Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1421
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0717
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1409 DigestorumLiber xlviij. Tit.j. i4i0

a s lndiciis, terribilis est hic libenvt C. de veteri iure enunc.l.iq.§.
feptimus.Et dicuntur publica,c]uia cuilibet dc populo , &c. vilnst.
de publ. iudiciu. in princ.
JT^sji On omnia.] C a S v S.Dicit quod non omnia iudicia quibus
twl puuiuntur cnmina/unt publica: sed qua^datantu sunt pu-
blica .' & ea cnumcrat.

$ecudo dicitquodpu-
blicorum iudiciorum
quaidam sunt capita-
]ia,q uxdam non:& dat
cxempladchis. Tertio
dicit.accusatio publica
perimitur mortuo ac-
cusante , vcl accusato.
& hocdicithaeclex, &
dua: scquen. F R.
b s Publicorum.vts.de
frs.ua.ric. Lpr&uaricatio-
Tii-isin.
C J" luliamaiestatis.Cub.
lex. &sic iri scquenti-
bus.& subaudi hic sc-
cundu P.coprehenderc
sacrilegia &rcsidua.
d jDc testament'tsSa.1-
sis.vt lnft.eo.%. item lex
Cornel. <J" Sed quid si a-
» lex Corne- liquodinstrumetum a
liade salsis dtcitur falsum :anerit
publ.caeit,.,. bH raao?Res.
ue testamenn r , .. . „,. , - .
iiueinstrumeii t no,vt hic,0-). desal.
falli nomine LfauliM.\rcJs.&~j.tit.}.
Sfeaw.

k Tyvblua:>~\ Reo. idest accusato.
1 X s Rea. tdeil accusata. Acctrs.
m < Permittitur alias perimitur.&C tunc dic quod siuc antc lit
contcltacam,stae ettam polt,perimitur:& hercdes accusatoris I
acculati nonhabentiieccssc crimen cxcqui, aisi in casibusvr W
&j-w l.desuntto.&j.

cw«:-ifcii®3)isate»iKDSiic£
X L V I I I.

L I B E R
DE PVBLICIS IVDICIISat.TiTVLvs I

PopuUres aBionei, & pult/ica iucl cUsunt.l eu
qui §.in popularib. de iureiu. £r reiropublica,
etiam popnUria sunt Setlin y[u pofuUriplimssue
dicimtu cimlitt ftue forejia,publica criminalia qux
ex popule cjuilibetjubscribem in crimin ittre ordi-
nario intendere potesi in pcenam ccrtam & legiti-
mam.feihxc c/uoque hociteextra ordinem coercen-
tur. Imo & aR-.ones omna rja* ex a/iis causii qua
exde/iR. nastunturyel quasi deliBis,t& interdiB.
omniatnec tamen icieo de corum ordine inttnta ybiq.
traB.itir;nec enim prnhibemur etiam ex hisile caus.
Indiesi vi/imui expeririordmar.iure.Proponuntur
hoc tit. enumeratio & dinisio iudt pub. & regulat
generales dehk cjiiadam. C V 1 A c,
Hctc lex diuidbur in duas partes.
Primbponit regulam, fwe qu&dam
verba ex quibus colltgitur regula.Se-
cundb ponit exceptionem a regula, ejr
breuiter hoc intendit : Ornnia delitta
priuatafunt, exceptis quibusdam hic

l.ij. §. j. $ed Axo quod enumeratis. Bari
sk.& pro eo Inst.depub.


I- M a c e R libro 1 .depublicis iudiciis.
§On omnia iudicia in
qnibns crimen veititur,
Sc publica sunr: sed ea
rantumj qus ex legibus
iudiciorum publicoru b veniunt,
vt Iulia maiestatis c,Iulia de adul-
nec tlla, PauliM. quta teriis , Comelia de sicanis & ve-
pcrsubreptionemlola neficiis*,Pompeiaparricidij,Iulia

iud.§. Itemlex Corn, cx
co quod ibi dicit, item,
&c.quasi coiungat pre^-
cedentibus qnre costat
csse publica.Ite pro co
s.ds cocuss-l.ij. Ncc obst.
hic:quia supplctur ■vel
aiiu inftrumentis. Itcm

non est pub. accusatto
falsi.nisiin teitameto,
sed pro alio falso sic:
quc: multa (unt:vt ead.
l.<& ~j.de sal i.j.Item ad
hocquol not. Cod. de
salf. l.eum qui.

