Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1401
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0707
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1389 DigesbrumLiber xlvij.~Tit.xij. i^qq
I Ncirculatores.]Cas vs.Quidain portant secum-serpentcs, siue , portandi,bene potest transserri:& nonpatitur pcenairt a '
biscas.-& faciunt timorem aliquibusiqui ductitimorc sugiunr, 1 sert.-licet si bcne vcllct sacere , debet liccntiam impctrar 'i^
&suadimittuntc|use lbi habcbant: & alij veniunt quiea suran- j scopo vcl principc. Tcrtio prohibct fcpciiiialiquem intr * C^~
tur. dicitur quod ssti portantcs serpcntcs «jcauitct puniuntur.Fs.. ! tem,& pcena imponitur in cos qui fcpelmnt uirra ciuit C""ta~
in magistratum qai hoc paritur: & iocum scpukkri pubiic"1 ' *

A C C V R s.
a s In circulettores. a
sircum sero : & est in,
praeposirio. Accvrs.
b s Es proponuntXci-
Jicct subito alicui vt
metu scrpcntino fu-
giat, suaque dimittat,
vt interim alius occu-
pet.
c s -dliio dabitur. id
cst, accusatio , dc qua
pcena cst extraordi-
naria.

xi. Pavlvs libroprimo
Sententiarum.
IN circulatores a cjui seipentes
circumferunt & proposiunt b5ii
cui ob eorura metum damnum
datum est,pro modo admisii adtio
dabitur c.

s Dc fepal-
thris,& eorum
snotatione no
nihil Cacljus
Iib.17.ca9,
m A&io in sa-
istum sepul
chri violati
psamat,

D E S E P V L-
chro violato.
d d($$ Epulchri. ] A-

DE SEPVLCHRO
violato f.
TITVLVS XII.

~De sepulchro quoque violato nunc extra
ordinem agi non esi dubium, qua de resuit
& est etiam nuncji quis hancmalit, aciio
priuata his quorum interest in id quod &quti
iudici uidebitur : dum tamen non minorit
condemnet tudex quam in aureos C.sepul-
chro "violato: -velCC. sepulchro inhabitato
aut irti.disicato.In id, inquam.quod stquum
iudici iiidebitur,est enim concepta in bonum
<Q> &quum,sicut aclio iniunarum pr&toria,
<(y aciio de deiesiis & cssusis ex illa parte
qua libero homini nocitum csfe dicitur, (%■
actio d'e moribus,qu& etiam omnes iiindi
iiam perfequuntur, non d.amnum pecunia-
rium. atque adeo heredi non dantur. Est
etiam de fepulchro ziiolato atiiopepularts rd
C. <vel CC. aureos cessantibus hts quorum
interejl.Eft qypublicum iudictum.l.%.hoc
t\t.De surto eft priuatum <& extraordina-
rium,(y- ex quibufdam caufis publicum.De
bonis raptis, priuatum,pubitcum, extraor
dinarium.Item defepulchro violato,acpr&-
terea populare, i>t data opera ■videatur hic
titulus pofitus in confinio ■velpotiusinter-
medio pnuatorum , extraordinariorum,po -
pularium (y publicorum iudiciorum, qus.
oriuntur ex deliBis. h&c enim participat
omnia sepukhn vioiati crimen. C v 1 a
c I vs.
fondemnritns acl. in sacsum de
septtlchro violato , ejl infamts. F r.
Acc.
1. Vlp t anvs libro secundo
ad Edtciumpr&torts.


Epulchri violati a-
ctio d insamiam ir-
rogat e.
1 1.1 d e m libro 1 8. ad
Edtctum Fr&tcris.

Sl icpulchrum quis diruit ^ces-
f

vel
:it:qui.

