Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 779
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0392
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
779 Digestomm Lib, xlii). Tit, xxxj.

plato lib. ii.
deleg.

* cducetur.

proxims,,ci\ nomcn.
h js Accedet. i.contin-
get.
1 ^ Pr&tor.a<l hoe "s.eod.
§. item siis.versi.si vero
vtraque.
k s Prox. aduerbium.
L r Pr&textati.Ptxtcx-
Pratextati tatus a dicitur qui ad-
i dicantur, huc <
texta b qu
veitis qua vtebantur .
aei iirpubercs': de qua fic netur. Otumuit enimmater, ob
puenie velti- "«st"*"" _ _ l

a C gaew.tertium. ^ '
b s Autsilius.d-Ahocsupra eo.L)4.fiverb.
c s Obtinuit.in illo rcscripto.
d <T i» hocinterdiclo. non crgo difFcvtur hoc casu : & slt dcpositio;
mm alterera^calurriaiatonvt suprtt %.Idianu4. Accvrs.
c y Pr&texttttum. id
cst, qui nondum xviij. nt|m,inqiiit,disporn" apud quem a
ann.prstemt. . . educeretur*: & con-
f s Proxime. aduer- r .
biumest. troueruam in tempus pubertatis
g r pr&textati. sed diiferri: ne per collusione vel im-
aliasest &tati: & tunc, peritiam alterutrius contenden-
tium,autaIiene,potettan paterta-
niilias addicatur : aut filius b alie-
nus patris familia; Joco consti-
tuatur.
j. ^ Etiam si maxime autem
probet rilium paterin sua potesta-
te essertamen causa cognita mater
qm mcantui nuccst impubes:aprae- jn retinendo eo potior erit:idque
i Pratexca ge- rexca b ciuod cst yxnus . - j- • n- -I Tj - •
pusvestis^n- Zll L vtebfntur decretis duu P.J qtubusdam coti-
pubeium , vel
ile vesti- ♦«f.s-"—■-- ■ --•- l -
mentumest./. mentioi»/r.<fc«M«. §•)• nequitiampatns,vt Iine dcmmu-
■ptsiit. sxpra dc m s 4«eAi.cotingfcre. tjone patrig; pateitatis apud eam
tt»r. & trgen. n s Pubere. recftepube- /-,• x
^'nde^rem.Ant.Aug./4-9. Wuis moretur.
<?. s In hoc interdnsto donec
res iudicetur, fceminam,pr<|texta-
tum e,ciimque qui proxime * prac-
textatis ssitatcm accedet h , inte-
rim apud matremfamilias deponi
praetor ' iubet. Proximc k a-tatem
pra»textati' accedeie m eum dici-
musj qai puberem n statem nunc
potestatc, & meo iusTu ingreisus ests Ciim audis matrem
adiuiise hereditatem. familias °,accipe notx aucsrorita
polsum concra tc dc
hercd.agere, & hoc in-
SjustsiionUm,
qui se patremfamilias
dicat, ego in mea poteitate cs-
led contra s.eo.l.proxi. se,& luilu ineo adiise hereditatem
dica: tam de hereditate agi opor-
tere,qi!am ad interdictum de filio
ducendo ire debere ait p.
v. Vinvleivs libro quarto
Interdiclorupt.

78o
a dantur his intcrdistis ? Rcsp. quia immobilia proprie dii
~uaii pcd
o ibi da

licuntur

poihdcn. dicitur enim pcsscssio .quaii pc<ium positio.& csl -u

pra de ac.pos.L).in princ.mcmb crgo lbi da.tur vti pos. quod a
bilia aptari non potcst : cum non possidcaiitui propne scd aD ~\
aliqucmsunt. scd abusmeetiam mobiiiadicnntur-hodicpossideri
vsu locjuendi. s ltctn
bus olimadretinendam aut'uindicandam quarc a resetuauit Kiic
possejswnem quam pofsedit acior maiore tjj& nonposuu s.iuxta rtrubi"""'"

