Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1271
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0642
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Viij,
N i.,a.

»■" *K r ■
at°tvt»

1259

Ratamrem haberi.

1260

per. g4ijH«L
xisti: s^i*a

a s 6^i/>rfrw.suppleproeuratotqui,&c.sccundum R. volens
deducere in iudicium & filij & pairu lnmriam.
b s Iniuriaru. pr?etoria,non CoroeliaivT: s.de iniu. l.lexCome.§.
itlud. A z o. licet cx casifa.illisquib.nascitur Cornelia,Tt'mc crat.
c <T Oi <;<*?». id cft propter iniuriam iilrj & patris,
d C 1'erberatus- lia:c
vcrba expone vti«>« ^Mutationepersonm extinguitur
deinm. I ,-Um Coroelia. ^^ jb*ta*c* *»^«-
^.mterpdsuioncm. . , , , r
c s Fili) quoque.idcsl Wionejunt comprehcndcnda perjon<c
<dc rato filij quoquc: adquas verifemtliter iudicimn dcbct
nonsolum patris :qui /W/// e. 13 A R T.
j>. ^ Qui patris * nominc irt

mtti. 0 j

' "on habctcrs
pu.cpmmitti:

uno
lsti-
is ca-
sivc-
nino
:xcc-

:iuni jlMccSlJ
indc H*
,-cdi- r*s^
comnuititiii
ltam i\m<u
ua ii "ou souijjj,,.,-
;ptio r^-M
s s Sii
AgcbiwnHio.
mmcLiiuj^iion:.
iisticumiammy;.
tlltlim ;
autcm tiiil ii ta
non iiabrrcnt.noJur
tcntti.itjoMsu
Tt tantum dcLucioct
ncrrns.lJiiiHy
nonhafo
dcsnon Wcmitrmc
:on(cn(i:&(loii!'
otc promisiitiliit
sti mihi impradci
edis:tuncagara prohot**. j
miserajHoJumm
iBodo.namtoacc
litcr.napi&tuDcli]
Aipalam. *&«
|aij(uia.*f«'tsi^
JifcfeS»* ,

„ Ratnni rem
haberi eauere
rjebec procu-
ratoragcs in-
jminiu patris
alicuiusnomi-
fic ,ob iniuria
eius filio sa-
fiam ,rae« in-
quam,rem ha,-
beri cauere
debet a silio
Jpso. Qnid si
ipsc patcr illo
ca(u .-ignt^rata
rcin .1 Rlio ha
bcri cauere 116
cogicur.

filius similiccr suo no
mine agerc potcst cx
l.Cornclia.Yt^. §.iUud.
l.lex Corneliit. insra de
iniur. Sed videtur »
non caueri : vt supra
de procu. I. non solum.§.
st pater.i.\ux cst COlltra.
Solu. aliud iu ipso pa

iunaru l> agit ob cam c rem qu6d
Jilius cius vcibcratus ll pulsatusve
sit, in stipulatiohe cogcndus est
filij quoque e pcrsonam comprc-
hendere : prxlertim cum s iicri
poslit , vt patcr antc dcccdat,
crc,cui lpsalcxdcfcrt <.|Uam scirct ptocuratorcm suum
acWrmvt ifai. Alm.l i(lc . . iniu,iaami ^w rc-
m co qui procuratono
norwinc agit: vt hic.
1. Vcl secundum Py.

q s InteUigendus ejt. ergo dc cius ratihabitlone cautum non
clt.
BOnorum.) Casvs. Bonorum polTcs mihi Hclatam quidam
apprehenditnomine meo di itur quod dcbeo ratamhabera
tltam apprchcnhoncmintiatcmpus quo poiscm tam peteremee
nocet li tcmporc quo
rcacT:io,petitio,persccutio sit: & kabcoratura - iHequi
ratum habituros omncs ad quos
ea res pcrtincbitl'. hic autcm qui
procurator non cst, ncc actioncm
ncc pctitioncm habcre intcllc-
gendus cst '.
Si superuenit deseilus exparte ra-
tum habentis,raiihabitioimpeditur: committitur ltipula-
secusfi ex partegerentis. 15 a r t. c,10/ vc ,n$ra eod- Lsm-
mv.AnicANvs libro qninto
Qu&ftionum.

