Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1725
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0869
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1699 DigestorumLiber l.Tic). 1700

« s VeBigalia. Contra. C.de vetera.L). ibi nec a vectigalibus , &e.
lib.xij.Soluc vt ibi. A c c v r s.
b s Susiinere.stC.de mune.pa.l.ij.friq.lib.x.fr"). eo.i.vist. & facit
i",^e mune.fr bono.l.resicripto.§.sinaLfr l.sinal.^.patrimoniorum.ibiizb
uiusmocii.

V,

"Eteranis. ] Casvs.
Idcm honor de-
bctur veteranis,& fiiiis
» Vesiigalia •orum,qui & dccuno-
jjntrimorualia nibus. igitur nec in
eiTe munera opuspubiicum, necad
hinc colligit beftias,vcl fuitibus da-
Bartolus. buntur. F R a N c.
c s Veterants fr libe-
rts. vsque ad primum
gradum tantum : vtC.
de qu&st. I. diuo. Et not.
n Priuilegia aliquod priuilegium a
qugdam trans- dari filiis, non tamen
transmicti non ma.Lmanttim.fr Letia.
poiTuncad ex- inprinc. ltefos.de excu.
traneos. tu.l.diximm. §.fipater.
d s i^c«r.bcne infert:
vt s. depoen. I. mom. §.
isist. fr§.iiberos.

t. ^ Ve&igalia *, & patrimo-
niorum * onera solemnia omnes
sustinere b oportet.
in. Marcuhys librosecundo
Regulamm-
VEteranis & liberis c vetera-
norum idem honor habe.
tur, qui & decurionibus. igitur a
nec in metallum damnabuntur,
nec in opus publicum, vel ad be-
stias,nec fustibuscaduntur.
IV. Vlpianvs libro quarto de
ossicio proconsulis.
VIje sternendx e immunita-
tem veteranos npn habere,
Iulio Sosllano, veterano rescrip-
tum est. nam nec ab intributio-

Viie.JC asvs. Ve-
terani non habet
immunitatem vi^ fter- r c •
ncnda::nec acollestis nibus quas possellionibus fiunt, rungi coguntur.
qux pro poffcssionibus

significatione. Qui ergo ex duobus Campanjs fcatus est r
panus dicitur. Scd siexpatrc Campans, & ex rnarre altcriusT"

ci: Campanus e(l inspefto patre , nisi priaisegium habeat m"
ternaorigo.vtfilijsint eius ciuitatis cmes,vndc eft matcr
Iliensibus conccsfum cst. ucm Dclphis concelTum fUlt j,'

matcr, vt
n um fmt. ■
Pent.c.s conccssura
veteranos eile excusatos, pala est. tuit>vt <5u>a « matrc ■
1. s Sedc&naues eorum an^a- * °nrtlcanascatur>&cx
riari * poise^lio Firmo & Anto- ESS^^ . . .
nino Claro veteranis rescriptum hic,&hoc priuilegium quid &>S
est. intclligitur in veris fi. Rhodlg.''«st.
I«s1 , id cst in h.s qui Tg£*\
nascunturcxlegmn\oW.?Alc'^

v. Pavlvs libro singuiari de Cognitionibus.

matnmonio.

VEteranos Diuus Magnus
Antoninus cum patre suo
rescripiit a nauium fabrica excu-
sari.

namvulgo quassitis fili.s ^V*,. &
hoc idcrn (eruatur &

Erjsin

_________________________rniutn
netowlegio,Ttma.Jtaiy*
trcm (ecjuantur. licct
quidam in vulgo qus.
sitis tantum diccbant
1 i_ ■ , pciuilegium locura
torum habent lmmunitatem, hoc haberc (ed m.ile dicc"
est , ne exactores s tributorum bant:

. s Sed &c ab exacftione tribu-

constituantur.
x. s Sed veterani qnipasH sunt
in ordinem 8 legi h , muneribus

pracstantur- Iccm &
Haues eorum poiTunt
angariari. Fr. Ac c.
e 5" Vu fiernenda,. fac
ad /. C. de curfu pub. I.
nuttutpenitut. lib.xij. fe>
C. de fac.fanc. eccl. I. ad
4 Subaudi (in- inftrttStiones. &' J. de
quit Bud*us Vto*.mun.l.funtmme*
mannota. po- A _
sterio.hic)le-w- AccvRS
ge,vtPo!itia- XTEteranos. J Casvs.
nus pridem V vcteraniexcusatur
animaduertit. anauium fabrica.Item
Alias autem ncc cogumut: css"e cxa-.
leeitur iichsc „ " ., ,.
rubrica , De ^ores rnbutorum.Ve-
mHmdpibus^ terani autemquipaih
deincolis. Qui sunt se cligi decurio-
autem dican- neS) coguntur suscipe-
Ts ""ulchi rC munera- ^RANC.
odi'. /,I" La $ !" Hoc efl'ne ex*a°-
jli.ti.i6ccil.ii. i"es- Noluit inciderein
&Crinitus/i6. contrariumj.^mu.<Q>
7- ca>6- C<ste- bo.Liij.§.exaclionem.qu&
rum in hunc eacmtm%
tit.vide Alex. J c , ,. ,
abAlex.W.4. g 3 In ordinem. dccu-
(rf.io.An.Aug. rionum. ad quodC. de
iib.ij.cap.i.. excu. tuto. l.-voluntaris,.
& O. de his qui Fponte
pub.mtm. subeunt.Lij.lib.
x. £3° j". de ■ua.mu.l.pen.
§.si.& de iur. immu.Lv.
§.sin.
,l\ s Legi. id est cligi.