,Inttrdia;

t-s' j9

stri&e -

cuoJ purpuia
cssu prstcxta, o s Matre
qua vtebantur hic , alibi largms poni-
vsque ad pu- rur. vt"j. de verb.sign.
bertatcm.yta- /_ pronuntiatum. §.ma-
tnb. tii.i. S* mm&c jixi ^, ie iu qui
un. A*%M'i. fantsm vel ali. tu.ljiam
t.y.\n(l.dtin- ciuiunt & facic s. ad
«'»>■•§ )■ Tertul.L). mprin.
•c Matersami- ^ ipu-,n. ] C asvs. Ega

Iias strifte
Jargiiis q

',ms- Qleun.
•J L J-llCl>

te cssi

c tn m-a

rcrdidum contra tc
intentarc: licet stes vt
patersa. I r. Acc.
p s Ait. vt & C. eo.L).

tis fceminam.
111 I. Airicasvs libro quarto

SI cum
c

illu

m ti.

vti possidc. no curfefe

Slsiiiui. ] Casvs. Fi-
lius mcus stat spo-
te penes tc , &dicusc
non cssc in mca potc-
stacc. non habeo hoc
interdictum: scd ofH-
cium iudicis , cum pc-
rinde sit ac si per sc sta-
ret:mii tu dicas eum
csscintuapotcstate.Sc apud eum est in qtie interdicitur:
non in mea .• c^o con- Cum liberam facultatem abeundi
tra. nam tunc hoc in- vd remanenc]i haberet ^ , nisi Ci
tercuctum habet lo- . . ,- ,.
mter duos qui ie patres dicerenr,
controueriia elset, & alter ab al-
tero exhibeti eum deiideraret.

Slfilius sua sponte apud alique
ess: , inutile hoc interdidtum
erit:quia filius magis apud se,qua

cum. F R. Ac c v r s.
q ^ Haberet. & iic ha-
bet locum osfi. iudi. vt
supr. eo.l.iij §.hocautem.

* rlo.Devtnv
bi
t
vtrubi partes
dux, exhibuo
ria &-prohibi
toria.

V T R V B I.

Interdi&i §j^'£R&torait.]Cb.Svs
Ponitur ed

^JvsPonitur editlar
cuius sensus est:
S\ aliquern hominem

Interdistum possedi maiorc partc
vtrubi perti- a!1ni : & aliquis nunc
netadserui & eum tcnc.at . prxtor
(nobilium pol- ... i ■ c
scrsKmemrcu- Pfohibct mibt ficn
nedam,&vin- vim quo minusducam
dicandarn.

VTRVBI *.
TTIVLVS XXXI.
Nulla alia sunt interdicta exhibitoria,
nisi vtrubi etiam , quod sacile crediderim,
fuit descruo exhibendo & ducendo.Sed hic
pars | prohil itoria tantum penitur , omit-
titur exhibitoria,vt tit. v\.ponitur tantiim
pars prohibitoria, subintelligitur resiituto-
ria. Esi autem hoc interdicium non * de
seruo tantumsed de omnibus rebus mobili-

Cum.Sccundo loquitur
Vlp. & dicitiboc inter-
, dirTtuhabetlocuin rcmobiIi:&est simileinterdicro vti polT, quod
t Vtrubi qmd Jja{,ct ]ocum in re foIi.& lioc intcrdisto obtinet qui nec vi nec cla
«^Vtrubi inter ncc prccario abaducrsario poslidet tcmporclitis mocaj. F r.
dkto quis pos- r s Vtrubi.i. c apid quem. & ex duobus componitur, quod cst
sessbr vincat. ytrum,& vbi.& fic vtrum,pro apud,& vbi, pro quem.Is autemcx
' ^l™'0'. & vti diiobus potior cratin hoc mtcrdi£fo , qui maioreparte anni pos-
f,0j.;"'l '"' sederat:fed d hodic tcmporc iitis contefta.vt hkinsin. & Inst.eod.
terdictoru cur , . .. , . f '„ , , , ,. , - , ■ ,- ;•
«Jiuersa r.omi- mterdi. §. quorum vis.versi.vtrubi.&ver.hoaie. & s.detnterdi L).
pa. §. mterdichrum quxdam. & C. eo. L i. Scd quarc diuersa e nomii

