Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 877
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0441
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


(!.

1|'A

[<>V
«fflL

JVitt|
** clatca.

?atut«i5>^
CCUlWai |"tlL*..
ontingit, "
aClcndu-»fc,'vK
' ',*"&■ scilica
cnd.toris. AccYRj
'. Pe'^. scilitd
«tmm. Accvri.
s Saawnwri, „i{
enc fiticmssorts dc
I" WWWJ. «j w
/>o_/?.uiccnimno:
it:& idco cmptot i:o /'■
:brt nomina ccdcrc,"""
dcertencqucpotuic;"
lia impemtumtnK-itt,
: non dcmirjuetci'
iquid ei nercditaic,
hoc sccundiim tct-
im expoiitioncrn sii-
'riorem.
J" D/w/&.idc(lsa
iciis. Accves,
s M/'»M iJ (1
,s noncooucniasaS.
tej-e pro parrc C]»a
rcdessunt.narap10
l pai:cc extinguitur
cccminlps10:
udscripfeit-6^1

,pr2tcr

hanc, c,uo-

0
IS. i:
I*«
.ifeither*^
utrumhabebic.vi-si,h,
*,!rs'""t

877 Quarum rerum adio non datur. 878

Q_V A R V M R E R V M A C T I O N O N D AT V R.
„ Astio tribus s Gluandoque*aprim.non nascitur aciio.vt tn turpibttt b.vt /»;//•<?■
cjsibus n6 da- de verkoblig.l.gcneraiiccr. & 1. ['es\. Quandoque nafcitur.sed inessi-
tur.-vt quiaip- Mx:vt c}(m dolusvelmetus interuenit •■ vt C.dc iautiiibus itipulat.

{o uirc

acrio

elnonascitur

1. dolo. Quandoquc ejsi-

j-atio.

.'nerficax , vel cax.fedpostea stt tnejji-
"certe ineificax c4x, Vt pfr patlum , vel
postea rcddi- similcmcau(am:vt~s".tit.
tur. j.&jj &iij.& [v.Noner-
* vulgoaddi- tosotmnibttshictitHlus
tur,&deexce- 6.
ptione iuriiiu- <»«' :fed decjuibusdam.
randi. 0" inordinaie.
4 Turpiii obli- a J Scicndum sub hoc
gationiS nuUa titu]0 pcrmixtim va-
vej1 ipso i«r« riis cx caussis <n.tas
nascitur owi- r .
praucnptiones propo-
ni, cum supraspecialcs
tantiim quxdam cxcc-
ptioncs proposita: fue-
rint. Proppnitur hic
exccptio iurisiurandi,
non quod in alia trc-
stum csscdicitur , ncc
quod libcrtatis onc-
ratulae c.iussa gcstum
clFc dicatur.de qua cst
ctiatn l.vij. fupra deex-
cept. Proponicur ctiam
sub hoc titulo , cxcc-
ptiorci vcnditae & tia-
ditx, vt &L). supra de
except. rei vend. <& tm-

Q_V ARVM RERVM
a£l"io non datur * a.

TITVLVS V.
Sub hoc titulo permissim proposits. sue-
rttiit exceptiones varls. namque non d.ari
dicitur aciio qu& exceptione eliditur , vt in
S.C.Macedoniano.& proponitur nunc exce-
ptio iurisinradi,& excepiio,Quod libertatts
oneranis. caufa pctitur. & exceptio, 6}uod
in aliagestum sit, omtttuntur qus, iam fu-
fcrioribus titulis vel librii explicatd sunt
innumer&. C v t a c.
i. Vlpianvs libro septuagensi-
mosexto ad Edictum.

