Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 769
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0387
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


768

Ve!

dicdc.

?U^^X%./a^

Wpites J"^
dicit:Et

0c^»Glos/T
ianiiUI1

trtio

suntconcedi

vtrigni1
mcara doonJI

prccaiio;

'"•miNii,,
ProteCttssiiVcli»

dicit . "o . <K
& dic

«itetdiaitfe

rationem vt ia -
Glo.Quintodici,™ ?■

*h0#.vtl«l«lfc
posscssio.beneaw,
«nabesnatiirab.c.
go ciuilem. Sejtoi
ctt : Precarium potefl
constitui inpr^sentia
rei quae darar preca-
rio, & in absentia. 4
hoc dicit Jiaec lex &fc
qu. Fran.Accvr.
o C lure ciiiili »Sh
tfet. n infra k sm.L
tum qui.§. ii qiiifria.
w.Sed in hoc est con-
:ra supm eodemlijA^
i.insin. §. (yinfrtiti-tisc
iem.l.duo.^. /s.tjiii-css.:
3iis diciturcjuoida-ft
:ut* prxscript. verb. Jjjn
}u_ estciuilis:^/«-jii.
>r« depusiri]>t.vd).hs
iominata,vtbic.estta-ss*
,VeIiecuiidurnRoge,«s
; & tunc intcrd:
mdo libuerineuoa-dt
aut etiam stipuktio: rslr-
ione^tuncpKlcnP;^
uiaturemmeampoKjjir:
■r«m.msrAi°^i<h\:

llliS

, Ieg.sequentem.

[UodnoncHctCefe.J
i.^^^5

atis: tunc

iii f

rstabiilari^^ &,
& quandoq^f* .^

uam >f

uiation^t-1;

h.dMsl\ jii»1
Itcm «»",,!';

!;«»""," |n*>
________r aii2, -.
•e intctd'fl°;;xao-/
idctiH'agI,tC \f .

VI
, en'0

769

/Pn!frlTior.or-
inralis
turali.

poralisptona- c <s

a C E^^M^w.idc^ciushomuiisposs.-ilioKem.
b C Corpore.ide&snnatvlitpr.
rf posTestone.se. (ic ciuiliter.Et distmguc hicaut hoc elt actum
vc "omnis poirclTio detur : vt s. eo. Un rebm. §. j. $» dcadquir.pos.l.
VomponitM.%.si is qttiaut v t nulla:vt S.Mi/.ttn*i£fe^i-d1 de adquir.
posl.fi qttts ante. §.idem
Pompomtts. aut vc ha- hominem a quiprecariodatus es-
beat nacuralcm untS: s j rogass«,q_hl *
vthic. & hocmdubio x r 1 » j
vidccur Pcr hunc §. & possedcrat corpore b:Penes domi-
inhoc &in primora- num,quia nondikesseric animo a
possessione c.

De precario.

770

p

c. s Qu.o quisdloco precario

su datuc imerdidum
vti pos. praeterquam
contra dominum : vt - ~ — ~, ,
T. e^. /• qmprecario. Sc aut possldeat aut ccepcnt poiiidc-
jacic s. communi di. I. re:nihil rcferc quod ad hoc inicr-
communi .diuidun.§in- ^dum perrincr.
xvi. Idem lihrotrigensimosicundo
ad Sabinum.

ceac : superuacuum cstadiici , ipfi , - ,, - ■ ,„ , .
\r.r r . r r . 1■> nocelt concr.i i.desur.
suisiuc. nam per ipsum suis quo- l.e!im %ui,^h ^prJeca.
rio. & "i.eod.Lmtcraiiiii.
& ibi plcne dixi.

