Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1631
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0822
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


H

""Tco

">!•,

eft N

CPU .11%.

lOO^

De libeHis dimissorirs.

1606

«1

"on

«

fctf.%

* $Se

D E L I B £ L L I S DIMISSORIU,
qui Apostoli ni«unturl

. i 'Sn^V r"le p-"'/'"n X\Ost appellationem.} C a s v s. Nunc dicir quod iiiclex a cuius
ailrPK, %, StO >• !'»'■ '''■ H- 1 scntcntia appcllatur, debct cpiltolam mandarc radici cogni

4

ece

etis

Cfc

fe®

CVIAC

'^.

>v^?:

a
K

lPrifc

DHX'

«4,

H*turodecausa appella-
tionis :&illa epistola
vocaturliteradimisso-
na,siueapostoli. Se-
cundo dicit quid de*
beat eontinere illa epi-
stola.Tertio dicic:pars
cjua; appellat,dcbetpe-
tcrc intra tempus al
hoc stacutum,c]uod cst
triginca dicrum, a iil-

DE LIBELLIS
sori 1 s , ci_y 1

stoli
T I T V L V S

DlMlS-
A p o-
diccintur.

vr.

c«t

'PPdlario
:a:cipisa-
>mnia i„
!u,cquam
^uiap. jJtato«:

pri
n6rct(
l«i

,«H'i

-rf/y (itnt Ubelli appellai-orij, alij dimijsc-
rij. Appellatorij dirntur ab eo qui appellat
dicea quo appcllauit, cia quo appeLlat, nisiviuavoce malit ap-
iltaniepistolam ficri & pellare, secunda veltertia die. Dimijsorij
dantur ab eo k quo appellatum ess ad eum
qiti appellatur quinta die, qtti Qp Apoftoli
dicunttir. C v 1 a c.

demai»dan:& surftcit si
petiit, licct nou sic fa^

isq

1S uitn
iocJ

-rit.

Opi-*!?4([i!.

appclla- j*i
Inn liti- .'p"6?;;
'itioim. ™Mim
trttost. tmk
m lictt '■s*»"jh»(
>nm.vc!ftiytfe
cuormenIiiim:it(i
^ijiflijj
nto»),Io*ii,

rta. nam sibinonno
CCC.F R A N C
a 5" Ds<5?*-?/J.idt:oque
a mct) iudicio dimic-
to , & ad vestrum cxa-
men dirigo. ad quod
j. de -ver. sig. I. dimisi-
soria-
b 5" Intratemptts.xxx.
dierum a die lara: scn-
tentia: -.rtC.de appel. I.
iudicihts.c[ax punic iu-
diccm non dantcm in-
tratempus diishim.
* y Petiijsc intratem-
pus. E.v l.eos.§. vlt.Cod.
dc appell.duam non pe


«luJjce apo-

Marci anvs Libro secundo de
Appellationibus.
Ost appellationem
interpositam lite-
xx dandae sunt ab
eo a quo appella-
tum est, ad eum qui
deappeilatione cogniturus est,h-
ueprincipem ,siue qucm alium:
quas literas dimiiTorias, iiuc apo-
stolosappellant.
1. s Sensus autem literarum
tcntc appcllatore sinc ta[js cst. appellaste puta Lucium
aiiqua dilacione a iu- -r- • \ r -n-
,. * . A ,. , Titiumaicntentiaillius,qu£ein-
oicc Apoitoli dancur.
C V I A c.
c 5" Conteftetur.3- in-

tcr illos dicSba est a.
1. s Sufticit autem petilTe intra

stobsnon di- tra aliud tempus, dc tempusb« dimitTorias instanter&
K , par.cc». quohatos.rif.J.^-. s ^ . yt & si non acdpiat , id

