Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1497
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0755
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1472* DigestorumLiberxlviij.Tit.ix.

cuiTerit animo occidendi,vt illc teneatur.FB. anc.
* Presumitur a s Vniuscuiusque. vt piaesumatur a quisoccidendianimo per-
occiaendi ani- cuiTerit.quisnonwt/j^fttf l.).%.diuus.vt illc,& non alij tcncantur.
idus suiise vel quod (i non potest apparere,tunc b omnes:vt fupra adl. AquiL l
pon fursse ex itgm Mela.§sedstseruumplures.&supra debis qui deiec.l.).§ si. & l.

oualkate ictuu .
& vulnerum. V- & si*P'* ad L U}mm
l lncertitudi- de vtpnuat. l.iij. & vt
tiis.ratione bon.raplij § si quis.&
' ocau
non
1?t hit.
euitau.r.G/# %-s*™n siruum. caute oportet
Li i .§ 2. supra crgo dixit,m-«, nam U
adt.^tquilMi ex propoiico, tunc et- __
dixi. iam si non pcrcussiiTct:
vt supra L).in pr.

i3i'ierit: i£lus vniuscuiusque
, eu.tawr: *temj». &. hoc ediso. & in hoc colle&orum contemplan
htc. Ime . r r \

I in rixa perculTus homo pe-
ierit:

* Ad lcgem
Pompeiam.
tQuamsude- DE LEGE POM-
teltandum peia de parricidiis.
hoc crimen, Pompeius statuit poe~
quamque a- ^ accusationcm
Cerbe vindi- . '.■> ■>. r
candum , prs- muentt Corn Syl.vt in-
clare M.Cicer. pra de orig. iur. 1. i. §.
pro Roscio dcindc Cornelius.
Aiucrino. ^ j, ir £^.]C*«?s«r.no
_L,cxprcllim de o-
ninibus quae scquun-
tur , scd ex scntentia/
nam de solo patre 8c
matre in ea exprimi-
tur.I o.
c ^ ^l«i«w.idemputo
& ininfinitum.arg.y«-
pra de in ius vocan. I.
quique.§.parentes.A C c.
d J Matruelem. id c e/£
am'tinam : vt 7»j?if. rfe

DE

LEGE POMPEIA*
cle parricidiisf.
TITVL V,$ IX.

Hac autemlege publico iudicio coer-
centur qui parentes / liberos, cognatos, ad-
sines, coniuges , patronos occiderint. Species
est homicidij atrocior, atque ideo (eparata a
tttulo fuperiore, <& exacerbatur potijsimum
in eos crimcn qui parentes occiderunt,
C V I A C.
i. Marcianvs Hbro quarto decimo
Institutionum.

" lata a Cn.
Pompcjio Ma-
gno.l.i. supra
de orig. iur.
nam ante cum


Ege

Pompeia de
parricidiis caue-
tur b,vt ii quispa-
trem , matrem,
auum, auiam c,fra-

s Matruelem.i.mi- trem , sororem , patruelem , ma-

'de eodem cri- gradi.%.vv. cum inrra
mine scripse- dicaturdc consobritia.
rat Cornel.
/i.^per ma- terterae filiam, Cviac. truelem d ct, f patruum , auunciv
trem coniun- c «' Confobrinam no. lam amjtam : cons0brinum,con-
stiim sratrem quod nocxcedlt quar- r . . -
autsororem. tUmgradumexlatere. sobnnam /S,vxorem,virum, ge-

tumgradum exlatere
0 ^ Consobrinum, con-
fobrinam. Id elt,ex Fra-
tre & sorore filium fi-
liam.C v i a c.
f ^" Socrum aliasjWe-

nerum,socrum Svitncum, pnui-
gnum,prinignam,patronumg,pa-

tronam occiderit, cuiiisve dolo
malo id factum erit:vt h pcena1 ea
rum: & beuc, & com- teneatur, qus est lcgis Corneli-x
prehendit etiam so- de sicariis. Sed & mater quat fi-

etiam
crum:vt J de ver-sign.l.
1 alias socrum.
g s Patronum.cx\>o-
nc vtsupm de in ius vo-
can.l.adoptiuum §

lium k filiamve occiderit, eiusle-

gis pcena adficitur:& auus qui ne-
potem occiderit: & prsterea qui
emit ^venenumvt patridaretm,
h ^^.hoci/f.abundat, quamuis non potuerit dare.
propter ahud vt,quod i l
ii.Scjbvola libroquarto
Regularum.

