Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1489
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0751
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1468 Digestbrum Liber xlviij. Tit. vij.

4 Aqu^&ignis
interdictionis
loco successit
deportatio.

f Tit. J.vbi
paulo dmer
iiushscc Iegii-
tttr.

a s Inconcione. inli.B.cstj^continenti.iA esfcinloco propc iiriin
cium : quod dtc ytsupra deproc. Lprtsens.& Lqui insoro.& de ver.
signis.Lij.& l.vt Alsenus. & L &disicta. & !>• Jty *» continenttbus. z.
Sed in lib. R. est conuentu. alias concione.
b ^ Exercebitur. sub. ccnebitur hac lcge.
c s Ea.z\.eas.{.bc~
quoinuitopolliceri publice pri-
uatimve per iniuriam exegerit.
item qui cum telo dolo malo , in
concione a fuerit,aut vbi iudiciu
publice exercebitur b. Exceptus
estqui proptervenatione habeat
homines,qui cum bestiis pugnet:
Ux. vbi dicitur quod miniltrosquead ea c habere con-
ommabona perdit. & cedit:ar. 1. s Hac lege tenetur &
h-cml.-eio.Atsiscr- qui conu0cacis hominibus vim
uusinsciodomino vim U . j. \ l o
fecent d quo quis verberetur &
pulsetur, neque homo occisus sit.
2. s Damnato de vi publica,
aqua & ignie interdicitur.
xi.Pavlvs libro ^.sententiarum s.

stias:vt "s". eo.Lij. Acc.
d ^ Vtm secerit. cum
armij, alias locumha-
bct tnfra iit.\.
c s Aqua & igni. cu-
ius loco, acst liodie dc-
pottatio;vc J. adl. Itd.
pecu.l.iij. & (icnonob.
lnstit.de pub. iud.§.item

HI qui asdes alienas aut villas

i Arma dese-
siua habere &
gestarelicet.
* hac vis pri-
uata, vis iine
armis dicitur.
§.sed ex costi-
tutionibus.In-
stit. de inter-
dic.§. item lex
Iiilia.Inltit.de
publi. iudi.
c Arma defen-
iiua gestareli-
cer.,11011 modo
tutada; aduer-
sus homines
salutis causa,
sed & aduer-
sus animaha.
d Vedigalia in
iuste exigetres
qua pcena te ■
neantur.

t Pssina varia:
vispriuata; ad
niiiTi.
/ Damnati de
vi priuata bo-
na publicatur
non ipso mre,
fed per sente
tia. Non enim
bicdicicur pu-
Micata sunt,
sedpublicabsi-
rur, quod sen-
tetiani exigit.
l.in critnrn.tti.
C.de inrisU. om.
iudi.vbi inter-
pretes traftant
-e vocabulis,
quae ipfo iure
vi m habcnt,*&
dc iis,quj sen-
.tcntist requi-
runt.

fcceric, vltimo luppli-
cio:ii iubetc, in metal-
lum damnatur.vt C.eo.
I. si seruos.
HI qui &des. ] C A-
, vs. Qui lntrant
dotnualiena pcr vim,
& cam frangunt & de- JL Xexpilauerh.t, eftregerint,ex
struunt:ite quidamnii pUcmauerint: si quidem in turba
ditmturbapuniuntur cli\elo fecerint,capite puniutur.
capitc. Sccundo dicit _. _ . „ ,, l L ,, .
qu.d cotuineatur ap- 1 • s Teloru * autem appellatio-
pellatione tcloiu. vkt- ne om,"ia ex quibus smguii homi-
mo dicit:qui telu por- Jies x nocere poisunt,accipiuntur.
tat causa sc defendcn- ^ - Quj tclu_ tutand^ 6 salLltis
di,non tcnctur: & tta „ J ^— ..
rusttcinostrt Comita- ^ cauLt gefunt» non^vmentur
t\isportantpromaori nominis occidendi cauiaportare.
pai tc eor u m. F R. .\ i x ,. iDBM Ubro smguUri ad senMus-
i * TJl°™mr- 'Z consultum TurptUtanum.
s. de sur.lfiptgnon §. ^ u v£ctigalia cxerccnt
u.cr s. eod.L armatos. i ■ & . ..
Accvrs. ^-*Ln & >-ege Iuhade vi pubhca
* s Ex quib. singuli teneiHUt.
homines. Legcnd faluti
bomina. C v 1 a c._____________________________________
g s Tutandi.. lic b s.
de iust. & iu.l.tiij. & dic
hc*cvel c ab hommc,
vcl ab alio animali.
hs~\Vinoua.] Exer-
\_£cent. pcr Yim
exigcndo pluSHomine
triburorum.Ite dl.Iul.