Ixpms

non accipiat

'mdilk
■ Tenit
iRT.
mk

s

xipiat;
lare n;
atur °,
ituitA'
ilituni
hatur,

«nHjuin
Cum appcllii,!
iuJci non ttcsii»
pdlatioiiciMti,::
niallantiDtoiEs.
tainec quidcjuaic»
tandumcsi,c::ii.::-
tra M apptllife
& iudcx qui noai«-
pirappctaniu1
Feilio- bcr lentcnwu^
sellatcmiB*
,. dicerequarcnoui'::-
0 edl" pir appcilat»1*1
d (JUO cius cscmplw;:;
jrap- mihidebct.Fi*»-
,uii- ks*"
►ellan ktBCAk»i#
,nilitcri»>5
sinehoiiis^r

demnatn pro- ius.lnftn. & C.de appel.
«eft*» ««J /.£appdLationcm. & ai ipi»"1 contestetur c. nam instan-
wroTcee "'" hvcC.de iisquj perme. tiam repetentis dimlTorias, con-
/»Pri «V. pka-. /W./ij.quitconteftuio stitlltiones dcsidcrant.^iquumest
WccSa 5 l> KlCnr tf-rt^' T igitur,si per eum steterit qui de-
hac comeiu- dctur appcllatio dcle- , , , , . ,
bebat darehtcras,quo mmusdet,

tione deserta, rLyt c £ L L
appellatio di- . '/. . - f.
scru nueliigi- ««• nonnHlh.msi.ncct
tur. v. B<m»- iiiaex a imo appella-
/iim NiHett. vt tur, darc dcbet eciam
nutli iuHcnm. noapetencitvcC.flfe^.
¥Ut'sj%'r-^ L.eosA.apoftolos.
a d 5 Acctpienti. i. ac-
£ Appellatio cipere voleuti^id quod

citfciu quan-
dodicatur.
\ ln indice
titu. Nihil *e

in atitli.-us exa.mssante
do.^.fin.col.vij.
NIHIL INNO-
uar: appclbtione

a:

micrpo

sita c.

Ca-

Vpeliatione.
v s. App-Hatio-

t ViJe exce-
ptiones ad
hanc tegukiU -
apud Sociriu uc nuerpouca, iiue cl
veg 21. 9«.c in
tipii, Appeil

rftappe'ia,iciun1' 1
,n reapmnt

tionc pendc-n-
te.adde etiam
huic tegula:
septem limita-
tiones- qus
funt, apud
Corletuin p>\-
£*t.Ai<pelUtit.

nc hocaccipiciui a noceat.
NIHIL t INNOVARI
APPELLATIONE
interpoiita.
TIT V L V S VII.
Appellatio refcindit iud.icatum ,siue re-
cepta sit, fiwe non, idcirco ordo executionis
eefsat ifsterim, qtibd vcL scntentia confir-
?netur, nec consirmatio tamen retrotrahi-
tur.X. surti.in prin. de his qui noc. msa.
veL pronuntietur recipieniam appellatio-
nem non efse. tfy hoc eft qiiod dicitur nihil
essse innouandum pendentc appelLatione.quo
fecus fiqttidqitam siat, id fiat ex necejji-

recepta, luie nondum
eft recepca,nilinccnm
eft nouandum quam-
diu iudicctur super
causa appel. & dat exemplumdc iussb pcr scntcntiam relegari,
qui app.llauit.namintciim non relegabicur.idemdeiuflo dcpor-

idem de iufloremoueri ab orir.ie : qui si appcllent interim
non proccdetur contraeos.Vltimo diciticxpluribus dcliftis Ti-
tiussuicaccufacus & condemna us : & apptllauic propcer quae
dani.ic iniuftedicens condcmnatum proptcr qvnclam non qus-
ritur ;m intcrim puniccur propcer iila delicla propcesquae non
appellauic ?& diftinguitur. nam fihacc dclida propter qnx non
appellauit, funt grauioia aliis : cunc non difFjrtur cxccucio.
F R a n c.
.. e s Nouari. d pucacxecutio.vel fimile.Sed quid fi non eftsa-sta
vir&lM^1' % a,d aPPc,lan~ appcllatio : an incrabiduum poffu sieri cxecucio ? Refpon. non. |
™£m& arg-cPntra C.communia de leg.l.fi;i.§.finau.'em.
minalibus iK '~ ^ Recepta eft.vt in Au.th.vt cnm de ap. co.m prin. & m Auth.
cet aliud ue vtnulLiiu.inprin.&§.ilLa4vero.col.ix.&%.dei.nsa,!.p<rt!.§.).&l, I
consuetudine hac /.Sed conrra in Attth.vtjpon.lar.j.aliud.coL.tx.Sc ad hoc sol ii- I
ebsentetm. uj,i fpCC:;lic i„ fupplicacionc,& alias.quod dlc vc ao.Cod.de appel. *
— jf.Nouum.:Si-

d Imiex non
potest excqui
sentcatiinn
suam imra
tempus datum

CV^,>

m

lilia'

