Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1635
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0824
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
WN,'
H\SS

1609 An per alium caufeappellationu,&c. 1610

>nst;

<Su

* scncencia
pto inortuo

«O lat» valet.

«ur,

clefctiditur:vc s.«?« iisdU.dequa re.$.cum absentem.Sect ccotra pro a
eo sic:vc supra desidekom.li.l.cum quasi.veA specialc ibi.ln priuile-
gio 1> autem concciso procut atori oiortui dic vt J. de reg. iur. I.
Neratiut.hcm pactum c pro mortuo.vcl c©ntra,valcc;vt Lupikde
pact.ltale. §.sin. & facit supra deaccu.l.ex indiciomm.
j[ Praecepcrim iudicis

^s^'

V concelTum
I.. piocuratori*»»

ileoii > N2
. s>ncoii» >Mi X

, moruuun va.

3* »

""* %

"i.

%

priuil

11 l. I D e m ttbro decimo
Rejponfarum.
)Aulusrespondit,impoiIibile a
pra-ceptum iudicis nullins es-
se momenri.
1. 5 Idcmrespondir,-abea sen-
tenria cui parerPrerum narura
non potuir b, line caula appcllari.

P^obante, S^
C>eulT1 » "
Iod ncgaue. f°
soitcni^
per- *<J
^tiofit: gj*<
«ent. aprf

le propo/J.
iam m

Jcm iudi- f P^Ut

noiirenct: vt si iuisit
partcs quadatn ciie
adelTe in quadam r.t-
bctna: & dic de hoc vt
in Glo. idcm si cit im-
possibt.ede fatiio; vt si
iussic cuidatri qu
m seratTiciurri faccrc
stare iuri, vc eum Ti-
rium exhibeat, in iu c:
t itius i.im dcccs
scrac. riam hoc :
ptum neui tenct, & de
Fr.Ac.
as ImpossibileAsmtc.vt
s~.de arb.l.si cum dies. §.
antep.& pe. hoc autem
CiUcnit c|uaadoc]iic cx
repugnantia : vt «. de Apyellare quidimipossumtts perprocura-
di.l.dub. & C.de side totem in ommbus tettjis.sed non eiiam age-
." (im.l.scriptur&.&. "i.de re dppellationem catjfz criminalu ,i<ei ct-
?'y demonslra.l.Ti- iatnab initio ctmfarn ipfam crlmmalem.
ti& fi non nupserit. Sed ' 1'nsentes enim nccufant & accujl.
coutra de inojjic. non absentes per cognhorem velperprocu-
teji.l.Pap. §.sid nec im- rntorem. Fateor caufas absentU reddi pojse
pubens.Sc faci t s. de a tb. perprocwatorem.sed non cmsas,, & merita
ej> obli.l.non solUm. apptllationis. Atpecuniaria causa & ap-
b s Nonpotuit.vts. pellatioeiusperprocurMonma.giti*npoiesi.

AN PER ALIVM CAV-
S M APPELUTIGKVM
redcii poilunr.
T I T V L V S IX.

s°fuii

mea

ItCfflb

'Ui

quisatisd.cog.l.si decejse-
rit. s Et iic no. ascjui-
parari im^olsibilita-
d Irnpoilibili- tcm iuris a &,nacurac:
!1«! tas iurjs & na- vt supra de condi.inssi.l.

C V I AC

Iltjirj

1 condem- weatstn, rMtllr- scd si iudcx condem- PoiW- B a r. t
>rmecon- ""^ic nat debitorcm Stichi
inestmih' f"11" ' ConJemna- in Scichum: co c mpr-

Quanio prittcipalis causa potess
agi per procurMorem,ttmc etiarn cau-
sa appellationis perprncuratorern agi

audito
vcniat
appellarc: prc.cn

;;:!': tiovti

ficn dc-

tuo

poit

moram an

Iji beat, vbi pcti- vajea(: scntentia? vide
„. 1, tuT rcs cinx
aSCOnstl. '«W^nonextat,
™»i;»s.t-s,.
imer

.1 de me» n^m^
etur, scd bili&iaftiW
iterpona- 'fflB^Wl
Rtjjion-

itkiUni
aeniicinmi»'
scntis:Tchic,4:si:
i«(U(fci»iB

m qm 111
fuir sen-
leicaci-
ri.
aduersus
uiis non stitp»p**
t: neque *W
t, nequc
1 dictam

dratis /Pretiumloco & prctium s Joco
'■'■.^iii»? rt

cur cjued non, vt h:c.
£cootraqu6d (ic:quia
in stipu.poceil vcmte:
vt iupik de ■verb.ohli.l.
inter (lipuLintem, §• si.
6 inconssituto.vt (upra
/iV conflit. pe.l.promissor.
dicam valcic.
7 utiiis camen cilsi in
arstimat ouem coh-
dcmuct.lcrc sssti.non
sitin oblig. vr & alias
s.sicer.pe.l.vbtnm. cuai
rci

Vlp ianvs libro t[ttart6
jippellationum.