apprehcnderar, sit ia-
dtus furiosus , yel sit
niortuus,YcI pceuicuc-
rit. F R A n c.
r s Abalio idcst.no-
mmc cius cui dclata
fucrat pctitio,
s s Peti pojsn. alias

dcat ad filium8.

. tcricrcturprom

nct

cicntes:

vtC.i

prorni

irrentiSi

0

f Fornuila ra-
ti ^quasuerit,
Ciee. de clar.
crat 111 pio-
rcinio vsurpai
lnc verba
iNcpos in ve-
ra sua tic Ihi-
Cla signisica-
tionc. i.pro si-
lio silij: vi per
Clo. t. ss. C He
suc.cdk.(yine.
M.^.similiser.in
til. qnibus mo.
scnd. amit. in
vsib.fe».

con^

cdirans.
,kK!i0

v*.....Z&*10. s Scd &si ncpoti " iniu-
& Ir. poiTumus diccrc i-ia fadta fucrit, Sc procurator aui
qu6d agebat nomine propter hanc causam iniunarum
p.uns actionciniur.ex L L r ,^ ,-,.. r .
1 Corncl.dc iniur. qux aget,non solum hhj,scd ctiam nc-
noncompctebatpatri: potis ' persona comprchcndenda
vcSc~j.deiniur.Llex crit in stipulationc. cmid enim
i. nam prohibet 6c patrcm k & filium ',
antcquam scircnt 'procuratorem
cgissc, decedere ? quo casu ini-
quumest fideiusibres non teneri
ncpote iniuriarum agcntc.
Factum falfe procuratoris nonsa-
cit committi slipulationem deratoab
l. j. §. vsque adeo. Scd aiw interposttam. 13 a r t.
tunc ad quid caucrct x x j tl , D £ M ubro ^ex Minici^
"■;!" pKocuratorcumpctcrct pccu-
X niam ,satisdcdic amplius non
pcti,post iudicium acccptum m
extitit qui Sc ipse ptocuratorio
hominc candcm pccuniam pcte-
rcr. quamtum est, cnm is qui po-
steapctcret,procurator non esseCj
ret.quodsiratum ha- Sc propter hoc cxccptionibus
. l»atcr _,hl.j adio pr0clll:aconis " Cxcludi poslct:
CXtinCta ellct. Aio, ' ,. . T, . . r
cum eius excrcitium »»m ndeiuilorcs prions procu-
co■npctac patri : vt j, ratoris tencrentur. lulianus rcsp.
de iniur, l. psiter. Vcrius cstnonoblisari fidciuslb
g s Adfilium.^- rcs.namin sHpulauonc cauctur
tum ail cxcicitm quod . '
patri cmlqtic procura- nou t pe«turum cum cuius dc ea
tp i competit: sed Sc
ipsi srlio datnr : vt~j.de iniur.l.sedsivnfas,$.silio.& §.procuratorcm.
&!■■)■ §-si- & h l°x Cornelia. §. illud.
ii es Nepoti. cxislentiin potcstatcaui. b Accv r s.
i C jVcposw.Scdnonne susticit sihii piocurator cauet cu ad qucni
rcspeitinct.icmratam habiturum?K.esp non.-quiadiij verbis hc-.
rcdes conimentnr.vts.de&dil.editi.l.scicndum.^.deinUe.l tic autcni
a"ic ctli non hcrcs: vtlj.de iniur.l.scdsi vnius.%.sin, A c c v R s.
fc s tittrem. iiestauuto.
1 s Filium. patrcm scilicctncpotis.
PRocurator. J C as v s. Procurator agens nominc meoprotc,
promisit tib. amplius non peti, vidctur scnsisic dc mc,& mcis
hr-rcdibus. Fr anc
m s Accebtum. cum ifto procurarorequi fatisdedit ampliusnon
pcti: qu« v rbacxponc vt s. /. ampliusnon peti. & sortequ.uxlo
intcrcciTit hic ahus.iaui finituni crat ludiciumcum primo, al.lo-
lutionc, vcl condcmnationc.
n s Procuratoriis.vinan habcns mandatum:vt s". deproka.Un tX'
eeptionibusi.si.s Scd quid si cstconiunita persona quas non potest
rcpclli ? Kelpon.idcm : vt s. iudi.sol.l.itj. §.j. A c c v Rs.
o s Naw.nlclt.aii.AccvRS.
p s sertinebit. ad quod ". de procu.l.non solum. §. qui alieno. Sed 1

