Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1633
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0823
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1607 DigestorumLiberxlix.Tit.viij. 1608

ZTTTt. NHNTIiSINB APPEL-
~^— lationc rescinaantur.
Irlud 1C A s v s.Quptuor casusponicin quibas sentcnua retra-
ftatut sineappelktionerciaod videas in htera.Vlnmo drcit pe-
to a te x.Sc tu a rnc pe___________,
tis x. condemnat me -----— . ■*------" ""
htdcxvttibidcm x. & ,*rMTtj:<;i
nondum tc mihi con- QVvE S E N T E N T I ^ S I-

denat. dicebaturolim
quod non erat necessc
rnc appcllare a tali
sentcntia:cjuia non co-
gcbar trbi solucrc cx
tali sententia.cum pos-
sem compenlationem
opponcrc. scd certe te-
netscnccntia, &appel-
larc polsum, si uon m-
ste me condcmnatum
dico.Fn Accv rs. ^
■ s siqturatur.ci sorte
vicsor pcteret coram
preside executiom ma-
dari: vi&us dixic non
clTe|iudicatum. & addc
hic qnod not. C. quan-
, do prouoca.non esi ne.l.y
b J ludicatum. alias
* TiuhcVtjir antcmsupcr»iudicato
sruilra snpet srustra iudicatur: vt C.
iam indicato. desen.l.possfententiam.
fic & ttafadio : vt C.de
trasacl.si carisa cognita.
c s Refcinditur. pri-
j-na sentcntia.
•i s S/'.al.et(i,i.quauis.
e s Corrigitur. (ccus (i
non sic exprcffum:vt C.
de re iudi.l.ij. tfy> facit C.
deiu.sif.Lij.A. c<vKS.
s s §^tftrenis. qua
pctebatur corrigi di-

N E


* in centum.

1 m centum.

APPEL t A T IONE
rescindantur.
TITVLVS VIII. ,
Non tantum appellationesed etiam con-
trario iudicato ludicatum refcmdttur, vtfi
iudexdattu iudicatiactioni iudicauent non
esse iudicatum , itemque ipfo iure si aliqua
ratione nullius momenti sententia sit. nec
enim ex ea est actio iudicati.L*. § .condcm-
natum.de re iu-i. acmerito de executione
iudicatiin xij.tab.Rebusiure iudicatis , re-
bus enim non ture id est non rite iudicatit,
iudicati nulla a'dio eft.C v 1 a c.
1. M a c e R libro secundo de
Appellationibus.
Llud meraineri-
mus, siquaerauir ",
iudicacum b sit,
necne : & huius
quaeslionis iudex
non elle iudicatum pronuntia-
uerit: licet suerit iudicatum, rc-
scinditur s ti d prouocatum non
suerit.
1. s Item si calculi error in
sententia esie dicatur, appellare
neceiTenon est: veluti si iudex ita
sta crronca fentcntia: prormntiauerit:C^ confiecTttmm
velcumpctereturcxe- *, . • .,, - . . J .
cutio , cxcipicbacur m Set0 ex ^specte qumquaginu,ttem
caerratum. exilla specie vigintiqmnque debere:
g s Putauent. Non idcirco Lucium Tttium Seio * cen-
tollitur crgo quistio tum COndemno .nzm quoniam error
crrons calcuh per pn- ' n l ,,
mam vcl sccundam compucauonisest,nec appellare
scntcntiam: & sic cst neceife est, & citra prouocatio-
coatiz.c.deerrore caLl. nem corrigiture. Sed Sc fi huius
j.Sol ib.fuic fcncctucu qu£Eftionis f iudex sententiam t
iupcr crrorc habico ex- l r r .. '
rrams:&in fcntctian6 ccntum consicnaattenK fi quidcm
ideo , quod quinquaginta &vi-
gintiquinque fiericentum puta-
ueiit 8 , adhuc idemerror com-
pucationis eft: nec appellare ne-
ccile eft. Si ver6 idco , quoniam
& alias fpecies vigintiquinque
suilse dixerit: appellationi h lo-
cus eft.

