Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1491
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0752
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
%

M._V_..^t|_>.>

•<»si.

'Si>4d

*»«,

«H,

* soiMcfic„ %
s *>&*
- rP«ialc,t5*

mis

*tiImiuslfoj,

nicuWcav

nuc'«ili'i8ti,fc
^upium.&hocata
acnusjuunsid.ao^ia
tcneturl.Ful.de,:
VtS.W.j,l,l},»;j
vidctur contia.
P J Dmjiww
uica. Accvu
q J &/crij>jiuii_:
('»«»£/. P(ii:;,;,'
r TJiclnsConct.
j[j.MUtiirsqitr
ci InecMmj. iti
7 J ..«./«s .itlilii
priuatorarcusc!!,f
Conuocatislio:;
vimfccit.vtliics-
rct-Ergo&quiarM-
tis.QuatestitiJipj
bandumnoncll.f)
q.uidamdicuntTiiiiii-
matavocaiipi*»
jnerrriepm»«»to
CxV""1"^'
PSJ*ls.Hic»

*ir«r

pnci
l. 7101

facit

C^"

//»',

b

s

iitcti55^

Ad le^em Corn. desica. & venefic. 1469

£?f .?J£i 1-t^iLfc t.m£ ommbus,fcd v«a accusatur.Acc.

<.insi.§- Item/crimine concus-
jnibas,fed vija accusatur.Ac<
>r dcbct coramiudice pctcr
^ autem sua au-tontatc in rcm debittJiis

fiohisivt s.deconcuft.sncc tame

J

araboia iudicis, tcne-

s $a__u de p;-
gnore mgre-
»iiendo & oc-
cupando pro-
pria authori-
tate , excusat
occtipantem i
pccna vi bono-
ruai raptoru.
■vt hic & Sl.'.
J!.g»s>V.'» *"&■
T_J pijeiuimlc.
C.<t' p'%"o >••*""
de qua senten-
tia v. plura a-
pud Negusan-
titj de/ti^.par.
te 4-

6 Voitmtas li-
cet coada, vo»
iuus habetur.

t Ius quis slbi
dicere potest
vbi iudex in-
oenirinonpo-
test.
d Argumencu
j cottario se-
suvalidum.
_ Ibi agitur de
re vacante a
nemine- pos-
fesia.

* Qua: in pu-
tiiendis circii-
gatiissint ob-
sertiandx dif-
ferentia., gra-
uiter Plato
dial. s. dt le,
f Trenesiciis.

CRcditare). ] Casvs
deoct intrarcalioquin ius credm pciditltcm crcduor qtu w dc
bitorisuiiocciipatiinc
yit.Cali.istr.atvs libroqttinto
de CcgnitionibtM.
CRedicorcs i-i adueiTtis dcbi-
corea suos agant per tudice
idquod deberi hbi ptuant,repo-
scere debent : alioquin ii in retn
dcbicoris sui intrauerinc3id nullo
b s Credineosnonha- concedeiue " : diuus MarCus de-
bere.m lllare quarn ac- ^ .^ ^^ eQ,., 6 ^^ b.
vcrba dccreti h^ciiint:Optimum
est, vt si quas putes te habere pe-
ticiones>actionibusexperiaris.in-
terim ille in polsessione debet
morariuu petitor eile.Et cu Mar-
cianus dicerec, vim nullam feci:
qui vim adhibucrit ce- QxCzi dixic, Tu vim pucas eise so-
uercrarcjuod mct.cau. jum si ^Q^ines vulnerenturc?Vis
i quado voluntjs tuit, . . .,;i
licct coada. fci loan. enim est cS^ tunc,quotiens qtus id
conn-a,*^. htiiu* 1. cui quod debeti hbi pucat.no pcr iu-
rcsp.sic.quialicetnul- dicem reposcit. Non puto autem
lo concedcnte intenrn: nec verecundiae nec digtlitati tU2
S^SSf llet^ conuenire,quidquam non iure
coada.ltem contras. facere. Quiiquis igttur probatus
desur.L.qui vas. Itcm mthi fuerit, rem vllam debitoris,
cotra s.qus. infmu.cre- non ^ ips0 s1Dj rraditam, sine vl-
lo iudice temere poilldere : etim-
que iibiius in eam rem dixiiTejius
crediti non habebitd.
vin. MeDEsriNvs libro i. depaenis.
I creditor <x sine aucloritate