AD LEGEM
DEVI PRIVATA

IVLIAM

TITVLVS VII.

Vottea placuit quicumque -vim armatam
intultsset, eum subiiccre poena legis lulit de
dc ambi. vt "j.ad l. lul. ■vipubiica. Legis autem de vipriuata eum
deambit. Item constt- quifine armisvimsecijset. SedineleBione
tutionibus : vt C. noua tamen accusatoris eft eumquivimcoacHs
'veclig.l.sin. Accvrs. homintbws armattsve secit mitiore, id est
si ^ Ghti nouavectiga- hociudicio ansuperiore persequi malit, an
liaexercent. Qut noua vtroque- /.31. depcenu. C v 1 ac.
vc&!galiainstituit,tc- _ . \:T 1 r 1 J
nctu? l.Iulta dc ambi- Pnmo Pomt Pan*m. ' M' de Vl
tu : cjui ca c'x-gitrene- priuata: deinde casiis quibns cjuis te ■
tur 1. Iulia dc vi. VT5e netur l.Iul.de vifn.vsque insi. tit.&
scnpta ad tit.Cod.vecii- p[ams gj} ^
1. Marcianvs libro quartodecimo
Institutionum.

galia noua institui non
posse. C v 1 a c.

A D L -E G E M IV-
liamde vi priuata.
&uando sine armtt
est : conttnet tamen pu-
bli. iudic. vt supra dc
pub. tudt. 1. 1.
sjil E vi priuMa. ]
ASVs.Nume-

E vipriuata ' dam-
nati k pars ttrtia
bonorum ex lege
Iulia publicatur ':
&cautumest 11 e se-

nator iit, nec decurio, aut vllum


rat pcer.as quas pan-
tur damnarus lege Iul. dc vi priuata: vt in sequenti versu. eadem,
&c. dic vt inglo. tbiposita. Item qui rapuit ahquid ex naufra^ia,
punitur hac pocna. sed hodie sccuS : quta extraordincm punithr.
ca;tcra sunt plana vsque ad X.creditorcs. Fr. A c c v r s.
i s Devipriuata.ytC.eo.l.tutorts.&Instit.depu.iu. %. ttem lex.
Item amissio c dignitatis, & insamia : vt subiicit> Itcm potclt dici
rclcgatio. arg.C.cod.l. quoniam.isy arg.~s.de ter.mo.Lij.hcm ti humi-
lis sit persona forte,dcportatur : vt C. eo.l.seruos. Itcm quandoqtie
capitis,st homicidium occastonc vrolcntixfit cemmillum : vt C.
eod. I. quoniam. \
k ^" Damnati. genitiut casus.
1 J 1'ubltcatur. ipfo iare: quod cst hic specialc. 1. Vcl s pcr scn-

