Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1499
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0756
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
nmnn j^SHHHBnl _IH_

K

U;

l\

%

lco.

%0

'"C,,&»_oissie S
dla. vcro,s %;

«ntiit
iooc
rsMji<;

11 ius M---

'«ntiira ,

COI;.

de. ^011"
,]e- '?"*»«<
™mi(lUtrru
^''»|«ir,J|'lacltjiiioriim,,^
Wik/,l4j|,.

D:

_'Qoiilii»«i
.m dicqucm cnmogggg
n, iaccrccrede'b«,4en
Foi rc vcruin, Jcpoiq.
turinin(iil_t
D sp^/da
turcicusanpattip
picraiiultcrimi,e
a__tvfatii
_</./. mtriti, W—
;" inopercVcneiii-—
a sccundo, cju;a:;:.:;.
|J ccc occidercsil:uii:c
■ pateriscdliicn*
H ruin&c»rilDtrat
troncin. rclccaH'
- occidcreciebuitavii.
■ tit j. /. *'**'
pgpeiaaccastfP

;ria

li0CC'm «'
jcriR'
tfsol»^"1473 De lege Cornelia de falsis.

*474

a C _<po. idestei aquodataestpecunia.
b C Caucrunt. idcst fideiuu_untali_ «_*_r«»t\ CEt not. arg.
Pmxeneta contraproxenetas a , vt tenantur, rcdderc vsuras secundum cc-
cotradus vsu- clesiam,ac (i ipsi acccpisscnt. & fa j. tit.).l.lege Cor.
rarij tencntur y^Arricidtj. ] C a s v s. Accusatus parricidi) j intcrim dcccdens

aJ restitutio-

Pi

mortem

sibi

diderint , aut a quo a ita caue-
runt b s.
Qui parricidij poflulatus efl , &
nondum condemnatus , potess tessa-

rr.add;sRo:^->nscuseisucccd,t.
manum/_<.«/- " naturahtcr dcceliit,
173. Maisiliu & tcstatus : instituti
singHUri 191. succcdunt.si intcstatus
&■ «*sit.17. fcccfct; & agnati cms
vnde colligit, . ,- 1 - p „
raTl.omicidlj c C Possulatm. id cst mentumsacere, msisibimortemme-
dcfcrat.pccna accusatus. ttt pcena consciuerk :quia tunc siscus
homicidi j pu- <J t Debebit. vt C. »»i f1trrpA,t Unr Airit
sam homici- ^ ho- eorum ." anu v 1 1 I. Idiu hbro ochttuo
DissiutationUm.

dio. UPnm at- sintcntiam. l.fi,
ttgaiione 93. c J &uern voluit. nni-
««m.6. c7/»yy. /. tur cr„0 ia;c crjm(-n
*Ufl*,*',w*mo«e: vt&allasrc-
4«/™. gulariter:i>vts._ _-
f Csuere ab c«/?/. ex iudiciorum. &
aliqiio , e(l fac. C.sirews wlaccufi.
caucionem ab m0r.sue.UesunEtK.
co exigerc. -»-^>.t- i /^
tudhic. P0?»"-] Casvs.
* Crimcn re- _ HlC dicit qux slt
gulariter sini- pcena parricidij. Secu-
tnr morte.vide do dicit: qui aliquam
Sebastianum pcrsonam occldit , cx-
Medicem ttac. L - •
Mors omnia ccPtls h,s ?U1 nolnl-
(0{uit. nantur m /. j. huius
* Videinhanc tit. cap.punitur,aut vl-
I. Cslium tirno lupplicio dam-
Rhodi. Itb.UH. natur Xertio dicit:
vl'q&a"T.&™ funoslls sl occi-
stsiio Ameri- datpaticm, non puiu-
«5. & in Ora- tut.
torc.

X rit

Arricidij postularus c, li mte
rim deceslerit: si quidem sibi
mortem consciuit, succeilbrem
fiscum habcredcbebit d.si minns,
eumquem voluitc, si modo te-
stamentum fecit. si" intestatus de-
cesIit,eos heredes habebit,qui le-
ge vocantur.
IX-MoDESTlNvs libro duodecimo
Pandectarum.
POEna parricidij * more maio-
ruma ha"c instituta est,vt par-
ricida virgis sanguineis * ver-
beratus, deinde culleo 8 insua-
tur cum cane,gallo gallinaceo Jl,
8c vipera , & simia : deinde in
mos inualuit ante 1. mare profundum culleus iadta-
Corn. c|na; prima dc ttir% [loc jra ? si raare proximum
slt :alioquin l bestiis obiicitur f,
secundiim D. Hadriani constitu-

pric : vt suprk tit. ]. I. iij,§.pe.8t optimc dkitui Jnsi.eodem de tublk.
iud.§.j. r
o s Yuniri. sic siufra tit. j. I. insans.Sc dic vt ibi.
P T7 s Coercendum.siupra de cssi.pr&si.l.diuus.
'1 X_.Or««». ] Scmper. ldcstm pcrpctuum est accusatio par-
licidij. sic insrk tit. j.
• —_.__._,—— . /. qui sialsam. in si. &
siupra ad leg. Iul. de
DE L EGE*CORNELIA **"l-1- mariti. %.si. & * Ad

de faliis, [ & de senatuscon-
sulto Liboniano >.]
T I T V L V S X.