mmmm:quiasuperfluum
eiTct pnuilcgium, vt
diftum est. Fr.
" s De hoc tit. vicV
kripta ad l.xviij. J. de
verborum signisicatione.
C v I AC.
ls A7/isi/«W.propria3 « Mniticepi
vcl paterna:vrj.«i./. q"is (itnatiui.
assumptio.

AD

L I B E R L.
MVNICIPALEM*
& de incolis.
T I T v L v s i.

proprij
1 faternj,

A D M V N I C I-
palem , & dc
incolis.
Continua sic rubri-
cam.Quatuorsunt gene-
ra cognitionum , scilicet
derepecuniaria: aut de
AJiimatione : aut de cri-
mine capitali: aut de
muneribus &> honoribw.

tuftinianus nSt ad munieipales,& Ba~
silica <nfe«' ttomtmv. Eft igitur hic titulus de
MunicipalibusM eft municipibus & de in-
colis. Municipes sunt liberi homines qui in
eadem ciuitatenati sunt.licet muneris cum
populo Romano pafticipes nonsint. quita-
men olim foli municipes dicebantur, Dico
natvquia origo proprie municipem sacit ,fed
adoptati fe> manumissi a municipe origina-
rio etiam pro natis habentur,quia adoptati
adoptatoris , manumissi patroni originem
fequuntur. IncoUfunt municipes voluntari)
qui in ciuitatem aliquam velfines eius do-
micilium suum contulerunt, vel etiam qui
ab his adoptati aut manumissi sunt. Finis
autem huius tituli hic est, vt intelligatur
qui ad magistratus municipales & c&teros
honores muneraquepublica vocentur inuiti.
nec enim alij ad eamvocantur quam mu-
nicipes vel incois,, exceptis oneribus his qus,
agrisvel sdisieiis indictintur;qu& agnoscunt
P°ssefp>res etiamsi neque ciues sint , neque
incoU. Etratio confequentia titulertim eui-
dens quod hunc extremum aEium , vt dixi
titulo deiure fisci.destinarit iuripublico sijii
vel Reipub.vei quarumcuque ciuitatum, &
quod cum iuresifci conserri parsit ius Rei-
pub.vt intelligatur quamsitfisci ius meiius
vberiusque.l.io.ii.§.y\t. Cvuc.

Primo ponit qualiter tssixictntur

. . reftm.fr $.
].& )-dever.sig.l.muni-
cipes.fr C.eo.Liij.
k s Manumijsio. vt u k Manumissi
cius originera sccjua- or'g">™ eiuj
tur a quofuit msnu- se1uu"tur > i
missuSivtHdS.lir*
non illiiis qui iussic
manumitti: vt C. eoL
l.i].
I ^Autadoptio.clum- LAd°fMras
durat:vt mira eod. l.ftd nem adopan-
nationem vnius qu&ftionis. Quinto,tt fi "• & n'c rctinetpri- tiscostantei^
' • • '•'-• "^s~"' mam : vt infra eod. L *"- adoptione,
ordine.j.fi. secus,- di"u-
m s Proprte. inspcsta d Propr;a L
II llgnihcanone voca- gnisoatio su-
buli: sic supra deacqui. mitur ex vo-
poss.l. ).Anprinc. & sc- «°ulo.
cundum boc qui non
subcunt munera,licete l Municipem

determinatione pr#dt£la ponit vnam
exceptionem, quaprobatper rescripta
principum.Sexto,circa praditsa ponit
quorumdam salsam opinionem, quam
reprobat. Secunda ibi, &propric.
Tertia ibi,Ced nunc abusme. Qu^r- ________
ta ibi, qui ex duobus. Quinta ibi, ltentinmunicipio, no "on facit""'

nisi forte. Sexta ibi, quod benefi
cium. B a R t-

sunt

> A R

V l p i a n v s libro fecundo
ad Editlum.

