Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1333
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0673
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i$2.i Digellorum Liberxlvij. Tit. iij. 152.^

MEminisse. ] C a s v s. Nunc dicis surem possTt: accusari de
sutto.Sc accus.insinscilbct:& nifailo * minus surci ciuihtcr
tcr & criiiimj- potelt agclC
lntr agi po- 3 «j" pierutnque. proptcr domeftica:vt ~).depwn- l.resrp"iciendum.&-
tcit. .,d,e />•< fa- r.r^ sfoi tn ^ djfc noUltcm £aclt -s-_eo ^ interdum.y.§•

^ihlticimi,

* Qliiluis lc-
gib.criminali
ter m fures a-
rnmaduerfuui
suerit,dctlarat
Alex.ab Aiex.
li 6. Gc. dier.

[ sttpr
qtuftrem. & "j.ad Tur-
ptl.'. <sy in prtuatis.
« ^ Non qttasi puhli-
tumsit iuduium. At ra-
pma pubiicumiudiciu
parit. /.j.J. de pnbl. iud.
i.tj.§.[igeneraliter.~). vi
bon.rapt. Vide scripta

xci i.Vipianvs librotrigevsimo
ociauo ad Ediiium-
MEminiire oponebit, nunc
surti plerumque a crimina-
Hter * agi: & eumqui agit in cri

nec ad cxhibendum astionc , quianon videtur do!o «icsiisT.
fidere : sedin dp.pl.renctur pro rigni prctio. Vidc siripta^ t'l~
stit. de rerum diutsi<$. cum tn sno. C v i a c.
k OEdsi proponas.] Nondubtto. vt camcn & hicitKetur a ln r
l3tcm:vt s.^e/o/.Ig»;r^.i«_/j.idcmfiscparetur:vtC.rfer«T, J


E x duodecim ta-
bularum neque sol-
uere b pentuir.it ti-
gnum surtiuum a>

us

vel

vineis

adpr.titutic dedepositi, men sabfcribere f : non quafi iuncbum s > neque vindicare c:
c v ' A c- pnblicum sit iudicium <*, sed quia \ quod prouidenter lex ersecit : ne
visum eft temeritatem agentium
etiam cxtraoidinaria animaducL-
sione coerccndum. Non ideo ta-
men minus (i qui velit,potcrit ci-
uiliter agere.

DE l> TIGNO
iniuncvto.
Supra dictU eft defur-

pap.io.
* v.Boffiimi in [o ■„ r.d ^ m
tigno iniun- ,UnSm t,&num ^onum
eto. eJo fax domibus, eft Jpccies
s lnfcriptio surtt: tdeo ponitttr rttbr.
ctia in priua- de tigno inmnito. z.Vd
til delissts & iu rupr^ diilum ea de
ludicns locum r :■ ., rn ■ i !
habte. adde l. sUrtJs ««/"<?»« reiM
ylisunr.de vn- desurto tigni imuncti.Et
Miui deliHn.l. hic rubr. panitur mats-
vi.(Jrau*l«i. riatitcr. 3. Vel dic. de
eoque huiusr y^ prg {l mwndo
modi mlcri- , n. ■ • 1
ptioeftadpoe- bme esi vt vtdeamus.
nam extraoi- A-Vel sic suprk de surt.
dinaria & ar- gencraliierdixtt-nuncde
bitrio iudici» quadam fsecic , inqua
finiendan.*». sHnt qmdam (bcaalia.
t.bn.tit. mji. ue * JJr

fsenu.
"* tnlu

miunclo.

I Goncapturn
jisnum.