Dommiuti

t.er pr&dones.Sc iic cft m
crcdicore & debitore:
m quoru quilibct qcioad
jfeetia p6sses quid postidet: vtno. s.
,,o omniuin <pj ^s/i/I/. si)j. /. /c/s»-
bonorsi i',IUS clum.%.creditor.
qai arwgatur, Vj s g)„(,^js.h,icdic vt
in arroqantcm „ / -^- ■ , ,.
<-,„n,- stn^ s.deprecar. Vcl d;c non
tranleiu^ i>i^ r . -
vlla apgre- rctcrt m praetentia rci,
heniionci vcl absentia : vc C.de
contr empt.l.\. (y^.eoJ.
'vnusquisque. Vel dic
l liucin viila, iiue m vr-
be.arg. 'S.qtti fatis.cog.l.
sciendum.§.].
Sl adoptauero. ] C a-
s v s. Titius ha.be-
bac rem precavio ab
aliquo.cuin airogaui.
sidcoregoh.xbcrcpvc-
cario. Secundo dicn:
Qriihabetiem prcca-
no lioc adto vthabcat
pos habctintcrdiitum
vtipos. contraomnem
qui contcndct hac rcm
poisi lerc,cxccpto cou-
'ccdentc. Tcrtio dicit:
potcst quis darc preca-
rio rcm siia,licet non
poilidcat.Quavto dicit:
duo non possijnt cam-
decn reni habcrc in so-
lidum lic nccduo vna

SI adoptauero ■feum qui pre-
cario rogauerit:cgo quoque e

QVi pre<
detnsit

precario poisidebo.
xvii. 1 d e m libro vicensimotertio
ad Sabinum.
irecario fundum possi-
;interdicT;o vti posside-
tis aduersus omnes prastcr ctim
quem rogauit f vci poreit.
xvin. Ivlianvs librotertio-
decimo Digeftcrum. _
VNusquisquc pocelt S rem
suam quamuis non possi-
deac, precario dare ei qui possi-
deat.

XIX.

I D £ m libro quadragensitmo-
nono Digejhrum.
Vo in solidum precario ha-

de dam.infecl.fi sinitd.§.cum autem.So].vt ea..l.§.vbi verb.
k s RagvjjfiVt ei aliqtiid precario concedat.
1 J" Habuero. Imo vidctur ctiam me inuicum obiigarc de pccul.
agcncio hoc interrliftovc s.depecu.l.fi quis seruum. %.etiam. Sed dic
specialcin prccario ,quod mcram libcraiitacem conrirtet. & cst
iimile a donationi: vt
xxi. Vhnvleivs libro quarto Aclionum.

CVm precario quis rogac vc
ipsi in eo fundo morari li-

que permilsnm vci vidctur p.
xxii. Idem libro tertio Interdiciorum.

^^^^^^^^^^^^ Prccariun»
drximuss.c./.&scruus simile do"3'
, , , , .. tioni , non elt
donaiidot>non obhgat tim€ donatlo.
dominum:vc s.depact. Gloir.l.j.supra
l.contra iurls. § .fi.silitis. eo.
•erbis. ^ ^or,^n ^r'
uns dominum
obligare noa
pocest.

rn s Pr&fc

cnptts z

^ I is qui pro possessbrc q possi-

derec, prccariodominum ro-
gauerit vc libi rccinerc rem iice-
ret:velis qui alicnarememillec1"^
dominum rogauerit, appare: cos
precario possidere:nec existiman-
dos mutare tibi causam posscsslo-
nis,quibusa domino concedacur
precario possiderc. Nam & si id
quod possideas , alium precario
rogaueris : videri tc desinere ex
prima causa p&ssidere,& incipere soluas, possum repcre-
ex precario s habere. Ec concra Ci rehbru hotinterdiclo.
possellbrem precario rogauerit
qui rem auocare ei polset, ceneri
eum precario:quoniam aliquid ad
eum per hanc prccarij r rogacio-
nem perucnicid est,poisessio quas
aliena sit ".
C Sipupillus sinetutorisau-

* C U esi , pr&scriptis
verbis. hk locus cuin /.
ij. s. eo. obstac ci qood
dicicur,adioncm pcx-
scripcis verbis dan cx
concraiftibus inccrtis,
clita prccarium, vc &
donacio , nec conucn-
tio sic. Vide sol.in noc.
ad rtibr. s. depr&fcript.
verb. C v 1 A o.
Euiqua. ] C a s v s.
Vendid: tibi libru;
& conccilt tibi cum
prccario doncc soluc-
res pretium. si non