fuic crror exprciTus.hic
autc piimus error fuit
in fcntctia, iimilitcr &
b Expreita in- vtrobicmc exprcfs*:vcl
terdum no- r i___* .
cent> ialtcm 111 prnna, quod
t Faiuaopinio fufficit, secunduquof-
reiicienda. dam. & fic exptcffa D
^uod nimium noccnt,&c.vt~s.de con-
fatuiwr quidi dt.&demon. I. nonnun-
reltrmgunt.ex r
sabula q,,a- 1mm ' cumfa csncl>r.
ciam satua cu- s Itern not. quod fa-
iusdam satui, tua c opinil operatur.
qui decidit arz-s.defur.hquire.fu-,

iftionem de tauic ci^iod nullo
ttpa- modociTcpotcrat ,fc.

2. s Item cum contra sa~
cras conftitutiones iudicatur,ap-
pellationis necefficas remitti-

paupere qt
tiem suum ad quinquaginta & xxv. ciTc ccntum,& ita nilvalct: vthic,& fupra

odoremassi:vt de fupc.leg.lXabeo.ife> ~i.de vfusru.legj.fi alij. Sic J ctiam diftingui-
Jicunt cano.;» uu- lntcr expi-effam & non expreifum crrorcm iurisvt T iroxi i
\~ Appellatiom. quia tcntcntia valct.

auiien- 1
liatn naflram. .
de i,»sue. prc l s Remittitur. vt & fupra deapp. l.fi expreftm. Sed sallit e s. de
qna fadt oio. pce. l.moris.%.ift&.item~i.de interdi.&rel.l.relegatorum. %.adtempus.
'" a?' f" *"■*; ^tem Cod.de appell. I.'. quibus dicitur qu6d contra pra;ccptum 1.
"etri"",' ^** PLonuntlatl11" >& tamen non cftpro nihilo. fcd perprincipcrn in
d Exprefli & Primo casn >ln ams pcr ap. fed in omnibus dic quod non cxprcf-
non expresTi "m contra lc. pronuntiiuit. Itcm videtur in alio: vt fupra dere
crrorisin iure iudi.l.prsfes. fedibidicas contra ius litigatoris pronuntiacum.
disterentia. Iceminalio,vt quandoputauic causam lcgibus iuuari. q.d. bona
quando^de- ^ ^cil-iudex : vt (nyizdere iudi.l.cumprolatis. Vcl dicquod ibi
bcata fcnten- ln'•clImProlatisrefpou.racitxobicctioni.q. d. quiseft iudex ita
tiacontracon- "tuus qui ctiamcontraiuslitigatoris pronuntict, & sic tacite
ftBtutiones la- ^omraleg.rcfpon.quiaputabat caufam lcgibusiuuati.&c.Alijdi-
xerunt in omnibus prxdictis cafibus quod" putabac cauf»m lcgi-

bus iuuari. item sacit suprajiro^.^c^ C.quandoprouo.rumesi ne. I.
ij.&> l.circa. A c c v r S.
k s Deiure. id cft contra ius.
1 J Propositum. solcnnitcrvc dcbuit.suit tamcn interposuum:
alioquin siuc causasoncrct dcnotina. illud tamcnad maiorcm
cxaggcrationemintel-
tur -. Contra * conftitutiones ^0 Posit«im , qubd * Hic
autem iudicatur , cum de iure
conftitutionis s > non ^e lUl'e
litigatoris pronuntiatur. nam si
iudex volentiseex cura muneris
vel tutelae, benesicio liberorum,
vel astatis , aut priuilegij excu-
sare , dixerit, nequesilios, neque de iudi. I. properandum.
xtatem, autvllum priisilegium S-)-qMvidemurcontra.
i i r .;„ Item ncc ob. prxdictis
admunensvel tatelz excuiatio- cMeacCiLlhfme^
nem prodeiie : de iure K conftitu- quiasccus in cnmina-
to * pronuntialse intellegitur. hbu.s:vtnot.s.depce.l.
Quod sideiure suo probantem absentem.h ccvks.
^iseri^didctaocomraeum \l£5g&£.
sententiam dixent, quod negaue-
rit eum de aetate sua,aut de nume-
ro liberorum probaise: de iure li