peculatus, Cornelia de testamen-
tis ''Juliade vipriuata,luliadevi
publica,Iuliaambi.tus,Iulia repe-
tundarum e, Iulia de annona f.
Iflafunt tudicia capitalia,ex quibus
c s Repetundarii. supe- perditur libertas,vita,vel ciuitas:alia
xiora pubhca & ordi- no.h.d.&diuiditurintrespartes.Pri-
nana,h?cduo publica, ms0 ponit dinisione bimembrem.Secu-
lcd extraordinaria. M. ,v ' r . ^ , ^
f s De annona.Quul doprofequiturprtmumembrumXer-
diccmus dc Flauia, & tib prosequitnr secundu. Secundaibi:
Viscel.&Turp-.l. & dc capitalia.Tertia ibimon capitalia.B.
cri suspea.tut.de Fia- 11. PAvtvslibro 1 5. adEdicfumPr&toris.
I Lex Fabia ae uja b dicit P. quod csc
plagtarns pu; priaata:cuin nondica-
plicum cnme , r. ^ , r ...
continet Con- tur hic quodsic publi-
«»•./.4, juprasi ca : & hoc nisi quando
quiicau. ^im. libcr homo qui non sic
^Aug.Lb.i.c.t?, iH alicuius poteltatc,
abduceretur.-vt C.ad l.
yla.de Pla. l.plagt] Scd
Azo dixic, seperpubli-
cam per/.i//i5. C.i.s In
rLexViscellia secunda c vcro vidctur publica,quia in Codice ponitur intcr pu-
priuatum cii- blica,econtraqu6d non:quiahic non dicit dc ea. 3. CTntcrtia d
men continct. videtur publica ad instar prseuaricationis : vt & s. de pr&ua.l. iij. in
"rt hr" ^rm' CHm'n publico criminc tantum committaturTurpil. vt C.
cum crimen!" &dTurpil.l.}.Sr-& tutius cst qu6d non:vt "s.depr&ua.l.iij.infin.&c quia
* Suipefti tti- no" inucuitur htc. 4. ^ Dc quarta e dic vt In&.de suft>e.tut.§.confe-
toris poscula- quens.ltcm facit ad hanc l.Inst.eo.^svsque adsin. tit.K c c v r s.
tio,ancrimen g ~V\vblicorums\Mors.i\i\tmz\vs,vc\ etiam ciuilis:quia seruus pce-
publicum ve! i i- i- ■ ■ r
pnuatu -*- "a:'ltcmcxilium,qu!a pcrditciuttatcm. triaeniniiunt qua:
habcmus , &c.vt ~s~.de capi. demi. l.fin.
/Exilium im- n |s ^amc&teraX. quando f non eximitur caput de ciuitatc:no sunt
propne dici- exilia proprie, vt dick,sed improprie.quandoquc cnim illa dicutur
tur quando ca. cxiha.vt C.de epifcaud.l.nemo.infi.tfy ~s.de inter.Qs rele.l exiliu.& s.
'" fiquis cpM.Lfed^rsiquisreicap.ibt,aut fisorte.&c.&t: hc.Inst.eo.fypu-
Micoru.ltcm fz.s.debo.pos.l edicto.§.rett&> s.si quiscaut.Liiij.§.rci.&
j .depe.l.ij,& l.capitalium.inprin.osy °].de <verb.signis.l.licet capitalis.
1 s uiliqua coercitio. scilicet modica, ne ahoqum neccssc habeas
dicerc quod etiam vbi mers infcrtur , non sic capitalc : quod clset
falsum: vts.prox.

g desal.lcumsalst&Crl
nusvelacc.mortsue.i.ij.
&iiJ-&hdeaccus.l.ex
ludtciomm. ^ hcm nu-
quid hoc dices ctiam
polt latam seiucntiam
appcllatione suspclam? tIn.'»J'«