sola icientia

FRater aurem eius qui cogno-
uerat tantum, -j- nec patri in-
dicauerat, relegatus est,& medi-
cus n supplicio affedus.

cst inprinc l. C. de agri.
& cen.Llitibus.li.x).
i ^ Poenet. No.quod
primo dicit de linea
•} Punitur quis ascendente : & dic, in
ititerdum ex irtfinltum. sccundo de
transucrsali, & ponit
dc tertio & quarto
gradu. idcm in secun-
do:vt "j.eo.lsed fciendum-Tcttib de quibusdam affinibus:dc quibus
adiicit in l.fedfciendum,& l cum pater.Quzrto dc linca desccnden-
ti:d & hoc inmfinitum.^" Scdduo obstant:primo quia dicit c\\iod
ctiam tenetur 1.Cor.de sica.habet locum. scd alibidicitur aliampcenam habere
qui liberos in- locum, & hanc & omnem solcnnitatcm ccssare: vt lnsti.depu.iud.
terhcit. Cla- ^.alia.& Cod eodl.) qua: sunt contra.Sol.haec per iilas corrigitur.
l^.Lt;,!??!' vel secundum lo. hic tenetur: scd non accusatur. i.Vel dic quod
pzrriciqinm. . _ .. n . . n A. .
renctut poena 1. Cot.id clt cap;tis. nam vttaqueelt pcena capins:
licet diuerso modo imponatur. vel dic , nullaalia,si prnno llla 1.
Cor.accusctut:vt supra de accu.l fenatus. 3.Vel dic quod contraria
habet locum in patrc & in matre , tk in aliis pcrsonis hic cnumc-
ratis, arg.J.eo.l.prox. s Secundo obiicitur,quia non istx personae
omncs hac 1. videntur contincri, scd solummodo patcr , mater,
auus,.Vauia:vtj.eo./.^.Solu.vtibi.
k ^ Filium.h.ocin mfinit\im:vtsupra dein itts vocan.l.sedsihac.
J. liberos. idcm dc patic:vt Cod. eod. L). &lnsiit. eo. depubli. iudi.§.
.
1 s §}ui emt.vtdztctiiic c pluspunitur,quamsi ipscmetdaret:
vt J.eod.l.vtrum.
m s Dxret.de hoc dic vtsupra tit.j.l.diuws.

A Parrkidij

t Conatus in-
terdum p-uni-
cur sine effe-
ftu.

n \~7Rater.~]~Etmedicus.in[':h.K. mcdicus , qui dcdit vcncnum
J7 fiiio vt patri darct, sub.tencturl. GQX.dc&Gi.vtJuprk tit, j.

con, M a r.

l.ii).§.). sed in libro Al.cst mediocri,8c tunc i.rcle^ationc- vt 1 c
lio hicdicitur. Accvrs. ° •VCtleh<
o C*Edsciendum.]Comprehendi.c[\ioOid scntcntiam
p ijComple£ti.c]txaid vcrba,nec quoad sentcntiarri anteseaat s
"1 !" &«>>is.eradu
mquoestcosobtinus,
cihcetinc.uart0iqua,
SEd sciendum eft , lege Pom- & ea, ,patmu/ maS»s.
• 1 r 1 - & , ah) ^l111 sunt Insiit
peia de coniobrmo compre- de?ra. co<m»t s.
hendi °^: ied non etiam eos pan- g>"«««.Item ptiorem. i.
rer compledti p, qui pari ^ pro- Er°x.ln:»ioreitt qu;,m hsl
Pri6ve f gradu sunt. Sed & no- f™ss ' ^alis/st ?°»
natcr,ioror,qm sunt c"
il£ in secilnrsn • „. r,.n-.