* Oisuaria

Hoc vetuiiSo.
tereltnonvult agcre, lo„, cjcuJt
lmo rcnuit. dicitur
quod potcit pcenitcrc
antelit. cotclt.abalio.
Tcrrio dicit : fciuus

^^s)^ ctio. scilicet -
insactum. vt J. l.iq.in
princ. non solum accu-
satio.
c s Irrogat. condcm-
tionc sasta.
Slfepulchrum. ] C A-
s v s. Dcltrun se-
pulchrum tuum dirue-
tio ipsum.tcneor quod
vi aut dam.idcm si i\~-
tuam fupra sepulchru
tuum pofitam deftru-
xi: siuc fit affixa , fiuc
lit applumbata scpul-
chro , fiue non. nam
tcneor mterdisto quod
v. aut clam,non Aquil.
F r.Ac cvrs.
i s Diruit.Bnt iudicis
audoritatc: ytfupra de
ttqua plu. arcen. I. qua-
quam. §. j.A cctrs.
§ 1" Cessat Aquilia.c\\li3.
non possum mc dicc-
rc dominum fepulchri,
ahas Aquii adtio com-
petit hero : vt s.ad leg.
Aquil.l. item Mela.§.le-
^«.Accvks.
h s Aut clamXcil. ad
opus rcsttucndum.
1 s De monumeto.<\ax
atBxa fuerat monu-
mcnto : vt difFcrat a
fequcnti. Ac c
k s Scribit. fcilicet vt
non agatur Aquilia:
scd interdifto quod vi aut clam, & dc scpulchro violato.
1 s Tuit. scilicet statua. A c c.
m j Efse. fcilicetftatuam.Acc,
n s OJsuariam.m \\h>.lo2.n.ojftriam. Et Aicofsuariam ^jvrnam in
qua ofla reconduntur: vel id cft monumcnta.
o J • Interdicto.Si ceifat Aquilia.&ad hoc s.quod viaut clam. L «
qui inputeum.^.si quts de monumento. qy l.denique.§.qu&fitum. infi-
ne. Scd contra s. de iniur.l.siftatua. Sol.vt ibi.
PR&tor. ] C A s v s. Dolo cuius fepulchrum violatum cft , tc-
nctur acT:. in faitum ad lntereflc ei ad qucm pcrtinet fcpul
chrum. $i ncmo fit ad qucm pertincat, v el fi cft, non tainen vult
agerc.-prsetorpcrmittk cuicumquc voicnti agcre a&. vfquc ad ! de admi.tut.l.iij.§.pe.& depac.l. iurisgentium.infi.Lmaiorem.01 J
c.auteos. fed fi plures sunt qui volunt agcrc.praEfertur qni luftio- depop. act. I. ij. & it). Item hoc accipc quando noiMiucrcia

