Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1253
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0633
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i24i Digestorum Liber xlvj. Tit. vlij. n.z

_ Legatus ius
yeuocandi do-
pium hanet.

suiTorcsnon transit vtiestiin integ.qilse ad fideiuffores mi. non
porrigitur : vts.deexcep.l.exccptiones.ij.§.reiautem.tk facit s.de iudi,
l.non videtur.& ~J.de reg.iu.l.nullus, Item pcr ea cjuas dieta sunt, sa-
ns catus huius l.colligitur.Item potes poncrc in legato a, qui tu-
betiusreuocandi dornum;vt H.de iudi.l.ij.'.legat'ts.
NOuissima clausu-
l,

l/<j.]Casvs. Didru
ett s. eo. I. iudicatum.J.
quod rres sunt clausu-
Ix shipulationis mdie.
solui:quaru vltima cst
de do)o abfuturo dici-
tur in hac 1. quod ista
verba doium abeiTe, &
abfuturum csse , non
respicumt tatum rem

NOuissimaaclauiula «iudica-
tum solui stipulationis, delti
malum abefse,absuturumque ejse, &
in futurumbtempus pcrmanensc
fa&um - demonitrat. itaque & si
forte deceiTerit is qui dolo fece-
rit,tenebitur heres eiusc.Verbum
enim ^bsuturumquehjse, plenisli-
pus prsscns.imo ctiam mu- estj& acj omne tempusSr efer-
tcmpus iuturum tca s ,, Qte non ab.
quod ii llle qui dolum u . * . f _. r v
f uent dolus, quoniam veru nt no
abfuiiTe, comittamr h^c clausula.
i .<[ Si aute adie__u Cu:Si huius
rei dolus malus non aberit,quantibea
res efi darijstondcs ? __ ob e)stranei
abesse , & abfucartim doltl prQinissor pcena tenebitur.
2. ^ Doli autemmaliclausula,
sicut reliqu^ stlpulationesin qui-
bus tempus nominatim adiedrum
non est,ad principium ' stipula-
tionis rcfertur /3.

^Clausulado-
lum mahim
abeite abfutu-
riimque esse,
cur nouissj na
dicatur.
* Appelhns
a&or iiincau-
sa appellatio-
nis reus con-
(demnadus est,
si iniusta eau-
sahabeat, ne-
ejue simplici-
ter pronuciare
ludex debec
jnale appella-
cum , bene iu-
dicatu ex for-
sna L eos. C. cle
*ppelUl.
f Sentencia fe.
srenda est in
defensorem,»!
hic.tsj- t.liberio.
§.vli.jupnt de
negoiiii. I. 1. C_
de senientiii.
f siipnLlioni,

commiiit , dccesseric,
hercs suus cenebitur:
quiarefcrcur ad omne
rempus. Secundo dicic:
il quis ita fuerit itipu-
latus.-promircis dolum
abeffe , & abfucarum
csse: &si nonabfuerit,
promirtis pcena quin-
quaginca?(i ua stipula^
tus fuenc : ccncbicur
promissor eciam pro
dolo excranei ad pcena
per eum promissam.
Tcrtio dicit quod iti-
pulatio mdicatu solui,
refertur ad principium
st.pulatioms. quidhoc
sit dicerc declarat gl.
vltima super verb. ad
■princisium. Fr As c.
a s Nouijstma. id eit
nouisiime a nobis po-
sita: vt s.eo4. /• iudi.sol.
z.Vcl ideo *° nouissima
dicitur:quia donec po-
tcst essc locus aliis
clausulis, no est recur-
rendij ad istam:vt s. de
verb.ohlig.l. doli. Azo.
« s Nouissima dausula.
vide scripta adl.} 8. $.
st ejuts dolum.s. de verb.
oblig. C v i A c.
b J In suturum.<\\\a.m-
uis criim compccat sc-
mel la doio commisso:
nihilo minus tamcn
comittitur pro sequcti
dolo,vtsicin sercuol-
uatur : vt5.tit.). I. non
quasi. § .Ji quis curator.
c J Vermanens. alias
est permanens.&cc. a. d.
venit illc qui crac co-
missus cempore stipu-
lationis lntcrpolicae
propter verbu alejse.&c
alias cstsinc ptrmanes. O
d J* Tactum.<\\xo& sci- jjj

Fideiujsor acceptus inprima cau-
sa,non tenetur irieo quodiudkaturin
causa appellatioms,mJi aliud ablum
st. Bart.
xx. SciSVoiA Itbro vicensimo
Digejioms».
CVm apud Sempronium iudi-
cem datumkreus defendere-
tur,stipulanone cautu est,vt quod
Sempronius iudex iudicasset,pre-
staretur, acuiussententia petitor
* appellauit.& cu apud compete-
tem appellationis iudice res age-
retur:defensorefcondenato qu^-
suu est an stipulatio comissa esse.t.
Respondit secundu ea qu^ propo-
liercnturjnonesse^iurecomiliam.
Claudius:Ideo stipulatione^adii-
ciim,quive in eius locumsitbsittutus
m erit.
H&c Hipulatio ex duabus clausu-
lis potest committi contra dtuersos,
sedcontra eumdemnon,sed prmalet
causaiudicati. Bart.
I d e m libro singulari S}u/tsiionum
public} trattatarum.
I vnus ex fideiussbribus ob re
non defensam n couentus iit°,
deinde postea ea res dcfendaturP,
alter fideiuirorum ob rem iudica-
tam conueniri potest q. Et si reus
promittendi duobus heredibus
relictis decesserk, alter rem non
dcfendat, alter defendat: is qiu

