Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1397
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0705
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1385 DigestorumLiber xlvij. Tit.xj. j^

QViiniuriam.} C a s v s. Qui atcusat pcr calumniamcrimi- 1 iniuriam publicamcontaminauit.Tcrti6cnumcratqua:dam r
nalitct Tuium de iniutia, & non probat,citra cTrdiricrnj dchaaquxpuniuntur extraordincm. Fr. al;a
damnatur,& datur incxilium,vel similcm pccnam patitur.Fe.AS
Acc v RS.
» s §llfi iniuriaru??) aliionem. idcsksiczuhtioncm-
b s Extra ordinem. id

11 iii. Gaivs libro tertio
Regularum.
QVi iniuriarum adbionem a
per calumniam instiuiit, ex-
traordinem bdamnatura, id est,
exilium,aut reiegationem,aut or-
dinis amotionem patiatur.
xliv. Ivliahvs libro nono ex

Ssi

posierioribus Labeonis.

Iinferiorum dominus atdium
jperiorjs

vicini fumigandi
ausa fumum faceret:aut si supe-

s J mpttmm. l.vxorum nuptarum,vt cum cis rcm habea.
g s Interpellatores.opi eas voluiu ad vxorcs : licct hnr ^/T.
possit. Accvrs. cUcn°n

est criminaliter. & fa-
(itinsra ai Turpil.l.si
quisrepetere. §.sistellio-
natus.
» J pxtra ordine dam-
natur. Paulus ysen.tit.
4.I11 publicis autc cri-
minibus calumniato-
res iure ordinario,id
,est , legc Remma pu-
niuntur. C v 1 a c.
Sl inseriorum. ] Ca-
S vs. Dominus in-
ferioris domus facit
sumum causa me in-
iuriandiinalta domq. rior vicinus in inferiores asdes
dicitur quod tcnetur qujd. aut proieccrit,aut infuderit,
hac at». Itcm 11 prou- l T \ . . . „ ^
tioaquam vel aliquid i*eg« Labeo mmnaiu agi poste:
quod ralsum puto,sitamen c iniu-
riae faciendx causa immittitur.
xlv. Hermogenianvslibro
quinto Epitomarum.
DE iniuria nunc extra ordi-
nem ex catisa & persona d
statui solet, Et serui qujdem fla-
DE iniuria. ] C a- gcllis cxsi dominis reiiituuntur:
vs.Iniuriamfa- libed ^ humilioris quidem
locifustibus subiiciuntur: cajteri

n 5" Propter volunta^
tem.CKZC.de eptsi.Q.

O-aejnr. Isi qMi scruo 'mecffeJ*
Mieno suajent. & ad punitur.
'• Iul-m**Muifquis.fr
c- si qutounqne pr&di.
pot-l-j.mprine.SzAivr
contras.^ htsquinot.
insa.l.qui autem. Ucm

arg.contias.?«^?«i/l | „M

'"mii

aliud in infenorcm
domum iniurix causa:
teneor hac act. Franc.
Ac cvrs.
c s SitameSa.-s.siser-
ui.vind-Lsicuti. §.Arisio.
sed quida signant con-
trased non cst. A c c.
kE iniuria. ] C a-
's vs.Iniuriam fa-

centur.

ciens potcst puniri cx-
tra ordinern , sccudum
qvulitate pcrsonx que, autem vel exilio temporali , vel
sacit iniuriam , Scquae interdi&ione e certas" rei cocr-
sustinct.hinc est quod
scruus facicns iniuria,
vcrbcratur : & domi-
no redditur.libcr vcro,
si cst vilispcrsona , fu-
stibus subiicirut.caetei i
autem homincs vcl in
exilium dautur , vcl
ccrto loco intcrdicun.
tur. Fr. Acc vr s.
d j" Experspna.c\ic ?vt

D E

EXTRAOR.DINA-
riis criminibus.
TITVLVS XI.

(y de susp. tut. l.tutor.%
tutores. vers. sed scien-
dum.
c J Vel interdiBione.
quia intcrdicqtur sorte
eiars sua. Acc v rs.