sat Aquilia8: quod vi tamen
aut clam h agendumerit.Etitade
statua de monumento ' 'euulsa
Celsus scribit k. Ide quceritj li ne-
queadplubata suit ',neque assixa3
an pars monumenti eflectaiit:an
veromaneatin bonis noftris. Et
Celsus scribit iiceise m monume-
tijVt oisuariamn:& ideo quod vi
autclam interdiclo ° locum sore.
iii.Vlpianvs libro vincensimo-
quinto adEdictum pr&toris.
PRstor ait: Cmus dolo malo se-
pulchrum violatum ejse dicetur,
in eum infatsum mdicium dabowtei
ad cjuem pertineat,quanti ob eam rern
£quum videbttur p, condemnetur. Si
nemo erit ad cjucm pertineat,sme age-
re nolet 1: quicumque agere volet, ei
centum aureorum ' aBionem dabo.St
pluresagerevolenf.cuiuss iustifsima '
caufa e/se videbitur,ei agendtpotcslate
saciam.Si quts in sepulchro dolo malo Seciido dieitlfcprtkkro,
habitauerit,&disciuvealiudquaque * violato, ille cuius jn-
scpulchri caufasaclum sitjhabuerif.in
eum stquis eo nomine agerevolet u}
ducentorum aureoru iudkium dabo.
1 .s Prima verba oftedunt eu de-
mu ex hoc x pledi^qui dolo malo tuus in fcpaj'"™."^
• 1 • c- • ■ j 1 1 r r liabitat,vcl ibi icdihca-
vioiauitbi igitur doius abiitxei- . / „ -in^a
r 1 . • r,- r ■ ■ uit:aicuurquojpotdt
iabit eiuide ? perion^z.igitur doli acCufaii. noxalis ame
non capaceSjVt admodii impube-
res a,item omnes qui nonanimo
violadi accedunt b:excufatisunr.
z.s Sepulchri aute appellatione
omne fepulturas.locum contineri
exiftimandum eft c.
j.s Si quis in hereditariu d fepul-
quam taincn minoris csimina
quam cxtraneo:vt J.ea l.§.qui de sepulchri.verfi.item. & verfmtrn- nmc^s0
quam.Si. inhocpotclt clfc procuratc\r:vt s. deprocu.l.licit. inpnnc. vnan-
q s Nolet.3.AhocC.de adulte.l.quamuis.ij. &J eo.lftpukhrivio-.mt[uim,.
lat.& de fuc.edi.l.j.§.quibus.& ad Tertul.l.j.§.fincmo. A c c v R s. ,,,„„,.*/<•/«'-
J" Centumaureorum.- Imo rideturx.pondoauriivtC.^.}-?» <«*
sepukhra.Sci ibi crrmmaliter, & b iufcrtur fifco : hic ciuilucr, &

^^&i.iacmortuulu
transserri.& si collIw.
tudoeratantchacka
PoWcmciuitate scpc>
im-eam consuctudiuc
tollit.[Sl ^VIS IR
«"tCHRo.jQu.fia-
bitatmtCpulj.1IO
edihcmmibi sa,
cunquc vuTt agcrc'co-
tracumpotcit.Sccun-
°odicit :qmcadaucra
spoliaat.siqaidcnKij
anms,capitcpanUm.
tur.fisincarruis,inmc.
talisi oamnarrtJur. Tcr-
tiodiciciuucx quuo-
gnofcit supcr act. lc-
puichrivioiaci, d«b«
aftimare intcrcffc a-
getis, infpcda miuria:
item lucro violantu
sepukhru:item damno
cx hoc contingcntc.no
tamcn minons con-
dcnmct mdcxquamfi
extrancus agcrecquoci
eit c.aurcoium contra
violante :&contrain-
habitantcm, duccnto-
ium.[Si AD FLVRES.]
Sepulchrum plunum
vioiaui, dicitur quod
hxc act. omnibus da-
tur contra me 111 eo
quod cuiufq; intcrcss.

legib.

non datur:fcd s\ domu
habcatfcruusm frpal-
chro,noa tameliabitat
ibijiioxalis datur. Vlti-
modicit.-hcccactioquc
ci hoc cdiclo datur,cit
popuIans.F.R.Acc^
P f ^?««»#w,is"viola.i f«-
bttur. ad intcrcilcinu- „, cjuilis &
"isqiij

CrimiMl's
, CMf, dicitur
""• & a (o pw-
aun : vt C.eo.l.si quisfepukhrum. baciir q"n°
f % C««M.nuncrefpoiid«. . . »i'9i2»
' lufiissima.adhoc s.delib.ho.exhi.Liij§ ftamenplures.&i^ ™s^kM.
■cu.l.fiplures. & s. defideiclib. Li'uj.%.creditoribus tamencauen. q ^ , c|ll]|js
liaoagit"""'

datur pnuato.in iudiceautcm ncgligcntc puiiirc,cftpcenaxx.i

- .

