Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1793
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0903
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1767 Digestorum Liberl.Tit.ix. 1768

C DistraBis rehus. suis comparatoribus pcrpctua possidendi ^sen.l.prolatam. frCod. quomodo fr qitandoiud*xbea. Itemsumei
tiitace oata:vt C.de cap.fr difpign.tribuJ.\.frijJib.x. contrano a si cft legitinius,crgq valetivt Cod.de admin. tuto.l.san-

a
firmitate

* Sitonia.
h Siaoni: qbi.

b C h.efcripfrunt,sitor.M. Sitonia a,munus pubhcum.vnde sito
nseb,cjmicl munus gerunt.adquod ~s.de va.mu.l.siextum.t\\i\ ha-

b-.nt,a;inonas mdemnes.&: tunc pro prxrecto annonat ponunt.Alij
annom indemnes opor-
distra&is rebus a curatorem exi-
gere debere.

t Auguft. ad
Modeit.

€ Curator Ka-
Jtndarij olim
a praside ele-
siut.

* earx ionit.
^DiuJfx & r>6
diuifa: a iudice
ariniinidracio-
nis differe.ntia.

tere. sub prasfc&is cius
rdcnpserunt Ixnpera*
torcs.
« CItem rescripferunt
a curatore Kalendarq.
Procurator Kalcnd.cit
procurator pecumae,
cjuasscruiat Kal. ciui-
tatis, l.itj.C. decompen-
siat. Hinc tit.de curat.
Calcdanj.Cod.Thcod.
Vidc scripta ad d. I. iij.
C. de compenfationibus.
C V I A C.
c C'A curatore Kaleda-
rij. quid sit, dic vt ?. de
leg.iij.l.qni silium. A c c.
d C Cum a sr&side.bom
ratiorvt Inftii. desatisd.
tli. C Et fic not. quod
curatorcrcip.cum non
cligit, sed pratscs pro-
umciae:quia maius pe-
ricuiumpoffet insevrc
circapecuniam, quam
sirca ahas rcs. Acc.

6. s Item rescriprerunrjii-
tonas b s indemnes eile opor-
tere , qui non segniter officio suo
funcH sunt : secundum literas
Hadriani.
7. J Irem rescripserunt, a cu-
rarore Kalendarij ec c cautionem
exiginon debere,cuma praziid^ d
ex inquiiitione eligatur.
8. s Item rescripserunt cura"
torem etiamnomine collegas te-
neri, si interuenire & prohibere
eum potuite.

9. J Item rescripserunt,nomi-
num quae deteriora sadta sunt
rcmporc cnratoris *,periculum ad
c C Nonpotttit.hochi- iplum pertinere. quias vero an-
betiocumetiarn dmi- tcquamcurator sieret,idoneanon
erant: asquum videri, periculuni
adeumnon pertinere f.
10. J Idem libroeodem. Irn-
perarores Antoninus & Verus re-
fcripferunt: eum qui pecuniam
reipu. frlij. inprin. & publicam magiftratus fui tempo-
~s.de admi.tutoA.etiam. re, & pdft non pauco tempore
itemsac.Cod.de asfel. I. detinuCrat vforaJ etiam fta_
quoniam.fr C. de duti. ■ , -r r . , ,,
tut.l.ij.$.i.&devfupu. re debere : m{l fl <luld allegare
/.«s.AccvRs. * poiTu qua ex caufa tardius intu-
f C Non sertinere. md

fa d a iudice admini-
fttatione , alia: sinon
cflet diuisa , etiain si
potuit pi ohibtre,renc-
tur nomine collega::vt
not-s.ad municip.l.Im-
perator.fr fa.s.l.ij.fy.tus

* Qui rtomini-
bus.

ipsc nomcn probauit:
■vt s.admuni.l.Titio.s.j.
& fac. Cod. arbi. tute.l.
is. fr de admini. tuto. I.
debitoribus. c &fi cer-
tumpet.l.periculum.
g ^ Intulifset. alias
inutilis ejset. id cft
inuttliter& vacua ex-
titeritapud fe. & facit
fupra eo.l.i).inprm.& de
•vsi.l.cum quidam. 5 :eos.
Accvks

liifet

D E DECRE T I S AB
O R D I N E 7 A-
ciendis.
T I T V L V 5 IX.
Sequitur decnriontim munm quod in
decernendo eo potisstmum consfit quod
Reip. conduck. Et dus. quidem partes de-
curionum > curiam feu ordinem faciunt,
quodque ea decreuerint , ratum eft, non
quod dccurionum minor numerus. Decreto
decurionum creantur magtftratui munici-