Ordinaris. aBiones furti, Vi bonorum ra
iurise no- u ^ r.xperjpjia.L\n. ryi ptorttm,& iniuriarum ,qu& supra expositA
piine vicx per ~i.eo.lprs.tor. %. atrocem. funt.etsipenitus sublats.nonsint^minuita-
lijna statui fo- fe> l.sedsi vnius.§.qu&- mensrcquentantur.& in vicem earum ex-
Nt£> dam.&c sa.s.\.lex Cor.§. traordtnario iudicio criminaliter agitur ac-
si.& Insi.eo §.insumma. cusatore subscribente in crimen.l. njlt. de
(ys.eod l.siquis iniurid. pr, del.l- vlt.ss.defur. I. vlt.tit.prox. supra.
Ea propter his proxime adiungiturgenera-
lis titulus , De extraordinariis criminibtts,
qtti ea crimina compleclitur qu& proprie ex
traordinaria suntjd esi qu&numquam or
dinaria suerunt, quhm qut mista sunt, id
eft ordinaria & extraordinaria pro aBoris
arbitrio. nam si velit quis sorte agere furti
induplum , non prohibetur. Et siextra or-
dinem,i.que nonprohibetur;&h&csorte via
expeditior; quia res agitur circa solennem
ordinem iurrs & legum , citraque morepri-
scum iudiciorum, &non obferuata etiam
Supra de priuatis & poena legitima.Coe.pit enim ordo agedi pri
nominatis crimtnunc de mu esfe extraordinarius, deinde etiapcena.
innemtnatis, secundum & causa cognita igitur ftatuends. pxns. li-
Ax.p.vel dic secundum beru arbitrium eft ei qui cagnoscit. C v 1.
R.sic: Vepriuatu deli- 1. p A y L v s Ub. 5. Sententiarum.
ilis ex quib.etiam ciuiles
nascuntur ailtones po-
fuimus,dicluri j. de hts
crimin. ex quib. foU cri-
minalcs oriuntur aciio-
nes, publicam ordina-
riamquepoenam irroga-
tes , prsmittimus de his
erimi. ex quib.sunt executiones criminales & extraordinaxis. £?pri

b y.B>siut» in
Praxi Titnlo de
txiraordinnriis
ctiminihns. 6}.

UE b£XTRA-
prdinariis crimi-
nibus.


Ollici tato-
res alienaruirj nu-
ptiarum f, itemque
matrimoniorum in-
terpellatores g, etsi

sollicitat vxorcm alieriam voles

uatst.
#<gi|5 Ollicitatqrcs.] C A S v s.Qu
is^s cum ea ucere,vel dicit tjuod vult cam accipcrein vxorcm.-
licct non habuit css.ctum hoc dclidtum,ad aliqucm tamcn pcruc-
nit a&umicxtra Qrdiuem punitut.Sccun:io cnumcrat quadam de-
lictacju.c p iniuntai extia qrdinem : vt si quis iimum corruptum
in aliqucm deiecit:vclaquas ycl lacu dcltruxit: vcl qu:daliu4a-d

te , penuaient : aut muuerem "«is.vt j. ae auuit.l. r'*™*'-
puellanave interpellauerit,quidve ^dtutUx.Alihcoa- Z. ffl
• j-i. ■ l ■ r -i tra:vt i.depw. l.corita- c««, »
impud* xtix gratia fecent, do- **feJs.£ asi£s.5£

esfedu sceleris potiri non pos-
sunt, propter voluntatem h per-
nicioss libidinis extra ordincm
puniuntur,
1. s Fit iniuria contra bonos
mores, veluti si quis fimo corru-
pto aliquem perfuderit', cceno,
luto oblinuerit f, aquas spurca-
ucric*, fistulas,lacus ,quidve a- s^^™
liud ad iniuriam publica conta- mitatem ctiminis,Se4
minauerit': in quos grauiter ani- an ^1C P=tueneiuat »d
maduerti solet. p" «stum ? Rc.
. r r\ ■ * n. 1 ip011-"C, vt ad collo-
A \*<?s ?nc\° stuPrum'ab- rum' i^v*•»*.
ducto m ab eo vel corrupto comi- lunt prsccdcmia vc- dc"«it h^
te , persuaserit : aut mulierem ntris:vt J. de adult.l. Pm'*«o:
1u°d extat iD
li
gJi,
mum 7prsbuent,pretiumvequo s\uod ao.c.tiehisquiad t -0"«m.vi.
id n persuadeat dederit : pcrfccSbo *"l.consu.Lprt.fenti.cir- tKm'Hk
slagitio punitur ° capite; imper- c?Fm-*-}*™ «• tu.).l. ^^
r n ^ • • si'j *• n ttemapud.§.[iqttis vir- n\. domun.
fecftoininsuladeportanturP:cor- gmes.^cd\fica.ls.
rupticomitessummosupplicio q 1 s Per/«<fer*>.i.siquid
adficiuntur. comburatur cum ali-
Costul illicitas Prohtbet sieri etmm ^. ,cums suniusL cft
\ „ . r 1 i- • • pcitiicr , vt lulphur: m
a veterams sub prxtext» rehgionu. s]uo casu sumu/d,ci-
r R. A N C. tur corruptus. alias cft
simo corrupto : & tunc
cam turpitudinem in
aliquemdeiccit. Acc.
k s Spurcaiteriti.coa- t Superstitio-
■ • r Ja co leiiu &
taminauenc.lpurcata- r . ",,
. v r . Itatuta tolleit
men propne clt quod ?r01imciarum
ab orc porci cadit. iudices dcbec.
1 s Contaminauerit.h-
citC. ie remili.lcum
supra.lib.xij.
m s Abdutlo, scilicct
comitc.
n s Quo id.zXih ts.
o s Punitur. liic cr-
go de otdinario crimi-
nc tracdat.s. deadul.fc
stupro. x.Vcl dicpu-
nitur,id eft puniri so-
let.& hcit Inst-depubl.
iud. § item lex Iulia.
p s Deportantur.znM

xi. Vtp usvslibroquarto
Opinionum.
SVb f prartextu religionis, vel
subspecie soluendi voti,ccc-
tus illicitos r nec a veteranis s
tentari oportet.
1)e siellionatus crimine, vel expi-
lat& hereditatis, poteft quis accusari:
non tamenpublicte. accusationes sunt.
Fr A NC,

1 1 1.

