Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1059
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0535
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
io59 DigestorumLiberxlv.Tit.iij. ]0g0

" Liberatio in
rem feu reatis,
vni correorum
debendi fa&a,
alij correo pro
dell: in peiso-
nam non pro-
dest.
t De aqua &
jgni interdi-
stione pulchre
"Bu.sapra de do-
tntt.imtrsi, (y
%xe.hptrs.

a s" Alter. correuj.
b jj" Non liberatur. per dcportatioriem : & dic ciailiterjsecundum
M-vel omninoifct J.de sideiuss.t.si debitori.ij,
c s Obligatione. naturali. Azo. Vel dic ctiam ciuili, scilicet
in astero.
d s Tenetur. pro altc-
ro correo qui reman- ^ , ftQn liDeratur b. muhum
lerat oblie.itus. & uc n * ..>
soluitur contri j.ris.j. ei«m «uerest * , vtrum res lpia
l. sidebitori. Vel sol.vt sokutur, an persona liberetur.
ibi *» glo.).adsi.&c facit Cum persona liberatur, manente

j. desol.l.si.

fScruusstipu-
iando domino
adquirit. ne-
«jueresertper-
sonaliter an
jmpcrsonali-
ter stipuletur.
* i. imperso-
naliter, lnstit.
fp.

DE STIPVLA-
tione serttorum.
\S^\ Vm serumf\ C a-
&£j]j s v s. Sumus in,
tra&atu de sti-
pulatione seruorum.
quaeritur crgo a domi-
no Iuliano , quo modo
concipiuntur ftipula-
tiones seruorum ? &
refpoudet quod non
rescrt an feruus con-
cipiat verba stipula-
tionis in sua periona:
vt dicendo : Maiui,
promittis mihi cen-
tum aurcos ? an vero
Concipiantur inperso-
na domini sui : vt di-
cendo,Maeui promittis
domino meo centum?
an vero sine expressio-
ne personae dom.ni
aut ia.x stipuletur:
ficut, promittis darc c.
quia ommbushis casi-
bus quxntur domino
pcr seruum. [ SI
s e B. v v s. ] Seruus
meus Stichus bona
side tibi seruiebatiquia
ctcdebas tuum esse:
simihter & ipse crede-
bat fe esse tuum. hic
Stichus habebat pecu-
lium sorte quingento-
rum aurcorum.tu mu-
tuasti Titio ex ifto
pcculio c. aureos. isti
aurei remanebunt mei


nec scruus stipulando tibi , eos tibi
adquiret. ego veio potcro hanc pecuniam mutuam vindicarc a
Titio. [ S i servvs commvnu. ] Tu&cgohabc-
bamus Pamphilum seruumcommunem. hicseruus habebat pe-
cuiium quod ad te pcrtincbat : cx quo scruus noster pecu-
niam alicui mucuauit: diciturhic quod ha:c pccunia tibi ad-
quiritur , licet feruus noster nominatim mihi cam ftipulatus
suerit : nec propter hanc ftipulationem debitor libcrabitur a
te : tamen vterquc noftrum haliet actioncm ad hanc pecu-
niam. ego quidem ex ftipulacu : quia fcruus mihi ftipulatus
est. tu ver6 habcs acSLonem , quia pecunia tua est. vcrumta-
rnen ii cgo petam a dcbitore hanc pecuniam , ipsc potcrit me
repellere doli mali exceptionc. [Qjvod mevs servvs.]
Habebam duos fcruos , Stichum & ramphilum. Stichus ftipu-
latus estaTitio centum dari Pamphilo seruomeo. ifta ftipula-
tio valet : & mihi quxritur a&io. Item feruus ifte mcus Sti-
chus stipulatur feruo Titij centum darc. certe ifta ftipulatio
non yalct : ncc Titio atstio quaeritur ex ftipulatu. [ C o M-
HVNis seRvvs.] Tu & cgo habemus feruum commu-
ncm, Stichum fcilicct. istcStichus fuftmet viccm duorum scruo-
rum : in tantum quod si fcruus meus ftipuletur aliquid huic
seruo communi Sticho : hxc ftipulatio pcrinde habenda cft,
ac fi feruus meus ctTet ftipulatus feruo meo & tuo , non ifti
communi , fcd aliis qui non funt communes nobis , sed cuique
noftrum proprij. dicerct crgo aliquis , crgo ifta ftipulatio facfta
feruo communijcft pro partc vtilis, &proparte inutilis :ficuc
fuperiori §. traditum cft. Scd refpond. quodnon cft inutilis pro
parte, imo totum adquintur mihi: quia scruus communis cft
tahs naturae,quodquando peripfum vm domino potcftadqui-
ri . aittri non potest : perinde habcatur ac fiscruus csfct vnius
folius domini cui adquiritur. [Siervctvarivs.] Habeo
vfumfr. in feruo Sticho ,cuius proprictas eft Titij aLomio vici-
no. ifte Stichus ftipulamr mihi vel proprietario Titio c. aurcos.
quaeritur an proprietarius petere polfu ? Diftingoitur : aut fti-
pulatus eft ex rc fruiftuarij : & non potcft proprierarius petc-
rc. auc ftipulatur ex alia rc: & tuncproprieranuspeteiTpotcit.

