Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1583
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0798
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


■■

nx;

vin- <Wj-

dtii

infal

- telhg
ilcJ'«,cstlMt|
Jorc S

•e- Sh**{

idot,

vin- ;rapo"tl,J''
°cus LU.£M
rje- «BtMniBk,!
post Jl11 ^w/W
r, fn-miittnk, '«
he" « slsifcstlbJJJ
knp.j»,lf
Miit.blskt
» 6,/«frJuw»!.:
)gf. Lmirtinmst itjki
jn.fysufuiliiiii
'S1" jecMiikttiu
>ra- pin.^in(.ttifi'k
I «.$,/«'(>.
sclius scnui:....
commilit M,p
lisstctvsqucadtcinpK'
,tem,vclW»Jf'
Sc libcrtatcm Iiabcbic,« "=■
aintcrinnMnoDon»* :
turllbcratusJ»I.A :
,i,ini,na'^hoc"
Dumjiinit.oical r
_. re(1.td
'■0JianfcltUili^9,

\&

•til-l' . itkJ557

De pcenis.

t Delatomon a C Eosquoque.non a sblum ipsequi incidit perse: vt s. <m! T*r-
perficies deta- piLL] §. jw«^. •
tioiiem pum-'-- rAndatu. } Casvs. Neaio nber homo damnandebetin
tUr' JVj.pc.-rpctuis vinculis. F R. "
b C perpetuts. niCiCctaas: YtC.eo.l.mcredibile.&Lseruus.
IN metallum. ] C a-
$ v s. Damnati in
metalium, & m mini- i • J Eos quoque poena de-
stcriummetallxorum. latoris ex sentencia senatuscon-
lerui fiunt pcenas. F r. lusti teneri respondi,qui per sup-
e C EssiuunturYt& r personam dektori cau.
j?». & /. capitalium. in iaEss dedetunt.
xxiv. Cal l istratvs/itVo
jVzww &/u&stionum.
Andatis principalibus qus
pramdibus dantur, cauetur
nc quis perpetuis b vinculis dam-
netur:idque etiam diuus Hadria-
nus rescripiic.
XXXV I. H B R M O G E N I AHVi libro
primo Epitomarum.
N metallum , sed & in mini-

l55§

i Serui panst
hadie nulli.

princ. Sed hodic con-
tra b:vt dixi s.eo.l. qui
vltimo.
'NDardanarios.'] C A-

_^svs. Dardananj qui
habet falsas mcrtsuras
ad mcnsurandii anno-
riam , extia ordinem
puniuntur pro modo
4jtli<&i : & qui Cmi hi,
d\c.Ytsuprade extraor-
di. cri. I. annonaml R.
A c c v R s.
rExtraordine ^ ^ £xtra ordinem c.
«j«em*dmo«fc faitadhoc s.deextra-
P""'a ord.crim.Lannond. Acc.
dananj. , .,lp
ftit.Ji&iJ. C*I quts aliquid. \l~, X-
extra.hodie j3svs- Quj. aliquici
pra:ter hoc vc| cx mctalio princi-
mitium. pjs ^ vc] cx moucCa sa-
cra. surripjiuvm metal-
lum daridebet, vci in

MAndatis
prsiidit

Xsterium metallicorum damna-

112,

serui efficiuntur c , sed pce-

xxxvi 1. Pavlvs libroprimo
Sententiarum "}".
INDardanariospropter falsum
mensurarum modum,ob vtili-
tatem popularis annonse pro mo-
do admissi extra ordinem a vin-

nsularo secuadu qua- dicari placuit.
litatempcrsona:. Item
transfugae,id sst qui ad
hostcs vadiit itemqui
rcnunciat holtibus no-
stia conulia, viui com-
buri debcnt, aut furca

