Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 781
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0393
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
5bSr

78oir

vti.

«10,

:i.&. lescr.J.ltl

c'ion

%,

1,1 k.

'Ofc

Stj.. .1lla'W/«t« c>o-H;

Y<e<>q

1 As,


"""ill
lo«">abduceK;pr?[0;

'onc:Ws ; "oc^w
. J *»»#& j . <
alus. <*atmi «
1 s Ultss.,; H
•IUcrc«Jcn,lo
**»««.]
Casvs,P0.
mtw ei
°Wubcwt'ats,
abdui
•rohibet fiMi ,
'f> Ul tnbus easibu.
nmus,iii]oneraobli-
;«usptopesionc:(o|.
icram tamen_ pensio-
lcm.Sccundus.simco
lomine tibi satisfaflji
it.Tcrnusvsiparatusf^
!arosoluere,&pert{*tj
t.ibat.PostealocjuirurU|'
'lp. &dicit:hocintct-,.
iclum tlatur intjii. ^
o,non colono,subac- ife
itur tamcn colono" p
xtra ordincm, Itcra "
tile hoe imcrJitlum j(lr'
atur inquilino (jtii ^ '
;ratis habitabat: & fi pnat
iodum debebam pcn- M
ionesolucrc,quianon^
■enerat rempus quo y,
am dcbebam Ibluctc, m:
Ij intciim volo agcte s*
,oc interdisso vtpos- «*
imcxtrahcrcrcs:noo^;
udior. IcemnconJu- ,jDK
am domum rua plu-» t
ibusannisi&folmar
■enfione wsoJUi'. j
•olo agerc hoc mtcr- Jsl '
iiito ,& abduccrc rcs jr,tst
mas adduierain^-
numtuam,^^
liorsnecdWiqs
orn adhocvtcompc-
oabdiiccrc,^;""1
u, non.Itc»^f
' ;l; siaUtC"1"1
iraDtibi-» a j,
5°alisD°teitc.
«um^ircfr
' rcbPS^
''^&ni"1'

petuiim^
difturnpi0
.mumc^ ,
l FR' A

pona«rVtF

,u5orcm.
rpecuo

78l

De Saluianointerdidto.

782

a C j>er tesintS3.cltC.de vsur.l.acceptam.^r supra de ope.no,nunt.l.
pntor.§.deinde.
Migrare b s Asjgr^w.id cst 3,exirc vcl rctcdere cum rebus suis.
c s C«i w- scilicet in colono, non dico migranti,scd reccdcnti.
veldic.ncolono & incjuilino. ad quod cst s.nevts siatei. l.siquu
mijsus. sic alias diffcre-
Coloni&in- tiaWstinter colonum ^^^ essem . sme gx fa reym
ulli„i diffe- & issqurlnium:vt C.lo- J> ,. ' ,
cati. l.certi iuris. A c c. #' <* mmei tibtsoluta,co ve nomtm
s insi-equens ^ ^ jnfrequens.Heli c satissalltitneft,autperteJiat3cjuomi-
w°de'vei mi- valde ftcqucnsxum & nus soluatur.itaquo minuseicjuieum
jM frequens. detur vtile colono pijrnoris mmi„e indHXU,indealrdu.
ctiam. lic s.de liberts & ' ° ,. « .
cert UceatyVim sien veto.

Dilid.

i
rentu

pignoris.&cim vendidit,& pcpcrit penes cmptorem.dicitur quod
habeo hoc intcrdictum ctiam ad partutn recupctandum. iccuudo
dicitist fundiim duorum Titius conduxit,& in solidum cuiqucrcs
Titij in funHum addurtac lint oblig»tae:dicitur quodsi tcrtms bas
resincipitpbssldere,quilibctiil;otum poteritagcre in soliduinhoc
mtcrdicto. siautcaltcr

fofthum. I. Gnliui.§.ille.
Vel, id cst, minus frc-
quens: ciiin nunquam
dctur colono,lc inqui-
lino intctdum nonde-
tur, scdettia orJirtcm
subucniatur. Accvrs.
c s Non debeatur-<\a\a.
tcmpus in eonucncio-
nc cxpressum nondum
practcriit.
s s Eampensionem.to-
ta etiam futun tcporis.

DE SALVIANOt
intcrdicSto.
TITVLVS XXXIII.

