Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1795
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0904
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
t.'i

IX.

!?i

64

\

'Statutj pa-
non ligat

"•Us
:t'<>
Crat'Q>, '"<b„
- pt-u
rt: ulCate *^jj*!,j?er.w «*'■»<«.. nesciuic:vt sup:
l-i J elL °nc°>-t,Sl»""- ""'* dt l.regula.§.}.8cCu?c3. <fe
il|c "4^%^"" arg.cotra.ahoquinpu-
)rUJlj ^n''1' nitur ignorans.quippc

1769 De operibuspublicis.
a \ s(Vnicipali.]Scientes. aducrsus « ignorantcs mmime : vt <*r.
J\/l C.<& testa.l.iubemus.infi:fr in auth.vt frc.no.con.inprin.be

I77O

nia : & possum sinc au-itoritatc principis^^tw^wa»», &c. vt hic.
autpublicapccunia,& tunc non sinc aurstoritatc priucipis: vt J:


COrr

huiusmodj pcenas aducrsus scien-
sst.

tes a pararas b e

!,"\ * Tgnorantia publiccpositii D lgno

h

Wrno1 leg''tiii,0
c«ast0 1

M/,

non est tole- rare nonlicet:vt diftis
rabilis illius U.frc.de legi.fr consti-
quod publ.ce t„jJeges,frC.de iur.fr
'■>!■;■ notumest,nec * V ^

emm exc

usa- -/"*• igno.l. constitutiones.

*»,{[? tur ignorantia b <T P<WV»r.s«.a!ias />,*-
;■ cia(Ta& supi- rar^w ejse :&liispariat,
% ma. facit <««•. scjlicct: dccrctum.

DE OPERIBVS
B L I C 1 S s.
TITVLVS X.

P V-

"«»4

^1' cane-
-i_ habea-

lecurio-
pnt, siue
erinti-
(Iuede-

<i?f
Ildli J *s
tl01,cm«C
«Ult, -
sea*;
CeiL
mm,
possctcu
fifo.Itaii
M.jlc.
Jiusvel k vtikUitij,,
iquan- bitriumeambiiioiui,.
:bitnu- tCDCI'felK*'
bitnnm.
lalicui p s iVwffljHiS!
:rettira nrnitotcns,
inno- 11 ,
(/«/.jibitcii!»
alicvtsf
im&
ydfdW
pluni cit sa]
'»t^te
» j. «: ■•
itdrite
/,«»$■■

""Hi \ 'emus- Glcm
0 s '' ftri.t». &vo-
,'«&,, lens iurare
^VtL'7 contrar. non
fej!«./ife <l\ debec audiri.
«m

DE

hequitur de munere euratorvs operum
publicorum Jpecialis titulus, i. eius quem
rejpu.pr&stitult in hoc vt curaret opus ali-
quod publicum fieri. & infcribendo operi
nomp-ie eiuscuius liberalitate opus sattum
est , njel nomine principis. </y ne siat

OPERIBVS
publicis.
CVrator. j C a s v s.
Titius cledus in
curatorem operum,
ccepit sc cxcusarc : & nouum opus sumptu publtco jine auttort-
& dccesslt tate Pr"¥lsls> & a^'a 1u&damexdem dere
marginem,de postea. dicitur quod Cviac.

, :; f In indice.ti
"' de operu,Sc ad non potuit

eperibns.

pro tcmpore quo ces-
sauit in vita sua , ttnc-
tut ipsc & hcrcdes ei*:
scd pro tempore quod
cucurritpost mortem
suam,non tenetur eius
heredes.i.Secundo di-
cit quidam in vno mu-
ncrc constitutus clc-
clus est ad curara aqu?
«lustus:& cam susccpit:
& volebat primu. mu-

I.Ylp 1 ANVS librofecundo
Opinionum.


* Plur» mune
ta quis

Vrator operu crea-
tus, prceicriptione
motus ab excusa-
tione perfercnda cs
sicuti ceirationis
nomine in qua quoad viuit mo-
ratus est j heredes suos obligatos
nus recusare. dicitur reliquit : ita temporis quod post
quodnon auditw. sc- m0rtem eius cessit, nullo onere
eos obstrinxit.
1. s Curam operis aqua? du-
clusin * alio iam munere consti-
tiltuspostea susceperat.prajposte-

cunduki enim munus
rccasarepotuit.F R.
c 5" Perserenda.solnit
cnim se cxCusarc, scd

susci- non potuit.vndc. pro

em ar-
/el ob
isasii-

remndo

TJ

:euit,
cindi
enii-
est,/i
ijciat

F1
ciimc
daodeciamli

nere potest.ni- tcmporcquo ccnauit, \ ,
ptai cdam dutante causa rc -t visus cst petere exoneran
t P«postera- excusatoria tenetur,& p"ore munere, vtriusque iam lm-
"ocec vt^qui ciusheredes: vt & sup. plicitus:quando dsi alterum tan-
piKpostere si tut.vel cura.appella.l.
agat rcpella- j.liic autcm quia ccssa-
tur. qit post repulsam,
niulto magts:vt & su-
pra admunici.l. Lucius.
& facic C.eo.L). & l. ad
portus. A c c v r s.
d s" QuandoM est quia.
* Coniun°e /. c J Oportuisset.c{iioi c(\:
•Si.dt reg.inr. verum rcgulanter : vt
, &supra^e vacatio.mu.
l.sin.^.y
£ 5" AntepYobabilius.
non facit comparatio-
ncrh.nam non concc-