%0l/.w.&sa.supraad Tur.l.y.in si.tk C.od.in integ.rcstit.po.ncquidncuisi.
l.j.Sc Cod.de bo.pof.feamdum ta.l.stfr C.qtto.app. non reci. l.ab execu-
tione.^.a qtio.tk S. quisatisd.cog.Lsciendum. §.si.Sc s. depoed.ij. insin.
Mtem op. quiavtdeturappcllans » sieriador, ecfi prius erat rcus: a Appcjtans
quod eit yeruin,secundum P.Scd nos concra : vt not. Cod. eod. de an co ipfo
app.l.hiqui. quod appeilat
tate iuditis.vtait Iex n.tit. 1. id eft ex ? T K^s-ci appella- ih aat>r, etsi
violentia.&pecitniasolutaveLpignorare- cioni quoad, &c. vt s. antcreus «ac-
atpcraripojsunt.C r 1 a c. tts. ij. l.siciendum. s Sed
Vlpunvs libro qttarto de Ap- aPu'Wucm delibcrabi-
peUatiombus. tut>Relpon.apudpnnr
Ppellatione s in- «R«°eL?, Tf
Y r r qu«appclUtur;vts.</e + Ilin„ No„
terpohta, siue ea iniuftoteftA.siquissiiio \^X^(.
recepta ht, silie n 6, ex.^.hi amcm cmnes.& lationes.
medio tempore ni- de adm'nu tut-L chir«-


hil nouan ' opor-
tet: Ji quidcm suerit rccepta ap-
pellatio: quia recepta eft *. Si ve-
ro non est recepta : ne pradudi-
cium fiat & qnoad deliberetur,
vtrum recipicnda l?t appellatio, L.i proconsuLibus.insin
an non lit. & l.siappellationcm.Ccd
1. s Receptaautem appclla- iudcxqai hon recipit,
tione,ta«idiu nihil erit innouan-
dum , quamdiu de appellatione
fueritpronuntiatum h

graphis. & l.si. inprin.
Velapud eum qui de
appeliaridne eftcogni-
turus:cum prob co ha- , AUc Corfe.
beatur ac li Jit recepta tum lingulari
quo ad commodum Terminus.
appellantis: vtC.deap.

in triginca pondo auri,
& eius oJri. in tantum-
dem punicunvt Cod.de
app. l.quoniam iudices.

x. 5 Si quis ' ergo sorte re- sltcmquidsipaienter
legatus suit; & appellauerit,non ^Parcat "on IeTT
0 , . \l T ,. da, quod potest cssc
arcebitur, neque 111 Itaha, neque srequenter\Jrt s. tM.ij.1.
in prouihcia (a)qua relegatus eft. si.Si "i.deapd.ccnsttttttio-
5. ^ Propter eandem rationem nes.tc C.quo.ap.pertottO.
& si quisdeportatus k suit ab eo ?-c,fP°n- "on ^yoai
., ,•• n\ 1 , ludcx non recipicns:
cui deportanai ms eft ',vel adno- ,m6aPpel!ansinquin-
tatus "' : neque vincula patietur, quaginrali.argcnri, &
neque vllam aliam iniuriam, incorporc.&infama:
quampatitur qui scntentis non y^c-co--e<>s-%-si^perhts
1. . L _ ^ e, cr quo.at.nonreci. L. ab
adquieucrat n. integer emm fta- , eJcutJ,e,^su&ic.eo.l.
tus esse videtur prouocatione in- a proccnfulib. & sic po-
terposita. 4.5 Ergo & 11 abftinere teric ftacim cxequi si
ordine iulsus sit, & prouocauerit, "llsflt 'ude^ 1ui al,iis
, . -,, hocpoJhc. Jiccreo hic
eadem ratione potest ccetum par- ]oC]l* tur cum dlsbiuin
ticipare G : cum hoc fit conftitu- cft fic recipienda, an
tum,&sit iuris,ne quid pendente non.AccvKs.
appellatione nouetur. ' ^ v*muntl«s»Xxt iu"
m c-- •, i -U r • lta,vcl non.Ide tamen .. ., .
c. % Si quis tex plunbus raci- ^ ,-u^r-, r , c r r ^ N,t- caute"
J 3 1 l i & hlaplaiint satalia: iam ex iflo
nonbus condemnatus , propter ^uia tunc e<\ f;rma text. prodlsse_
qusedamappellauit, proptcr qua:- sehtcntiaprimacvt C. 'cnJa execu-
dam non: vtrum disserenda pcena de t^po.ap.Lfi.§.illud, S^J»»*
ff c; ,„:.. po -t criminali . vt
1 lcilicet con-
demnatus , de

