Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 883
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0444
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
88$ DigestorumLiber xliiij.Tit.vij. 88

sunt idx obli^ac.ones

decjuibus dic.vc ing!ojs.& h.d h&clex &feq. F r. A cc v B. s.
a ^" Iure. lubau,di scilicct. A c c v R s. ^^™
-.,,.. b s Titttm. Quxri consucuit, qua:
icCbligationet J * —' . , » 1 r - ...
rx variis cau- 'l11* onuntur cx varus tl^nns rausarum 3 Rcinono. qutcUm, ilne
sarum figuris .qux sunt cx quasi contracftu , Sc e* cjuasi malcficio; & talcm di-
nacs, anqux cunt cond.cl.onc fur-
cx quasi con- nuarta . scl|;cct b cx
traauvclqua- r sonn.acl & cx ,------_,---------^---------!--------------------------_
n malencio na ' r . __. . r
scua.r?anquy quasi niakslcio : & tc-
iiisignia haber cuiiiiiim hoc sunt rau-
concrastuu & tii.m tna membra. i. A-
maleticiorum? jjj dkunc , VC H. hoc
anquinosunt ss d]dum Q
cx .ure ordi- ... I r ,
nario, 8c datur conduioner» furtiua,
loco interdi- qnx habct c inligma
ftoruin?anquj comra&uum & male-
vtiles dantura ficioruin> non tamcn
improprie a- , • I j ?** /*"** cemmunia immuni illi numero
stiones sunt.vc dacur in ncrcdcm ; vt acTwnum wl mn ^tionlim_ „„„_, ^ /,&„
in rem actio lnlutut.de obtie. qn& ex ■ .■ .'.. ^ ■ / /• ;
A. , . ,-' . '* * quintt tit. v.executus cst m huncvfque to-
nes,(tipulati.o <&/«#. ;»/?». Itcmnou J j r u ■! •. /i /• *'*
ties iir^rnr.T o. ■ cwn , <&> hmul dc qmbui ita \barhm egit
\ r, ' ex contractuiquia non ,j.. .. J r J . _■ / • J .*
jnccrdicta ? an , ■ ' n proponttur conjumm.ita & breuis qu&dam
quse oriuncur s*6^1'_.",.„ _^ "„.,', \— enumcratio,earum potissimum qu& ex obli-
gationibm nafamtur. nam vindicationum
sacitior comprebensio est, & oh idobligatw
num origines & cetus& quoad eiussieri po-
teft hoc titulo diligenter explicantur,{j> qiis.
in eo iraditur dcfinilio acsionts , ad aitio-
nem in perfonnm\ proprie pertinet, non ad

DE OBLIGATIONIBVS
& adlionibns j\
TITVLVS VII.
Htc titulus talts est ac st ita effet concc-
ptus, communia de obligationibus & a-
Bionibut. nampleraque in eoproponuntur

darctur in quantum cst
cx pa&is in locuplctatum pcculiu
continenti ap- taupim , (cd in soli-
poiuis? (lutn quatcnus pccu^
tRcste.sicFl. Imm ln soiHum patc-
perperam m , . \ J .
inanus. He-tcJ, cul l-tertia. §. exsutri-
tyoMi. Ant. uacaufa. & sccundtim afyfn
AngM.j.e.p. H- dic fupra excontra-
Infl.deMjr.t,. Bu (r,\,c,:c vcl quasi.
I. quibuUiam T i r ■ /•
^ ■ Itfrrj ex malejicw , tup
plc vcl quasi: vt lit at-
gume.ncatio a suflicie-
si contractu & tl paitium cnumcia-
----------..-___i- _ ,.

mutatis.
b Condic.io
surtiua ex qua

exquah male
ficio esie vide

tionc : 6i sccundam
hoc sunt qcinqueme-
bra. ;. Vcl intciligert-
dumelt dc obiigatio-

em m rem , eft enim actio ,siperspi-
cue vtramque complecti velis,ius remsuam
vel fibi debitam iudicio persquendi , vel
executio iuris fui , vel apud tndicem iurts
fui perfcquendisormula. Obiigatio visicu-
iurn iuris quo obssri/igimurnectjskno ad dd-
dumaliquid vei saciendum. ?y eleganter\.
in vcndcntis. C.dc contr.empjz#//#w ef-
fe oldigationem qus. nonobftrtngit necejstta-
te. Communia qus. dixiproponi, planino-
tanturpafsim inhoc titulo his verbu , ex
omnibta caufts , in omnibus negotits, i/t
omnibus rebus, in quibufcunque negotiis,
ex contraitibus vcnicntes aciiones , omnes
poenales atliones,fyaliis similtbus plerisque.
C V I A C
H&c lex multitmarttficialiter t>ro-
(ioncs obligaitonum,Qr

