Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1587
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0800
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


110,1 £&

nm.

u.

«■»- xS
Sfe-
"^E^lnniij.j.
*. ?KinK»tii
aoact:a;:,:
naticaiiKupost.nci.
*." piuarpartcmdjn^
mu~ bonoiumpatiis:&B
'r~ l-CtillMRjtllocilK.
**" nuptiisnjtiiscciiffl
'™;' tcm (i patct Bitia
pistcmtoiiotns,
m iiciqma hoc
nihiL accipicnt. Fs i
s J' Vmmm, ■.
bo- SusfliaAmiu.[■'
\ rjicitur suppl
Ul vbimotsi::
■Us> ciaitatis vd Ifa-
[er- amidio acci
v »»/««#. &P
ntc boiiabdti
cra bus.«fe.(5'c*i|
bijp/4''1
MsW'
nisiinduoW
tlO y((^oii
iati j(«s>':;:
>v*ss

nis
mt.

MB^*".stcar*^
Jinii^1"1

*:

[UslC

•j/.fS

oiimia:Vt,;;i«,

rf'

M

iscru»».
»>■'" ■.,..■
cj.w'''y;;,i/i(.i',sR

i ,ic q«sWI'

jp»rI56l

De bonis damnatorum.

156Z

NOn vt quis.~ C A s v s.Ctim delinqucns capicur, & in carce-
rem ponicur : non siatirn bona cius autcruntur , sed de-
murri post condemnationem. F R a n c. A c c v r s.
a s s/>«/i*«..scilicctbonis.Yeldic,vcstibus.&sicestcontranun-
cios Bono.
b sSedposi. idcststa-
tim. r \
QVmque legibw. ] sinr. 2. Liberis eius cui pars di-
Casvs. Vnode midiadumtaxat bonorum ablata
quwque del.stis mu- est partes non dantur. Idque &
liercctamuata,doseius ,. ,v. r ■ r
diui rratres reicriplerunt.

1 1.

I D e m libro fexto 1
Comitionibws.

M

t rnulicris.

quae eratpenes virum,
publicatur:&ca dcli-
cta numcracin littera.
Si aute maritus habct
aliquod ius in rcbus
dotalibus, agat concra
fiscum:& ius quod ha-
bcr,saluum cnc ei. de
hoc dic vt in glos.si au-
tem cx al;o dclieto pu-
nitur, ex quo dos non
pubiicatur, serua camc
pocux fit:dos lucro viri
cedit, quasi sit mortua.
Scd si cst depottata hqc
vxor filia Titij, tunc
matrimoniuin durac,(i
rcrinent adfcctione in-
tcr scviri& vxoris. si veneficijj desicariis
autemulicr deportata

g s Met,trimopium. alias contra a. quod dic vt s.prosocio. I. aBio-
ne. ^.publicatione.
h s -^^«w.inciuitateexiitcntcm.secusccontrasupscdepor-
tatur: quia mulieri rcddicur : vt C. de repudiis. l.\. insin.
l J" Acltone. {iciuccx humanitate dcmum soluto b matrimo-
datur actio ••crgo

hod

ie nata acStio-

'On vc quis in carcerem
ducftus est , spoliari " eum
oporcec:sed post b condemnatio-
nem:idquediuus Hadrianus re-
icripsic.
111. Vipianvs libro trigenfimo-
tertio ad Hdiiium.
QVinque c legibus damnatje
mulieri f dos publicatur:
maiestatiSjVis publica:, parricidij,

Pap im ianvs librosecundo
de Adulteriis.

ET
salu

omnes omnino mantus
las acSfciones d contra fis-
cum habet.

* capite.
* Dos muHe-
ris damnatx
quinque cali-
bus publicatur
in preiiidiciii
mariti.niti pa-
&o spcciali
vcl ttattito illi
iit prospe&ii.
de quo v- Ca-
pegti de itete.
s.r.e i.Jiriuileg.
80.
b Dos certis
critmnibtis co-
filcatttr:in his
tamen fiico no
cedic ,si mari-
ttts de ea ltt-
cranda stipu-
latus est, aut
illi paistttm de
dote lucranda
faclum efl.
c Dotis causa
actio quando
competat ma-
rito adtiersus
fiscum dotem
e:: delitto mu-
lieris damnate-'
conliscre vo:
lentcm.
d £xcepciones
fauorabiliores
actionibus.
t Dote ex qua
d.tmnat.oiie
mulieris ma-
rituslucretur.
/ Inrebus do-
talibtis potest
fieri executio
vel constunte
niatriniomo,
vthic.scd quo
modo;pra:itita
cautione ab
ipsa muliere
de satisfacien-
do soluto aa-
trimoniq , vt
notat Guido
g Deportau
ciuitatein ta-
tum amittut.