: ahas omncs agcreut .■ vt j.
*:licto ha

rem caufam habct. Itemfi quisin (epulchro alicno habitaucrit, I rnm qiu agcrc vokbant
vcl sdificium aliquod non fcpulchri caufa lbi fecit: quicumque | plures.
vultagcrecontraeum,pra:torpermiccit vfque ad quantitatcm I u f Vblet.Not.curiosc.inpnrno dcl
ducentorum aureorum. lJoltca Vipia. exponit vcrba pr*di<aa,& narum , in hoc 11011.
dicit:apparct cx primis vcrbis cdicti, cmti qui violat fcpulchrum, j x % Ex hoc. fcilicec cdifto. Accvrs.
ita dcmum tcncri, li dolo malo hoc sacit.impuberes ergo non re- j y s Eiufdem. alias,z» eandemperfonam. aha
nciitur hocedidto, curn dolo carcant. & appcllationc fcpulchri, j poena.
omnislocus fcpulturce continetur. [S 1 qjt r s jHcrcs hmserat j z s Verfona i. noncrit ca pcisona qux tenetur.
mortuuminhcrcditariumscpulchrum, teuctur quandoque fe-j a s i«2/i«^i.quidani,scd nou omnes.vt sJe ezcept.doU.Ul
pulchri violati: vt li prohibuerat tcftator nc heredes aliqucm ibi; §.qu&in tutore.
inferrenr. fcruari cuim dcbet voluncas rcstatoris. Itcm fi vni he- j b s Accedunt. quos i
rcdum concesfitinferre,aliisvctuit. nam feiuabitur voluutasdc- , c

fiad nornarii Pal"
applicancfami
bendelictump«''0-lrTV1'i'
sm<»h ^"
ineiitfdem persirts

:0

. A cc.

morantia consilij tuettir
f Exiftimandum eft. \tScs.quod-jiautclam.l.si-§-fi<!!?"■ .
funfti. Secundo dicit: corpuspoficum in vno loco , ammo ahbi. a s Siquis in hercditariui>hc\t\oc\ hercduarium,& quo^ fW * .

,. yo: 1"
charJp* •*
pKhtiii»''*.
[t»J4 *"■

*&*<*

i

i}9'

i\Mt%W
\A Cont j,
b f *nh

■ A^m^

ritttn-
quam -V* l
siciat decrcn
dchisq«£!
tusfepul.tt
aixit. Vel'
tradita sunt
vt hic ■ vel
fcpulturx tr
c s SHut
omnis eui«
cio.adquod
Lji.frfftpr*
ilfa.i»trirK'
qM.% idem
ck pifft. 'mtMu.lsi-h
do appel.si! 1
(yierinter.:
hgsaorum- §
fr suprjt de
{ f Eorum
cum c vel j
1 Pontisicum t rupm(ler,
««olocoings M.
aliuinpoterac. quadra^mta
h f np\
nter.l.ij. uem
religio.l.morti
i s Sepeliri.
colligunt q
suctudo no
gcm: quafi
ritlcr Hadi
ftca fuperu
suetudo,pro
C.devfu. lei
s. nd leg. Rh
domine lm\
Jilijs deprc- tonine d.sec
a,io'. . vno modo
t Confuetudo T„ ,■ ,
s«al.5ge-T^dlcreV
ncrsSiter: fpe- ™0 fupct
cijlis,speciali- cit lcgcmd
tcrlcgc vincit. ralis, &tu
«i.vefpelUc- tcrtvts.^
nti lecundum r .
rulgentia. vi- tufion.Uec
del. fiquis ica ueterata. fi
%r»de£uift. & tunc fpc
ft*t.0<s.qk
sccundum
peliri.Sc dc 1
k f Prittd
1 s Abhoc
loquitur.vr
m f Inon,
• f Adtu
CvI AC
n f Adgre,
'" ° T §uate

s ^rotari quc- 0

eq»ovi.

„. P s Extran
!?luta»pud c,c'aiircorur
ra*mi. /eK8cuc;
"»•««*?? °CCUr"
r' AgltW.
natcondcm,
'"^•"luimi
^oddicit,
*nus.vt-,
««iaie pai
s^^uarr
3 Xolln.b

[s.e«
loading ...