DE DECRETIS
ab ordinc faciendis.
cft!!^''^" P^.fedncn abfque consenfu prtfidisA.
e i y. mmmorc v,j. in .U. de appcl. 1. ,. §.foJcx,t quan.ip. fit.
cm,tatc maior.: vt fu- c„r qu> munera munrcipaUa gerunt,
pra de excufa. tuto. l.fi conftuuuntur frlaria profesfonbus hbera-
,:S-'- «««» artium & medicis intra
i 5 ProumciA. argu. conftitatum Oratione Diuil
cotraC

numerum
ij, non temeri

,ti a Cde eftfco.tr cle qutbudibet tniusfu princtpis.Nonposfunt et-
l parabolam. folu. ibi tam decreto decurwnum temer/lJLtiones
dc episcopo in Alcxan- fieridepublico,&faa&re.mcanturU. nifi
forte ante xx.annos facUfint.-vt Traianus
Tlinio fecundo refcnpsit. Decreto etiat» de-
curionum tutores vel curatores dantur. 1.
pen.qui pet. tut.C v i acivs,

driacimtate.
k , $ Eligant. & elcdli
poterunt rcpiobari: vt
fupra de mune. fy- hono.
I. 'ut gradatim. %.refro-
bari. cum concor. & fa-
ct ml ra de ■variis cogn.
I). $. i-tfij.l. medicus.
A ccv RS.
1 T Lla decreta.] Coa-
l<s?o. id est coadu-
nato. &eft lcgitimus:
yt").froxi.fr ficCod.de
*fX nominaUones.fr de

i.VtPi amvs librotertio
Ofinionum.
Edicorum intra
numerum h pra>
finitum confti-
tuendorum arbi-
triura non prsfidi


cimus. fr C.de adtdte.i.Gracchus. ____________________________
m T Ege. ] Dttabus. ad minus. cxtcrum-& fiduxpartcs non
J__,adsunt, poteft inter ipsas numcran quamipii dccreue-
rmt: vttapikquod cu-
prouinciat ' commiilum est,sed 1se ™ixerd.nulli.fri,
ordini & posseiToribns cuiusque S'/s ?*• ?' ad
. . . r . , , . L muni^.quoAmator,cum
ciuitatis : vt certi de probuate ^^
morum , & peritia arris , eli-
k ipsi quibus se liberofque
corporum
committant.

* Al,gunifntS
8 contratio.

gant ^^^^^
suos in segritudine

concor. fr Cod. de
cu. I. nominationes.fr
in Authentic. de sanc.
epifcopis. §.iubemus tgi-
tur.

i I

Marciamvs
Publicorum.

libro srimo

a \ Mbitiosit^.r^ii

largitur.ambit
honorcmrvi Cod.si cer.
set.l. quisquis.Sc /acit
supia demino.l.denique.
ILla decreta quac non legitimo i»pr:n.6c£asikdeiure-
numero decurionum coaclo x lMm:i;d-li-eum
sa6tasunt,non valenr. '

* Al»!>itiora
decreta.

I i i.V lp i an v s libro tertiode
Appellationtbus.

qut. <§. m
rtbus.
o s Rescindi. ergo c
tcnent:vrfupr. de iniu.
tefta. I. nam frfi. & fic
cftargu. contra supia
quAsien.si appella. I. j.§.

c Rercindi&
cnturca nui
sin« relcissio-
"ealias tene-
rent.

hibitis. ^^^^^^^^^^^^
IV. I D E m libro fingulari de ossicio
cumtoris reipublicn..

AJ

Lr . . „ .... item cum contra sacras.
Egeautemmumcipah caue- Solu.ibifentcntih.c
tur,vt ordo non alirer habea- decretum. Im6 expref-
tur, quam duabus m partibus ad- s^ contra. ibi, hic ver6
noa decreuerut dona-
tionem valcrc: tcd do-
nauit. tenetergo hic:
sed d potcftrefcindi:vt
Cod. de pacl. I. paltum
> ,i • • r n i . • cum.Sc~s.depaci.Umpe-
Mbinosa decreta decuno- ratms.&c\detr*nfaa.
num rescindi ° dcbenr, iiue l.pnfes. Itcm&abeo
aliquem debirorem dimiferint,si- vel eis qui remiferunt,
ue largiti funt. P°sct «torqueri : vt
C.de anno.fr tribu. I. ij.
. /;6.*.Itemcoiitrafupra
i. s Promde,vt ioIcnt,siue de- titj.1. calculh infin. So-
creuerint, de publico alicuius vel lu. vt ibi. Item & ar-
prxdia,vel a;des,vel certam quan- bi"ium e ambidofum
n • -i -i i i • j tcnetJ.icetretracretur:
titatem pra;ltari, mhil valebir hu- „, r,j,„i;,.-, .„
. r » vt Cod.aearbt.l.it].§.ta-
luimodl decretum. metfi.fr C.de arbtd.ar-
bitrorum.
x. s Sed cS<5 Ci falarinmalicui p f Nonnunquam.ki
decurionesdecreuerint,decrttum multot ens.
•j o ii- • ci C Salaria.maziihis
ldnonnunquam p vlhuserirmo- j z , , *, ,
1 ,-,,., & medicis: vtfr C. Ae
menti: vt puta ii ob hberalem ar- decu.lsltb.x. itern&in
tcm fuerit conftitutnm , vel ob alio:vtsupra/&i««./.
medicinam.obhasenimcaufasli- deemonibus.
cet conftitui falaria ?. r s\ VoiJmel} Ad
plum tst fupra.de /»«-
neribus fr honorib.l. vt
gradatim. %. reprobari.
cum concor. Sed vidctur
qu6d etiam fme caufa:
vt s.quodcuiufque vni.
I. item. $. aiiod st actor.
i c ■ r -r r -j n. r quiefl contratythtczn-
bus refcripiit,mfi ex caufand e^fi ^ g^sola volunHS. vt g
ad publicam r vtilitatem refpiciat ^, ai^s [u^a. de pxn.
refciifio prioris decreti. /. iv. in fi.ne. fr de pro-
cit. I. is cuius. fcd dico
spcciale ihi,ficilicet in
l. item, supra quodcu-
iuf.vni. w.quia millius
intercftrcuocariaifl-o-
rcmantclit.cotcft.fc-
cusfi poft.-vt «*./.§•**
te.Itcm pro hoc quod
finc caufa non poffit
mutari: vt fapra^^-
cu.l.pen. infin. fr C ~"