Comelia. §.illud. nam
si de pre:coria vellcs in-
telligere,non cslct ne-
cctsaria satisdacio 110-
minc filij,vtinconcra-
no.cum patereamha-
bcat uirc proprio, ctsi
iniuria sic fatTa filio
volcntc; vtj.de iniur.

biturum? vt ln'c dicit.
Prima vcrior clt.
f s Pr&sertim cum. i.
maxime : quod idco
dicit, quia si s.iret an-
tcquam decedcrct , &
rattimnon liabciet, ii-
milicerad filium rc lj-

§. sina.
«■ s Posi centefimum
diem. Videnocat. adl,
1'anonius. supra dt acq,
hered, C v 1 a c.
t J Non potefl. Not.
non a trahitur hic rc-
tro ratihabitio: vt hict

ca princ.
u s §li1'- procurator.
A cc v rs.
x s Videamus. vere

BOnorum f posscssioncm ab
alio r adgnitain, ratam habe-
ri oportcrc co tcmporc quo adhuc
in ca causa sit,vtpcti poslit *. ita-
qucpostccntcsimumdicm«rata ™ "™*™L?'■£»'<>
.' , ' . n r & upraquts or.tnbono.
habcn non potcst «. posef.serue. l.sin. & de
1. s An autc Sc si mortuus fuis- bon. posscjs. I. iij. §. ac-
set qui "pctiisct, vclfurerccccpc- ?«»«»■*■ sic & supra de
rit,ratu haberi possit, vidcamus \ his.^ui ™-J»f™; '•
r . . ' r -ii qutdergo.qyi.eod.Lsi.
nam (1 m vnmcdum pcnndc ha- insin_ Scd arg. contra
bcri dcbct, ac h tunc cum ratum Cod. ad Macedon.l.sin.
habcat, per cum bonorum pos- &K l- si silius- & fu-
scisioncm pctat: frustra his casi- t>™.dcsil<iJ; «" ««*-
1 „ 11 r. 1 -,. , hi accem.§. ). ti Icctn
bus y ratum habctur. Scd lllud hatsuprkdeitcquir.he-
conscqucns z futurum cst , ctiam redita. L Pannonius. &
sipceniteat illum petislc , ratum '■ siqais alicui. & ad
habcrinonpo(Ic-:quod vtiquc sit
absurdum.Rc6tius itaque dicitur,
ncutram f corum causam impc-
dirc ratihabitionem b.
Qudndo quis succedit ei auem
promtfet ratum habititrum, non tene-
tur. Bart.
xxv. I d e M libro 6. Qu&siionum.
PAtcr dotem a (c datam absen-
tc filiapetiit:& ratam rcmha-
bitura cam c cauit. ca prius quam vcl co mortuo, vel fu-
ratum habcrct mortuacst. Nc"a- rc"tc-
. . „. . . °. Z 1 ConsequensetAc\-
uitcommittiitipulacionemrquia llc,Jt cl quocl (^,uir
etsiveru sit ratu cam non habuis- menon posTe pct
sc,nihil tamcn mariti intcrsit do- cceperitfurcre.
NeutrM.jltLC mor-
sit
ue pceaicuic poltca sc
pctiisse , smc suriofus
sailus sit:dum tamen incra tcmpus possit a domrno ratum babcri.
b <s Ratihabitionem. aliter co raonuo Cuius nomine petita cst:
vt s.eo.l.siis. Ex pra?dicl:is patcc secundum R. quod aliud cst si
ii.ibcam rarumco rcmporcquo non votlcm vctcxc : vt w princ. L
aliud clt li cune cum meorumnego.gestor nonpossct pctcrc.&
sacic supra de vsucap.l.nunquam. i/.§.siseruus.& de bon.poss.Lpenult.
§. sva. A c c v r s.
I\Ater. J C as vs. Pacer soluto matrimonio pctcbatsibi rcddi
docenj a manco quondam sisiae , & silia crat abscns , ssffpater
proinisitquodsilia habebitratum. anccquam habeat racum,dc-
ccrtic silia. dicicurquod non coinmirtitui: stipulatio ( PRocy-
r. a t o r. ] Vcnditor mcus tenebatut mihj redhibitpna intra scx
menscs.quidam nominemeoegit 5cexegit,cV satisdedit quod
ego habcrem ratum. cgo non habui ratum nisi post scx mcnscs,