'berenonmagispoilimcqua !&0zm<e prccario rogauerit: La
dno ih soliduro vi possidcre a.ivt iibeoait-habere eum precaria pos-

Sccundo dicit : Cum
conccdo tibi fundum
precario vt in eomo-
rcns.supcruacuum cst
dicere vc tus hoc ii-
ccat. nam inteliigitur.
& h.d.hxc lex, &scqu.
F r. Accvr*.
11 s 'Slttoad i donec.
o ^ Confequi.\nKxA\&.o
dc preca.scd si soluatut

\ al. inccrta
astronc.

clam. Nam neque iutti h neque [sessionan,&h'ocisiWstlia6 cerie- JSnSSS6/^^
jepoil£ssionesdux'concuL-;ri> Nam quo magis naturalitcr Schs.deperic.&com-
rcrepoilunc. Ipossiderecur , nullum locum esse mo.rei ven.l.frui.
1. s Qui scruum meum preca- i tutoris au£toritati. Ka6que dici, P s^^precark. ] Vti
rio rogar k,videtur a me prccano Lmdprec*£to baks.qnizquoi pos- KJvubtKr- ca ra"
rc poisunt vi aut clntn babete^si hoc racum habuero .& ; (;deac} ex ea causa possideat} ex vsltm non datur & fa
in sohdum poiUdere. ideo precario interdicto mihi te-
Qumto dicit : ^eruus nebitut".
mcus non coiKcilitre 2. s Qnm qujd precario rogattl
prccario alicui me hoc n J ,- 1 \ • j-o ,■ . „r
ntumhabcncc.-egovi- cst: non loluminccrdido ytipos-
dcor coccsliise: & mihi sumus:scd & incerti codiftionef,
hoc interdidu compc- id est,prxscriptis verbis U1«.
cicS:xio d;cic:Qu.ico-
xx. Vlpianvs libro fecundo

ccrtum c Precariu ad
ccrtum ^liira

|qua rogaueric: nihilque noui pcr cir )"'• de ver}.oblig.l.si
pterorem constituendum Sqiio- fi^s-s &si<srade
^^ vfk (y ha.l.ij.§.]. -sy l.<i\.
SI is qui pro posefso-
re.~\ Casvs. Poisuie-
ba rem tuam pro prce-

non datur.

ceditie prccario:lvabct
hoc mterdids.im & a£t.
ptjescr. vcr.& h.d. ha;c
lex & trcs scqucn. F r.
t Pridaritlcur c ^ ^Ego quoque.cuua^
a^ patre ado- vidctur : vc s". esd.l.cum
ptimim tran- precnrio. in fin. & J. de
s!ai!'„10j!«em dmer.pr&scr.l.cum heres.

Refiiansorum.

E;

A qua; distra6ta sunt vc preca-
rio penes cmptorem eisenc
quoad n pretium vniuersum per
solueretur; si per emptorem sterit
inheredem. ^olmsc capersonaquae quo minus persoluerccur , vendi-
rogauit , adhuc viuit: torem polseconscqui,
quod non est ibi. i.Vel
hic ccncbat adoptator

pranorem conltituendum *,qt
niam siue habeac rem,ofHcio iudi-
cis tcneretur:(iue non habeac,non
tcneatur.

D E AllBOR I BVS
csedeudis,
TITVLVS XXVII.

doncvclpro emptorc:
quia camcmcta a non
domino.nunccamdcm Arhores crsdi
pctij a te precario, & vetuitkx 12.
habui.diciturquo-lte- tab- phn' llb"
L — r j '7'C.I.
netbcnc precanu. Scd
pone quod tu aomi-
lius rei cam pctiiiti a
mc precario;& cocelii.
dicirur quod cenec be-