Vsiurandtim vicem
rciiudicata; 3 obri
net:non immerito:
cum ipsequis iudi-
cem b adueriarium


dits.. Ergo quarura rc-
nim aftio non datur, itium de causa sua fccerit3defe-
id est, quaruin rcrum rcndo ei iusmrandum.
aftio cxccptione eli-
datur, actio hic dicitur
nondari,& reucra non
datur cum efrcctu.-qua;
exceptionc eliditur iii

2. s Sipetitorfundiiusiuran-
dum detulcric adueriario,vt si au-
cftor eius iuralsec suum fundum se
tradidilse, abea controuetsia dis-
cclsurum se f :exccptio y poilesso-
ri ^ fundi dabitur.
Pro fe tamum iurans^ftbi tantiun
varit exccptionem : sccns si in rcm
iuret.hoc dicit.

i. s St pupillus/3 sine tutoris
au6toritate detulerit iusiuran-
dum,dicemusnonob(tare c exce-
hoctitulo.ipso iutccst ptionemistam^jnisi tutoreaucfto-
aftio & ereeptionc ,re in iudicio . dclatio fa^a sir.
omill* clt condcmna-
tio. Vidc scripta adtit.
C.adMaced. C v I A c.
j£p,f> VsiuradumP\ C a-
!|£jL*£ s vs. Iuliuran-
dum habet simi-
litudincm cum scn-
tcntia. nam qui dctctt
iusiurandutn aclucria-
rio , facit eum iudiccm
in causa sua. Sccundo
dicit :pupillus dctulic
iusiurandum aductsa-
rio : & iutauit se non
dcbetc. (i agat pupillus
tutorcaudtore ad illa dcccm.no obstatci exccptio iurisiurandi.nisi
illud lusiurandum dcttthlTet tutcirc auctore.Tcrt'6dicittclim pe
tcrcm a te fundmn quem po(u\lcs,& dicis te cmiiTe a Tino domi-
no fundi: &tale pactum.tccu.rn fcci,quod discedam apctitioue
fundi si Titius iurct suum fundum tibi vendidilsc & tradidilse si
hociurat Titius , & pecim amodo a te fundum , oppouittir mihi
exccptio. CHiatto dicitiaut iidciuilor mcus dc sc tantiim iurauit sc
non cisc obiigatttm, td cst non fidciusiissc:& hoc non prodeit mi
h.siautcm uirauit pccuniamnon fuiisc numcratam, vel iutatiit
solutamfuissc : tunc prodcst mihi,& dabitur mihi cxceptiocxiu-
ramcntocius. [St M an vm i s e ro ] Snchusseruusmeus gcisst
negotiamca, & male.cum manumiii. postcaitipulatussum ab eo
mihi dari tantum m quantum tencretur,si liber cxiitens gessisset
bona mea praedifto. modo. dicitur quod cx hac promissionc tcnc-
tunnccvidcor causalibertatisonerandce prtedicla stipuiatus,cum
velim cumlucraridemco[Qj & oheRakd je.JQiue stipula-
tur patronus aliberto causa libcrtatis oncranda:, non poccstpcte-
rc : vt sipromiiit libcrtus patrono darcxpto qualibcc vicc qua
eum circn4cr,& sic proptcr hoc libcrcus sempcr sit inmeru, &
quidquidmali facit (ibi patronus, sustincac libcrtus.&hoc cst ve-
rumquando iuxta manumissioncmpattonus itipulctut prxdidta,
vcl similiapaftafiant.si autcm ex intcruallo , id cit dudum post
manumi(sioiicm,pr^dicta stipulctur patronus a liberto,bcne cene-
tur libertus-.cuir. spontc videatur promi(iin:,nisi nimiapatroni rc-
ucrentia duftus vcl nictu hoc piomisit. nam & hoc casu habet li-
bertusexccptioncm. [Si onerandve.] Cummanumitterem Sti-
chum,fcci secum talepactmn (tipula.vallatum : vt quadocumquc
ipsehbertus ofFcndcrct in aliquo mcpatronum.-sim socius eius in
bonissuis,idestbona (ua iint mihi & sibi communia dicitur quod
si agamcontracumcx prxdiftacoucntionead bonasua commu-
ss. Nouurn.