tur.
( C6Jic.io fur-
tiua habet in-
signia contra- njbus qua; noii sunt
aiu,m& ma- j scll]C_, ordina.
Jehciorum: no , ,
tanun ex con- no : scd JT,aS;s propr.o
traftn vel ex■ quodam iuie, id c/tr,
maleficio eite extraordinano scpara-
d.citur. to ac6traiiu,vciqii-i-
d Aftiones V- si ^ & malcncl0 y Ycl
ribusdantur?" qnasi: vt aclioncs q.iae cedttper dlHtfi, _ ^^^^ ^^^^^
t Actiones v- dantur loco intcidi- dinidititr cum dnabits II. fecjttesJ!.cfr \ quod in cani rem vtcndum ac
tiksnonoriu- ftorum : vt in mtcrdi- pri„cipio quaru infexpMes.ln pri- ! ccperic, peiesre mohciscens se
turexcontra- tXo, quod^viaut clam: * * .' . J,. .1 ,!. I ct J r UVc ,'ionciicens 1C
ftu exquo d- & co' sa ,um d rna pomt prtmam dtmstonan
recta; naicun- ^^^^^
ll|r contra cum qui non
/Aaio.vendi- fccit , sed laturn ha-

_______________4
c ^J" Obligationes ex contractu. impropric ponitur : vt7 de ■ U
fignisJ. Lweo. A c c.v R s.
d s C<j/2/s«;7<.quartuiTimcmbi-um, scilicct lircris a , non p0„j
tur : quia iurc eiuili fuit introduclus, & tic pcr has lci'cs u
gnitus : vcl quia non est frcquens. Vcl dic quod sub hoc vcroo'
s wfc/V.contHKtur. r,a
verbumobligatioalias
cnuntiatiuorum.idctl
iincliccris.'iliasinsctl.
ptis, Scd Institut. co
ponicurhoc mcbrum.
Ac c v r s.
. | . . ^^h^h <■: 1 Rc contrahitur.
conlcat:veltui vino,oleo,rsumen- hxc & scquentia ci-
to.pecunia mm.erata : quas res in Vonc vt lnst"ut quibu,
Iioc damus S , vc fianr accipien- ?±" TZak ohL P»
cis.postca alias rccepcari qjysdcth
genetis & qualitatis.
$. ^ Is quoque cui rem ali-
quam commodamus , re nobis

Ob%ti0sti,
*»« 6««hi,
mcntio.

verbis ,aur conscnsu^.
z. s Re contrahicur e obliga-
tio, mucui dacionc. Mucuiaucem
datio consistic in his rcbus qua;
pondere , numero mensmave s

totum. s Et cauetibi;
quia hic non ponic

ie t> indebito intcro-
bligationcs cx contra-
Cxu : licec in Insti.p0.
nat :scd incer casqiia;
_____________________^^^^^^ fr'ir- ei quasi concra-
quam accepic, rellituenda tcne- «Su.-.vt infrk eod. l.EX
j

obligacur : sed is de ea ipsa re

s s>"io!)iii so.
'"t.oiie vtn,m
nss«m,r ^
g"10 e.x roa-
tr"au, anCI
lltlalic'oirja,.

tur.&ille ' qutdcm qm mucuum
accepit: h" quolibct casu quod ac-
cepicamiseric .nihilo minus obli-
crarus permanet k.
4. J ^s vet° ^111 vtendum ac-
cepic: h maiorecaiu ',cui huma-
na inntmirasrehhere non pocest,
veluci incendio , ruina, naufra-
gio , rem quam accepitamiscrir,
securus eu. alias tamen exaclisil-
mam diligentiam m curtodienda3 ___________
rci prasstare cornpelliturmec siir- i T & iWfc.secu.n4»
ficit ci eamdem dilitzentiam adhi- dlttcICMia«
bere , quamsuis rebus adhibet,h
alius diligentior custodire pote-
rit. Scd & in maioxibus n cahbus
si culpa eius interucniat D , te-
ncttir : veluti st quasi amicos ad
cccnam inuitaturus , argenrum

mdeficiis. §, is qnoque.
A C C V R s.
f s Menswd-ve. dc
h's dixi supra si cert.
pet.l.ij.§. j. Accva-
S I v s.
g ?" Damus. cx pro-
posiro.tamen saepc cas-
dem res rccipimus c-
tiam ignorantcs.Acc.
'• 5 *Pf* re- in lioc
difFerta mtuuo: &dic
vc Instit.eod. §.ijL Ac-
C VR.S.