Mt

spccial^-/'1;
i-vy i>
:um «*?£l^
:ol- ^iU
,ir ml,lM

ere W^llA

su«

tum sustinere eum oportuisTet e,
ante probabilius s impetrallct,
propter prius munus,a sequenti
excusationem.
1 i. ID e M libro tertio Opinionuin.
QVi liberalitate S *, non ne-
cessitate debiti, reditus suos
interim ad opera finienda con-
cessitrmunificentiac suas frucTru de
inscriptione nominis sui operibus
si qua h fecerit, capere per inui-
ditur cimodo:vt iupr. ,.* . ., l s
dedeculpen.^.fi.&c s.de dlam non prohlbetur.
•vaca.mune.l.pen. §.si.8c
sacit supra depce. l.si quis sorte.
OViliberalitate.] Casys. Quidam conccsslt fruiSus agrorum
suorum ad opera pub.perncienda : & vult quod nomen suii
inscribatur in illo operc qnod ipsc fcccrit fieri.dicitur quoi audi
tur: &praesesprouinci2dcbetprocurare quodnomeniilius non
cradatur , & aliud ponatur. & h.d. ^nn.l.cum si.l. In medio dicit,
quodrcdemptores opcrum habent facere eum curatoribus , &
curatores habent faccrc cum republica. Fr.Accvrs.
S s Quiliberalitate.adoperapublicaaliqua.
S\ s Si qua. opera.& facit infra proxi§.
i J Nigorissw.i.contradtum.sicponitur ladl.quodcumeo.inrubri.
k ^" PrAstituit. quisupraappcllanturcurateres.
1 s" Ciuium. alias ciuilium, id cst curialium: alias ciuium. & hxz
planior.& iz.C.de bo.qua lib.l. ij.cum concor. Itcm fa.^s. inprin. htt-
ius /.& infra Iproxi.infi. & l.si.insi.
OFus. ] C as vs. In prima& sccunda partc lcgis diccasum
vt ingl. quaeincip:t,>-e/ert, &c. in finc dicic quod iuoperc
publico nondebetinscribinomen alicuius nisiprincipis,aut no-
rnen eius cuius pecunia illud opus fadtum sit: non autem nomen
prassidis, & hoc dicit haec lex & seq. Franc
m J Ncuum.rcfertsifacioopusin publico: qu'a autmcjpecu-
iF.Nouum.

berct, hoc volcns do-
1. s Curatores operum cum narc Pubrico •" & crit
lemptoribus neeotium ; ha- ^llclclPub' *=WC.
lanum opus. s Item

a In ptiblics.
sedificare an 8s
quomodo pri-
uatus possit.

redemptoribus negotium ' ha
bent :respublica autem cum his
quos esficiendo operi prastitnirA
quatenus ergo , & quis, & cui
obstridtus est, aestimatio prssidis
prouinciaz est
2.

quid si in meo priuato?
Resjpon. quidamquod
possumetiam ad^mu- ^
Utionem^^quiainsuo l> Ad smula-
potest quilibet facerc tiotiem feu in-
quodvultivt Cdttdi- Uldlam akc-

s Nc eiltS nomine,CUillS si-priua.lperprouinciam. ft,ndo quisque
liberalitate OpUS extruc5tum est, & ^ ser.vrb.prU. lm- facerenonpo-
r , 1, L . . r ■ peratores.fr l.cum eo.fr test .quodve-
eraso s aliorum nomma mscn- 'c.derelul.statuas.nYn, Mb»«V^
bantur, & propterea reuocentur inalienumaliquidim- >""' '<*""""
r -1 • • I • • i-i - , , Jsjnente.
limiles CUUUm ' ln patriam llbe- mictatur: vt s.dedam. f Abraderear-■
ralitates: prajses prouincia; au6to- infe: l-siuminum. infin. ma akenus ex
ritatemsnam interponat.
1 1 i.Macek librosecundo de
Ossicio prtsidis.

■ pnuatafct.