parte anni, hediesitut\ vtipossidetts, quod
est deposfessiene rerum immobilium.adreti- Rcspon. quia trastatu- locurn k'k^
ntndupossessionemquamhabuitredditiin- rus crat dc mtexdidis ^ Intertil&uni
tardicii tepore.vtpropterea*meritovidea- quibusdam circa mo- I!.™ ' 1UW

vtrub;
turomissa pars exhibitoria.nam & eetra- bilia, vtsuperioribmtit. intcrd?'1""''
tione hodie interdiciurus Vtrubisrustraagit hleo hunc cicu.cumil- poffidetis •"*
ad exhibendum , qui agebat tamen olim 1. lis reseruauit. ^e
j.§. sediiquis lnrerctidturus. adexhib.
(y Vtrubi glojsil "^ayim-n^i nusyjmmst*.
CVUC.


V l P 1 a N v s libro septuagensimo
secundo ad t-dicinm.
Rxtor ait: Vtrubi r
hic homo cjuodeaoi-
tur , tnaiore s parte
httiufce annisuit :quo
rninus is eurn ducat,
virnsieri veto. Hoc interditStum dc
polleilione rerum mobilium lo-
cum habet:sed obtinuit s,vim eius
exaequatam fuisse vti possidetis uonc,ecincaminouxi
iiiterdiiflo ^, qtiod de rebus*soliu seruu, & euvolo cxtra *Fio.mnm,
competit: vt is & m hoc interdi- do'"S, abduccrc-precor
n_ 1 pronibct nen mihi
<5to vmcat, qui nec yi, nec clam, ^im in ttibus casibus<
nec prccano , dum super hoc ab Pnmus.sinohcraobli-
aduetsario inquietatur, poiTelliQ- gatus pro pe(ione:sol-

«siiGjue
s 5 Maiore. hoc cx. »°Snatl°ne
ponc:<v* j. deverb.sign. vtrub;"^
l.maiore. '<&*„£*
t ^ Interdisto. datiui Cl,r boc tituj0
casus. omissj,
u ^ Rebussoli. ytsup.
vtipossi L). §.ij.
D E MIGRANDO,
id cst de recedcndo.
Kntor ait. ]
Casvs.Po-
nitur cdi-
<Sii, cuius
scnsus cst:Si domsi tua 4.,. , ,,
- , • r u T Forte addi-
coduxi sub certa pen- tum i Tribo.
sionc, & in caminduxi nii


nem

hab

et.

DE MlGRANDOf.
TITVLVS XXXII.
Et hoc etiam sortajse * suit exhibito-
rium &prohibitorium.finge aiocatore ser-
iutm pignoris fnomine, emigranteinquili--
noin aliamhabitationem. Sicei perinqui-
iinum interdketur , oblata pensionest qua,
debeatur , vt quem seruum retinet exhi-
beat, (j> ne exhibitum dtircnti inquiiino
vimsaciatsimiliter interdiBo Vtrubi-.atque
ita possefstonem rerum perfequitur inquili-
nus quam infulit pignoris nomine in &des
conducias potius quam res ipfas & insum-
ma rei persecutionem * interdicia continere
reperio tantum ex tit. 7. de locis & itineri-
bwpubiicis petendis,(y \$.deitinereaclii-
queresiciendo. & 20. de aqua cafteilaria,,
& cx 30. & ex fecundi. partis titulovlti-
mo. S]uodpr&terea adiicit l.z. de intcrdici.
<fj> de iocis sacris proposita interdiciaveiuti
proprietatis cattfa continere , in iure non
inuenio. Cviac.
I. ViPUNvs libroseptuagensimo-r
tertio ad Ediiium.