Vnicipem « aut
natiuitas ' facit,
aut manumiillo k,
aut adoptio '.
i.s Etproprie


vt 1. cognitionum, in mmicipes ips0sdlo. Secundo, quali-
princ.infr.de var.&ex- r ' 'j.r r. ,/__
Lxog.fr deprtmts tn- tersi*nt ex dtspositioneauttatts. Ter-
bus diaum esifuprk ,fe- tw , quid tmportat nomen mumcipis
quituy videre dequarta, larpo modo & improprie sumendo.
sciiket de mune.fr hono. Quartofinducitpradicta ad determi-
verum quia prsdicia in- "^*^ '
dicuntur municipaiibus
frincoiis.ideoprsmittittit.ad muni.fr de incoiis. BaRT.
3\t5> Vnicipem. ] Casvs. Primo dicit mumcipcm fieri vno dc
-ly£i.'tnbus modis, & nominateos. Secundo dicit qui proprie
-lieantur municipcs. Tertio , qui dicantur municipes in larga j litatcstatumpucrsequitur. Cvi ac

t tamcn munici- municipij)sed
pcs , sed large & illi munerumpat.
sunt municipes, vt in- ticipatio, scu
itzprox. -estl°-
m s Etnot. hicciui-
tatem s dici munici- / Ciuitas pro
piumrvthic&supraA mum.al"0' *
r ,. . , , T oppido.
re.dtm.LantepenuLittm.
dicitur ciuitas oppiciu.
vt in prcemio Digelto-
rum. §.hsc autem. fr §•
illud autem.
- j . . - ,,- /2 s Municipes appei-
quidcm , municipes appellantur w\„ mmJu ^vi.
muneris participes /3,receptiin *w, viJc scripta ad L
ciuitate, vt munera nobiscum fa-
cerent.Sed nunc abuiiue munici-
pes dicemus su£E cuiusque ciuita-
tis ciues n : vt puta Campanos °,
Puteolanos. Qui ex duobtis igi-
rnr Campanis parentibus natus
eftjCampanus est. Sed si ex patre
Campano , matre Puteolana,
a^que municeps Campanus est:
nisi force priuilegio p * aliquo
materna origo censcatur y , tunc

ix. infra de verb.signisi-
CvlAC.
n s Ciues. etiam qui
munera non subeunt.
o s Campanos.Ei. cr-
go ciuitas S Campa-
nia , sicut & Putcola
num. Sic ponitur su

g imo prouw-
cia.

b PnuilegK
pra quod met.cau. I. tne- quis 6t muni
tum.§.fedquodprstor.ce?s
Est & prouincia : & sic „„i„ciiaspe-

prouun.ia.^..- periocSai
ctiam poliet nie ex- |.iaijestwlid&
poni, licct no sic bcne. in jure.«»»''
p s Vriuilegio. priuiic- "x'-">"M'f
11 "crgcfmuniccpsg-^
dirr*)><«>"'6'

fit, vt h ic & C.de inco.i.priuiiegio.lib.x.
y s Nifi sortepriuilegio aliquo materna origo cenfeatur. Vt hodie-
in Campania Galliae proumcia, matris pcrindc, ac patris in ssobi-

/Vs»

i7ot

t^'% rellieitot..

(«'"!

! w»Ui*> to 8 '?aJ
I <$,*> Re(pon.ps
i ', >P;%uitur,vc ■
ssV^slfeno.hic.
^Smatilebctalis1
Jjo ,fiqu.smtc
fl^» nuspoisy
Ida vt "« bas im?ctt;
Lid6p«^iurec6mai
*'vKie ad htlc \,u&kv[
locum PUn?» Uiui.tL del
ton***1*' iiauii.lt l>
i superuacuu beo.Sc de m
Jptecib. im- yijpw.Sl
petrare,q«od^/i&C#(
llTCcommuni ^ ^
tonceditur. * /
bt. tuie. I. <■
& s.de vtt
pultutu.&i
arsj.contra
ar.le l.pcdictt
ic "i.mxn.i.l
Accvrs.Adi
secundum I
haec verba \
©pcrari:vt d
l.fed frfittd
QVotitn.
Ciira
dt dccurio
luntacc prc
muncribus
dccurioni
tur,patcr tei
dciussbr filij
dicit r^ualitt
citurconsen
lionatui silij
quidtalisfil
publicagdsi
ncturvttidc
&cxponitqi
turfilisaliq
„, . „. !" rcpubli. i
jFiiigitiir st - fii: ,
Jmvbinon mi»umcit c
A respupillis,,
^wasdacvdmini
■ Hiikitur Pro co t
bMtfasi PuP'llisalua
e 1»o vide blicae.dcdcri
s*-■.■«;,: T'5'^pit,
!'Sod'il: ? J Nw««
Wl^vtfilio,
V ,& °nu,;»ictut

^,,

'«'.(i.

i

"H(J .., ......
loading ...