non pcruemt in noti- PinkUtt,1*
tiam : sccus si solenni- Paul- to.{!
tcr fuitpropofitum.Ted ^""•'"•V- vi.
nonpcrucnit m noti- mj^H"
tizm: vtC.quGmodofr f conft^"
qttando iudex.l.ab eo. $>
C.siminorab here.sectb-
fti.Auth.si omnes. & C.

e<"!stitutjo.
1115.

tigatoris pronuntiafte intellegi-
& r r n • cr '*'Z ^Lalt HC,qUOQlia d Scntci,,'
tur: quo casu appellano necessa- s0icnnilcr sui: piopo. valet g*^

iorcm & cuidcntiorcm
iniquitatcm fcritcntiac
oftcndendam : vt di-
ccndafit ipfoiurenu!-
la.s Etdicfic,qu6dsia

situmdicct non peruc- uet|i" eumm
ncrit in nocitiam,tenet quem etJ'a'Jm
scntcntia.-vtsie^. Pe"mst:il"
injec.l.tv.potiens.&t. s. est , ijcst ti
quodviaut clam.l. mt eius notitiam
qui.§.].&t C.de mn. ex- non perucne-
cep.L vtperfeilius. & tft I'1'
cxprcssum C. auomodo c,\n ~ V!~
(y quando wd. I. ab eo. «»/,„, ,„ yil.
Item sacit ~i.ieoper.nO' l", mnmu

ria eft.
3. \ Item cum f ex edicto pe-
remptorio , quod neque propofi-
tum'eft,nequeinnotitiam ni per-
uenit,absentis n condemnatio sit:
nullius momenti else sententiam
conftitutiones demonftrent.
4. s Si apud eundem iudi-
cem ct inuicem petamus: si &c mea u\nunc.I. de pupillo. §. fm- ^M'>f-
& tlia petitio sine vfllris ° suit, & nuntiationem. k fi qu:- t'M- >» (r«b
iudcx me priorem P tibi condem- acm. erat P« contu-
1 . . maciam ablcns , non
namt,quo magis tti pnor me con- ^^ po(lca> nifl b t Cmmn
demnatum q habeasmon eftmihi vcniat iudicc fedenteabsem "on
neccircpro hac cauia appellarc: pro tribunali:vt %Min V™ ^
quando fecundum facras confti- mteg.refilpe.&demd.L scdenic ^
n ■ 1 • r - (s poli.in (i)i.Sc C.deitt- tribunali '• ex
tutxones /3 mdjcatum ; a me pete- %[/ ildum.Uum ?ML
re non polhs pnus quam de mea mtem,C\ autem proba- w»& abl«!>
quocme petitione iudicetur , fcd bili & iufta de caufa: „"^fud"
magis eft vt appellatio interpona- ^crua diftinctionc <\ux
„.,, sicdeabfcntibus.z.Alij
dicuntciTcneceiTeper
I 1. Pavlvslihro tertioRcsson
forum.

tur.

PAulus rcfpondit, eum qui in
rebus humanisnon fnit fen-
tentia; didlas tempore , inciiicaci-
ter condemnatum s videri.
1. $ Idem respondit,aduerfus
eum qui in r&bus humanis non
eiset cum iudex datus eft: neque

uemrcinnotuiara ab>-
scntis:vt hic,& s.deap.
I. ex confenfu. §.si.&i»
Auth.de litigio. §. otnne.
col. iv. & s. de requiri.
reis.i.]. <fe> ad idcm quoi
no.dJ.ex conftnfu.§.si.&
quando appel.sit.l.].%.fi-
n f Absentis. quianon s Compcnsi-
suitpropofitum. tippotcliop-
«1Si*pudeumdemi«-$(«™

iudicis dationem valuiife, neque tiicem.Dc mutuis pc« -iaiWiatam in
tiai
vites habere.