s (*H!nr.gr/•<-
Cllqnud nojnc.
t.inprin.ingl,
supcr verbi c,-
nonicai. vltr*
mcJ. it/i, tn ciii
quaditnt 1 «//.<-
th. cle etec. in
s/iii.san.
.1 Ratihabitio
non sempec
retrotrahitur.

b Dic ibi tcm-
pore quo ratii
liabcrc potc-
rat, gerit ne-
gotium , quia
potcrar solui
pro rco obli-
gato liccr sidc-
tussbtcAec li-
bcratut./sc««-
tlnm li.tr. /,/ ..

videdumest, quia sunc
quidam qui voluuc di-
ccrc non possc habcri
ratum, quasi perindc
habcndum ac si non
mandarct.
y s His citsibus. scili-
cct tcmpore cranlacio,

tcm rcsbtui d:cum patn ctia mor- *' ^
, r,- r, .i- , ,| tuus lit is cirn pctnt,
tua c nha , lalua eslc dos dcbcat. ^

iiu.uuto lain

debitorliberatiM crat tempore. quasritur an com-
miccatur stipulatio derato ad rcpetcndum quoderac solucuin
procuratori ? Et diciturqu6dsic.si aucemstipulatio non interuc-
iiislctrtunc tcncbiturprocurator condict. ob causain vcl indcbiti,
vel sinc c.iii(.i,.id rcddcudum rctro quod accepit. F kanc.
c ] V.ttm dli.im ablcntsin.
d j[ Votem rejtitui. sibi manto ap.itre , cum camdcm fit rcslitu-
ia<l linpcndiatantuni: (icuc Sc^.eo.lsisine.^.cnmauiemillclpon. j turuspatri. vnde dolosacit,&c.« s.dcexcept.doli. I. dolo. vcl dic
nomaliud cstcniminpersonasalsi prpcuratoris,i uius persona 116 , testitui , sci4icetalij quampatri:
contincturinstipulatione remratam habcri: Ytlnc. aliud 111 do-I c •/ Mortua. non drllinjMiitur liberos hahcat vel non.& sic cst
mino.cuiusperwma instipu. continctnr A l O, licctncc donu- pro l(ul.& Io.contiaMar.cuiustaincnfcntcntiascruatur hodic.
nusaectc potucxiti ytiBL ■ & {&zitsiip.sol.ma.l>ij.& desolu.l. quihomintm. %.sigentr. fadeiure.
\ Ao.l
loading ...