inchoatur & intcrponitur, dolum malum abcssc, abfutur' C^U°
cssc.Itaque practcrnus dolus ea comprehcndi nonVuietur1^116
CVmapud)CASvs.Conucniebamtc apudmdiceSdnptoXm'
cu dcdisti fidemssorcs,qui promiscrunc mihi soluere idqu™'

--■quoa
bcmprotjms mdex iu>
dicarct. cu fuisti abso.
«tus a Scmpronio iu.

non defenditjob rem non defen-
sam conueniri potest:illequi de-
fcndit, ob rem iudicata:quoniam iftaC's!n? app ^
. • rj ? n V^^tia. tu p0,
in vnius emidemque periona non stea fuisti condemna-
posse comitti has duas clausulas ^us apud iudkcm ap-
creditur r.&nossdicimns semper PelIatlonis- quaritur
pra^ualere « rei iudicat^ clausu- 2SSS&2
lam,eamque solam committi. non: &idco consulult
_'. , . , , _ . l«quod adiiciaturin
Duas partes habet h&c rubr. Fri- stipulatione, promktis

mo rem ra. hab. h>e.de illa siipula
Hone rem ra.ha.Secundo dicit de ra
tihabitione:hoc esk qualiter pojsit ha-
beriratum. Bart.

soluerc pro reo quod
Sempronius iudcx i_.
dicauerit. vel ille qui
m Scnipronij socum
fucrusi}bstitutns»ciinc
tcncbutur fideiulTorcs
etiam in causa appel»

RATAMfREM HABE- iat'onis- Fr- a™^ t _*,_,
-• &deratihabitioney. ^ ^'^-fet
s« fer. veria

n

TITVLVS TIII.
Tertia esssiipulatio de rato quam dt pro-
curatore (tiiorts stipulatur reus ante litem
contesiatam , sed & de tutore _r curatore
ex edicii 'verbtsjicet vulgo obseruetur neab
hts vel ctb actore municipum desideretur
ssipulatio de rato babedo.itemque de desen-
sore rei nonnunquam vt ex tit. deprocura-
toribus cognoscere licet, prscter Jblitamssi-
pulationem de iudicato[oluendo. &h&cde
rato ita "j" sere concipitur. 6[uod nomine L.
Titij a mesundus ille pttitur^amplhis eo no±
mine nemmem petiturum cuius aclio ,peti-
tio,persiecutio sit, & ratum LXttium habi-
turum heredemve eius , aut eumadquem
earesqua de agitur pertinebit quodcunque
mecum agetur,aut quanti ea res erit tan-
tam peeuniam dari SpondeslRatihabitio *,
[quoniam de huius desinitione etiam hoc
titulo agitur, _y quando aut quomoda ra~
tum habere dominum oporteat) esi approba-
tio eius quod cum eo gessum ess , qui egit
procuratorio nomine. huic contraria ess re-
tractatio. Cviac.

tum.
1 ^ Noa ejse. ncc « vr«rpatCic.,„
prima sententia: quia *"*">■ W.
cx ea solus solucrc no {'"> * ''""
potukcogi.nccacxsorWi*.
cunda : quia ex ca se causi princj.
non obligat fideiussbr. P*I" n6 renc-
adquods.w./.;».j.r«/i. cut ,m m~
m ^ Subflttutus. vt Hippolyti d
committi pollit pio- nb. Jt jHtinj.
ptcr scntcntig substi- /•«'•»4'.Jm-
tutiiudicis. Accvits. """'''''»»'•
S r atUe Gl. A(.
If»»i.Ponccasum w//_„t;(,ki
vts.eo.lsiexduobus. inpti, tdlp.
FR. AcCVRS. sil.i»ss.«st
n s Nondesensam.vw lta cs'° -
■> j j i terposita cora
Parte- , iudicc
o ^ Conuentm sit. k mk,
soluit.
p C Desendatur.li cst, iudi". JPPcl'

pnmt
non co-
mitcitur coia

mdicetur.

lationis,

_. . . n r i Stipuhtione
q s Conuemripoteft.il daJlo!m),.
condcmnatus sit is pro j, ^,
quofideiussic&ciichic * Ratilubitio
Vt not. s.eo.l.exduobttu 1^~
r C Creditur. quoad
exadionem. s.eo.lchn
qu&rebatur.
s C Er»«.aperitquod
obscure dixcrat. Et no.