iii. Marcianvs libro quarto
decimo Institutionum.
1 Ed fciendum eft , lege Pom-

Cotnprt.

nluin

\

ttiam

in sccundo : vt hsiu. ts"°Priorti,t

nentur.
1 v. I D e M. libro primo depublkk
iudiciis.

uercs & lponss persona^ qmi
sunt: sententia tamen legis conti- degrxdib.cogna.§.semn-
dogradu.dtciuibusnon
cst didlum in 1. j. fcd
tantum de pattucli-
C bus.Icemqujlisestfi,
Vm pater & mater iponii, iius fratris qUi est in
sponix,socerorum?vt' libe- tcitio. scd licet ncc
rorum sponii generorum appella-
tionecontinentur.
Y. I d e m libro quartodecimo
Inftitutionum.
DIuus Hadrianus fertur, cum
in venatione iilium suum

'.piioit.

vcrbis , nec sentcntia
antc scnatuscon. Mar.
istas personx coniprc-
hcndantur : cx intcr-
pretatioue tamen liu-
ius Martiani cbntinc.
buntur amodo scntcn-
tia.A.hj dicunthasper-
sonas non contincri
vcrbis,nec sentemia:5c
quoddicitinfin.adno-
uetcas tantum &spon-

quidam necaueirat, qui nouercam
adulterabat, ininsulam eum de-
portaiTe s : quod latronis magis
quam patris iure eum inrerfe-
cit. nam patria potestas in pie- sasrcferunt.Itemcon-
tate^debet,nonatrocitate con- nnua l
sistere1.
vi.Vlpianvs libro oSlauo de,
Osticio Proconfulis.
VTrum qui occiderunt " pa-
rentes,an etiam conscij xpce-
na parricidij adficiantur , quaeri
potest. Et ait Mscianus etiam
conseios eadcm pcena adficien-
dos,non solumparricidas. Proin-

quentem
cum ista.Acc vrs.
I S~>VmUter.]Vt.\.

sicut. Liberorii.
id elt filiorum:vt s. de
gradibus.l.Labeo. fasu-
pra Ae testi.l.iniegibus.
DIuus. ] C A 0 v s,
Qui lilium occi-
dit,qucm cum nouerca
iacerccredebat.&eiat
foite verum, dcporta-
tuiininsulam.FR.

de conscij etiam extranei eadcm s j Depottajse.vnkbi-
turexcusaripaterpro-
prcradulterium, cum
filius crat vilis.'Yt s.«*
adul.l. marito. scd non
in opere Veneris. itcm
sccundo, quiapamli-
cet occiderefilium:vt
s.delib.&pofthu.l.iii
sutsXcdilladciumion
pater.scd hic vt adulte-
rum& extraneum la-

pCena adficiendi sunt v.
vi i.Idem librovicensimononoad
Edicium.
SI sciente creditore ad sce-
lus z committendum pecunia
iit subministrata , vt puta ii
ad veneni mali comparationem,
vel etiam vt latronibus aggres-
soribiisque daretur qui patrem
interficerent : parricidij pce-
na tenebitur, qui qusiierit pe-
cuniam , quique eorum ira cre-

tronem. relcwtur cr-
go,quiaaccuiare,non
occidcre debuit: vt t
tit. j. /• inauditum. a
Popeia accusatur pro-

pteriustumdolorcm: vtsnbrade adul.l.siadulteriumA.Lmperato- ^^m
res. Item& quiamcruit a filiusperdcrc filij priuilegiumct,m

umde-
,Item

amictere «e-

Jquit non vt filius:vt inAuth. cum deap.cog.§.caufas.col.viij- Item ^^^niinil-
quia vt Iatronemjion vt filium occidit:vt subncit. . . hidpeccatfct
y s Patria potesias in pietate. Vndc patria potcstas plcnion vo- admitw.
cabulodiaaestpietas, ait Carrisius, Tcrtullianus in apologia:

\ n b Confcius
Gratius est vocabulumpietatis.quampotestatis. Vndemalequuai d|,1|fll„0nile-
in l.vlt.suprasi aparentequis mmumissm suerit,yro pietatis cmen- ljm]uit njsi
dauit fotestatis.Vi.de scripta ad Lviij.sttpradeprobat.Cy 1 a c. Pr<,cS„"&
t s C0nsiftere.vt8cs.deadul.l.ucc jn ca.\.pe. 'i-nr iitud verum»
VTrum.]C asvs Non solum fijlusqui occiditpatrcmpunitu ^ ^
hacl. sedctiarnsifuit tantwmconscius.sdem in cxtianc . conin,jtt„ur
itcm crcditor qui mutuat pecuniam ad vencnum compara^um, a»w*
vcl vtdctur alicuiqtii occidac patrem punitur haclrltern p ?..'"&et)Bi"
•1 r ■ r 11 , ir^in nuifidciuiic- jllsta,*l
nctaqui nocicicns lnnenitpecuniam aa noc. itcmqu' wiiutiireu
runrprohacpccunia.&hocdixit Iktc.1. 8c fcqucn.F R- tacen^l"*^
u % Occiderunt. tantum. . , i»aS „.k
x s C^/?i/.subaudi,& b panjcipcs.nam ex sola scientianon pu- s„,».
niretur. •Aissaxs siqiiie°Mta'
y s Adsiciendi sunt.zt plus puniuntur q tiam si ipsi occw ■ ■ «^ jn boC
ciim cxtranei I.Corne.tcncantur ii occidant. vlcinio. ?*■

s

Ifciente.jAdscelus.id cst dcliclum.

Jque

147?

r»i)
i
«•111

b s Cia*"
^vsura-^iicfiscus
^ecollig^isuccedur
C Fojltil

Hic '

»s horanla accusatus
„j(ndum,cumKjt/t/4«.r
Jedctit cau- ^ <,0i eort
stw hosMCi; scntcntitm
^La?*m?:{<(?uem
2^.«^rar etgo
»r<d»"J-'"^ morte: vt
i„fri*i «"•»>- gulantcr:
tf, eafac.c^.
cautionem ab mor,Jue.M
co exigere. y\OEn*.
Lud.hic. 1-',
1 Cnmcn rt- *■
uLttetsim-pccnapai
tnr motte.vide do dicit:
Sebartianum pcrsonarr
Medicemtrac. ^ jjj
Mots omn« Jimil
soluit.
*Videinhanct;t.cap.pu
I, cxliM» timo sup|
Rhodi. ItbJtR. natur. T
*»"1" "'"'*• filius iuric
II. & Cii. P» .
w, g- m Ow- tur.
urt. a Cj" Assre w,
mos inual
Corn. quo
.„«.. ,. parricidio
t Beltits obie- c
ssiJeusubie-P^1^-'^
ai,^damnati mntU.vtL
adbeltias,dif- Publicius
fctuntiillina- ra,itrc uit(
S»e(vtpo:e»ntascu|1.0
einies) a be-
ssiis confestim «pitatas 1
Ianiabantur,hi sanguineis
vetb cum eis 10. c«p. 14
fTabantar-frs •
mati. t. bnd. ,■ ft,
i»f,U, pa.t.H™ i»o
Mlttammm.t). tjuocumq
j»it»»5«s. do sangui:
•verberetur,
g s C«tf,
codto.
b s Gallin
gallo qui,
iliculos ,
pugnat cu
vel gallo t
sticulos: 6
qui non h
dualios: v
in vtjlgati
lis gallm;
nli"CUS.l.
linaceus,
gallinas .-
cli:vCvirv
diligitvxo
'.[ T ^/»g
««urinpr
, mnem:vt(
InftJepub.
Sol.hic no
ssumen)CU
s«iic«^(
Jlusappdi

1
stntcontt.

mii

cs

<nor
loading ...