli.n aedisicare.sedrcn.oucn acihuc potcro: vt d .
zlemy:de,.mus.fo{X
ccas. tunc quo mimts illi ita coercere,
ligndquc sib'% habere liceat,vim seri
veto.

si<--l.fin.fos.adLAquil.
Lquemadmodum.fo"y[
prox. non autcm pet
hoc interdictum. Lj


tua nocet, hoc perinit-
titur , scd ctiam ci qui
habct vsumfr. in ista
meadomo. Ite (i plu
jes sunt domini do

1, ^ Hoc mterdi&uit. pr&hibi-
toriumcst c.
x. J Si arbor _ a'dib«s alienis
impendeat:vtrum totam arborem
iubeat prar.oi' adimi : an vero id
solum quod supcrexcurrit,qua;ri-
mus cui nocct arbor tur. Et Rutilius aic a stirpe excin-
tua:quiIibcthabcthoc dendam. idque plerisque vidttur
verius.Et niiii adimet dominus ar-
borem:Labeoaitpermitri ei e cui
arbor ofEceret 3 vt si vellet succi-
deret cam,!ignaque tollerct.
5.^ Arborisappellationeetiam

intcrdiclum vt no pro-
hibcatur tollerc arbo-
rem.Vlrimo dicit:prius
pcrmirtitur domino
tolierc arborem. Sc Ci
non tollat , tunc illc
cui nocet poterit tol-

lerc. [Deindb.] Nunc vites connnentur l.
ponituraliudediftum, 4. s Non solum autem domino
cuius sensus est Si ar- a:dium5 sed etiam ei qui vsumfru-
borexa'2ro tuoinmcu n- 1 1 „ • 1 ,.
0 1. r ctu habet jcompetithoc mterdi-
agrum pcndct: niii tu . J^
tollas ramos vsquc ad ctum:quia & iphus interest arbo-
xv.pcdcs supcr terram, rem g istam non impendere.
c;j;o potcro tollerc. &
$. s Prsetereaprobandum est,si
atbor communibus sdibus im-
pendeat3singuiosdoroinoshabeK:
hoc interdicrum:& quidem inso
lidum:quia Sc seruitutium vindi-
pnmo : qu.aperpnmu cationcm sins,uli habeant h.
prohibct vimheri prae- °
tor tota arborcm inci- ^ «■ a • _ P. . n .
• 1 6. s Ait prxtor-.Siperteltatciuo
denti: at 111 hoc mci- . v J ^ s 1. , / '
dciui vsque ad xv. pc- mnus ea adimas:quo minus illi eam
des ramos supra terra. arborem adimere liceat,vim sieri ve-
Si arbor ro.Prius itaquc tibi datur adimen-
di facultas.si tu non facias' : tunc
vicino prohibet vim ficri adimere
volentr.

pre,tot prohibct nc mi-
hi vis fiat. hoc etiam
dicit l.xij.tab.& est ra-
tio ne vmbra ramoru
jnto agro noccret. Ec
disfc-rt hoc edictum a

im, icct
per negacoriam. ..
8. s Quod ait prauor , & lex I s ^Wfej.atena.
duodecim tabularum efticeie vo- m ^ Succidi. a stipire,
luit:vtquindecim pedes altius'ra-
mi arboris circumcidantur.& hoc
idcirco cffccStum est,ne vmbraar-
boris vicino prsdio noceret.

......J'4l\.
« ? Succidi eam.>d ci\
sublucari. Cvuc. '
/3 ^ AtermcoerceriW
est,collucari. C

nGl*rhr.]lusein,
i3#- hic illoru
conftttiditut sc

VI AC.
non
111
o. s Differentia duorum capi- c?nt™^ fcntcnti^
• jn- 1 n. r -i 1U1 d:cU!: ncsatotiam
tiun mterdiCti hiCC cst : h quidcm non habere locum nisi
3rborxdibusiinpendeat,succidim reimssa seruitutc. H.
eam a prsecipitur.si ver6 agro im- Scc^ °c-re%ondic: non
pcndeat:tant'um vsqueadquinde- rajCl!rn.hic "c'Satori;1>
r. , v \. \ icd aaioinfadum cx'
cim pedes a terra cocrcen 9>. i.,;ij ub.vtinst.deacik.
§.i/.& fa. s:siserui.vin*
di. l.fi cum meus.sol.si
quando. & J. arbor.sur.
cs.fa.lsi plures.§ siarbor.
I arbor ex vicinifundo vento &*-*dkg.UquiUque-
inclinata in tuum fundum sit: admodum- '■
ex lege duodecim tabularum de
adimenda ea redte agete potes,
ius ei non eile"ita arbore habere.