r ■ r. / • i s Si qui
eiusht,annoii,qua;ritur.Lt Jiqui- CYcn„j
dcm grauiora fint crimina ob qut; k 5- Deportatus. vcr- aliquo malefi
appellatio interpofita elt, leuk« Bo;tenus. cio,accnfetut

appellatum:omnimodo pcena im
poneudaeftautem id propter quod lwn ap- ] 5" Vcportandi ius Jj^jj^
pellauit: recipienda eft omnimo- '$' e\ In'Paator. f c^u( fea',nt)u
1 11 - ,-rr 1 n prxtcCtus prirtotl) & eum Iretarda
doappellano,& differenda « pce- vrbls. n0n?txres pt0_ tur 4ecuti *
na. Si vero grauiorem sententiam uin.vts.^/a?./.y.§.j.//e moscis eius
meruit ex eafpecie exqua non eft '»"<#• ieft-l- fi 1U'S fili° deta^il-curT
-------"................:.,— J~.,-------:-. ex.%.eitu.&deleg.ifl.). teJt.fsAr.in~l.
§.ht.& de mterdic. & , §.fi fuf)rj, ^
rele. L. interpcenas.%. \. ca.rc».
5 Sed videcur nUnqua
dubium :quiaaut cst fpecialiter inhibica a iurc: & fic ccrtum eft
non polTe app'ellan:auc non:& cercum elt poJTe: vtC.de ap.l.&in
«?/Wo«fe«siK.espoaVn'egatione c fit c\\ib:um:vt C.qui.ad Li.pro.non li- <■ Negationc
cct.l.iij.in prinNcX dic qu6d aliquis cafus cft vbi non ell prohibita res fitdubia.
cxprcfse:carneneftprohibira dineiuslTmili': vt m condic. exL.fi d Prohibiti»
. . _ s.f .'.../... r -i-l tacita intelli-
quis m tantam.C.vnde vt.& in tnpmttspmtubus. -uf qilotjens
m f Adnotatus. fubaudi appcllauic. _ _. ilmile rei dc
B f Ko»«^«e«e)-«r.necappcilaucrac.poiTctautectiamalircvlcgi. qua agitur,
o <(" 1'articipare. Contra j. de mune. & ho.L.reus.§.eum. infi. $ed hic proJiibetur.
habuerat honorem.a quo per fcntentiarn dcponebatur. vndc ap.
psn.remanct iu codem:ibi de nouis hononbus.non dc habitis per
fcnr.-ntiam prohibetur. vnde fi appellat, inccrim abftiner : & fi , Appt,j!are in
vtrobique eft cadem rariotquka pcn.ap.&cus inprin.huiusL. quibufdam
0 «T Differenda. hicao.daranatum c cx multis caufis, in aliqui- poteft con-
buspoJTcappellare.-inaliis omitrere./?//quod~s.deappel.l.appellan- demnatus cj
, 1 , '1, . .. r 1 1 ■ rr+ n. 1 r ^* t £ ' 1 mnltis cauns,
ti.tfy dcm'mo.Letiam.).%.ex caufa.gr demojs.teft. l.fi mortts.^.ji. jy /. jn „j|is ^ noa
pen.t.fi.inprin, appellare.
r" F F 1 Q^V J&

4$
loading ...