Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1339
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0676
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


is

:V,X'/>!

W2

Hls

e'lHClsa Pit;1 l"whL.S

U*CU|

It. I

1111-to

! si.no]. <;^i,
Me- S&
ssione, jU^
ediscst y%,j
'•Ipcciil

:

t •' quia
n tras-

<%,

"sliy

non «*i*«

itatis\ j','
»en„c, ,,?1
:a<5h'o- ^%'iliiAijj
d quod T*
stCd

:ionem ^immfn
onstat: Cmt
dinem J* J#«
Iiccmiiii(1e:.
ti,7t/»jlsis<rfJ,;
1'isque stafnii
nstam ?J™:!tal:;:
sslCMMtKIIii
, . sW/llfc:.
ttate »»,^
d ami- f J i■■'■
rinso- *.M
. ■ , OT»I
emplo »^,si
ir,etsi '■/{«"''
Sedanii
nctiis ici Fl;-
Qaidjfcspl
,'W.S.f'
fd[i»
contri'1
sitn»*

libcita'1'

U3 li-
noue-
iperit:
rodu-
,. MOCIl»"-,
asta- ^"J
iquid M
&lo- ty
,nem n<'
,Pct.c^S>

p

adi»"1

fccic»1327 Furtiaduersusnau.caupo. slab. 1328

eontral.^.habet.vcrf.quid tamen.fr §.fi feruu*.& )d.prox.
a T j&beo.]Cito.vtcow\gikdomino nonpollit-.vts. l.).§.habet.
■versi.quodtamen.& §.fifermi4.& arg.s.de neg.gcss. I. dtuortio.
■1:. "^.„.-.„ x,, ced tn supcrion prox.leg.iuu rcmantit scruus poit
n ob.s.l.).§-habet.versi.quidtamen.vt lbi dixi.

dclidum Iccmnoi

a ADVER- m.

t v.Bofiiumln FVR.TI
stnxi. utnU de sus nautas, caupo-
surto actuerfuj r)CS,stabularioS-
nautai, caups' Disserentiam inter
' hunctit. & s.nau. cau.
fiabul. vt ibi in rub. no-
taui. quidam notant &
aliam. scilicet quod actio
in sacium ex quafima-
lesicio datur tunc demti,
quando non recipitsalud
sore.fi aute recipizt, da-
tur illa qit&'efl excolra-
ctu.quodnonplacet:quta
si non recipit.debet teneri
ex quasi malesicio. vc s.
dc aft.& obii. 1. cx ma-
lcficio.§.fin.
^n^ N eos qui uaues. ]
spjjjg C a s v s.Excrci-
citor naus &
caupo & stabularius
tcncntur, si hospitaces
m naui vcl in caupona
vcl in stabulo furtum
sint passi vcl ab ips»
cxercitorc caupone,
vcl astabulatio, vel ab

Vlpiahvs libro tertiodecimo
ad Ediclum.

LAbeo putauit,sub conditione
manumislum res amoucn-
cem,si,cit6 a co/iditio extitit, hac
acftione conueniendum.

FVRTI A D V E RSVS
nautaSjCanponcs, stabularios.
TITVLVS V-
Sequituretiam alia iure pr&torio compa-
rata ad similttudinem aciionu surti ciuilis
in duplum,(y perpetua, inettm quisurtum
uonfecit, nautams vel cauponem, vel ssa-
bularium.fi modo eorum aiiquis sactt, quo-
rum opera. nauem aut cauponam aut sia-
bulum exercet. Ess >y in eundem actio ad
exemplum legts Aquilis. : grauior tamen
quam legts Aquilis.: nempe in duplum ft
quis corum in naue vel cauponavelssabu-
lo damnum dederit, de qua hoc titulo non
agitur,fed l.vlt.nau.caup.ftab.&feparaue-
rat etiam eas Vlpianus.nam ad edictum de
anquo alio qucm m r . , / r ,., ... ...
T ' turtu hanc propouerat Lib.xxxviu. iltam.
naui tencrct cxercitor J ■- j < j . ■ * a 'i ,
, , ,1 , , vero de aamno tiato tn traaatu. Ae tepe
vci caupoj vcl itabula- . ... ... ... , ,.a ,..- , s.
J r Jlquilta Itb.xviti.aaetitctum. (y inhocdt-
rius. Item tcnetur.Ii aLu- sl i »/•*'■ r,. • ■
r . tat htc tttulm a, upertore. nam uperton
ope luavel cotum qui Jr , ,. ' r L r ~
1 ■ r turto adtunntruptum,nonettami\te. C V.
erant mnaui cauta na- j *> ■■ r ■>.
uigandi,vt sum paow: Primbponit mentemeMcli, vsaue
sunt rurtu palii holpi- ... . ' , , . . JJ
tantes. £t datur hzc tbi,namgandt. B a r t. demdeexpo-
adTia in duplum ,,&c. nit ediclum : posiea qu&ftioncs pro-
Ih eleclione cst furiu mifcuasvsqttemsin.tit.
pasii , vcl a<£tionc furci
agcrc contra furc , vcl Vlpianvs libro trigensimo-
hac act. contra excrci- octauo ad Edictum.
torcm , & similcs. ipsev
autem cxcrcitor vcl H^^rf^s N eos qui naues,