—m?
ivclp.hcjinpcrsonaac-
cusato

"^nreoauteSlci:
distinguesqualisscn-ilics.vZ'
tetiattiit:vtC.jj^».a?, 12. leg. "
'■?/• &C.sireus -veUc-
cuf.mort.suer.Lfin. aliis
inlittera permitti-

eit

relegationes proprie dicutur.tunc
enim ciuicas retinetur.No capita-
lia sunt,ex quib. pecuniaria,aut in
corpus aliqua coercitio' pcena,est.
Quida habet in litera perimirur.
Ali] habet rjcnnimtux.secundupri-
ma letturam dicitur,qubd rnortuo ac- tur.Zt. tuncsubaudi, sc.
cusato,vel accusata , accusatio extin- catuallter: vt d.L.ex m-
„ j~ ,. ,. - i. • atcwmm.kcc.
guitur. Secundualtamliteradicitur, ~X^terdunAc
qubdreoseu accusatovelreadesuclis, ±Q»\ agit Aquil.pro
accufatio non perimitur:& ftc durat, por« scrui .• »6 porcst
&ficiftdz littera sunt contrarin.Bar. lnttnm ag«= iudicio
i/ 11 jo r- publico pro eodedeli-
iii.Vtp 1 anvs libro 5 5 .ad Sabmum.
Vblica accusatio rco kvel rea1
ante defutflis permittitur m *.
Pendente iudicio super aElione ci-
uili, non potefi propom accufatio cri-
mtnalissuper codern crimine. Bart.
1 v.Pavivs libro jj.ad Edicium.

iic

ttiti

«uersis

p:

cto, vt lcge Cornclia.
Ide si ag.it ac5c. furcici-
uihtcr, intcrim no po- * RJss> .
test accusare de epdem. Ho. i. «„)«/!
furco. Idem dc similib. >«', quaimiij
deli&is, &daexcplum aIltcr ^t
vcinglo. scdfinitav.a^0"'^
c;uili, ciini deresaaii-

TNterdum euenit n vt praeiudi- liansuaaum,

i.cap. al.peri-
niimr.

vtmtcnm dumagicur
ciuiliter,non possit ac-
cusaricriminaliter, &
econtra.sic no oi>. s.vt
bo.rap.l.ij.§.hoc editt. &
"s.ad l.Aquil. l.inde Ne-
ratius. §.sidolo. °y Cod.

PVblicorum iudiciorum qu^da
capitalia sunt,qua^dam no ca-
pitalia. Capitalia sunt, ex quibus
pcenamors s aut exiliu est:hoc est'
aqus &c ignis interdi&io. Per has
enim pcenas eximitur caput de ci-
uitate.namcartera h 110 exilia,sed

cium iudicio publico fiat: sicut bitur crirr.n alis t r.
in acftione legis Aquilis °, 8c fur- n s ln^um euenh
ti, & vi bonorum raptorum , &
interdicto vnde vi, tk de tabulis
testamenti exhibendis. nam in
his p de re familiari agitur.
Diuiditur in duas partes.Primb lo-
quitur vtrum accufatuspofstt accusa- qHando ciui. aci. puiu.
refuumaccufatorempendenteiudicio. crim.Lj.&s.de iniur.l.
Secundb , vtrum possit accnfare poft P^.§.).&cMJ,Aqui.
sententiam. Secunda ibi, illud. Item ex,./",'"',e' s,' r '■'
r , r 1 ,. . .. . ,. exhib.l. locum. §.siqms.
Jccunda Jubdtmditur in alias duas quxsuntcocra. &hoe
partes:quia prima loquitur vtram not.s.vibo.rapt.iij.§.
posi condemnationem possit recusare hoc editto. hemvidctur
j r jv ' r • r ■ contra C.deord.iu.l.sm.
denouo. Secundo , an polsit proequt c ,-,„ „,.Jv,n
. '. t J r J 1 Scd hic vtiaq; qnaltio
accujattonem tam tnchoatam.Secun- aD code intenditur.vbi
daibi ,inchoatas plane. ejr breuiter potesteligercvtrupri-
hoc intendit: Receptus inter reos non tno ciuilem vel crimi-
n r r r r r,*,\p. ,7nli,^i-i'r infcnde-
potejtJuum accujatorem reaccujarefi
fuerit condemnatns poerta qu& aufert
ciuitatemvel libertatem-.potcrit tame
accufationes inchoatas perfcere.B a k.
v.Vlpianvs lib. S.DiJputationum.
IS qui freus H facsbus est,purgare
se debet: nec ante potest accu-

nalevoluerit intcnde-
rcdbi quadoexdiuerr
sispartibus;putacgo^W%3S°-
aduersusccciuilitcr.tu
econtra vis mc cnmi-
naliter accusarc .- vt
tua qusestio canquam , $. ■
maior prasiudicet me*
caiiquamminori.
o s Aquilk.yto&im-
'i.ad

put non eifi
mittir de ciui
t*te»