tentiam : vt j. de interdiB. & rele.l. relegatorum. §. adtembus
m 1 Quasi mjWj.exprclIiuum vcritatis:vt s.de tub iud, I ■ e
mem.&l.eo.Lsini.hk] d.cuncquod dc fado , non dc'iurtrfT
samis : & sccundum vtrumque cst sic. C. de dignt.l i,
n s Carebit. scmpcr supple hac lcge^w^sto- ' ' 9'
honorem capiat,neve m eum or- dlcat llc enu'nfamts:&
dinem sedeat, neve iudex sit: & omm h°110^ carebic
videlicet omni honore quasi in- eX?lege"scTcsX
famisni exsenatusconsulto care- tcrconucntuSdai1atur
bit n. 1. s Eadem pcena ° adficiii- a(it5rt'ampartcmbo-
tur qui ad pcenam legis Iulis de j0m'&dlcas aJ bo"a
• • j- 0 r ■ «atiicivindic. vdco-
vi pnuata rediguntur : & si quis d.d.cx legc si dicas^
exnaufragiodolo malo quid ra- soiuresicripubhcano
puerit. z. ^ Sed & ex conititutio- ai ^onoru tcrnj par,
nibus principum extra ordinem tl,'.2"Sc^ccrt<;ncutra
•j c ■■ i- -ii-- ta"umactionuminfi
qui denaufragnsahquiddinpue- mat:scd dtcam dc f "
nnt p , puniuntur. nam & diuus &o infaman.-vesdica'
Pius rescripsit q nullam vim nau- vccial=-vfl alitcr«d£
tis fieridebere: & si quisfecerit, P^^^^quipuni,
vt seuerissimc puniatur. s"J]^^'asS"all° ^o,
r r i-r „ . l-zx "OC,siquts ,&c si,
1 1. S c a v o l a hb.^.Regularum. Cuc hic emcttur ias»
HAc lege r y tenetur , qui c5'
uocatis hominibus vim fe-
cerit quo quis vcrberaretur, pul
siiretunneque homo occisuserit
1 1 1. Macer libroprimo Publicorum.
tc lntereit, hberos an ler- & non mfamat; RcsP.
uos , & suos an alienos quis A'c<:s-^l-Pedius. §.j.s.

mis h cxtra ordmcm
pccunianter condcm-
natur.Scdnonnecxil-
loediftocstpcEnaqm
<k»$k:nZ*deincmd.
I.]. & C.desur.Lm eum.

advim faciendam conuocauerit.
Nec minus hi qui conuocatisunt,
eadcm lege s tenentur.
1, s Sedsinulliconuocati,nul-
lique pulsati ilnt,per iniuriam ta-
men ex bohis alienis quid abla

deincend. j.Veltcrtio
cadcm posna afficitur
quis.cxnaufragi0)&c.
quanciosfccitVim.na
sircdigituradpcEnam
huiuslegis^nihilami-
nusciuilitercScinqua-
druplum. & hoc sisinc

- . » «iufiuju. tx. noc tinnc
tumt iit:hac lege teneri eum acmis.namsicii armis, sciius

..-. rast-
teneturl.Iul.de vipub. ricnomineagi
vr s.tit.).l.iij. instn. qua: cnuiiterpotcii
vtdetur contia. vl bonorum
„ r _. . . . . raptorum.tnit
p J Dtrtpuermt.vipn. B^mc m.
uata. A c c v r s. sari quis po-
q s Rescripsit. vt s.de tsst crtinina-
litcr.

qui id feccrit.
IV. Pavlvs libro quinquagensimo-
quintoad Edictum.
LEgis Iuliae de vi priuata crime
committitur, cum ccetum a -
t- • r r ■ t i- ^3 *.ejcripjtr.yt s
liquis concurlum recdle dicitur incend.L Ted:us.%\.
quo minus quis in ius produce-
retUl"r. r T ~TAc lege. Conti-
m r r • cl- i I I nuaturscqucn-
1. % Et 11 quis quxstionemde , *■ ■ , a »,,
. J * 1 1 .yr t\ l nec mtereft. A c c.
alterms ieruo habuiilet :& ideo Y j H^%.S;dulia:
moderatius u eduito prstoris de Pnuatorureus ei1,qui
iniuriis vtendum essc Labeo ait.
v. Vlpianvs libro C$.ad Edicium.