• ^" More maiorum.Qm

j.t,a- l- parricidio fuit, & Po-
t Bestus obie- '
fii, scu subie- Pc,ai11: ac pnmam o-
fir,^damnati mniu,vt LlUIUS scribit,
adbeltias, dif- Publicius Mallcolus
ferunt:illin5- m.ltre intcrepta msu-
S«e<vtpotem sc ,j. inm
crmes) a be- . „ r >
fliisconfestim"?1""5 ei):- ( Vu'8IS
laniabantur.hi sanguineis; sic Plin lib.
vero cum cis 10. cap. 14. C V I A C.
pugnabant ar- f r Sanguineis. id cst dc
«rati, r. B*d. „ y, . dk ^
intsa ae sa. t. o
(Lutdammm.%. quocumque, dummo-
t)HH»n<{*u do sanguis exeat. i. sic
•verberetur,
g s Cnlleb, de corio
codto.
h r Gallinaceo. i. cum
gallo quino liabct tje-
sticulos , quia fort.us
pu^nat cura scrpcnte,
vcs gallo qui habcc tc-
sticulos: & gallinacco,
qui non habct, sccun-
du alios: vnde dicimus
in vulgari istc est gal-
lus gallinaceus. i. fcc-
mincus.r. Veldicgal-
linaccus , qui diligit
gallinas : qui fortior
cli:vt vir vxorius , qui
diligitvxorcm.
i r Alioquin.lmb vi-
dcturin proximum a-
mnem:vtC. eod. I. ).&

nonem.
I. * Qui alias

personas oc-
ciderint prater matrem 5c pa-
trem, ckauutn & auiam l, quos
more maiorum puniri supra di-
ximus, capitis '" pccna ple_un-
tur : aut vltimo supplieio n ma-
cstantur.
Ncmo debet duphci contritione
conteri,quia assstch non essdandaaf-
ssktio. hoc dicit.
i. s Sanc- si per furorem aliquis
parentem occiderit- , impunitus
erit: vt diui fratres rescripserunt
super eo qui per furorem matrem
necauerat: nam sufficere furore
ipso eum puniri °: diligentiiisque
cnstodiendum else,aut etiam vin-
culiscoercendum p.
x. P a v t v s libro singulari de poenis
omnium legum.
EOrum qui /3 parricidij pcena'
teneri possunt: semper q ac-
cusatio permittitur.

lnsi.de pub.iudic. §. alia.
Sol.hicnoncrat. Vcl dic marecomprchcndere etiam amnem &
ssumen,cum marc sic congregatio aquarummultarum.
k r &ui alias. quaenon contincntur appcllationc parentum,
scilicct prout probatur Inssit.eo.tit. §. alia.fasupra l.\. Alij dicunt
quasappclbtionc parricidij contincntur.
1 r Etauiam-Si alias similcs,quas habcs s./.i.^r1 C.eod. I,). quae
{imtcontta.r.Vclilli soli verbis &(ententta:ali)scntcntia tantum:
vtsupraeo.l.sea\sciendum.SzA primaplacct.similis cxpositio fit C,de
adul.l.ita nobis.&supra de nouat.Lcui.
m *~ Capitis.kilicet ciukuis zmissioneivtsupral.diuus.
n r Supplicio.fortc m metallum,vcl dcportatioDe, quce sunt si-
miics moiti : vt insradepxnis.l.capitalium.inprinc. Vcl dic pro-
rf.Nouum.

H&c publica lex appellatur vulgo Corne-
lia testamentaria.quia de tesiamentis salsis
pr&cipue lata est.Et ex alio capite quodsuit
desalsa moneta, lex Cornelta nummaria.
S- C. Libonianum ad pcenam legis Come-
Iia de salsis redigit teftamentarium quisi-
bi siua manu hereditatem aut legatum
adfcripsit voluntate testatoris, ac pr&terea
legatum pro Vbnscripto esse iubet, & apud C'orneLdesiais'c v \ a c
beredem remanerc cum onere. idem etiam
duere Claudianum, quiaex edtclomana-.________, * ,«_______
uit Claudij Neronis. C v uc,

ad Sil. I. in cognitione. Corncliam
<(y deaccu. I. j. rcgula-
ritcr contra C. dcsal.l.
querela.
si r Eorum qui. Vidc
scr i p t a O bsir.iv. cap.14.
huius 1. iutcrprecatio-
ncmreslituit, cx 1. su-
pra ad SiUan. aitquc
non pcrtinere hanc 1.
ad crimcn panicidij,
scd ad accusationcm
dc Sillaniano. Vidc
scripra ad 1. 1. C. adl.

lege.-»

DELEGE COK-
ncliadc falsis, & dc
scnatusconsulto Li-
boniano.