caupo acrioncm furti
noii habctinisi in suam
custodiam rcccpit tcs1
qna: poltca sunt subrc-
pcse. Item cxci cicor te-
netur nominc eorum,


cauponas, stabula
exercebuntjsi quid
a quoquo eoru b,
quosve ibi habe-
buntjfurtum faclum esle dicetur;

quos tcnebat securn iudicium - datur:siue furtum ope
\ cauta nams, h lpsi lub- r,. • ■ A r n
xipucmntivcdfciucst. & consiho exercitons fadum
&hoc cst vcru, si sunt site > siue eorum cuius, qui in ea
hbcri hominesjvcl scr- naui nauigandi causa elset s.
ui alieui.si autS seruus It * Nauigandi autem causa
cxcrcitons cccic iurtu: . j 1 • n ■
tuncsumcitsicumdcc sccipere debemus cos qui adhi-
pro noxa: quasi minus bentur vt nauis nauiget : hoc est,
sicinculpa, sisuuseruu nautas.
tcnctlicetmalu,quam 2> i £t est in duplum aaj0<
iilibctu hommcmma- r r^ \ ■ ■ ,
11 i- -r„„,„™ 3. s Cum enimmcauponavel
lumvcl aucnutcruum . J J. . ,.n
tcneat. Itcm caupo tc- ln »al« res pent,ex edldo prarto-
nctur dc furto facro ab ris obligarur exercitor nauis vel
aliquo qucm tcnebant caupo:ita vt in potestate s sit eius
cauponcs causa tabcr- ^. ^ sUDrepta sir vuum mallet
* Gncismus naecxcrcenda:.ltcmla- . •■ . . .
■ ur*c;inTs- «- .„.,_, mm< tmc- cura exercitore honorano uire,
l.non solusdo- ctu coium quos ccnc >
minus.sed etia bat secu causahabitadi an cum fure iure ciuili experiri h.
lsb^ t"CsAUS* PclTctllO'Ki elc'"011 a(l 4. s Qu6d si receperit saluum
tAMoadner- «icmccim ccmpus,pr?- £0„e Q Q v£;j nautaj funj &Q^0_
sus nautas & stat caupo: non autcm *: j • , • r i
ilis nautas <x t * dominus ' rei iubre-
simile^ pcrso- tactum viatoiu caupo

c s ^^"w/Ts.abextraneo.
f s £#s.s.faaumabcxtraneo.
g <s ln potestate.hoc cum non rccipit res,
a scquentibus,sccundum quosdam.vcl dic
h ^ Expcriri.<pat3. furti. Accvrs.
exercitor « noxa: dedendo ' se li-
berar. Cur crgo non exercicor
condemnetur , qui seruum ram
malum in naue admisit?& cur li-
beriquidem hominisnomine te-
netur in solidum , serui vero non
tenctur ? nili fortc idcirco, quod
liberum quidem hominem adhi-
bens,statuere debuir de eo qualis
eslet: in seruo vero suo ignoscen-
dum su ei quasi in domcstico ma-
Io,i7,jioxa: dcdcre '" paratus sit. i\
autcm alienu adhibuic scruum ",
quasi in libero tcuebitur.
6. s Caupo prsestat fadum
corum qui in ea caupona eius
caupcuiK exercenda; causa ibi
sunc : iccm eorum qui habi-
tandi causa ibi sunt : vectorum *
autem fa&tirn non pra-stac °.
Namque viatorem sibi eligere'
caupo vel stabularius non vide-
cuc : nec repellcre potcst p irer
agentesll.Inhabicacores vero per-
pcruos *' ipsc quodammodo ele-
gic %qui non reiecir : quorum fa-
dfcum oporccc eum praestare. In
naui quoquc vecforum r fadtum
non pracstatur [l.

* ■A.viiitorum
btk. ita.

nasdatur.furti prsestatmee veftorum pt£ , sed ipse habet, qui recipien-
21^/j""!5' fadum siuc ddicfum do k,periculum custodixsubiir.
flo suo conue- praeltatexcrcitor. . R. , «• 5erui vero sui nomine
niutur:pr2to- b s Eorum. ichcct J J
ria , ex facto cxcrcitorum.
alieno,sedta- c <r ^udicium.^mo a casu ciuile:vt furti,& suo nomine.Sccundo
h^ Ta"/* prsstorium cxhoccdicto:vt Inst.de obl.qux. ex quafi delii~io.§.sin.
tur prsEcona. ^ 1 Exercitoris,& hic suo nominc tcnecur;vt dixi ».
i£ Nouum.