obtiira,-
o

tionurn. Jn secundafubdiuifi.onem.In
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ tcrtia declarat quornodo contrahitur
ta ast.one,qu£ bcc. vel de no$a qui- 0hU^ltio re. In auarta quomodo con-
competat, an \.m conucnicur domi- * - '■
datni
tiua.an ex illa
venditione, .<n

a'an "V nus ei dclido sc;

;ldc

paupc

trahitur vcrbis. Quiuto rjitomodo
lc consinfin.Sexsoponit <sr declarnt quo
veteri contra- ail. quod mcc. caus. modo contrahiturobUgativ ex rnale-
ftu. qu.cdacur con.tra bo - r^ Stcunda ibi , obli^ationes.
% Aaionum nx fi,|CI poskiiorsm, rT. . , . . . -
vdliualiida- «,■:_ /:_;i:i__ . n. / srr/rf <p/, re contranitur. fsuarta
ibi, verbis autem. G)uinta'u\[. se-

& m similibus. 4. Dc

vtilibus u auccm d

ico

tiux^al.a; nati
•\tt. n,Ue Gin.m
l.i.c.JeMi^.'. pcr praacores dari, 116 e quet;. Sexta in princip. 1. quarta',
tZ.cAtltg-ttit: orin cx cohtracftu cx
*Aftiqin«m quo diienfta . vcl alio
r.6 iiascitur ex r n j r
,, ■ B tactoexquodatur di-
ol>ligation° & 1 ,,
impropr.e di- rcdta:vtcx albo prac-
c.turaaio toris corriipto. nam
«Aaioproprie cuin quis vendit ^ a-
ftionem suam,cmpto-
ri g datur vtilis : 'non
nascitur. Vcl dic , da
lla

iwn

d.ctur
quae non na-
scicurex obli-
gatione. 9M___________________________
kAftionesim- tur vtliis non CX ltla
proprie.uirem vcndicionc, sedpotius
aa.ones,(tipu- ex ipso mcrl cona.a-
&.a : nor, Cod. de leg.
I. ex legato. 5. De a£t,

vsque ad §. h quis absentis.^" tex-
tus efiplamts.
1. G a r v s libro fecunclo Aureorum,
Bligationes
autexcontraclu na-
scuntur, aut ex ma-
leficio, aut proprio
quodam iure a ex
vams cauiarum figuris b.
1. 5 Obligationes ex contra-
clu c, aut re concrahuntur, aut


lusaru

lationes prse
toria;, mtcrdi
Cl:a. ^^^^^^^^^^^^^
/ Acliones ex in h rcm dic quc)dnon
pactis inconti- nascitur ex obligatio-
sisti appoi.tis nc . v£ lnait_ de ;ss$i:
Cx coatraau , J , ..,.'.
dici po-iinc vndc ncc-proprredici
m Pa&um dici p'u:a"io:ics k pi.c ori„ & interdicta non tunt propne actiones : vt
potelt concra J. eo.l.aciionisverbo.6.Dc acl.ombus qua: onuntur cxpaftis.nco-
ftus innomi- tincnti appositis.-dicuntquidam quod suntcxvanis fiauris causa-
r)atus.v.Z»s.2. - ■ rr- ' - •

cur afiio : vt & infra cod. I. aclio.ltcm sfi

rum:scd posuiui dici cx contraclu,cura sirit obligatoria ralia pafta
ycl conuciiL.ones.Nara & ipsum pactum m cst cqntractus,A c c,