Diuiditur intre-s partes. Primo
loqmtur de eo qui vere salsum com-
misit, & in hoc proponuntur septern,
vel otto cafus. Secundo loqukur de siupplendam.
eo qui comrnifit quafi salsum. Tcrtio J r Liboniano.Qaod
ponkurpcenasalfi, & quafisalft. se-
cunda ibi, ad tcsiamenta.tertia ibi,
pcena loqukur m sinbente salsum.
vci in eo qui tradidk dicfa tessium
falsaiudtci. Bari,

Tattosiilicet ad eam
1
& CJaudianum dici-
tur. Vidc scripta ad /.
iv, C.qui accus.non poss.
C V,I A C.


OEna legis
l5_* C0r«<r/_.scili-
cet de talsis.A cc v r s.
ss Taciendat. scilicct a a Testatsone*
vt alitcr scnbcrcutur falfequemad-
difta testium , quain modum fianc.
dixislcnt. Item curauit
vt iudcx inspiccret ca
falsa didra tanquam
vcra.& hocsubiicit. & . . r ,r .
qu, falsas T testa- ^.eod.l.sasi. &__*_*
aouestaciendas , t € Coierit. alias mdniave falsa
coniecerit. id estprocu- inuicem di-
raucrit. A c c v r s. ccnda Aa- ma-
n t /»„™ • L 1 coierint.sis»».
css 1 ltem auiob. I.c- r . , ,
gcnd. ltcmquiobmstr.J„a/e^
aduoc. tcstimoniamve * pro conie-
pecuni/t accept. obligat. ceric.
paciionemve secerit, fo-
cietatem coierit ad accu-
siationcm innocentium,
vt apparet ex l.supra de
concujsione, & cx l.salsi
J.eodem. C v 1 a c.
u r Aduocationem.zc-
ccpic quis pccuniamvt
1. s Sed tk siquisobrenun- falsam aduocationcm
tiandum V rcmittendumvc te- taccret.Itcm vt facerdt
stimonium , dicendum vel non

i.Marci anvs libro quartodeci-
mo lnstitutionum.

OEna legis Cor-
nelie r irrogaturei

testimoniave fal-
sa inspicienda dolo malo co-
ierit r *:

1.
dam

s Item ob J[ instrucn-
aduocationem " , testi-

moniave pecuniam accepent,
pacMsve fuerit , societatem co-

ierit ad obligationem innocen-
tiuiT:: ex fenatusconsulto x coer-
cetur.

falsum tcstimonium:
vcl ctiam Yerum rcd-
dcret pcr pccuniam:
vt diximus dc iu-
dice cjui accepit vt b b Testi corru-
ctiam bonam sen- P«>noncredi
tentiam det: vt supra

tur, etissmsi

dicendum , pecuniam accepe
rit: pcena legis z Cornelix arfi
citut : _ qui iudicem corrupe
rit , corrumpendiimve curaue
l'"- ' de condict. ob tur. cau. nct: illoeniin
/. ij. casu,falsus cc-
x s Ex senatusconsulto.VoluCuno-.vtsuprd tit.iij.l. ex sinatus- iam dici^po
«».45cdic vt ibi.
y r Ob renuntiandum.oft\c\2.\is ,yuta. notaiius rctulit iudici ^
talcm tuliiTc testimonium qui non tulcrat: & hoc pcr pecuniam. tura.M»
veli.Icmnotatiuspecuniamacccpitvt rcmitccrct diccn 'um, vcl siss„, v. plur»
non diccndumniamctiamqucm jjratis dcbet rclaxare.si pccunia "s""' *A*sc<a-
acccptarclaxot,cx hac l.teuetunarg.eius quod de iudice dixitnus. fHm' ;fe t"""
Vel dicnondiccadumidemsignificarc quod etiam dixerat rc- (iHsitM „,_
mittendum. Vel dicquod accepit obnon diccndum aiucrsario ^,«„,.454.
pioducclltlS.
z s Pcennlegis.qnxcdJ.ea.Lji.sin.
H C Curauerit.ytJ.eed.l.qnidHobHs.ij.rejpim.

depo-

test ^sssiSm
defeudis cap. i.
tit.fi cle inuefli-
con-
loading ...