DE TIGNO IVNCTO*.
T 1T V L V S J II,
Est &*lia aciio sttrti specialis de tigno
suniuo iuncto &dib. aut vinti,cikiiis acito
tnduplum, cuiusfeparatim exponend&ra-
tiontm aliam non habeo , qust expleat in-
geninm , quam qttod dari eam arbttror in
duplum in nonfurem, qui bonafide tignum
iniunxit hacfola ratione quodtignumfur-
tiuum apud eum conceptum fit, qttod vin-
dicari non poteft. nam ■vindicattonis loco fi-
mul ac concepttsurti ratione domino in eu
datur actio in tigni duplum pretium, leuior
quam infurem , quia extra dupium reus
non tenetur in rem %>el ad exhibendum, ne
soluto quidem poftea tigno, lettior etiam
qttktn itt eum apud quem fiirtum concipi-
tttr per lancem (y licium. quia tigni iuncti
conceptio eftin propattdo , & in XI t, tab.
fcriptum opinor , Tignum iunitum tdibus
■vine&que fy concaptum \,[id est conceptttm
cog?ii!umque)ne foluito.Verum infurcm ip-
sum hstc actioeft tn duplum/vt fiquam alia
rem fnbripuiffet, mera pcenalis non mifta,
Tjt in non fttrem.namfttr vltra dupli pcena
in rem tenetur (y ad exhtbcndum , quafi
dolo defierit pofsidere (y condiciionefttrti-
ua , vet eiiam foluto tigno quafi poffeffor.
Et rttrftts in furem faynofa , in noit fu-
rem non famosa.Lviij.C.ex quibus cau.inf.
C V I A c.
%. Vlpianvs librotrtgensi?noseptin:o
adEdtctum-
iricnta &similia.& invincis tignilm comprehcndit omnc id cx
quo siunt vinca;: & sic pali & pcrticae & pcdamenta Tandcm di-
cit quqd datur a£tio ad cxhibcndum coimacum qui scicns aiicnu
tignum suo aedisicio impofuit: ncc conuctnctur quafi posfidcns,
fcd quasi dolo dcsnt pollidcrc. Vltimo dicit: ii agitut tigni iniun-
sti , uon tollitur rci vindic. imo intcntan potcrit.vt saltcm iurc-
tur inlitcm. & hoc dicit ha:c I. f;q.i'R a n c.
b s Soluere. ldcstdissoluerc. A c c vks.
c 5" Vindicare.tx. ita ncc tcnctur rci vinc. scd quafi dolo dcsicrit
postidcrc .teiieturad cxhibcndum , vclrci vindic. & ita foluitut
contianum insin. lcgis.
rJP«pnai«t)rf- c\ ^ Aetionem.vtc & s. de acquir.rer.dom.l.adeb.%.cltmin suo. &
siscigmi alic- instit.dereJiiti^.cuminfw.kccviLS.
nurn dupli. ^ j ^.^ sac]t- de verbftgn, i:pa,li.& l ttgni. A c c v r s.
s 5 Vtputapenics.. qu* ponuntur in longum vt vites sustincat.
g s Pedat/tenta.hnt qu* sigttntcut in cerra.
h ( ^cA:/j;c.eW«»».lltc,fimsvidctuttoUcrc quidquid positum
est 111 princi. quarc dic quod tc possum coucmrc astionc tigni in-
ludti ad duplum.vcl ad cxhibcndum.vclrci vindi. 11011 vt eximas:
,/ frigntiaiie- lcdquasi dolo malo dcsicns pollidctc. s F.t not. J quod v. adio-
num juiigtiis n.faus hic tcnctur:furti,& condidt.sur.& dc tiguo miuncto, & ad
iiiis adibus cxh,b. & rci vindic.& dc hoc dicit ha:c littcra,si bcttC aducitas.
2"h te*^0 ' ^ Sams- sccus fl ignorans:vt s.-»«< exhiben.lgemma.& Uigni.
tcmtur. ^^ (untcohcra. Icem facic s.quodviautclam. l.naworigo.
/i J Qui scioisalienamrem-i&noiausvzxQ avc vindicat tcnctur,