11

Pomponivs libro trigensimo-
quarto ad Sabinum.

D E

GLANDE
genda y.
TITVLVS XXVIII

LE-

reli.l.ossa.in prin.fo "i.ne.
quirl in loc. pub. l.ij.in pr.
y s Extantc scilicet.
Hoc lnterdicftum fuH
cx 1 i.tab. Plin.W. 16.
cap. 5. C v 1 a c.
DE GLANDE
Iegcnda.
-^•jV^ Jt prMw.^CASvs.
J^jxjj Glans ex arborc
tui fundicecidit
Hoc quoqueinterdiciumprohibiterium "f in mcii fundum.practor
eft , ne vvs siat legenti glandem caducam, vctat tibi ficri vim quo
quo nomine eft etiam * ciuilts aiiio.nec minuscam posfis coi-
quidquamdepoJsesjionequ&ritur.Frontmus ligcrc vsquc ad trcs
malu.it dicere srutium "j" quetm giandem. dies. & appellationc
nam fogiandu* nomine omnissruciut fi- g!amhs omnesfruftus
gnificatur,exemploGm.coram,qui axfsjpuaiy continentur. Fr.
nomenomnibuA sruElibus tribuunt, & ita o s llli. cauenti dcda-
'•^Q.loannemvicittasse«xssitityutioiNicepbo- no infccio: vts.adex-
rmrzt Diogenem JEiianus a^o/c ^Jmm'. & hit en.Llulianus.§.is.
Nicephoro adsentitur Pantaleon Diaconus p s &uoauc. non solii
hisverbisj nlcssiiMMnaiityrlpn.uoiTroMii; primo &sccundo,scd
XjTlt! nstS Pomyw avttfsso/^jtit sifisxt axfi- e[Ja tertio. & slC sl ha-
anst.cn. C V I A C

tui fundi vento indi-
nata m mcum fundu
sit:agam ex l.xij.tab.vt
adimatur,quasi uon sit
h ities pro tibi iusitahabere.& h.
pr*dio vrba ^ § & j s f
no. Dcscendit » .• i , .
hocimerd.au b s ln£des.idcil^,m
cx u.tjbu. prxdium vrbanu.-quod

7. ^ Dcinds iit prxtov. Gsuaar
bor ex agro ttto in agrum iltius im-

Hoc inter Jistu
defeendit ci
1:.tab.

t Incerdistum
dc glandc le-
genJa prohi-
bitorium.
* Glandis le-
gedx aitioci-
uilis civprster
interdicium.
f Fruam &
glandis dissc-
rcntia.
* Glandis ap-
pellatio genc-
ralis.

: si per tesiat quo minus pedes
c Arboris alie- qu'id sit, dic vt ) .de ver. „„;„J,, ,„ k i „™ __ 1 -^ s ••
M frondes&L^,^WJ qmndectm aterraeamalttus'-
T-imnt m msii -1 ^ _■' ,.-.. . *

eoer-

ramos lamt» ----- Vrohlhkorlum eJ}
fundum pen-
denr.es dem-.n
ciatione mea a
vicino negle-

ytsupra de interdic. I. ij.circa princ.
d s Sr^r-.^.matenancerhsecverbaponuntur.
e s E/.publica ainfloritatcrvt C.depig.l.iij. Aio. scd H.cshaau-
€ta , & instru- ftor;ntc : stC.de piqMt. l.pignoris.so C.quando lice.vni.ftne iudi.se
rei eonfeao, ymdd.hbzram. __
posTum pro ■ f s Continentur.vtyarb.jur.cn.lvitem.mprtnc-
pria authori- g <(" Arborem. quouiam domum sua impcnsa tegerc & tesarcire
tate succider.. debet:vt supra devsusru.l.haiienus. ,
de quo vide j. ^ Habeant.lin sblidum.si seruitus debeatur domui comrriun.:
feSlUw_al'-> vc "^ s\ firui.vindi.Lloci.§ sisundus.so l.so fi sirte. §.si d.des. Scd arg.
stnut. vibainrS cotiti a ~S.de dam.infect l.ex datnni.%,qiloticns.
prtti.cMurbt,- i ^ fton sacias.Kot dcconucrsione d clc-lionisjvt^C. desolnt.l.
rib»>.8r- _ ).so~\.trox.%.foC.communiadelega.l.fin.§.).&arg. C.decommu.fer.
d Ele-tioni.___1 _ /• _ ,'
, ma.l.].%. m autem.
C-nijetutnr, ^ 5 Pedaqumdecim.zrgoli vltraquindccim pedcsimpcndcat ar-