v. Vlpiamvs libro trigenjimotertio
ad Edictum.
SEd il alia lege capitis * pu-
nica sic, qliae lex dotem non
publicat:quiaprius serua pcena^
efhcicur, verum est dotem ma-
rici lucro cedere , quasi mortua
sic c.
1. s Qupd si deporcaca f sic
filiafamiliaSjMarcellus aic (qus
seiuentia &veracst) nonvcique
deporcacione dilsolui macrimo-

dcsinat habcrc animii 1 v.
ad mantum, disccdcrc
abeo volcns, tuncpa-
ter ciusmulieris rcpe-
tctdotcm. siautcmcs-
sct sui iuris haec mu-
licr, & conftantc ma-
trimouio fuit deporta-
ta,dos pcncs vuu sta-
bit : & soluto postca
matrimonio ipsapctct
dotcm.& hoc dicit he,c
lcx cum duabus scq.
Franc.
c j" Quinque. a quod
cst intcllicrendumcum
mantus noti crat pa-
Aus ° dc dote lucrada.
alioquin vt lex -prox.
dicit,maritus contra c
fiscum omnes actiones
omnino habct:& mul-
to clmagis omncs cx-
ceptiones habet saluas.
Si veromulicr damna- ]• .____
,. , ,'. lier remaneat: mhil prolubec &
rctur alia lcge,non ah-
qua prxdi<flaru qtiin-
que(vt siquidcamit-
tat libertatem) dotem
lucratur maritusquasi
culpa rnuliecis tah ca-
su lol. matri. vel quasi
ea mortua: arg.s. tit.\.
I. capitalium. inprincip.
Si vero amittat cimta-
tem solam: non lucra-
tur dotem maritus , Ci-
ucmulicr sicfilia, siuc
matcrfamil. sed tunc
rctinebit e ca maritus
doncc const^t matri-
monium. & haicprobantur J. /. prox. & aliaseq.StA hodic ncc
fosmina amictit propter delictum libertatem : nedum mascu-
lus. Vnde uec soluerctur matrimon.um , nec iam maritus lu
crartcur dotcm : vti» authfnt. denupt. §. quodautemprius. cotl.
iiij. Az,o. & £atit fuprafolu.matri.l.si maritus. ^ Iccm cx his col-
ex aliis

nam cum

lib

era mu-

virum raariti affeclionem , &

mulierem vxoris animum reci-
nere. Si igitur eo animo muiier
fucric,vc discedere a marico velic,
aic Marcellus cunc pacrem de do-
te acturum. Sed si mater familias
sic j & incerim constance matri-
monio fueric deporcata , docem
penes maricum h remanere: po-
stea ver6 dilsoluco macrimonio
poise eam agere , quasi humani-

lige quodpro f dcbito vxoris fit misTio in rebus dotis
causis quamistis.
ornnes ailiones. ad res dotalcs , cum cas lucratur vir

TT T omne
H^hxi. A

vt

lij dicunr ad impeiisas :quodnonplacet, cum vir

lucrctur : vt C. e.l.fi ■vtproponis. & s. de capit.deminu. l.eas contra.
e C ~~d fi alialege.~ Mortuafit. vtsupra de contra tabul. I. i. §. fi-

nio
alibi meroiure etiam,
constante matrimonio
cst naca.sed dici potest
humanitatem clTe in
hoc ,quod per poenam
non soluitur, vel qubd
non perdat dotem. &
sic dicimus communi-
tcr nasci dcmum sol.
matri. vt Cod. de iure
do. I. in rebus. §. ijoUi-
mus. •versic. omnis. A c-
c v K. s.
DIuus. ] C a s v s.
Aliquo damnato
talipcena qubd& bo-
na dcbeut amittcrc,
debcnt bona eius dc-
scribi , & confiscari,
pannicularia vel vti-
lcs rcs non confiscan-

tacis lntuitu
ne'.
vi. ID e m libro decimo de Officio
Proconsults.
DIuus Hadrianus Aquilio
BradiicB ita rescripsic: Pan-
niculariae s causa quemadmo-
dum inrellegi debeat,ex ipso no-
mine k apparet. Non enimbo-
na damnatorumpannicularia si-
gnificari cjuis probe dixerit: nec
ii zonam ' circase habuerit,pro-
tinus aliquis n> sibi vindica-
re debebic : sed vestem n qua is
fueric inducus : aut nummulos
inuccerales ° * qnos vi6tus sui
causain prompcu habueric , aut rur. &qus sintpanm-
leues p annulos y,idest, qui rem calari»,dcclaratin-lit-
non excediu aureoru mquinque.
alioquin si quis damnacus digi-
to -f- habueric autlardonycha *,
aut aliam gemmam magni pre-
cij 3 vel Ci quod chirographum
magnae pecunia: in sinu habuerit:
nullo iure illud in pannicularia
racione retinebitur. Pannicttla-
ria sunc ea quas in custodiamre-
cepcussecum acrulicspolia,qui- J^/el
bus inducus est cum quis ad sup- uud. & hsec non pajbii
plicium ducitur : vt & ipsa ap-
pellatio ostendic. Ica neque spi-
culacores vlcro sibi vindicenc,ne-
que opciones ea dehderec, quibus
spoliacur , quo momenco quis
punicus est. Hanc racionemr non
compendio suo debenc praesides
vercere : sed nec pari opiniones
siuecommenrarienles ea pecunia
abucis: sed debenc ad ea seruari,
qu£e iure prassidum solenreroga-
ri:vt pucacharciacicum f quibus-
dam orficialibus inde subscribere:
vel si qui forciter fecerint milices,
inde eis donare. Barbaros eciam