mcanda:habet exccpt.Sccundo dicit exccptio qtice datut iiberto dc
eo,, quod promisit oncrandx iilxrtatis causatcompetit & cius fidc-
iusiori. ltcm ei qui pro Jibcro se pnncipalitcr obligauic. itcm dc-
tensorihbcrti. itcm hcredieius. nec cst vis siuc fucrit psomissuin
pattono , siuc alij voluntatc patroni. si autcm patronus dclegauic
Ijbertum credtsori su»
j. s Si fideiussbr iurauit : si m co ^I1101 llh"^'
quidcm de sua pcrsona taptijm t^ " *IomPt
.* r r i nc hbertatis c.iusa fa-
Uirauit, quall (e non esse obliga- cta .■ ttinc debitor ricle-
curn ", nihil reo proderir. Ci vcr6 gatus tcnetur cum ef-
in rem ' iurauit: dabimr exceptio j :[eA. ilbcrtus P=r
1 condist. hoc rcpctet a
rcoquoquc. .,,., .,, vl ,
1 I patrono. Vltimo dicit.-
hax cxccpc.de coquod
'Dominus feruttm cjtii negotia sna libertatis onerandse
gesfitmanurmtterisypotessaltberv sa- cauta ptomissum c
ctofliptdari cpiafibi dcbct ipfe scrtius
dcnegotiisgejlis.

4. s Si manumiseroeum scr-
uum qui negocia mcageiscrat in
seruitu.ce : dcindc stipulatus ab eo

compctit libcrto. ltcm
eius hercdi. irem com-
pctit c6tra patronum,
&eius hcreoem. Fr.
_ r r 1■ ± u ,1 " Iiinnuranoi
a * Iudtcats.. hoC''djc „. ,.
1 . cV ici uidic;ita:
vt jupra de tumur.l.ij. similicudo.
b ^" ludicem. impto-
prie^b : & (\c tupplc Husiurancliim

r , . ,,. . r - ----- •-.[[•- uiumiranoiim
ruero quod negotia rnea gcssent, quasi. c sscc:. de sidet- cui dcsertur,

quidquid ob eam rcm k ,si tunc l commijs.Lqutssionctn.it. quaii iud«x
sicnonobstatC.»sss«K {axn. CAu(x
constituitur

1,1

aer fuiiset eum mihi darc opor-
• j , . , . . „. K - tn nacausa.l.}. Veiil- , ,
tcret, id dan : de.nde ex stipulatu iJ ln co/ltc„t,osis iu- 'i"1

pro

-.......------------------------ qiiaii iuilice.
agam : uon iummouen me exce- risdictionibus , hoc in d lndexin sua
ptione. neque enim oneratum se ▼©•untariis:arg-^r.<fc causa an &
hocnomine potest queri liber- ^''&&^U'^1^
r \ , x conses.l.}. pruna placct. *
tus,si lucrutn abruptum ™ cx re p ^ Sl famJ. vide

patroni uonfaciat.

bnpofita a patrono libcrto cattft
oneranda ltberiatis,peti non vojfunt,
sine (iatirn ,fiue cx interualh impofi-
ta furtf.esr dccjarat dictum fuum di-
lucide vfquc ad (tnemlegispcr dtner-
sos cafus:!k in §. C\ seruus in 1. seq.

sctipraad l.iv. C.de reb.
cred. (y ittreiur. C v i a c.
c ^ Non obftare. quia
replicatur e etiam sinc c IusitiranJtim
rcltitutione:vts^i«- deUcumapu-
reuir.l.uisiurandiim.U. Mnx. >vjmnon
qu.ic est contra. & tacit liabet (Intcn.
s.depaciis.l.contraiuris. ciae.
in princ. A c c v r s.
d 5 fy?#/».s.iurisiuradi.
c s Jniudicio. Idem f/iu(iuranduni
M -. 1,1-1 ii cxtra wii.de iureiur. austore tutore
;. 5 Qua^ oneranda: f Iiber- Uut0K &arg.s.dead- pnpiihu & in
tatis causa itipulatus sum a liber- mhustra. tutor. I. quo- lucilclo ,& cx-
rr- n /-» i j traiuJiciu de-
to,exigere non polium .Oneran- t,cns- §• nec vttque. & fcrre tt
dx aiitem libertatis causa ha* ^J-^d*.U^mque, t ,ih ^,;,„
i ii-/T" ■■ i, ■ i r ■ §pdetus ores. .iri.nit ulqnott
beiliiiime0 lta dehniuntur, qux v ^ ixceptio. iurisiu- »» •» fr>«»>h
ita imponuntur, vt si libertus pa- randiquae instarhabe- i,r'sm- ^"■lK
tronum oftendent , petantur ab
co , seinperque sit mctq exaclio-