Cok


Vaen loier, an per
alium causa: appel-
lationis reddi pos-
sunc : cjua: res iu
rebus pecunnuiss
&in criminibus aeitari consue-
uu. Er in rebus pecuniariis sunr
rescripra, poise agi. verba rescri-
pta ica se habenr : Diui frarres
Longino : Si tibi , qui appel-

r«U>t7»»""5 j,Cuip2 m,pll.. succcdat: vt fupra depe. ber. l.si fyrem. & quia sic punitur culpa
(M,(IJ,K*/W rnt.'j'sue noa d.c4)cnt;s3quasali'asremanctimpuiiita:quodgcitc non dcbct:tioi
iiCJii

,Vi«

bcnt.
Pecunia rcs
omnes ariti-
mantur.
» Pecunia in
quem sinem
inuenta.

vt& supra ad l.Aqui.1. ita vulneratus. item quia pecunia h est
rcrum a:i]:imacio:vt supra de sideiiifl.si ita sideiussorem.Sc quia idco
fuic ijiucuta,vt' fubuenivct difficultatibus hominumtYt supra de
contrahen.empt.l.).$.\.

iti0»

ttss-

1 cgo tc

,1

AN PER. ALIVM C A V is JE
pellatiohum rcddi posiunt.

A P-

kiW

?;,«■#'

W

tcm s/i
rf"iSitrt

K^S

noiiP0"

iiai

ifoin»*

tcnct:1parct»

ii«>p|g>

,i^?K^^:"Dicium ess'i. deappellatianibus , &aquibns, & quando su ap-
.). restat vide/eper quos caufin appellatipnum debeans exer-
ceri. B a s. t.
YssitX' V&ri solet. Dicicur quo lcausseappellacionum si sunt pccu-
StS^ niaria, \ oilunc per alium excrccri. & de hoc extat q
rescriptmn,cuius vcrba ponuntur in iitcrarsi autcm causaist capi-
talis,non potest.per procuratorcm excrccri.idcmsitaiis sitcaust
per quam poslit inipcmi posna maior rclegationc. in causa autcm
pecuniaria ex qua imponkurpccna insarnij.pocfcft consttai pio
curacor.Sc haechabcnc locum tam ex partc appcllantis, quam ex
parcccius contraqucm appellacur:&vc gcncraliccr dicam.omnis
causa qux non pocest pcr alium cxciccri, ncccius appeliacio
excrccbitur peralium. Fk.Accvrs.
c < Adeum. i. contracum & ,'k vtc-qiic appcliauit. z.Vcldic
k Appcliatio appeliationc,id k cstconucntione-sic rm.
prp conuen- d f Non licet.vx fupra depubli.iudi.l.pe.%.ad crimen.
**"c' e s Iiekgationemi.acCccnsiue incipicndo acapit.ili: non asccnsi
Rcincipicnc o a mmima.Accipe cciim inclusiuc sccundumquos-
is.Nouum.

4^W

damrquodnonplaccttsgdexclnsme a poniturt^w.ij ergo rele- a rsijm pait-
garioncffl vel. minorcm poenam relegatiouc contincat^poterit-cula exc1
dari procuratqr:quia&inreIegationc,& in minon pcena.vt in Va : intCi'
remot;oncaborainc,damnatur abscns,vtin ciuili causa;vt supra inclusiua.
depx.l.abftntem.cxgo in caiem consticuiturprocurator.quia haec
duo sunui dcbcnt rcsi ■
lauir , mandauir vr eumde ap- <kse:vtsupra&/>ravi'.
pellationequamPollia ad cunf = -s~§'^;
r ■ r 1 *■ ? Ignommta-.ln ° o- i prnr„r,P
fear^dei-endercs^respecur.iana rrinicausatriquapoena vci ppjsumus
est:nihil prohiber nomine eius te corporalis non impo- in catisis cri-


& si ea causa su, ex qua sequi so

rclegatio-

let pccna vsque ad
nero c , non oporcer per alinm
causas agi, sed ipsum adclse andi- puii ui.t;Alicc vcro pcr
rorio debere sciendum est. Plane sonce quandoque etia

I? quoJ tamen
in quatuondciogittttr fellit in qu*-
caiihMn primoratione u,or casihus
pcisonaruiiluilriu.Alic; de q«*»sb»c
pei (onx (i volunt

qua

(1 voiunt,non poiTunt:

vt in criminc. s desuf-

(1 pccuniaria causa clc , ex
ignominia s sequitur &: p.,
&per procurarorem hoc agi ". uc lib.extii.&incectio
Idque erir probandum & ift ipso gencrali:vt C.dephc. I.
accusatoreh anpellaucrit, vel sl sin- V.eI,. mclius *•/*
\ r ,- 1, r. procti.l.hcet.inprin.itii
aduersus eum iuappellatum. Er ^iam/ca(usJJiM,
gertcraliter » qu:e causi k per ^.patitut duas dcccp.
alium agi non potest, eiiis nec ap- scoundns de intcrdide
pellationem pcr alium aei opor- Vnam' tertius nuliam:
* *- G £ quoddicvt G-.-deproe.
I. quicumque. ^p l.si. &
liipra de procu.i.nonso-
Licet procurator qui voce appclla- lum. §. sin. & l.Yompo-
uit, reddendo rationcsdomino destnat nius.yression, lu c cri-. t Proetiratore
efse procurator; tamen poterit in catt-
sa appeilationis pro domino rcfponde-
re:ejrprocuratore cejsante ,potesi do-
rninus respondere.'