I d e m libro tertio de
Adulteriis.
STellionatus,velexpilata2 he-
reditatis iudiciaaccusationem
quidem habent: sed non sunt pu-
blica c.
Fcemina qu<z ftudiose secit abor-
tum, in exilmm temporale damnatur, cmm c011'uPn com1'
r, ' rpsr&ficahauodcona
r R A N c.
iv. Marciauts libro primo
Rcgularum.
Iuus Seuerus 8c Antoni-
nus rescripserunt, eam qm-e
data operaabegit u , aprssidein
temporale exihum x dandam. In-
dignum enim videri potest, im- tcr coliaa Pr0^ctiu7' probenM
pune eara nuriram Bbais suu- Is^^slfi *

d:

rcs:&sicaliquod
men interucnit. Acc.
q s Summv sitpplitio.
Cjuodmorscft, &c.vt
j. de pcenis. U vltimm*
supplicium.
"I-bpntextu.] &$>•
tos. qualcs b om- y C#*
nessiinc,msispeciali-lici« F*
bctuiwt niu"tlic ' •■

rCi

pl
daise.
t.Vipi anvs libro quinto de Ossuio
Proconstdis,
N eum cuiirs instin6tu ad in-
famandii dominum feruus ad

I

sub pr&textu.
T s Nec a veterams- {Ste||iofl»^
nofolumaiuuembus. crjlMnw<*
t QTellionatus.]Ncn?S^;a
^suntpublka. vt « J^
s.dehuqui not.msam- ^aiitts
l.quidergo. §.£.&')•<* ops" aJ 't
focanJ'"11,11'
i ba-

cri.ftel.l.]. & iij.§.pe, &C.decri-ftel.l.iij
u T"\/«a;. ] uibegit.id cft arbortum iecit. b'e"tin'v
J_/x s £^««<OT.antequa.iragiiuadic-sd,quiaantcnoncr.it ^^
homo.poftea dchomicidio teactur, sccundum legcm Moy h,^c ilCS ■ c
lcgem Pompeiam dc parricidiis : vzj.adleg.Pompe.deparrtc *•;•* de ho"1
sacic Cad lege.Corne.defica.l.pe.&"j.adleg.Cor.desicaJ.sit»'d.* C c. idem^
INeum.]CASws. Inil.gasti feiuum mcum vt s^etid^^. ^rUe
quiss conc]ucrcns de aie qupd nnnis «am

crudc-bscoutiacu:^
cVfic

138-
^siccausa
sotti cor^:
* ^ ^»»»
lcap^utr»
AbMul
irant^P
debant a»
vocabautur

nl

cian1

t

alijq11,1

oil

tU'11

, jj, veten
Clols"'0
Otrnwniwo

...bladi.S
vcndctc nd
catum- ^
qubd ptaei
nchzctian
eos qtu ta
iubct etiar
ftatcra

Ltihoc Citashabei
vcrbum D«- AccvRS
jjnariiis^*'"

. -raMs,

«■«-

(, s D^
iic a quod
no suaclio:
rcdicebant
xirne daba
annonica
or4l)aruauari)
«dediSi**
fcHikris.'*'1'
tittntit ci»i
fy,i»diB'»"> mendo
Atiilmai»s.& inuenircp
Uxid (««•*»• {teasolus1
*'/'•«?'"•"•'• ytvelict.
s,liiir.up.7. prouinciar
Je Thakte J »" Aswi
Hileiio & pjratoresv
qnodamSyra-r jc)cs!
casano. V '
,, ■ eis ncgo
qualcs func
sacit insra
merts.
e s Coem
pluressimu
sicannona:
sacecent. 5
eoemptas, a.
s s 5«s/>n
plc vt ann
tur.-quod <
g <[ irouh
plus ventlai
Mmo nnnoiia ue^quiau
&frnmentuin cuplctcs v.
wriere locu- punk g
fletes coei , ~ ,,
pffunt.idque VC&J'^i
mstoptecio. deanno. L
«j./.i.JtHM- quiemut 1
'"'"'•/"s" * dant, nam
^VideinLnc Uam loCl
l.PctiumCri- ua,u-
"iuura/ii.,/, h *" tf«»;
i»*/.7.t.8.& scnorcs.qi
«•'K.«»lio.l8, -l .V
»«*bIu, "**■*&
"-1's^ttur. P-& deinct
1 s 4>*ro
r* , vcl i
qusdamqi
k s Coc»
1 5" Megt
in dardanai
SAccular,
vtingk
iios,&cxpc
tft. Secund
3«odeleo,(
lubctpunir,
nocdantin,
c;s'Quatt6
tu.' ccrto tc
ls1u^iufoss
P^vcldcft,
c"'u atborc
^a«=f. qu,
"««liquai
Pinuur.pj
1 $aCllh

tfiot.^a
nj.«tij
loading ...