a MatrimoniS
vtrum depor»
tatione solua-
tur.
b Dotis actio
an nascatur
soluto matri-
monio.

t Vide in hac
l.CeliumRho.
li.leg.anciqtia.
7.C. 12.

tcra. prohibct etiam
pra:sides & nuntios
communis hxcpanni-
cularia accipere. &
quid dc eis pannicu-
lariis ficri debeat dc-
claratin littcra. Fr.
k J" TLx ipfo nomine.
quia. vilis cst res : vt
j. ead. I. §. pannnicula-
ria. & sic argumcnta-
tur c cx nominc:vt In-

* inueterates
aliasinvetrali.
Alciat ttb.i.pA
w»-.s.4.vel po-
tius tn latera-
li. qua: dictio
repetitur int.
his vtrb.iv'prin-
cip jupr. dc teg.
j.aut nsimu-
los latrales ex
ea.deyn l.
f in digito.
* Flor. sardo-
nychica.
c Argumentu
ex nominc.

inde munerari veniences ad se vel
leeacionis vel alcerius rei causa.
Plerumqueetianj indeconrasas c
pecunias praasides ad fiscum tras-
miserunc:qu6d per quam nimia;*
diligentisE est:cum sufiiciat si qui3"
non in vsus proprios verterit»

cauturcvt m hac /.& sic
in inucntario cii castc-
ris noti conscribun-
tur : vt Cod. eodem. de
bonis profcripl. l.siquts
intra.
1 J" Zonam. magni
pretij.
m J Aliquis. prajscs,
vcl alius, tanquani pa-
niculiria.
n J" Vesiem. supple si
vindicct quis pannicu-
lariam vcstcm , &c.
o ^" Inueterales. id d
cst viles & non aptos
ad vctcrandum : quia
non sunt ex toto au-
reii vel argcntei.
p s Leues. id cst vi-
les.
q 5" Annulos. non C\-
gnatorios : vt e insra
de iierb.sign. I. signato-
rius. &sac. s. ad l. Rh.
deiac. l.ii. %.cum in ea-
dem.
r s Hanc rationem. s

d Inuetetale*
nummi quid,
sed alij inuen-
trales legunt,
vt patilo ante
notatum est.
t charistico.

e Annulorum
vauetas.
* Reprehendi-
ttir nimia dili-
gentia in pro-
curatore fisci.

SHdsialk
lium.

paniculariammec ctia
dc aliis rcbus potcst intelligixu alia fisco dcscribanturcno aliqui-
Sus officialibus;vt C.eo.l.siquis intra. ©= l.in metallu.ScA hodic ncc
ofticialibusuiec fisco aliquid datunvt in auth.vt nul.iu4.fin.c0l.ix.
s J" Abuti. contra nuntios Bonon.
t 5" Conrasar. id est acccptas.
CVm ratio. ] C a s vs. Cum ex dcliclo aliquis amitcit bona:
sihabrf libcros ,pais bonorum cius vadit ad cos : & dc hoc
plenehabuistinot.supr co.l.j. cumboua paterna dicantur dcbica
filiis. Itemsiistequi bona perdit ex delido , habebat patronum:
illa pars bonorum liberti ibit quse irctsilibcrtus natuialiter de-
ccsTilTci

f 1 §}uodsideportata. &sicciuitatc tantum gperdit. {yfacit in
auth.denup.~.deportatio. col.iiij.~jr C.de dona. inter vi.& vxo. I.res.
gr> fupr. de donat. inter vi. & vxor.l
de cap. demi. l.eas. Sol. vt ibi.

jol>bi'ilscc: reltqtia pars ad fiscum vadit: & non solum veri filij ac-
cipiunTpajstem bpnorupat.isdamnati,scdcciamadopciui:nisi in
fraudem satstaesTet adoptario:quod qualitcr fiatjdcckratvin littc-
ra sed si damnatus habct plurcs silios:hoc casu nulla ex bonis pu-
.fedfi mors. Itcmcontrasupra | blicantur, sedoimiia vadunt ad silios:& dehoccxtart pluraex-
I empla:ca tamc qux occasione delicti damnatus quccsiuit, vt quia
1 occidk
loading ...