k s Vermanet. vt (j>
C.si cert- petat. I. incen-
dium prxter quam tra-
iecT:it!a:vt s. denau.sce.
l.in nautica.Scd hoc no
cst cx nacura mutui,
scd pafti: vt s. denaut.
_/cr./.j.Itcmac-c-ipc s.tit.
iij. isiopera. Ac c.
1 ^ Simaiore casu.ii
___________________^^_h . ., cstfortuito. A cc.
ctun portare voluent, & id aut m j migmmm, hoc
naufragio , atu prsdonum ho- distinguc.vt s.comrntd,
stiumve incursu amiscrit. lsi vt cerib.§.interdum.
5. s Is quoque p apud quem & h&J**,* reb*
J , l , . r ' n % Jn maionbus.k,
rem aJiquam depommus, reno- for,ujrjs. Acc.
bis tenetur q : qui &ipse de ea re o «; Interueniat scili-
quam acccperit, rescicuenda te- cst casus,
netur. Sed isetiam si ne<digenter P J ^oque. ^cst
„ ,. ., . ° /° lnjt.eo.§. pmtcrea.
rem custoditam amilcrit ,securus 0 r Tenetur. nisi ita
est.Quja enim non sua gratia ac- posicasic,yt ccrta qua-
cipir,sed cius a quo accipit: in eo tItas rcddatur: tunc c-
soio tenetur,si qtnd dolo perierit: gietlituf faoi . lfnm'
. . *y . * .. nos:vc s.deposi.i .Lucms.
neglegentia? vcro nomnie ldeo r r ev^.i.sibiimpu-
non tcnetur ,quia qui neglcgenti carc dcbet:sx.lnft.eod.
amico rem custodiedam commit- § Pcn- Acc-
cii ,desequerir debct. magnam f ^ J^»..
1 . . °. . latamculpam : vt///-
camen neglegentiam s placmt in ^depositi.I.quodNer-
doli crimine caderc- 6. s Crcdi- «/». & facic _///_*»■/« /?//
tor quoqtic qui pigUUS accepit, Trebell.l. mulier. §.std
re tcnetur «. qui c^c ipse de ca «** &fiupradefeifr.
- ■ n- 3 tli- '■ tmpubenbus. §■)■
ipsir re quam accepit, restnuenda ^ ^^ verbor.sign.L
tenetur. 7. s Verbis " obliga- magna. Sed iucasibus
tiocontrahicurcx interrogacione tcnetur dc fortuno
casu ,quod dic vc ///-
_s>w depositi. I. '). §.fept
euenit. A c c v R. s.
c r Tenetur. quoad picrnora : scdquoad hypochccarian) sccus.
nain illacontrahitur (o!o conscnsu : vts.de pign.all.l j.&dchoc
dic vc nor.Inst. qui.mo.recontrahi. oblig. §.fin. A c c v as.
u J Verbis. hucusquc dchisquaere contrahuntur ;nunc dc his
qua: vcrbis- quoddjc vc Inst dc verb. oblig. in princ.
a s Vqch

c c Neg!ig'"'ia

pro

law culp*

88
%A « ali^
ioblig»'-'0" lunov
i^ s *A
^liremdiuers

bus rcs!

iss.A

sormacn

a

J Stipolatio

c rs
siipuletii.
,natir«non ^ ^
JU^ qa.a no
eanoneM,nec potcst:V
elsc pocest,vel quiastif
^«{ibcccom
«,r"°° nrf-rreli
commerc.um. pteireu
jjiscasil). iii"- ratem,vi
.iiiicststipujrcipii C
Jatio. Qyidji ca[jonet
^■tcms rcticus:
ucicmiii eius
_.i„o„hab^uitUilis
aliod)Wfa Alitersi
habct ri
stipnlati
sra tit.].
e s i
digeten
jndiget natu- liaturali
nli 8c ciuili tione.
ntionc. f <r igti
quod vii
, Emptioli KssicBtt
beri hoiinis ri homin
valet ineer i- janoranti
gnorances. srai,end. 1
j5cis.§.j.^
iomum. £
mo. (yln
j Impossioilc $¥l> § J
dicirarvdna- AccviCS
tcra vel iurc. g s C«
U«M«&sisi tuafcilic
nifuliibile j ,■
Mr,<,uod ^0i dlC
uii prohibec. 'Mt.ssipui
jStipulariin- bilis.Ac c
6nsin possie. h s Natm
stSurdus qua /_, *•
1 , ". tentire im
«siquc loqui . L
potest. M ■•sWe/i
' Consentire nisume. /
quidicantur. k y S)«M
&"itBrAcCYRS
ln-er absentes . g „ ,
n°n aliter qu5 ' 1 ^red;
fer nunciu vel ^0 auclu
epistola ad id habcat, &
tete.Nasi fans: vt i
aiiunde vohl- J<»i r
?'co»tt»a:ti ?/•muin
'•'«tesceret, caui:vt/«
c™wc"tus„o W-si.Lj
*tt,»iA;c. his duob.
^s^deinut.st^
* qwdam J"/"''1 ?"<ci
tldl«^,non CVRS-
WJ*,sed m s Pssssi
"««nsussi.aore,;,

«us n
CVRj

*vetbit. ____________
\scdC°-

•ren

I"»* &

F,; ?u6dvclle,

^«cont
dlc>t obli„

cc

l»o,l CUcuf, ■
„ ^orUni eXlgat
>ill^:>

VI
Ptor jj

tic
Vei
loading ...