. rhac lcge :&tertia
parte bonoiu muita-
tur;&sitinfamis.8{ h.d.
hscl.&scq.fR.Acc.
a < isullo concedente.
nidicc Ivts.Lsin. Vcl
cicbitorc actiama pr.
vt C. depign.Uij,

ceperint.QuM si aliani
pro alia^K-etp.vtnots
quod met. cetuf. I. excM.
J !tcm uo.quod quida
dicunc quod cdrcium
drui Marci taiicUm iu
co casu loquttur , in
quo (i n6 ciset crcditor

di.l.aitprMor\§.si debito-
rem. Itcm concra C. da
Iudi. I. nuVLwsS piout
ibi sumitur a tontra-
rio d scnsu. Item cocra
'i.quorumlegn. L). §.re-
digutur.So\.c vt d.t.ex-
tat.mgtossine -vtlo. Ite
covczC.vnde vi.l.siquis
in tdtam\Soli\h gcnc-
lalis. Vcl hoc spccialc
inrcin qua a<Sor ha-
bct ius.Itcm concra C.
si bon.rap.Liij. Solu. vt
modb dixi. Itcm facit
s.adleg. Aquii.l. quem-
admodum.<$.\. & dead-
quir. pojs.l.si ex stipula-
none. Scd ar.cotra C.de
decur.l.generaliter.lib. x.
A DD 1 T I O.Dicqut)d
speciaie ess: ibi,quaado
non potcst habcri co-
pia iudicis , sccundum
Batt.
c J Vulnerentur. in-
terrogatiue & plane
le^i potcst.

k3iudicis res debitoris occupet,
hac lege tenetur , Sc tertia parte

bonorum multatur
nte.

& ihfamis

AD LEGEM * CORNE-
II AM DE SICAKIlS-
& vcneiicis f.
T I T V L V S V II ;.

As«/o,vencficis , -vt in l.vlt.C. Theod.ad
legem Cor. de sal. pro quo in Basilicis est,
QHfHsmnv, quam venesiciis. nam hac Isge
coercentur non tam hi qui venenu dcderunt
quam qui etiam parauerunt, habuerunt,
vendiderunt. Vorrosuit etiam lex Cornelia
de maiesiate ante l. Iuliam. Sed lex Iulia ei
derogauit sicut lex Pompeia legi Cornelit, de
d ^ Non habebit. Imb parricidio.cuius resiat memoria adhuc in
tintum actione vi bo. diila l.vlti.ijy l. z.de origine iuris.Et quia
Cornelia de Sicarits & venesiciis , lexiulia
derogauit. manet adhtic ex lege Cornelia
publicum iudicium de Sicariis & venesiciis,
sicutidesalsis, & de iniuriis. Dicuntur au-
temin ea sicarij homicids. qualescumque,
etiamsi nonsicis clandesttnam cidem sece-
rint.Alias enim constatsicas esse,vt Cedrini
verbavsurpem,H^Xa^LSs-ct M"s** imipi&v-
s it> tpwpij tic m ^a&pattac cm) «►^TvJ^xvvorrttv
{ 2t*»t7«».C v i ac.

rap. debcnt tcncri: vt
C.vi bo.rap.l.iij. conti a.
Soliuscrcdin amittit,
& vi bo. rap. tcnctur.
i„ Vcl aliter hic non
crat res obli[;ata. M.
* J Si creditor. Chiro-
grapharius ex Marci
decreto. N0.60. AJiud
est in pignoratitio. Pa.

Iib.<,,sent.tit,l6. ii mo- •

MaRc ianvs Lbroquarto decimo
Institutionum.

dbidfaciat ex conuc-
tionc. l.pen. C.de pign.
aii. C v 1 a c.
C ^7 creditor.~\lnsamUsit.rt"s.eod.l.).^.).i!. hc.C.eod.l.inpoJseJsio-
\Jnem.
I, 11,
AD LEGEM CORNELIAM DE
sicariis & veneficis.
Giui dkantur sicarij,habes Instit. de pub. iu.§. kcm XtX.scdinter'
fretatio esi targior: vt ibidem dicitur.