Conuocatisliominibus
vim fecit, vt liic appi-
Srcc. Ergo &qui arma-
I quisaliquem dciecit exa^ro ^. " ,1' • , _._
rl .1.. *>r tis. Quare itatitn pro-
iuohommibus COllgregatis/l- bandumnoncst.quoJ
nearmis: vispriuata.xpoliulari 1
possit.
vi. Modest inns libro octatto
Reguiarum.
X senatusconsulto Volusiano
qm improbe coeunt in ahe- $jWtot(£ cdemms»
nam litem , vt quidquid ex con- /. mnideo. & s.vi bo.
demnatione z in rernipsius * re- rap.Ltj.siquis nm-&

E;

quidamnicuntvimar-
mata vocaripublicam,
inerme priuacam.Cvi.
{■\TEcintereft.]Ea-
J^S^delege.Hhnot.

L

t Conuociu
vna cum con'
tiocate vi bo-
norum rapto-
im rcnenttitr
Jtem arcocra s.demi- ^
norl.cu mandato. ltctn ^ianus.
Uc\tCod.eod.Lsicrimi-
b _ Dicnoneiio
contranas lc"
• . _sSvcl jbi 1»
ModeratiusAd cPc, miruis aa;itur ciuilitcriniuriarum : quia ^ajbus

da-lumfuerit,intereos commu- pr*tor.§.siquisa>h™tu. ^"^ „„,
nicaretur : lege Iulia de vipriua-

ta b tenentur.

Egis. ] Eroduceretur. ~. tit.). I.,

nts


^eadem. instn.
j s Vostulari. id est accusari. Accvrs. _,
z TT? X senatusconsulto.sEx condemnatione.mnocentium : vt s.
\_jConcusS l.ij.
a * Ipsius. id est quidquid habuerinr, comroumccnc. .ss
b s De vipriuata.ttctn crimine falsi : rt j. desal. I )•§• )• j

q„aroi"'cc0
muntvtattf.

, Sori«aS
jiteali"13»''

I.

Cct.^S.
■lonisrvt S
CRedn
JU0<
de.ctin"

bitoris

sui

:boUi
1(

o.iab
•sur hac
parte b°l
h_cl.&&
a J Nidl
iudice-Ti
4V^iiev> 'iebitore
eiiore mgrC- uC.des
inJ" * <*' b ^" Cr«
srtC fci-i"
s«e, e-o»*11 ccpetmt.
occnpantcm - ply aliaH
pdiiavibono- ^^;.
&f{°;u/|[tcmni
Ji^^tontq
' -*/ p«^M'''• diui M-H
Cjip'i»,r-'"' co calu
deqti.sentcn- .oft„j
tii v. pltira -• » . .
pintNsgusan- quivtm;
tiii Mpi-pi- ucrctur<
i»4, squado
licct cos
contra,*
rcsp.sic,i
loconcci
voluntas
«VolBiiw-li- ris lam
cncoada,vo. co-cra.lt
lius habetur. Aeswr. I. qi
cocra s.qt
di.l.ttitpn,
rem. Itcm
sluiqnislibi ^t.l.m
dktte poteft lbisuraiti
vbi iudex in- rto °^ scris
nenirinonpo- s.?„„w„
j ." - dimur.Si
d Arguracntu 4 ,*
? cotr.rio se- tut.mgloj.
suvalidum. CutraC.xi;
«Ikiagitur-e intdtam'.
rc vacante . uJlJ- y j
ncmtnc pos-
fessa. mrcmqi
bct ius.Icc
»<5u. inpu-^^-Ms
niendis circu- modo dix
siatiissmt ob- S.addeg.j
scruanda; dis- admodum
Srar ^Ha

tiittr Plato
tiot.t.tlt tc,
t smsiciii.

ttone. icd
decur.l.get,
A D D I T
speciaiccl
rion potc
piaiudici:
Bart.
c 5" p«,
terrogatn

le

;i potci

A sNon
t»ntum a
"P- dcbcr
c-vi bo.ra{
^oliuscrc
&vibo. r
*, Vcl ,ii
''«tresob
3 Si «■((
g"phariu;
«creto. N
do"isaciat
tl°uc- '.se»
^•Cv,A
Onem.

Qxidi,

fatnti,

icati
">eftk
loading ...