Vlp 1 anvs Ubro septuagensimo-
primo ad Ediclum.
It praetor *: Clan-
dern qutx, ex illtus
agro in tuttm cadat,
quo minits illi ° ter-
tio quoque p die J[ le-
gereq ,auferrer liceat,vimsieri vctos.
1. 5 Glandis nomine omncs
frudttis - continentur c.


beas quoq.zliks quoquo.
-1 s tojuoqv.e dte. Vide
cap.j.deprsfcript. Cvl.
q 5 Legere.i colligcre.
r s __tf/_n'..i.poi'.are.
s s r..'..prinmsn&sc-
cundus & tcitius dies
coinputantur ab co te-
porc quo cccidit glas.
& ideo ponitdetcrtio.
Vel quiacoll.-tiogla-
dis vix durat ad tcrt.si
dicm. namcitius colli-
guntur.Vel quiaduob.
vclrribus dicbus con-

*vi_e P.in.-ib.
1. c.j.
_ intcrdisiu-i
de glande lc-
genda tri-1"--
niim est, <»<~
c«erasuiE_n-
iinlia.

ucrtuntur in terra : lta
vt nulli caru nominc competcrct aftio, cum sine dolo tuo fru-fus
in rcrum cisc natura desierit 11011 quia interdi-.si ram brcui sopia-
rur tcmporc.nam intraannum duraret si frud.us siarct: & plus:vt
~].de aEt.fo obiig.l.inhonorariis.Ccd si dolo desiislet habcrc, tuc intra
annsircnctur. 3c facit "s.deaquaqttoti.so stsii L\.§.itcmqussitum. &
s.deprstscr.ver. l.quiseruandaritm.§.si.Sed(.]ux]:\t\ii b,:id quid fuit
introdustuhocinterdit3:um,cum nonposiit intsndinisiptimadic,
vcl sccunda, vel tcrtia:curei vin.habcat vsqucad trienniii '?R.csp.
non oncratur probatione ''ad.or id proponcndb : sccus in rci
vindi.quia ibi non rcstituitur rcs nisi plci;c probanti de intcntionc
sua:vt C.derei vindic.l.si.fccundu ^-?/.Vcl alitcr secundum Azo, ne-
ccslirasin-iponitur ei in cuius tcrra cccidit,vtsingulis tnbusdicbus
semcl iiccataufcrrc:.. sic hibcas.quoquer.d cstsingula tcrt adie.
s s OmnesfruBusSyludhcs. Cvuc.
C s Continentm\\t "j.de vcrbsign.Lqitivenenum.§-glandis.

. Interdi--"*1*
glatle legenda
an & cur n"
cess-ri-fe U_
..odiistu™ «
eis-t rei yissdl-
catio, trien "*■
lis.veltriccn-
r.aii'-'-
c Afy '-*»'■
ttsii ntn<":>
cric-ii-iiuni. ;
,1 Doitiinij Ks
\icei.


u
s.

sneh-Wi»
neanturvt
sirnk scrl
via n0"
jnaxime _
intctetui.l
ouod d'fl^
a0)hbcmn
siue toaifW
,n[(r.isit.m n,inarn:»u
^ibcroho-Uu.nodwc
,nincexl-.t>e«- ,urc_ - siU
oo P«P"'s l
cst & painase
,...mh.VW

.

iiue alien,:'
libcr sit- Q
qui tenct i
>'l«c«l»'im quc habct
Jellbtu°ihr tcnontem
mineexhia-n- j
jotounw teulicto.
ouj s.Pprimit eu quem <
('.iiri i»i Pr0 stibusaion
(trtolibercst- jm£_di_to,
t Afsion,s tumprctiu.
cu tcncat: 1
iuterriicto.I
tinctfilius.
cipat-mlus<
obhocncac
dat:no tcnet
terdicto. Ite
knusmim,
imm vcl no:
tum aah-C
tcnes) qucm
seruumon tc
iiitcrdicto,ni
.iuxerit blaai
ncndu. Itcm
hocintcsdid
quisciens Iil
mincm,cenc
cussi i^norc
libeiu, veld
facit ei quae
tus. nam hi
c.um cctsu.
lcx S.princ
TRiETOR I
Nunc expi
verbum po
cto hoc. s.
dicit quid (
' ™lg- sme Sccundo di<
tall»'P'». tcrdidumc
nibus volc;
intentare. r
tamen susp
nasivellcn
w & accus
suasuoium
a'Hocinte
mator ex c<
tadi(3;o:aIi
na'h"ationc
ne quod pc
Uurcos. ac
simoegit,
ItcmsihoC
«andmsi cr
Poss-ssusio
llb«um ho
,Qrhocint(
gji-ogitm
«nu%j- h,
bat cclatus
.std,

Mc 5 ,no»

-Itu
a
loading ...