tur m lu-iicata? cxcc-

t^AYoluj. tliCA
ptiohc. Vide lcripta ad meji„m jum
Lvid.dereb.ered.ty iurc- Ittjititurdepojs.
iuran. Cyiac, . »«/««*•
t ^ Discessurttm se. fuit ergo pafttim g de npn agendo sub condi-
tionc C\ talis iutaucritb,quod vaict cxistente conditione : vt suura . c .
... , r ■ ,r- t, r i j-i ■ ■- j s Pactum hen
deiureiuran.Lsi quts cum debitore. Et sic non obltat arg.conna s.de p0tcj{ tjc ,„„.,
diuerf.&tempo.prtscript.l.pe.§.pen. sgcnilo,(i talis
g s Fojscjsori.dub tatio cratanidcmin reali aftionequodin per- tertius iura-
sonali.vtpolht lusiurandum dcfcni:vclan iusiutan altcriusaltcn uerit.
prosit:scd & pasti dari potctt.vt supradepaii.l.sitibi.^.pacium. ', ''""^011,"' ;
i «- rr 11- i ji r r t • i- v « alterius ^ltcri
h ^ NoneJJe obhgatum.idclt te non hdeiuihilc. Accvrs. prodesse ex
i * ln rem. s. pecuniam non eircnumeratam, vel solutam fuisse: contientione
cum sicci defertur : vis.de iureiur.l.duobus.§.ij.<Q> Lsi.§sisideiuJsor. potcst.
secus si paftum sitfideiussori : quia tuncdemum reo prodest ', si < Insinrmdnm
— i -i i r i • in ■ r i . i >. r i ■ J ■ J., nuciulions an
hocagatur:vt s.depact. LsidetuJJorts. & l. iudeltcet. Scd quiamnu & quaccluis
bio^:Rcsp.dc toto lutassc videturivty/^ra deiureiur.Lsi.circaprinc. ptosn rco
cttm lo' um solucionis obtincat J:vc eo.tit.l.duobus. principali.
k s Ob eam remjd "' cst,ob geltioncm. fclusturandum
1 s 5. MM.scilicet cum gerckr. ."du,b,°''" r<:
"V ,, . , „ ,. ,e> , ,., . r i j nuelligitur.no
m s -rf&r«/).*»Yw.idcst(ubrepcumaIibertoipli_patrono,veI^on- jn p„_-onj|in>
tra ipsi liberto ercptum pcr stip.patroni." & ad hoc S qut injrmtd. ln ftm.inqu.-^
cre.LqMMtem.§:simili-frl.sin.circaprinc.]icmidemiinc\Ugolc- vcde toco iu-
cundu Azo. sinonfieretlucrum scd male adminittrauit doiovcl racum fuisse
c\\\ux.dLt^.s.deneg.gesl.l.eumatium.&latqui.Stcac\t's.demanu.te- yld"c^' ,
sia.Lsieruum.oyC.delib.cau.l.Ji.& C.anseruusexsuosacto. t.promtjjs. locum ,olu_io.
Scilquxeratdubitatio?Rcsp sccundumloan. &quia cautaonc- n_s out,n<.c.
randac libcrtatis, & qu:a sicut de neg.gcst non tcnetur , ita nec de m Res pro ge- ■
stip.supercointerposita.V.enkergoinhancstipulattoricmquan- "lonc
tum eum ex bonafi ic pratstarc oportet, & hoc vidctur promittc- Jjjg.™* mf]^
re.vt & alias supraloca.l.qunro.circaprinc. quibus&qna*
n s NonpoJsum.& C.deope.liber.l.siquam.in sin. A c c vrs. u.ni:s ;l pscro-
o s Belliss.me. id eit pulchrc. & bene differentia assignatur : scd no onerari
ccrte immoaon bcneapcrit. Dtc crgotaut stipulatui aliquid (im- vuRil-
EE 4 plic;tcr
loading ...