JV*2§ ^x duodicim ta-
sJU5) bularttm. ] C a
s vs Si tiguum meum
mihi fubrcptum iux-
disicio tuo potuilti,
vel 111 vineis: uon pof
fum pctcrc illud tolli
siuc rcmoucri dc acdifi-
cio , ncque vindicarc.
& hocdixit lcx duodc-
cim tabularuin.&rcd-
clitur ratio.-iic aedificia
dirtuntur, vel vinca-
rum cultura turbctur.
scdincumqui iniun-
xit, datut aftio in du-
plum aeitimationis ti-
gni. Et appcllationc ti-
gm omnis matcria fi-
gnificatur cx qua a:di-
ttcia vcl vincae siunt:
& sic lapidcs & tcgu-
lae& trabcs & sim.lia
comprchcnduntur. &
tignum dicitur a tc-
gendo comprchcndi-
tur tamen lapis & ca:-

vel xdisicia sub hoc pratcxtu
diruantur : vcl vmearum cultura
turbetur. sed in cum qui conui-
<5tus eft iunxilfe * ,in duplum dat
aclionem J.

iniuimt , alms habct
lniunaum ? Refpon is
tcnctur qui habct in-
mnaum. vts.nequid
'n}°-pM.Lti.i.pr*tor
«tf.Caiterabdjcvtdi-
xi s. derei vindic.l.in
remJ.tignurn.Wmin-
cits.de excep.rei iudi. I.
si quis cum totum. §.sed
in cnmentis.
Sl. QJ I S T E-
sbnKiito libcr efie
iussus fucrit,&c.

cum.q..n,gn
"■''«Ivindi,
aJWrsllSc
X1C ,non vtti.
E? t0lllt»r,
m htcm.
t '"'«nS»»,
. Ti8"ll,« IB.
,unS^ tenc-
'Wquiinjm,
ctionibus, a,
?"> vna ,ol.
'"'"pcralij,
y* »Ci!
a.l.in rcm.
*'»i»Hf.

1. s Tignie autem appellatio- sJ.i,buim"s W &
J . & 1 r jurtismgenereperpetm-
ne contineturomnis matena ex tiskqmcunqutstrfona,
qua asdificium conftct, vineacque ny mquacunque re ml
necellaria. Vnde quidam aiunt, Mi-. frde quodam fte-
tegukm „c , & lapidem, H^**&
& r.eftiin t > ca-teraqueh qua x- modo de qiied*m dio. tCIm™".
diilciis funt vtilia (tignacnuna Es npt. « qubdifta rubr.
Cegendo dicfa sunt) hoc atnplius non ponitur materiali.
& calcem & harenam , tigno- %&%^.f*s
... . • c j tte ■ W Pomt veroii
rum appellatione continen. bed tdiaisruer», habentm
&c in vineis tigni appellatione plenuminteUecJum. vel
omnia vineis neceHaria conti- somtcaufam totius tit.
«'";« purap«ric?:',pCd,- #*?*+£
menta». rubnct.
i. s Scd&adexhibcndumh ijj^idoUmalo.]CK~
danda est adlio, Ncc enim parci ^ssvs.Sifetuuscui

c ^'I-itni,
i' »8. /»/!«,.
1» l.teLmt ii
BM.inni.c,
*»Jtmttxjiit

oportct ei qui fciens \ alienam
re /8 aedificio inclufit, vinxitve *.

non enim

dolo malo fecerit quo minuspof-
sideat.

I D e m libro quadragenfimosecun-
do ad Sabinum.
Ed C\ proponas rigni surtiui
omine a»dibus iuncli adfum:
dcliberari poterir , an extrinfe-
cus sit rei vindicatio. Et cilc non
dubito k.