OPus nouum m priuato etiam
sine principis audoritate
facere licet: praeterquam si ad
asmulationem alterius ciuitatis
pertineat.vel materiam seditionis
pra:beat,vel circum theatrum vel
amphitheatrum sit n.
i.s Publico°vero sumptu a
opus nouum sinc principis aucto-
ritate fierinon Hcere,constirutio-
nibus P declaratur.
2.slnscribi autemnomenoperi
publico alterius quam principis,
aut eius cuius pecunia id opus fa-
6tum sit,non licet 1.
iv.Modestinvs libro vnde-
cimo Tandefiarum.
NEcpraesidis quidem nomen
Hcebit superscribere/3.
T.VlPIaNvs libro singulari de Ojsicio
curatoris reipub.
I legatum vel fideicommis-
"um fueritad opus r relictum:
o j • • • cligal.fr l.bona, h ver6 P°"ascim.
vsura: qua; & quando mrcieiant r tatisnon licrt
11 • r • t^- • r.- ■ iumptu altcnus ciui- Dr;uat_: '*
deben , rescnpto Dnu Pij ita tatis.benelicet.&sih. Ee.vtS
continetur: Siquidem dies non cetvniuersitati faccrc ardificiouli
Ciz ab his qui statuas vel imagi- muros municrpij.no k
nes ponendas legauerunt , pra>
finitus : a prarside prouincis
tempus statuendum est : & nisi
posuerint heredes , vsuras le-
uiores s intra scx menses : si

Ssi

fr de aquaplu. ar. /.j.§. publico non
idem aiunt. fr%.deni- llccc' vt 1uis
que.fa.itescit-du.ti s.si joco
Jer.vin.lsicuti.%. AriJ 0.
Scd potcst dici & ln
priuato non licerc: per
i.istam , quam eipo-
nas opus nouum , in
pub. icilicec,vel priua-
to. & quia publica « ' Pul>''ca vti-
vtilitaspratferenda cst &referett:
1 „ - , , ua elt rnuatat<
pnuataz.vc s.pro socio.l.
ailione. §. Labeo. Sc se-
cundum hoc intelli-
gas di. 1 per prouin-
ciam, Itcni siopusne-
ceilarium est publico,
& facio in eodem dc
mco:curnonlicet siad
armulatione pertinet?
R.imo licec:scd <1 cum '' Ad smula-
auftoritace principis. ti**s ^«ius
n %Amphitheatrumsit. ^„Z facere
puta ahqua tumba<:& principis pcr-
scmperfdic ad armu- miiTu.
lationem. e Turaba- di-
o «T PublicoSotCan g ™»wr-«siUa
r • ■ • r, habentia mi'-
sumptu ciuicans Ro- 111[lonem "^
mana%qua: proprie di- pUta foisita.
citur publica: vt infia Bai.hic.
dever. siq.l.eum auive- s Circa muros

minus , semisTes r vsuras rei-

aute alicui priuato;vc ^gtc,r«s hosti
110. Cupxzdere.diui.l quod s°n^no.
antep.%.muros. catu dignissi-
* <C/ Publico vero sum- mum.
stu. Leg.^.frl. vltim. £ Muros sibi
Ceodem.C v 1 a c. faccre 1U*<3U«
.. r r^ a-. .■ -t ciuitas potosi
p s Constituttontbus. sumptn£0>M
C eo.l. nemo. fr l.intra. non superio-
& infra eodem. l.deope- ris.
ribus. • k Muros ad
q C Nonlicet. vt & supra l.proxim. insm. & continua legem sc- ln c,iUltatli
11 k ' J ■ ■ ° aut caitn pri-
qUCntCm% , ■ r,r ,- , , , uatusnonpo-
/3 *[ Superscribere^ At potent subscribi, leg. nona, Cod. eodem. Cest adificare
Gviac. sine principis
atum.} C a sv$. Legata pccunia ad opus publiciim , si petmiiTu,

Il_7HOll loiuatur : qu*ritur exquo tcinpoic vmra: tuuani, «x
quancae currant?& si quidem dicas non fuit appositum a teftantc
incraquodstatusevclima^ines ponantur, sbtuendum est tem-

Q7
i3uon ioluatur : quxritur cxquo tcmporc viurse currant, &
"c:
quod ltatuae vcl lmagmes p
pus a prxsidc prouinci^antra quod si heredcs non fcccrint.tencn-
tur ad Ieues vsuras.s.rriente^ & hoc intra sex mcnses.poftca curT
runt scmiiTes si vcro dies sit positus a tcstatore, & ititra dicm non
feccrunt : extunc ad semiiles tcnentur. Iteni praeses piouincise
curarc debet fines publicos a priuatis separari, & publicos rcditus
augere>& siqua loca publica inuencrit occupata a priuatis: vel ea
rccnperer, vcldimittat pencs possciTorem , & cxigat veCtigal a
poHcssore.F R. A c c v R s.
r «T Adopus. quodvsquead pcrfedionem iiuelligitur: vt j. de
vcrb.sign.l.reiappellatio,§. opere.
s <J"~.. Leuiores. id cst trientes.
1 s Semisses. ImQ vidcntur scniper lcuiores: vc supr. de vsu.lcum
* LLL 3 quidam


loading ...