obligatione c alter durat obliga-
tus.& ideo si aqua & igni s inter-
didum est,alicuius fideiuiTorpo-
stea ab eo datus tenetur d.

DE STIPVLATIONE
seruorum.
TITVLVS III.
Stipulatio seruorum proprium titulum
desiderahat non proprioru ta,titum,qus, ex-
peditior esi,sed communiumfruoluariorum,
hereditariorum,& alienorum quibonaside
seruiunt, vt intelligeretur quatenmper eos
nobtsacquiraturobligatio. Cvuo.
I. Ivlianvs libroquinquagensimo-
secundo Digesiorum.
Vm serutis c stipu-
letur: nihil inter-
est s,sibi, an dami_
no,an f vero sine *
alterutra eorum
adieclione dari stipuletur.
Stipulatio inutilis non tollit domi-
noreivindicationem. Bart.
i. s Si seruus tuus qui mihi
bona side hic seruiebat, pecu-
lium habuerit quod ad te perti-

Sed& sipromirTor soluatsrucluario, liberabitur. [Cvm
Textus ponit casum in tcrminis:qucm vide. F r. Aci
e ^ Cum seruut. proprius , »on communis : vcl in

habcr ius/ " ^0 ^
s $ Nihil intereft. scilicct rcgularitcr. nam femper a dorn'
neat § : &ego ex eo pecuniam mihl- &ilcs. deverbo-
Titio credidero : nummi tui ma- ? ss. ^P^hifa,
nebunt K ftipulando autem mihi Y&R^^S
seruuseandem pecuniam , irihil quando sc ftipalatur'
aget '. vindicando k ergo eam vt infr*eod.l.ij.friji
pecuniam tu consequi poteris. {"*Tcommsln" Mt^.
1 r §.pnmo. i.Item insti.
Stipulatiosattavninontollit cer- Pulat'Qne operarum

* , oonn
imiit

ad<^^hiC'

ti condiEiionem ex mutuo alteri ad-
quijitam. B ar t.
x. s Si seruus communis meus

vt insra eod. I.

antepe-

&tuus ex peculio quodadteso-
lum ' pertinebat, mutuampecu-
niam dederit mjobligationem tibi
adquiret. & si eandem mihi no-
minatim ftipulatus suerit,debito-
rem a te non liberabit n:sed vter-
que noftrum habebit actionem: ^"piiiecurrlicct nomi-
ego ex ftipulatu,tu qu6d pecunia
tuanumerata sit: dcbitor tamen
me doli mali exceptionc ° sum-
mouerepoterir.

»«&.3.Iteniinalio:yt
s.eod.Lsisemui commu-
nts Miuij. §. secmfa
4- Item in quarto; vt
l-ssiit.cod.kiseiciims^.
ttum. Sed in procura-
tore b distinguit Ioan.
Vtrum domino:& non
Valet,nisi c faaihtcrfit:
sicut & si cuihbct aiij
ftipulctur , an sibi

h Psooiratdt
s & qaanrfo
omi»o jj.
quirat.
' „St'pllll!io
nu|o moJ„
vf«>&ni.lli
[uiritnr >.

quuit vtdoiomino in
cafibus ({woiuo. Infiit.
de inuti.siipu. §. ei vero
qui. Sccus in tutorc ''
& curarore & actorc

ftio

« ea ii

st'pnlatis noj
mtereft,

^ Tutores &
cwatorcs an
3. s Quod seruns meus meo llllll»cipum,nam vti-&quan<iopu.
quirant.