fententiamaduerfus eum didam «onibus.vidc/^w^ mi apPciia

xime:vt fupra decomp.l.cum aliter.
p J" Vriorem. i.pniis.

l.v\.C. decompenfat. & tionis.Idem fi
ibinotatoslocos. CvIAC fententia tra-
o s*i^rfcA,J*i5
t»M*> Bart0,
„lftCHI»t<°h
rt. mou-
Capcll.

q s Me condemnatum. quain cgo tc t& sa.~i.de iurisd.om.iua.Lsi ^r.
idemA.i.St. C.de compen.l.neaue.\tcm ~ifami.ercif.Linhociudi60.con- rum.
c j •> • y s * ■ 3 J J Tholosa. J«,l'
tra.Scci lbl inindiuiduis. '"
/8 s Secundumfacrasconftitutiones.linclUgiz l.viij.C'.deco>np^nft't- j JCompen&-
Vide fcripta ibi.C v 1 a c. „0 ex qi'°
r f ^ic^w.oppoficacompcu.c &ideovidebaturnuIlafcn- a£tui alicui
tcntia.cum ex ca cfficaciter agi non poilit. Non eigo ncceifc eft opponit",^
appcllarnfed aon cft vcrum.-quia ipfo iurc tenct:Imo quia oppo- ^1.1'^ efy

r ■ 1 tclligicur
mtur compeniatio d agcnti,apparct valiaa. vali^Lis-
P.<4«iW]CASvs.Sentetia lataaducrfus-Titisi qui tcmporescn- sMorcUo quse
tent;x crat mortuus, non valecipso iute. Ice ludexdclcgatur prosint& non
contraTitiiiquc volebat coucnirc:& Titius erat ia mortuus.nou 0blint. ^
tcnetdelcgatio:&scntcntia a tali delegato lata no ccnet. Fr. Ac. /Sen^uin lac».
f f Condemnatum. No. non e valcre fententiam ^ in mor- ^ va]ft
tuum : vt hic,&fuprarfer*iud.l.in summa.§.fi.ci:*mdpci viuum
ie/cnditur

a»n

valtc

^

l609 '
+.122$.

t> aucc»1

1

pofftbnccleFai
[utrucuklamq'
rn.fcratTitiu»
ftareiari,''*0
tlam cxhibe«.:
comTitinsiaB
sccat.n*miioc
ptomwmtene1
icvtiuSl
iilmpo
lk»b.lsich
Mttep.&h^
«icnit quari'
rcpugnannA
liiMo.l
eondijfa demo
tit fi nvn >>:l}
anj. conrra 1
tefi.l.Tnp. §.st>
piikrts.Sc hcit
q> oblilntn sit
b s M*/«fe
tjmfatisd.cog.Lsi
nt. f Et fic no
parari impofl
Lm. tem iurisd &.i
jniiitna- vcfupra decona
« *i«ip«- ^!.w. $■ /. ro»i
F Jcdsiiudex c<
nit dtbicorem
[iCondetiina- in Stichiim: eo
piafaidc- tuo poij- mor
$*"• Tabtfententis
I 18 Qlll ,
\wi<; tnrquednon,
JCcontraquod l
in ftipu.poteft
vtfupiaaV ver
interfti
dicam •
tamenc
J-ih.iij; oiicm
d«nnet.l'cet d
sitin obJig. vt,'"sicer.pil,.

vmui

«mlat, ^pt-tunriflo,
fecccdat:vtsU]
I|(t«,tcsvt&l11;
. ;;rara^tiiri3ti

'■'ilti:

sttiujHK

AN p"
«.ifti
-n,cuJ
U"tOi &-L '

lWl 3..-«

iCiCCl;
C |
„ '"io ap
/pJla;io»c)ld
c '
«iint
loading ...