S1

xxxvi 1 i.Idem libroquinto
Sententiarum.
quis aliquid ex metallo

principis, vel ex moneta sacra
furatus sit :posna metalli & exi-
suspendi.Item fadores ]jj punitur e.
sme auftores seditio- , , Transfuea: ad hostes,
nis&tumultuspopulo , J r). ° n
conckato.fmcadam- vel consihorum nostrorum re-
nantur.aut bcstiis, aut nuntiatores, aut viui exuruntur,
* Fnrea. in insulam sccimdum autfurca: f * suspenduntur.
\ Auitores. qualitatem pcrsonx. 2_ s A<5bores « t ieditionis &
ltem qui corrumpunt , ,
i.*L; tumultus populo concitato ,pro
v«Pines nondum vin- r r '1
porcntes.grauitcrpti- qualitate dignitatis aut in fur-
niiiiuur.quoddicvcm camtolluntur«,aut inbeitiisob-
littcra.Itcm seruus qui iiciuntur y auc }„ insulam depor-
vocat dominumluum A
,. r , tantur.
niSjdiccns ic ab eo em-
Pcumsuisnumis)& sic 3-s Quinondum viripoten-
petit sc manumitti: (I tes virgines corrumpunt : humi-
hocnonprobct,domi- liores jn mctallum damnantur,
110 suo reddiditur sub 1 n- ■ r \ \
, „, ,., honeitiores m lniulam relegan-
pcena vincuiorum:aut .... ° ,
in metallu damnatur, tar : aut ln exihum mittuntur h.
sihocdominosuopla- 4. s Qui sesuis numis redem-
cebit.Itequi datpocu- ptum > non probauerit, libertate
lum abortiouis aut a- .£ nQn potest:amplius eidem
maconupocuIum,gta- r r r
uiiTime punitur; licct domino iub pcena vmculoru red-
nonin fraudc dedcnt: ditur:velii ipse dominus malit,in
& ma^is punitur si ex metallum k damnatur.
hocpoculo homo vel
fcemina pericrit:quod
dic vtin littera. Item qui supprimit testamcntum qaod ipso iure
non valetmon dicicur dclinqucre. Item qui teitamentu viucnt;s
aperucrit, rccitauetit,& rtngnauent,pcena legis Corncl. tenetur-
Item procurator meussiinltrumentumlicismcxprodiditaduer-
saiio,graaitcr punitur.quod dicvtin littera.Item si duo deposuc-
runt inlirumentapcncs Titmm , & Titius ea restituit vni corum
akero absente,vel ea ostcndit aducrsario litis eorum:grauuerpu-
mtur. Itcm iudjces pcdanci, id est qui ncgotia humiliora disce-
ptant;(i corrupti dicantur,& hoc inueniatur grauitcr puniuntur,
quod dic vt.inlittera.Item milcs,qui dccarcerefugitcultcllo sibi
uato,& ense excracto:capirepunitur. Item custos qui dimisit ca-
ptum.:adempcenatenccur. Item miles qui sibi manusinfert.vo-
d Ptena euis ]Cris se occiderc,non tamcn seoecidit.-capitepunitur ;niii obim-
rnoneta p^rin- patientiam dolons,vel morbi,vel simili de causa hoc fccirTet.tunc
cipis furatur. enini cum ignominia remittitur. F R-
«Pssina trans- c J ^nitur. vt d snpra ad leg.IuUpec.lv).§.siquis ex.
"■g*; f j Furcwtt* infr.dere milk.l.omne.§.exploratores. & l.proditores.

& sup.eod.l.aut demmum.%:).& arg.supr. de sica.l.i^.si. Jcd coutra
C. deferuissugLUy. £ed ibi delictdm non a crat consummatum: „ Delistacm,
qa«^»^"fuitdeFehensus:.hicpere^rat;kemc^
ca &pojUi.re.l.po]Himmtum.§.transsug&. Scd lbi non petcbatur per Iiuspuniuntur
ahqucinpuiurk&idcodommorcddmir. quamnopet-
g s AuBores alias sau- s^a" a
° t - a J, , b Pama auao-
-■.-.., 1 • • rcm.-ahas aclores. & o . setl:,ioni;
5. % Qui f abortioms aut a- fratsupra LcapaaZm. tVfi&££
matonum ' /3 poculum dant : etii §.solent. & quodibi di- de sicar. & ve-
dolononfaciant,tamenquiama- xi "e^c*
li exempli "' rcs est , humiliores * l * Hurcamtolluntur. A%i»gi££
II I CL- ■ ■ r laulusllb.J.scnten. tl. {en,emizmrr
m metallum, honeibores in insu- tl. r^ m tmam £~
lam amiila parte n bonorum re- toiluntur. C v i a c. magmrnm m<.-
Iegantur °.quod si eo p roulier \ ? Mittmtur:(s.6t« Ti;ft6< .
Ueiniur. l.sisiuprum. <*a™™™-
jL. a~ ■ 1 r ■ , pentis virci-
& de incend.si.^.penult. nCm,
& deiurepairo.Ladige- d Pcena ama-
re.§. quamuis. torium pocu-
1 j Redemptum.Sc su- 1,lm prsbenci.
pcr hoc dominum vo- srExemP'; cau-
. . , . la pccne lumu-
cat m ms-.Ytfupr. de tu- tus. ^ per.
di. l.vix. tinet cjuod a-
k 5" In metallum. vc P"d Gellium
aperuerit, recitauerit, reiignaue- &?&* de.miinu- lS l^Jfc gp"c!
catis tres esse

aut homo perierit , summo sup-
plicio adficiuntur.
6. 5 Testamentum quod nul-
lo iure q valet,impune iupprimi-
tur. nihil est enim quod ex eo aut
petatnr, atit coniistere poliit.
7. s Qui viui testamentum

quis.

rit, pcena Cornelia^r tenetur : &
plerumque humiliores aut in me-
tallum damnantunaut honestio-
res in insulam deportantur.
8. s Si quis instrumentum
litis y suas a procuratore <T aduer-
sario proditum eise conuicerits:
procurator ii humilior i5t, in me-
tallum damnatur : ii honestior,
adempta parte bonorum dimidia femandum.& adMace,

tera •n/jM^a.
cu authoritas

1 relegatur.