d Rescindi
possunt intcr-
dum ea qus
tenent.

t Ambitiorum
atbitrium te-
nct, licet re-
trattctiw.

v. Callistratvs libro secundo
de Cognitionibus.

f Dccreta ab
online fine
causa mutati
non puisunt.

ov

Vod semel ordo decreuir,
on oportere id refcindi
Diuus HadrianusNicomendenfi

vi.Scbvola libro primo
Digeftorum.

m;

Vnicipij * lege ira caurum
erat ~f :h<xv ns t^a ra cruvt-
c/|p/« (T<KaVw7-iAs, tirt <mjjtd\fi\s eip.
yiaQto )(cfjj ®rpoo-ccTrc~rtvyuT6) J} fst%[*a.e.
^ia/«c5 [ jd eft, Siquis extra col-
lcgium iudicio experiri voluc- sisiusremquamvend.l
rit , ipfo collegio prohibcarur, \.frijJib.x.frC.fien.re-
& foluat drachmas mille. 1 Qu.x- siin.no»pofiL\.c.defen-
r n r n-— ten.aduer.fifcttm.I- ]• m
fitum eft , an pcenam iustmere illca.j0CUC10ne fccp: vt
debeat , qui ignorans *aducrfus sMreiudi.l.quodiufsit.
decretum secit. Refpondit, 8i frdearbi.lJiem4.fi»--
a C Munkipal-.\

Voluntas in
quibusdam
susticit pro
caufa.

* Munuipdi.
s Vidc Alc.
UJisfnn.2.''

* Facit quou
notaturin^-/'
sis.per^diiil'.
ibi * ""f
prtbtn- ld- f•
text.c nf
marum. »«
ccnji.i" i.

A

^si?.*

? <&ei

,«:•.;, v"c>(si^

«^

•,.„nua " '

l,l,»»J

i»W.''""J'",,v 4,
,1,t"0' publiciS'
XC/Tiriusclcto^
l^ciratoKuA opcra».
»«'. ^nit fe ticufct: «

vjfa.tl

cocpit l

ffi[

U /, ^ q-f
,„ protcmporcquoccf-
saaitinvitifaa,tcnc-
turipfc&ncrcdcs«:
scJpro tcmporc qaoi
cucurrirpo/t moncia
hiwmtttiitBiaai ;
ki(its.i.S:ciaio ii- t
citgwi/jflifflvnojM- ^
jiete ran/titutus clc- (,
tocftiilciiainaquj
ductus:& cam fusccpit:
&volebat primu mu- 12
nui rccufate. dicinit re
(juoduon auditut, fc« ...
cundutn cnim raunui
raofatepetuit.FR. e'
e \ hrsmniiuolmt
,,,:. enim se cxcufarc, fcd ss
ii-iMpotuit.vndc.pto .
^«•tttnpotequooeiraiiit. ,
;:; «iun dutante caufi re
^««[aoiiatenctuf.t pn
,:MiWes:vt&fup, plj
< ^tmusfdkL >'
Vttnqiiiccb

miilto

mi?«vt&fu.
ri/i

tui
an
pti
exiM . m»lhcks
«tac"C.£jJ,j
fr^CCVK,.
^Weftc,,,,
*H*quodc(t
,tt^os»r..llloopcte

(
itit
ce(

si

1

ttad:

^P^fe.

,?totiin

Wt'
Ms

-• ',*<icitiBl

lf^S^

PUi„,ll,

^aiJlftd,
loading ...