I

Ege.^Faclumerit.vtJ.eod.l.siquisdolo.^ Etnot. dolo.nam
__ sccus il li cuJpa ctiain Jata : vt in ead.l. ^ Item ad hocquod d fctilpa jata
ac mccndio dicit, tacit s. de incend.l.qui t-des. <& !.sin.& C.qui ac- dolo no com-
cufa. nonposs. I. data. <& s. tit.ij.l. qui cxtu. & J- depcen.i.autsaUa. paratur,in cn-
i.sin. & C. eod. i.eum qui. & ad l.Aquil.l.tj- minalibus,pu-
.g % Ambtdauerit.C:™™™^"


E g e Cornelia *
de iicaris &vene-
iicis f tenetur qui
hominem occide-
rit cuiiisve dolo
malo incendium faclum erit f:
quive hominis occidendi, furtive
faciendicausacum telo ambula-
uerit §:quive ciim magistratus es-
sec publicoveiudicio prselser, o-
peram dediiset quo quis falsu iu-
dicium h proiiteretur ' , vt quis
innocens conuenirerur, condem-
naretur. 1. 5 Praeterea tenetur,
quihominis necandi causavene-
numcofecerit, dederic:quive fal-
sum testimoniu dolo malo dixe-
rit,quo quis publico iudicio k rei

, ailde Gl.l. in a-
eo.l.ts qui. <& Insttu de aitMlltm s ,„
pub. iud.§.ite lex. A c c. iHreiKrdnd. So-
h ^ ludicium.id cst,[e '»»«» rrgHU
consoriesquc defcrrct. ^''«.js-
BvRD. *LataaCar.

est

nelio Syl. /. z,

i s Vrositeretur. 1.1 ctt suftAt „,,, iuu
proferrei:vt,& "jj.eo.Ue- anteaerat Se-
ge,i?tpnnc. pronia aGrac-
k ^ 1'ublico iudicio.Auo choquippel»-
utntneceiTaria.scilitct Ia" c ..
v , r i_r o t veneticiu.
quod iit pubhcum , &
capitalc. ahas locum
habet lcx Corn.de ial-
sis:vc "j.desal.L).inprtn.
ty §.j.& iic j. dicasdc
iudicc , licct quidam
idcm in ciuili. A c c.
1 J Sub capitalem.ii cst
supcr capitali c-ausa.
m J Pecuniam. ad hoo
"j.adl.Iul.repet.L ea.^.si.
(yl.scq. Acctes.
n J Hominem. vel li-
bcrum,vel seruuvt& •
"s. ad L Aquil. I. inde
J Neratius.§.sl dolo. Itcm fPratcwc vr-
tsitindign.tatc velno, ^num intd-

capitalis damnaretur rquivema
gistracus iudexve quxstionis f
sub capitalel causam pecuniam m ,
• L1-1 r r iii r llglt,qu, prac-
accepentjVt pubhcalegereus ne- | maiculus vcl fcemma. ra° ^kMic?
ret. z.s Etquihominemoccide- 5° 1 ^siluipojse.non causis.Bu.hic.
x 1 i- t-rr omnino , sed ab accu-
rit,punitur,nonhabita differen- sationchllius Lvt5.L
tia cuius conditionis hominem " u<re.§.\. facit C. eod. I. \.
interemit. & Leum.& J. de «.dtiit.
Nullus tenetur l. Cor. desica. nifi edia-Lcttm mtem.%.ex-
qm dolo occiderit. Item qm ex iulia clPl ur- e c v k. s.
7 . . I J p s hx re.u cx cauia.
causa occtdertt lege permmente ,non „ r Percusserit.yt oc-
tenetur.h. d.vsque adleg.inauditum. cidat, rcpetc. quid c-
3.s DiuusHadrianusrescripsit, nim sicUm fcrroper-,
• 1 • -■ - j- r cutcrc potuit , hasta «Casussbrtui.
euquihommeoccidit,hnon oc- <r , I tusnonouni-
,'■, . \r , r , . percuHcnt ? Accvr. '"snonpum-
cidedi ammo hoc admiht,abioltu r r casu cuba came tur'hcet casut
it* d o -1 • -< • 1-■ "« ■ s i - improuisus pu
poile °. & qul homine noil OCCl- pra-cedetc.&idiobpu- niaturpermo,
dir,sedvulnerauit vt occidat, pro »ltur cas"us argZ.com- dum cuipa-. vt
homicida damnandum:& cx re p
constisuendu hoc.nam ii gladium
strinxerir, & in eo perculserit q,
indubitate occidendi animo id cil
admiiisse.Sed ii claui percuilit aut
cucuma in rixa quauis ferroper

mo. I. in rebus
su.i-ncgligtntia:

Vclca- hit.lt.^nnibts
ilC CX- Lianus in /. pv/I

pomtur s.demcen.Lqut 'TfTlT
1 , . . ... r 3 ih z Jnpr.de do-
£des.$.\.alus caiusnon „a. sdiceml.
cssetpuniendus : vt C. i.C. ee.^/ex. f.
eod. l.\. & l. eum qui. & respkiendHm.fy.
i±C\tsupr* deiniur. l.il- delinqHHM. ,nf
lud.& Cod. de iniur. I. 7sf?"'cV4'"
cuiserit,tame 116 occidedianimo: sinonconuidjAccy k- g,st'
1 • I ' _-.--'-?.__ '•_.*___-_k_ -____ *

.supr.si quii
lemenda pcena eius qui m rixa * s 1 v s. cauti,n,b.^ §,
casu r masis quam voluntate ho- f s V™ttendum. ad ssjst-**. ."■
.... ° ,^ r ti j- hocs. qued met. cau.l. s*A-« "«'»»*-
micidium admttit.4.s Icem dtuus >«• .5_ . r , , b**.
,. , . r ■,- - a *st> q«tdem. tnsin. &de , s
Hadnanus reicnpiu, eu qtu stu- i^en.rui. nau.l.iij. §. t H*c ilIa
prum f itbi vel iiiis per vim infe- quod ait pmor. Trebomus 3-
rentem occidir, dnnittendum s. J s Deprehenfam. vi- do!esc««ku-
, mc 4 B ■ _,- 1 - , Jem. Vcl dic quod in dac"s » 1uod
(s.s Sed & m eu qui vxore depre- . ,ukeno ^^ ^ eentunonetn
heiam c 111 adultenooccideru,D. .dma&io:vts.dead»lt. lcLcT ZcZ
Pius leuiore pcena irroganda eise /.marito. inprinc derit: & Pau-
scripstt u : & humiliore loco po- u - X*ferissit-a&ca-m san'as..u^Jhi-
r ■ •!• 1 hac lco-e ttnctur • vt ''PP1"" a quo
ficum,in ex.hum perpetuum da- ^Hl. I GrUZ «^- $*'
n mssic: m ahqua dignttate post- &-g.de adul. l.si adul- TJZfZt
d tempus relegari. terium cum. §. impera- interfeci..
tores. ied micius puni- * J.ex. ri tabu.
tur.vt hic Scd vidc- -vetatquenqua
tur,nmh.lum:vt/"«- occ,d"»s"--
n , „., , - .J uatum Saluia-
pra aa SU. I. ji quu tn nlis je p-oui_
graui. %.simaritiM. Sol. detia.item ne-
ignoscicur :vtibi. scd minem inau-
ditum damna-
dum cife con-
suluit Senatus
apud Tacicunr
t. Vcl dic inauditum.i.non accusatuin. iicj. deremilit.Liij. inpr. li.18.'
j. Vcl dic inauditUm. i.committentem aliquid inauditum, & iic ' Imo^inaudst.
contrapacrc dcliquit.s Sed quidiiconttaalium,vclii cotra patrS, ",s. lc'"° ^"',
scdkuiccr?Rcsp. nonaccusat patcr tvtCoc?. qui atctts. nin pojs. I. si Clssacuj*ut *c"
magnum

tum,ad tempus relegan

I

1 1. V Lt 1 abvs libro I .de adtdterits,
Nauditum x *tilium patei oc-
cidere non porest : sed accu-

non omnino,vt hic.

lc TNauditum.id cst suppoiitum,
Xsi crit doli capax:vt C.de sal.l.j.vt fuit in Esau quodammodo

& tuc de falso poterit accusari
loading ...