1. s Hoc interdirSt-um proponi-
tur inquilino, qui soluta pensionc
vult migrare b.nam colono noir
competir.
2. s Cui reic etiam extra ordi-
nem subueniii potcst. ergo infre-
qucns d est hoc interdirStum.
3. J Si tamen gratuitam quis
habitationem habeat, hoc inter-
g J So/«iV.ratiane prx- dic5tum vtile ei com petet.
teriti. ston enim emca- , Sj sio nondum dcbea.
citet pto fururo debe- , . F 1 • i-n 1
r „ ,„, „i<; driansnrrm- tur c , ait Labco intcrdiccum hoc
J Pensio non tur , niu u clapio tem- »•? y
debeturniti in porc:avg.s.sol.matrimo. ceilare: niu paratus sit eam pcn-
sine anni , >< i.diuortio.].reJp. Azo. sionems soluere.Proinde si serrie-
dSdX" h T DfW^.etfnutn- slrcm s0luitg3sexmenstris^debea-
»,/"/ «•«- tionis mre: non quia . . ... . ,. r r \
wr,w<w. po- rrm„nresit »sus c«t h:tnutihter mterdicer.nisi iol-
aiw^.pnor se- tanro tcmpoie nt vius _
tentia piacet habitadone. Item hoc ucnt & iequentis iexmenltns: lta
Eart.A/Veir i» intellige cum coduxit tamen', si conuentio specialis fa-
i* fcmS: L11 si«guli,s/cxJfnsi" dta ell m condutStione domus , vt
bus.secundum Hvgo. - . ,
Vcl etiam dk quod in n° I'ceat ante nnitum annum vel
aunum.Jc tunc crit ar- certum tempus migrarc. Idem est
gumcntum , quod ui ^v st qUis sn piui:es annos condu
rned.o anni elt lolue- ^. ^ nondum prtECericrit tcm.
dapesio. sicC.deaduoc. * r
Amt. «i /• ?^r ^w.§. pus-Nam cu m vniuersam condu-
sexcenti autem. Acc. cStionem pignora sunt obligata,
i s ita tamen.Ergo a consequens erit dicere interdidto
,Argument«m c6trar,o e si hoc rnodo ^ nonf0];e,nisi liberatafuerint.
acomrario. spcciahter no eit actu, :
Itcet migrare ctiam no 5- slllud notandum est,prsto-
soluta pcnsionc futuri rem hic non exegiiTe k,vt in bonis
temporis.& sicell c6-. fuerit Condu£toris:nec vt eslet pi-
tta 5Xoca. l.si m leZe.§si ^^ rM lillata:sed si pignoris no.

corumpouidct, potior
est possessbr. ii autem s .Sicsorte.ij»-
erat actum vtptopar- pdato i Sal-
tibus cuiquc sint obli- l"° Iul>an«
gatre,tuncqu.l,bctco-ed2°sit0tC
rum in partc potcrit
agcre hoc iDtcrdicto,&
contia cxtraneum , &
inter se. Idcm ctt si ha- c J[nKrdl'aum
, Saluianum i
bcs rcm communcm iuii»„o condi-
cum aliquocolono, & torc edissi
in-

mine inducCta sit. Proinde etsi a-

dotnus. Solu. hic dc nc^
cciTaria migratione:ibi
dc voluntana. Irher. liena sint, 8c sint talia qua: pigno-
i. Vel soluc vt ibi. ris noraine tenerino potuerinc m,
5. Vel hic sunt plures . . , . * ■. , -
Jonduftiones, scilicet PW°™ tat"c ^ommc ntcodufta
singulis sex mcnsibus hnt : mterdido hoc locus erit.
vcl annis:ibivna.& sa- Qu6d si nec pignoris nomine in-
cusupralocat.Ldomintu fafa sint,nCc recincrinpotuerunt
a locatore.
6. s Hoc interdicShim perpe-
tuum. est: 8c in succesibres & suc-
ceilbribus dabitur.

loorreorum- §. sin. & de
damno inseBo. I. vtiqtte.
k s Non cxegisfe.quan~
tum ad hoc vt compc-
tat hoc intcrdictum.
1 ^" Vignori res. quia
alicna.
m J Nonpotuerint.se-
luti fi res taks sunt,
quatum commcrcium
eft intcrdictum. vt ho-
molibcr.
n s" Nec retineri. com-
pctit enim & fi non
sint obligatrc, nec pi-
gnoris nomine indu-
ctemec cx verbis edicli
apparet: ytsupra ead.l.
inprinc. &l.proxi.
o TJOc interdittum.]Vtilc.iA est esficax : \tsupral.].inprinc. vel
X JLproprie illud in rcbusinquilini, licct non obligatis. & sa-
cit fupra l.proxim §.illud.

II. G A 1 v s Vihro vicensimosexto ad
Ediclum 1'rouinciale.

HOc interditftum inquilino
etiatn de his rebus qux non
ipfius iint,sed sorte commodatas
ei,vel loeata',vcl apud eum depo-
sitae sunt:vtile°esse non dubitatur.

DE SALVIANO INTERDICTO.
3(§53 lcolonut. ] Casvs. EgoFranciscus locaui Titio sundum pro

t IntRdistam
b-n. , . i.iluMimni ad
xisti. napro partecnt pig0ora perti-
mihi obligaca, &com- nec.
petitmihi hocinterdi- * InterdiQi
clum.Vltim6dicit:c6- Sal"iani & de