s Vide Ant.
Aug- Iib. i.
c.14.
Interdissiim


ucram tamen pcnsio-
ncm. Secundus, si mco
nomine r.bi satisfacTtu
cst. Tcrtius:si paratus
cram soluere , & per te
itabac. Postea loquicur
Vlp. & dicinhocintcr-
cli&um datur inquili- de migtantlo
iio,non colono,subuc- exhibitosram,
nitur tamen colono & prohibita.
cxtra ordinem. Itcm "l'm- ...
... . ,.„ t InrerdissHtn
vtile hoe interdi<ftum de niigra|]lj4
datur inquilino qui ad pignora
gratis habirabat:& si pertinet,vt&
nodum debebampen- sequesSaluia-
r - r 1 „„ num, de quo
sioncsolucrc.qmanon Jm fm_
vcnerat tcmpus quo ,0> In aliistt,
cam debebam loluerc, Wen disscrti
& intcrim volo agcrc siloisno '»
hocinterdiao vtpos- «M° '■ k
r 1 „ tiuo vtiie pa-
simextraherercsinon ^.^ pr8.
audior. Itcmsicondu- ximi tituli.
cam dornum tua plu- * intcrdiclis
ribns annis : & soluca quibusdamre-
pensione vnius anni ™' P"**
X , . tio cotmetnr.
volo agere hoc mter- &qusli]ata
dido , & abduccre res jnterdicta,
quas adduxcra in do-
mum tuam , non au-
dior.-neccst vis quan-
tum adhocvt compe-
tat mihi hoc intcrdir

Rstor ait: Si is ho-
mo quo deagitur, nm
e(t ex his rebus de aumjme rcs quas vo-
quibus inter te«& a- J? aWuceJc'si^ mT>
■*„ ^, w . „ siue non. Itcm siuc sint
cloreJcouemt\vtqu<e obi,gatX)s1Uenon,pi-
in ea habitationcmqua deagitur, in- gnoris tamen nomme
troduc~la,ims>ortata, ibi natasaUave erant ibi. si autcm pi-
ejscnt,ea pignori tibipro mercede eius S"f»rjs nomA"e ib|I £!
■" r ^ ' mdudsx: adhuc haoct
locum hoc intcrditSu,
vtposlintcxtrahi. Item hocinterdiclum perpetuiun est:&heredi-
bns & in hercdcs datur.Item darurhoc intcrdiclum pro rebus co-
moiiatisinquilino, vcl depositis. quas indomum condu<Samin^
duxcrat.& hocdicit hreclex cSrseq.cumglols. Fr. Accvrs.

C Interte. &locatorcrn domus.

y 1 £r*Soww».inquilinu,quiagrthocintcrdi<sto. alias aucliorem-
z <^ Conuenit. r.icue , vcl cxprcssc.& sacit C. in quibus cau-pign.ta.
contra.l.finon inducia.hoc autcm intelligesiponatur vt. pcrpctuo,
lbi siuyt H.de pign.l. debitor.

I

-W

81

, M<i,e

7
;} €»■"■
s""' ati.i-certt
■%*% detur *t
pollbto»-1-0,
2ctutcolonc
lino intcrdu
iubucniatu''.
c stJondeb
tcmpus in e
1)CCXpcc(lun
praeteriit.
s s Ettmpv
ta ctiam sut
g <j" SoluitM
tcrif. none
citer prosu
jP(»sonontur,n.n^
to»rniliin porc:arg.s.J-
(icmni ,V Ldittortio.).t
(isjtnbin m«« t^ r j)ebettU
*»n'f^tionisiu«:
™^iorsSe.tantotcmpc
bu placet bibitationc.
jiit.tosirin jntdlige cui
^f'""' in singulis 1
'Siemcto. , /■ „„i,\
bus,(t:cuiidu
Yel etiam di
arinunvSc tu
gumcntum .
mctiio anni
dapcsio.JsVC
diuer. «tii. I.;
sixunti ttuter,
i s Itn tctrr,
«irgiimentttm co»ano e si I
ictintrjrio, ipecialuer iv
licet migrart
soluta pcnsic
tempotis.&
tra "i.kcti. l.si
domus.Soln.
ccssaria mig
<ic voluntat
i. Vcl sol
3. Vcl hic (
conduction
iingulis scx
vel annis:ibi
cksupraioca,
horwrum. §
damnoinsesi,
k J Non exe
tum ad hoc:
tat hocintci
I * Ptgnor
alieria.
s1 s Nmpm
luti si res t
^arum con
cft iotcrdictu
molibcr.
II 5" Nec retii
rctit cnim i
smt obligata
Sforis noini
^?:nec cr v»,
apparet.
'» princ.
0

H;

nf,
Oci„

- -Iprop
atfyr*l.pn
WLiicolont,
*®4 pensio,
loading ...