mmibus
piiua. p

1 1

MiCEK libro fecundo de
Appellationibus.

veropubl vcl vti a"" pos-
cr proc. non suf in«imi-
- ,- '■ n rubus pul-,!,cjs
agitur , umoJo poena & prusal.; w
saltcm rclegationcm cjuibus poena
contincat: alioquin h- salcem relega-
•ccbit. Excipitur illu- tionisimppni-
stris , qu> indistiriclc tur ' exc<-T"»-
r A- ... petlonis illu-
supcr a&mne inmna- ftllbllJ-
rum « procuratorem d miuriatiHn
constitmt: vt hic,& C. ilhiirris agere
de hnur. I. sin. * Et sic P°teli: «»ara
patct cx piaJdidis Per Proc,lra'
quod pnmapars glo

torem. Conar.
text.in cap. ye-
mpccuniatus, iccunda ntmi. extrade
in criminalibuslocmi- arc Kam.dtc,
tur. 5" Itcmadsccun- tapinci q»*si-
dam partcm c(t cO«- ^»^'Vf"-
tia.s.deappelLLttcius. dt prmUm § I#

I procnraror l absenris appel-
laueritm, deinde rationes red-
diderir n : nihiio minus ipse re-
fpondere dcbcr. Sed an eo ceisan-
redominus liris responderepossir
exemplo adulcscentis^.videamus.
Magis ramen obseruatur,yt andi- Sedibsdominus, non ytr. p,d pi*(t~
ri dcbeat in causis appcllarionis nproeuratpr,scdvtin dt»tn&»U.
reddcndisiscuiusabientisprocu- resuamrccipitur^um
. » cius uitcnu.lternracit
racor appellamr. qUOIJ uot. s.deprdcu. I.
serur.m. § .publice.
g 5" Sequitur.vt inpro forio & mandasi actiotie.
h ^" Hoc aguvt ck snpra-^e iis qui no.insaJ.furti.§.\.K c c v & s.
i 4" ^*generaliter.No. in.e sihuius.leg.o"pcimam regulam quae « AppeJIare
ininicio ponidcbettcu; est convnl.deapp.l.non t. ' vtibi. per eum no»
k s cL/a.scpnncipali*$. posTunt per
J V-""V'* r . , . , qiicm ab tni-
Siw-.jG asv s Procurator hicusappellauit:deindcra- r;o callsam
m administrationij snaeinihi rcddhlit : & fic dcsiit cik agCre non,
procurator. dicitur quodpotcst proccdercipsc sdcm incausaap- poiTum.
pellacionis,& eo ccssancc polTum ego proccdcrc.-sceundum quod
& dc adolesccnrc dicitar ~i.de appel.i.sin. E R.A ccvrs.
1- 1 Siprocurator. simplcx ' piocurator adcauiam.victusappel- s >ppe]|are
larc cenccur,secundurn oxnncsivt C.deproc.l.inuitus.Sea an g cxcr- fimpiex pro-
ccrcstbiudice lis est:vt ibi no v-b;■Jicimus quod non tcnecur. & curator cogi-
huicl.r fpoti.qu6dno'nsimplexprocuracor,scd omriium-nego- tur^ u ^.
tiorumdomini crar piocur.uoi. sic & dccausa appcl.t. V.l dic slfmP^xercerc
quodspccialicct cratconstitutusad principaicm causam, & ad feu pe,.l-eqlll
caufam app.i. Vci tercio dcbec,id !l eit poceit sic s. de offi.procon. I. sn teneatur
obseruare. %.sih. & secundum prinsos duos intcllccxus tcnctur do- simplex pro-
mihoac.m/n.nisiicsponfeitipscprocuratOT.AccvRS. curatot.
m s Appellauerit.h.s.deappel.l.sin.s.sin.&C.a*appclJ.siador.& ^ P
l.deminus.& irt Attthen.de ap.§.).col.vij.
„ C km Homino su* adiriinistratioms.&sic elt contra. s.
,.Sod ibiin tuto.velcura.inquoduo conaeui
. 0ssitriura;&ratioiKmred4i,hicautemynutantum.s-racio-
It.x.Vclsidicashicdebct propotcst.nqn cftcontra. 3. Vci
iones reddi.scquiaappsMaucrit. ad quods. rfe^p«/. /.;; «
■ t, ,:cfpondcic;kiliccc prostquendo.Acc vr s.
EsF 3 Sl
loading ...