no,sciliccc pro mortc scrui agitur ciuilitcr &ciiminaliter:vts
l.Aquil.Linde Neratius.§.si dolo. i.ltcm pro ftirto;vt "s.depriunMu
l.fi. 3. Item mclnisin plagio : vt C.adl.Plau deplagi.l.siquisferui.
4-Itcm pro rapina : vtC.vi bon.rap.L). <. Item pro inuasioneivtC
quandociuilactio.L). 6. Itempro cestamento cclato :vts.de tab.
exhibJ.iij. §.fiquisdolo. A e c vrs. »
p s ^w/w^w.idcointcrimtantum fitpraeiudicium.nam.&c. u
cmm dc rcfamiliari.perpctuo fieretpr*iudicium:vts.ww».''^'
/■ pr&tor.§.). oy de iniur.Lpr&tor.§.\.
IS quireus. ] C a s v s. Accusitus non potcst accusatorcm stium
accusarc.nisi primo eipediat se de prima accus lafta cotra eum.
Secundo dicit qualitcr dcbet se expedirc,vt poisitreaccularc.ceice
siestabsolutus,planmn cst quod potcstreaccusare. sed siestcon-
dcmnattts.an polTir rcaccusare,dubium cst : & in quadam conltit,
videturdici quodnon posTitrsaccusaredamnatiis. quodeit in_te -
ligcndumsi ciuitatcm vel liberh amisit, vtnon possic rcaecuiaK.
proscqui tamcn potest accusacionem. quam prius fecerat. F R-
q K" lsquireus.'\Aci\ is qui habitus elt lntcr reos;sccundumI°^n-
sic pouitur "].deadul. L). §.extramus. _ .

141

S

^ JCCk

s<,eceptu

proseq"at

«rtJ5 ^?0!

$■**s do<nond
^s/i-M^intcrteoS:
i^-^potest^

saftu

di- e.

%oi .lius tus. i.fr*l
S i"'lltia & dc nlinl

bcess»erit; - terimdep<
^c 1- pcioncra:
r£prooari

ida.

iposctcicuas s
,uo. <poddftev

Enbit"Clarus s^Qndiim
*.ltnttnt-$-™' tioncadci
r^Jtl- sdhm
a,xime qul Lmaioren.
primolocoac- ^ yKaui
&dfcnit. s»^ , lnl
jniuriam pro- J j
squatur.po L.Hereq.
tcst tamen ac- mculparc
cusitus illu"» l.sin.§.ne).
jccusare&st- ifivxar,§,
pervtraqjac- , ^
cusatiotie ent J
lcedendun,. * s 4*4
<N6teceptus silibertatc
interteos po- jjt accusan
test & "rra- & n non u
sitote suu ac- 1U t .
csirede ma- teJU.siqMS
joticsimine,& accusare.0
vtantedixide acCusarc a1
minorevel vel liberta!
a«eptns in- Mrit lllud
tcrteoidicitur vel suorur
yosclitemcum quoquo m
to cocestatam rum ma;„„
:iestas
emsexcepcic
«esiodicis.vcl calumniosi
accusatoris,de cusaudo co
clinatorias.aut ttaneum a
liabsensdc;in prosc<.
piimotermino * ■ / ..
concumaciaE. ?•^0,^•
iiit CUrum s. c s Inch
ji»i<».§. vlt. cj. diftcrat 1
i^trsi.stdbic qUC)&co
intidtnter, , ■ ■ v
rVblvideAc- Q,CiC(luat
curiiurn. tate,noiv
j Accusare a- riiories ac
K oui dignus pluS adde
accusacione sit
nemo debec.
°mni cnim
oiminecarcre
dcbet
=lteru paratus si amiscrr
«itmaledicere .: - -
v n,- tI0,ie eu :
"otiamiiTavc] no" aiitti
f3m»,vel ciui- dccnlcris,
•w.vtUiber-quoddici
tt'h«atan.?C.Cusct:fc
™u»iu.,quJ. itereode)
^~\-*&mit chn mai01
!*»«-& ^««^
suail"utia ,,a & tl'nc(.c
ftrsesujtur; dernaiori'

vt nomer
nullo «rii
bct accus
diuiditur.

Melisui
Perse.

«**££■ ttc»frt,

situr/Vs.^tio.scdn,
^td5natiputo,noll
»<*iis,te
'ium

?.cc»rat0, "clfcsa

^•9 U

s«uni.

'atorcn,

iiuii

pet.

s Perw


loading ...