1—- VOIIJ ll\.J 1-111,
] Amatormm pocu- deberecausas,
lu.Yt d s.ad l. Corn. de Et enim vna
(ic.l.iij.§. scd id. Ace. vaSssia ( qux
£ s Aut amatorium. & w'^«s ve!
Tauluslib.$.sentent.t,t. ^"wT|Um
%l.&adlib.S.seq. tlt. tur emldandi
16. C V I A c. causavteiqui
m ^Eww^/i.adhoc e deliquit corre-
fupr.de sica.l.iij. %.fedex f^a &**• A!"
senatufcon.& l.si muiie-
rem.& supr.de iudi.l.ob-
peccatum est,
l.\.&€.dcprobat.L ex- tuenda est ne
emplo.&supr.dereiud.l. P'"«miss"a *-
,. ■ r njmadueriio
dmus.msine. _ contemptum
n s Amisia parte.dnm- pariat. Tertia
dia f;vt insr.de -verbor. /t^iJlvtjjjt,
signific.l.nomenfiliarum. c" punitiopro
%.portionv. PJ.er exempia
o S Relegantur. &in eIee^^
1 * , /Par-trsappel-
pcrpctuum, ex quo de iatione tfteU
bonisaufcrtur:vti#/ra ligitur dimi-
tit.ij.Liiij. & l. relegato- dia.
rum.%. tempus. t Pa"'i «ater-
p ISieo. scilicetpo- f!cs T,^'
r J r tatur deleea-
culo.A C C VR s

lega-

m perpetuum
5>. s Instrumentapenes se de-
posita u quicunque alteri altero
absente reddiderit,vel aduersario
prodiderit:prout persons condi-
tio est, aut in metallu damnatur,
aut in insulam deportatur.
1 o. s Iudices pedanei * f *
si pecunia corrupti dicantur:ple-
rumque a prsiide aut curia *
summouentur : aut in exilium
tulo-n-^-c VR , cos.li.^.tsr.ad
mittuntur, aut(adj tempus rele- q ^ Nulloinre.hoc ac- 1. i«i. nst. &
o-antur C^PC Ytdiximassupr.de Mcia.l.\.p<mr,
* n.sMilesquiexcarcereda- M"Ws'^™s '&£•*
, ,i .■* . . ncnonob.quod lbidi- ¥t;. .
to gladio erupit,pccna capins pu- citur:ad quod cst s. de F,or-cun*-
nitur. Eadem pcena tenetur & tab.exhib. l.].§.siue. &
qui cum eo quem custodiebat,de- ddSilan.Liij4.si quisco-
seruit/ dicillos.cyax sunt cotra.
'_-.., • n • Itcm contra. s.desal.l.
12. s Miles qui Iibi manus ^.s0l. vt ibi.
intulit, nec facrum peregit : niii r s Corneli&.dc falsisrvt
impatientia doloris , aut morbi, s. desal. /j. §.isqui. &
lucMsve alicuius, vel alia causa s*? *■ ^admodnm
r . . j r. ttsta.aper. l.ii.i.h dtwi-
iecerit,capitepuniendus est : a- tetur r 7 J
5. s Si quis instrumentu
litis. Sic & testimonia
litis. Vide not. ad /.i/s,
de testib. C v I A c.
•s s Aprocuratore. Quia Iustiniani tempore sublati erantco-
gnitores,Tnbonianus his cognitoris nominc positumcxcmit,vt
constat cx Paulilib j. sent. tit. ij.Cv 1 a c.
s s Conuicerit. id cst probaueric.
t 5" Inperpetuum. ■a.dh.ocfuprade extraord. crim.l.faccularij.§.].
& desal.%. is quidem , & insraprox. §. item sacit insra tit.). /.j. &
tit. ii].& /. iiij.
u s Deposita. a duobus.adquod sacit supradeposi.L}.§.sipecunia.&
sacitsupraprox. §. & quod ibinot. A c c VR S.
x s Iudicespedanei.id g est delegati, vel ctiamordiharij,qu; hu- g Pedanei iu-
miliora ncgotia disceprant:vc C. depeda. iudi.l.si.&sacit C. depoc- dicesprodele.
iud. qui maCe iud. L].& ij. & inauth. ibiposita. A c c v R s.
% s ludices pedanei. Paulus lib. j. sent.tit. i8.Cv 1 a 0
y s Deferuit.zd primum sacit j. de re mili.l.milites.^.eius.inst, Ad
secundum, s. de cusio. reo.l.fi.
z C Mittendusesi.adhocs. deremili. Lomne.§.quise,ItemsacitJ.
tit.ij. L sin. Item arg.contral. desal, L quisalsam-
1 a C Cice

lias cum ignominia mittendus
est2.

gatisvel ordi-
nariis.
loading ...