-~i

< Sripulatio
{impliciter in-
terposua nun-
quarn comit-
tkur pro faflo
excranei.
d Faaumalie-
istcl nemo pro-
tnittere debet.

licet faftum sit coeir-
cendum.
c C Heres eius. ctiam
deproprio dolo.
s C Absuturumque.hoc
cuim sacere debet, vc
permaneacsinc dolo.
g C Tew/i^.poitstipu.
habens,arg.contra j ,de
verborum sig.l.viij.& l.verbum ertt. Aio.
h C Gjuanti.non adiefta pcena.non c tenerecur dc cxtranci dolo:
quia sactum ~ alicnum promittere non debet: vt s.de verb.obligl.
ftipulatio issa. A _ o. &cticitinea.l. §.siquisdolum.& l-interstipu-
lantcm.ij.respon.tfr~y.de verbsign.l.h&cvcrba^cuirei.
i C Ad prmcipiuin. vc dolo commirTo abinicio stipulacionis agi
porTtt.adquodest J.de re.iur.l.in.omnibus quidem.Sicut cnim ■princi-
piumstipulacionis inpracsenti remporeconcipitur,ita & sim prae-
senti verum sitdoiumnon abeiTc,committitnr stipulatio propcer
ycibum abefse.

Qjtando conuenitur ille cui exce-
ptio rei tucUcatoz competeret ,si verus
procurator exegijset,slipulatio de ra- quod alias cst, nos: &
tocommtttitur. Bakt. ~-*cbona:aliiss*&
tunc redimus ao plu-
i. Papimiahvs libyo vicensimo- -cs perlonas. __
oclauo ssntiftionum. t s FrAualere.cM iorte
vtraquc in eadcm pev-
Vm quis H de rato fenac6currit.ytj.^l
ltipularetur x:qua- \^Jj'aU REM
uis non idem ^jsed
alius a domino x


conuenin
habuiilet

conucmretur, qui
non poiTet ii ratum
, commitri itipu-

Jiabcri,& de,&c
id eft quomodo &
quando quis prormttit
rem ratam btberi. Ir. it
mta quod ducu partet
habet rubri. vt p»tebit

lationem placuit ; veluti cum per exempla.J.eod.
fjdeiusior * , aut alter ex reis * s Hic '"ulwcstde
,. . r ■ n a stipul. rem rata haDcn
promittendi qui iocius eit d , intrerposita _ pr0cura-
torc. Cv i ac.
u Ts^r y™ 9««-i-aliquis ex reis debcndi, vcl confideiussoribus.

C Sttpularetur.i procuratorc
y <[ Non idem.au.\ dcrato stipulatusfuerit- lo. . ^
z C Prodomino h, & de cfcbitore &creditorc loquipotcst, s-l~ ^4
aliquo agcnteprocrcdirorc vclconuentoprocuratorc dcbitoris, ^. jjsU.
secundum pnmamexpofitionem. lacus.D)''1'. ,J
a C C0nuen.iri.3ba.hquo quinomincdominiageret. 'Aia&ih-
b <[ Habuisfet.(dlicct dominus. ? ■ j VI„oNt
c C Cum sideiustor.a.\ia.ssi cum:a\iks nonetl.si. , , |nc Albcrit»5,
d { Sociusesi.iccmsinpat^(ocius:yts.d.sidei.l.Vramus.&^

aoi
rco,

124?

*ri" J A,ed
t>.liinmnc.¥'

C»»W , \ C0~*
soaj>v

a
sint
scu

neggcst'

abeol
puiltufs^
^ttoddiBi^

jseitf
l4>

cus si aniffl
sideianissea
de arbi.~»~t
hXNsitpU~
Jbus m(
ligihxc k
Xitius no:
petiitateo
mihi dcbcl
stipulatu?
ego non fi'
a"crCS cont
procurato:
eetum > fcc
tuum. qu.
jl^dm-que bplt
icrest, quacio ■ centum 1J
(jiieteexceilit, ptum:vel
quandoq; «11- pc_ra,itlC
Quatidocji
quam cent
habuerac
vnde non ]
«igere. &
de puto.ftif
tttm. _r l.si
dum hunc
ici promic
pro vno sui
sie promict
iVei,p««i«!» accipimr. 1
corrcttiua. rei promici
pro eodem
dCoMip.dium tioncs quo
reiquid in hac debitumpr
teAnouod guli s
aoco petitur, n ...
anpotisquod q^odiptc
ipscpctit. diccs in c
'Raticauetur procurato
ak ,w»q«e spiciatui c
pjttemdupli- rj: ,
icd lntctd
eituqi^fi^
conucntii!
duplicibii!
eurator?.,
/Prabatnrhw l.Secundc
s:tati0 *****
nabeorati
tuuqussit
intercst.-nc
sccunduln
Focuratoi
uisiucite/«
A c c v r s.
CVmm,
mucu.
Mauium
^uodcaaci
twinterse
PCldissic.&;
^"Erestitu
Ptocuratw
, Uwtniepec<
c«cpotest.
Pr°CMa._:
tc°vcteius
luando ma
s~*~ Kabt
siueisadcpo
Slv«6mai
PuIationid<
tl0c-luid.,

cibus mdiciis.
loading ...