1 1,

£

111 tcltamcnto domini
rclictaeft libeitas, ia-
cctc hcrcditatc aliqua
fic cum conucmmus, subripuit debouishe-
quafi pofsldentcm : fed ita quafi rcditaiiis»vel damnura
in eis dederit, tenctut
in dupluni mtra annii.
& h.d. prsetor. &hoc
c(t acquunijne hoc fa-
cinus rcman-at impu-
nitum. ncqucciiim vc
scruus poffet puniri,
c um fpcm habeat li-
bertatis: ncqi vc libcr,
cum hereditati secit
surtum vcl daiiiiHim,
hoc cltdominx &Jo-
mino. Scddominjeno
d.itur astio surti, nisi
seruuslibcr faclusco-
trccstet: vndc aiquum suit hanc astioncm dan in duplura,ne eius
dclicrum rcmancat impunitum. Et tunc dcmum bac acrio habec
locum.quandodolo dcdit,vel culpa lata,& quod post mortedo-
mini dctdamnum.vcl furtum saciat,& quod antc aditam hctecii-
tatcm. Scdponc quod libcrtas crat ei sub conditione rehaa, «
intcrim det damnum:& poitcacst adita hcrcditas autc cxiftctcm
conditioncm, non habct locum hsec acstio, cum canquam icruus
possit rastigari.nili in continenti post datum damnum cssectus: ut
liber,quia eucnic conditio.nam tunc ha:c attio locum habct [Si
sERws.jQuidamfccit tcitamentum:& instituit (ibi heredem:«
Stichum scruum alicui purc legauit. hic Stichus in hcrcditate ia-
centc dcdit damnum.tandcm adita cst hcreditas.quaeritur an n««
acho locumhabeac? &diciturqu6diic. nam qualirercumquc mc
scruus dcliit cflcheiedit. & pcr conscqucns hcredis, habet 10-
cum hxcacsio: siuc vsucap.liue lcgato siue libertatcci rclicta,
ctiam ti sub conditionc : dum tstmen cxtitcrit conditio anieao^
t.ini herciitatem, vcl parum poft. Sccundo cticit.fihcres iit roga-
cus scruum Stichum manumittere , & bie Stichus dec dammim
intciiminlicreditatoquxrituraii hcrcsnon cogatur eumBia"
mittere , niii primo hoc damnum sibi cmcndctfcruus ? & i-
quod bcnc cogiturcum manumittere , ncc-ohstat rctcriptum
uiMarci , in quo dicitur qubd dcbct eligi arbiter qtliracioncm
scrui infpiciat:& 111 quo fcruus daminiicauit dommum, lubca^
ptimo folui quam manumitratur : quia ilhul babct locm-i q"
do scruus ecucrat nciiona domini, lic ergo in noltro CJU a
■ a ° y actLOiiC

IHDXtmj

ac\ioiie c
aftiones
aditaffl »
adiueias
datia fc
liber ess
herediw1
vnoherc'
pitivs.J
redcmim
u deeeflc:
pillaie»
dem fob
& hoc
Titium
t»t feltt
chum.hi
rimdas
hercdita
Titius ae
tcm.qu8
aaio lo.
1 diftingu
deditdai
pupiHo^,
ber locu
pupiUu!
eius, &
ftigare.
damnfi;
piili.&i
iub/titu
Jiabet h
Secundb
ctio habi
in bonis
in eis qi
pofita: V'
tae vel 0
tori, sert
iuilus tle
futtum
Ctiquc in
prediciu
clTe datii
(Sio surti
tcrclt:/ic
cessit in
Idemfid;
ftuctib. {
ftatons
1. .. acro her
TBonadicun- r.:
Itt.qwsimt silnP^
inJominioha rcUitaria
knns: & hoc bcs ali<
wte & pro- poft mo
pt.eH,,cdo: poft j
almaote di- F, _
cntur quac bo- llb« cll<
n> side poUi- damnun
dt.nu5,velea rebus pi
i« quibua ali- quslius,
bcijus, & noc c
locinn h
dicit :ha
'ocum si
sactum ,
* daturnin
tariis a sc
feiusso.f;
Futtum 1
quado re
6ssa sabi
cftquod
siKnopot
'am : & f,
«i«tai p0
wsi appIci
1l'audoai
»tttemdati
«tursu,e
"?fficomn
«"ariiJ:nc
* s Here
a"nalis rc
s^desid
'«s J.o.rf,
loading ...