Saluianum interdicium inuentum , vt
sulpicor a * luliano condilorc edicti perpe-
tui.cuietiam accepto sertur ediclum nouum
de coniungendn cum emancipato liberis, &
mterdicium hocigitur nouum eft dejpi- tll meum sundum co- perpetui
gnoribus.sicut * superius.Sedfuperiusdebi- duxirti , & causa pi- ucntum
tori adretinendam pojsesstonem.hoc credito-
ri datur ad apiscendamjllud exhibitorium,
& prohibitorium,hoc reftilutorium.iU.ud dc
rebus inqutlini pignorts nomine illatis in
habitationem , hoc de rebus coloni natis in
agro conduclo, vel nominatimpignori obli- d«7t" Titius suiidum ^""1° £?
gjuis, imovtilitcr& de rebuscumfcumque duorum, & induxit in tWenria
det,ttorisp,gnortobUgatts.Ub.i.C.depreca. cum sundum rescausa
• pignoris. si agatur hoc
interdicro inter eos,
obtinct posl'ess"or:si au-
te tcttius possidct has
rcs,agitur Scruiano iu-
dicio. & hoc dicic liaec
lcx & scq. F r. A cc.
p C Vtile interdiilum. n. „.. ,
r J . a Partus apud
apparetpartum^ apud emptorem Pi-
cnaptorcm natii obli- gnoris natus

1.

IvtiAMVs libro qnadragensimo'
nono Digeftorut/t.

I colonus ancillam
in fundo pignoris
nomine duxcrit,cSc:
eam vcndiderit:
quod apud emptO- ."atii circ : vt ~*-depign. obllgacus cen-
. . ,s l ■ / aHio.l.siconuenerit.uA.ktuc:^CXiia
re« ex ea natum est , eius adpie- slftmdjuSzi [ontrJ |, aPud debitore.
hcndendigratiavtile lntcrdi&um depign.l?*nlus.$.].So\.


D reddi oportet.
1. 5 Si colonus rcs in fundum
duorum pignotis nomine intule-
rit,ita vt vtriquein solidumobli-
gata? eiscnt q. singuli aduersijs ex-
traneum Saluiano interdicSto re-

ibi concepit apud em-
ptorem , & pepctit
matcr : hic nata tan-
tum elt,scd apud dcbi-
torem concepta. Alij
dicunt, etiam hic nata
apud dcbitorcm. Itcm
in eo quod dicit em-
&sic

. r \ r pcerern tencri :
cSteexpenentuninteripsosver^fr ^tur conCra CItra_
reddatur hoc lnterdnTtum , posil- nettm b: Vt hic, & J.l. I interdistum
dentis conditio mclior erit. At fi proxi. §.]. cstcontraC. Saluianfi vnle
d adum fuerit,vt pro partibus res todJ+ vbl dick "6 ^s' '
inextrancum : icddic

obligaretur: vtilis actrio &: aduer- aire(fturn non aarivti_
sus cxtraneos r, & intcr ipsos dari ]c sic:Vc hic.& J.l.proxi.
dcbebit:perquamdimidias partes §. j. vel die vc ibi. &
poireilionis singuli adprehedent.

datur aduersiij
cmPtorem: at
non ducctum,

cjuaerc vt ibi.
q J EJJent.qu.od in du-
s Idem seruari conucniet & bl" /ia:[umitur: vt I-
eo.l.sin. A cc yrs.
r J Extraneos. id cit,

Ci colonus rem quam cum alio
communem habebat , pignoris cosonumquiestcxtra-
nomine induxerit: scilicet vt pro nens respcstu crcdito-
parte dimidiapignon.perr.cudo SB2JSJ325
det"r- qua:estconcia.scdfol.
s.j.re^dw./.j.Itcm quod
Ve N v L e 1 v s libro septuagenst- dicit aduersus, &c. s. in
moadEdtclum. solidum : &siceftoc-
cupantis c conditio t Oecupantb
N Saluiano interdicsto , si in melior. Idcm in hypo- rnslioreftco-
fundum communem duorum thc^ria ?cr oainia'
r , .. . n r quod 111 hoc mtcrdi-
piguerasintabahquoinuecSta,poi- ao:ytsupra depigno. L
scllbr vincet s: & erit eis descen- si debitor. scd sccus in
dendumad Seruianum^iudicium. quaf» Seruiana : vt»»-
fra l.sin. in ftn. Vel dic
vcrius idcm in quafi
Scruiana : & illam exponc vt ibi iam dices , & addcquod not.
in l. illa , fidebitor. fupradepigno. ltcm hdrfupra depubii. l.siue.].
§. siduobus.
s T.V Saluiano. ] Tossejfor vincet Collige * ergc, ;cu6d cum .^ ^
Xquis rcm obligac duobus limphcircr : quot in (ol.dum iigaurm so!i.
euilibet pro suodcbito obligct : vt fupra de plgno.l. fi fundus. dum ciuiliter
%.fiduo. pro fuo debito

I 1.

I

d Obligata re
duobus iim-

«©3 1 colomti.~] Casvs. EgoFranciscuslocauiTitiosun.lumpro §. fiduo. Pr° u,° *
Wli pcnsionc ccrta. in hunc sundum induxit anoillam nominc1 t S ^d Semianum. ia quo id venict,vt sit poiTidcntis conditio me- obugata.

ff.Novuim.

BB 4

lior:

\

N

¥-
loading ...