SI FAMILIA FVR-
tumfecisse dicetur.
TITVLVS VI.
Beneficium quoque huius edicti pertinet
tantum adsamiiis. surtum,vt liberetur do-
minm id pr&stando : quod fi vnm feruus
surtum secijset, prnstandum soret, duplum
puta vel quadruplum. Sed trahitur etiam
interpretatione ad damnum datum,non ad
trituriam.na ad alias caufas, in quibusfa-
rie samilia. sacittmpro pluribus sactis ha-
betur,non provno. I» furto vei damno,pro
vno. Eamilia ccetus essseruorum vnt domi-
no subieciorum.Eodem Itbro xxxviqsub eo-
dem titulo de surtts adiunxerat Vipianus in
publicanos propriam aciionem , vt conftat
cx l.quamx. dcpublic.l.pronunciatio.§.
seruicium.de verbo.signif.ofe qua iam oc-
cupauit dicere auclor Digcsto.lib. 39.111.4.
sicut de actione dam>ti iniuria aduersus
nautcts ,caupones, ssabularios, lib.4. cit.9.
quam Vlpianus tai7ien commodius iunxe-
rat legi Aquii:s.,vt dixi titulo superiore.Sed
occafio non potefl non aliquando abrumpere
rerum qus. aguntur ordinem rectum. Cv 1.
Sifamilia alicuius surtum fecerit,
habct dominus elessionem aut totam
farniliamdedendi-.aut tantum osserre
prosurto snElo,quantumfi vnus liber
I surtumsecisset. hoc verum , fi ea non
\ conscio surtum stciurn sit. namfieo
I consciottunc poterit conueniri suo no-
• mine,esr nomine fmguloru defamilia.
dcinde exponit verbum -, scientiam.
i
! eli^crc vel retinerc,sicut ncc viacores.
(# s Vedorum sactumnon prsflatur.Opp.l,
i Cblut.iu not.ad cam. Cvnc.

scd homincs.vt diffcrat
vc lbi. Accvrs.
i s Non dominus. tan-
tum : alioquin contra:
vr s. nau. cau. I. idem a a & ita
ait.§.fin. & L.frq. & pro
hoc ditfcrt a fullonc:
Vt Infl. de ob. qus. ex de-
lict.§.sHrti.x. Vclnon
diffcrt a tuilonc-quia
& hic soluendo crat
cxcrcuor : alias sccusr.
vc lnsuslone. Accvrs.
k s &uta recipiendo.
bonaiacio : vc &~s. de
sur. I. eum qui. § .qualis.
ey t.sullo. A c c v r s.
* s Seritt vero fui no-
mine exercitor. Si saluu
forcnonrccepit: alias
cnim tcnecur in soli-
dum. l.i).§:tdem,.sss.naut.
caup.ssab. C v 1 a c.
I s Noxs. dedendo. Cc.
scruum qui fccic fur-
rum. A c c v r s.
m s Dedere.contti s.
naut.caup.stab.l.idem D.
§-si siltus. Sol. vc in eod.
tit. I. sin. §. seruorum.
Ircm arg.contras./oc.Z.
videamus. Scd lbi in
aliena domo indnce-
bat:hic in sua tcnebat.
Item facit ad hoc quod
dicic hic statucre,&c.
s. de adm. tut. I. iq. §.si
parens. & adTertul. l.ij.
§.idoneos.
II s Seruum.Sc illc fe-
cit furrum. Accv r s-
o s Nonprsssat. con-
tra s.nau. caup.l.).§.sin.
& l.sicut. Sol. hic non
recipit saluum forcabi
sic.x.Vel loluc vtibi.&
facit ineod. tit.l.licet.§.
infatfum.
v s P^cy?.i.cdcbct. &
ccontra quandoquc
ponitur, vt no.~s.de oft).
procon. I. obferuare.§.pn.
q s Iter agentes. tan-
quam eorum morcs
agnoscenccs. Accvrs.
r s PerpetuosA.v.on ad
modicum tcmpus. iic
~s~.de pig. l.debitor. & de
act.emp.l.fundi.§. Labeo.
eys.pro focio.t.]. Acc.
s s Elegit. Noc.qui a
non improbat, probac.
sic C.de nupt.Lfi vt pro-
porivs. ey C. quomodo •&
quado iud-Lab eo.& fu-
pra quieyaquibus. ifi.
in princ.Qr supra de rtttt
nupt. Lineo.§.deinde.(y
fupra de sipon. I. tnjpon-
falibus. |. cr fiupra ad
Maced.Lsi'siliussam. Sed
arg.concra ~s.defer.vrb.
pr&dio. I. inuttum. & de
procu. l.filiusfam.§.inui-
tus.(y de trib.L\.§ scien-
tiam. Qs s. ad Maced. I.
itemfesdius.L' '.'mterdji. t scd Iusta
ey supra de sur. I. qui
vas. §.vetare. Accvrs.
t, s Vectorum. i.corum
quae uauc vchuntur.
nam ncc istus potest
).in sin.s.n.itit.caupM\&c
VV SI

c PosTe pro de*-
bere, &dcbere
pro possc.

d Approbarc
an & quando
dicitur, i^ui n5
improbat.
loading ...