sen,o dan IHpuIa,„r -:id petindc ^SLS^t
haben debet, ac li mihi ftipule- de constit.pec.Leum4.
tur q. Item quod tuo seruo ftipu- lul. & §. si asiori. Acc.
latur , perinde ac si tibi ftipnla- 8 !" ^mneat. ex ad-
tus elset:vt alterarftipulatio obli- ^L T ^'
,r ., mens.lo. quoadme.q.
gationem panat, alteras nullius dicit noncxremeavd
momenti fit. opera ferui qoaefitum.
h s Manebunt. ncc
Quodvni ex dominis non adqui- cft mutuum nifi re-
ritur: alteri insolidum amripotesl. conciiietrur moiis
r; . j [ j confuetis. lo. non ta-
D A R T. a i •
nicii itipulationc : vt
4. s Communis seruus * duo- subikit.
i s Nihil aget. quia
non ex re mea , vcl
opcra sua: vtsupra deacquir.re.doi.acquiritur. §. nonfolkm. & sacit
suprade vfufr.l.sed&fiquis c.§.qu&fiionis.Scd contra J.eod.t.fivfu-
srucluarij. in fin. Sed lbi exponcs. Icem coDrra C.sicer. pet. I. </. vbi
itipulatio ^reconciliat mutuum. Scd ibiidemqui numerauit,sibi
ftipulatus cft.
k s Vmdicando.iei vindic2tione,fi cxtat.si confumpta efttucon-
dicis sccundum quofdam.fed tutius,imo ego:vt s.sicer.petat.lnnm
(y fi fur. A c c v r s.
) J Adte folum.<\u.od quandoque contingit; vt fupra de pecu. I.
quts ergo.
m s Dederit. nomine tuo. Alias acquirit vtrique ,li:ct pcr con-
dictionem iine caufa, vel alia aclione rcddatur: vt j. eod. Lfi ex re
§.).& l.pen.
a s Non liberabit. quiaconditionem tuam dcteriorcm nonpo-
tuit saccre.
o s Exceptione. ne bis g idcm exigatur. Scd certe imo ma-
gis cgo ftipulator debeo admitti : vt infra de noua. I. fi it»- §.
sin. <fy l. sequen. qua; funt conna. Sed ibi qui numcrabat , Iti-
pulatur fibi : vbi diftinguirur, jn contincnti, vcl ex mtcruallo.
Hic alterius nomine numcrat, & alteri ftipulatur : & altcri, non
fibi numeranti.
p % Stipulatur. ab extraiico.
q s Stipuletur. fcruu» meus,rcpetc. Azo-
r ^ Vt altera.ynmz : vt J.eod l.siue. Accvrs.
s C Altera.C fecunda: vt J. eod.Lseruus alienus. &s.tit.i].Lstipu'<i-
tioista.§.alteri.
r. s Communis /er«a^.sub.quoad h quid,& quoad quid non.-vt;»
hoc §.patet. fed in libero vix hocinuenitur. vts. depac. Lsi piuref
quas cft arg.contra.rcperitur tamcn quandoque : vt ~s.de adopMij-
& iv. Adbiiio. Pro folu.diftinguefecundum Bart-fic.quoa
quandoquc habccur refpccTus ad fubftantiam perfona:. & tunc
tantum potcft fuftincre perfonam vnius; vt l.fi plures. s. depact.
aut habctur refpcftus ad ofsicium : & tunc aut funt officure-
pugnantia: nonpoteft viccm plurium perfonarum fultinerc : vt
/. hi qui. fupra de poftu. & l. quifquis. C. eod.tit. & l.nemo. C. de nsi
fef. aut non funt osiicia rcpugnantia : & potcft:vt l.iij. s. de adopt.
J J r & r a f Stip»

t LiAht.

/Stipulatioan
reconciliet

^ Eisidecwg1
non debet.

!, Diuersa ra-
potelt

tione
alicjniil
commune
no comwi|ns'

Jifi
St

.ot

tamencl
• crgotq

„«ePot

*

tutct-t";

mnntS'

S(

s in s
seruM-'n
hic ab cx
vno ^0
pulatur.
alternat
min21'11
ftuctuat
prietar"
j. eod. M
riumM0
condist
caufa.-v
g <s l
idem li
«Msijqurf"» dcantU.
videtur,quocj qairena
«operis (erui jnprinc
«jutritur. h *\ Li
latio. p:
(lncettitudi- tudiner.
ne vitiatut fti- vt infrl
pulatio. seruus. §
seq. & '
res.§.sife
cunt in
sona pn
quantui
ftumtei
tur pcr
& in t(
tuncco
U. infra
non cx
cuius :
ftuarij.
i \\ M
/«.alias
fet : &
abas dc
potmsfel
nou at
i.Vel]
poisibij
proprit
de Itipi
Acc v
k s Si
ls Sol
dum ri
dic qm
tio quc
*.fs«
in fin.j
nouat,
verb.ob
m ] 1
da>Rcs|
dcfcem
nato.fi
11 S I
mrc:sc,
° f £
sona d
«ruus poffit. n°uan
reg-iur.
M 1
,ls.eft'NatiCviJ

l,s"i»ti.

»diun;
loading ...