Interd.iclum prohibitorium qutni in
hoc tittt. proponitur , de arboribus vi- ^____________
cini, ( per quas sit ne pr&dium meum, nc precarium. VJumo
quMiter- velim , pojsideam ) conlucan- dieit:Piipillussiaccepit
rcm precario sine tu- ^precarij pos.
toris auctoritace, bene sessione spo-

»«• M,U„;,1|i, patiencedomino:('idcmcssccin heredcjibinon.arg. %.l.qmsststm.l tcnctur namsi habcream,iustu cstquod rcddat: vel sidolo dciiit 'iat quipreca

.vtipos.l.j.infi. ^sl.seq.

prociuiliiiniu- §.illud.Sc facit supradepec.Unarrogatorem.
sta,pronamra- i s^\Vi prccario. ] Rogamt. vcpollidcac : vcl salcem naturalirer:
in&cur itadi- \) alioquinintecdido lsto vtinon potest;yt s-vti fu>f. Isiduo.
cantur potius _ , creli!t0res.Si habes idpn quod hic:s
quamecontra, \/ r -r ^ a'c ■ •" ir
iusta sariceU V Nufquisqitepotest.^at j eo.i.fin.
pro natmuli, hT^rs in foiidum.\NequeiuJt&. ciuiiesciult£e,iniultae naturales:
iniusta proci- L/led quarc non ccontra cxposuit. s iust.i nacurahs , inmlta
"'i'- , ciuihs?R.cspoii.quiaftcqucncius contingitvt aliquoab(cncc,alius
d Possessiones nancjscatU£ posllssioncm naturalem iniustc mgrediendofuudum:
dut m eudcm "rn c 1 i\; i j -n r r ■
hominem & quam cum exdtcntcm :n tunda vi cjpci.j.ve] quod llle iulpicctur
famdem rem se posTe cxpclli:& sic ci autcrac iniuite ppisesliohcm ciuilem : ideo
in lolidu con- meiius cst sic exponercma .nl ea,&c.vt ~s.de leg.fe- fena.l.nam adea. j
currere non j «- jju^con unere.m d cumdcm homincu;,& camdcm rem:vt s
sioluinr. iiue ^adqui.pos.l.iij.§.excontrario.&supra commod.l.fi vtcerto.§.siduo
iiilw- bfts&d contra.s.vtj pofs.lfi ■>"" - **•« ■'
if. No.uum.

habcrc,secus (i siiie dolo dcliit habercnam tunc non tenctur. F R. r.'um lierlcgat::
q C Si is qui pro posefore. max.me : quia idcm si bona fidc : vt ^'^'^'no-
iukiicit- bis habet,qua;-
r J Emiset.Sc sic bona fide. stionem domi-
s C Precario. facit fupra de acqmr.pos.l.interdum, & l.quod met}. & "0 reserre no
sup\aeo.lvnufquisque. . potcst: quonia
r r, ■• r ■ i, 7 1 t/• ■ •„■ ■ eo concesso,
c 5- Precarq.laciiC.de lota.l.si quisconuictwms. perinitteretur'
u C Alienasit.-nl tl hoc fupra l-certe %.sin.&l.feq. ei , dominum
x J Confiiitundtim. reddcndo.in cu,:n inccrhdtum. nam idcrn spoliare: quod
essccin quohbec maiorc. hicenim pupillus sicuc c quilibec ma- penitus ini-
ior ccnccur dc dolo & laca culpa : ciim sit pcoximus pubertati: vc qi,um-

e Pupilli pro-
bertati

su.pracsmmoJ.Hj.hi prin.c\ux etia n corngic./.j.c/r/^OTZ tit. in fi. item -j^ ?
& s, depo.L). §. au pupillum. & dc dolo.l. heredibus. §.]. Qjaod veto & raptons co»
jhic lubiicitr/i««»ow habeat: supple, necdolo vtel lataculpaha gnatio , scut
i coiitra..^.ytiposJfiduo.tnprmAic vc ibi. Itcm contrg. suprg ' bqre dcsuc. Vci dic lonui iu uon proximo pub-tcati, scd mfan- similituclo.

BB

«s

p

(
loading ...