Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1797
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0905
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
* di Uc.

1771 Digestorum Liber l.Tit, xj. 1772,

quidam.$.siSo\.Wic non posuit praescs tcmpus. & dices ita,nisi po- I
iueiunt hercdcs*. sci cum nec tcssator nec pracscs posuerunt dicm
vsuns.&c.pro qiio esl C.vt in pof.le.l.certasorma. quod non placct;
qura siciam detrercntur in prmns sex mensibus. qtiod est: contra
lesem "s.de vsur.l.liberaiitatis .in prin. z. Ynde dic quod hxc lllam
detcrminat hoc modo,
publicae <*. pendant. Si vero dies
datusest a:pccuniamdcponanr b
intra diem.Si aur non inuenire le
staruas dixctrint c, aur loco * con-
rrouersiam fecerint: semisses pro-
rinus pendanr d.
uttt.ii.l.].tnpnn. »ea r
contras.devsu.l.Ube- -■ s Fines publicos apriuatis
derineri non oportec c. curabir
igitur prxses prouinciae , si qui
publici siinr, apriuarisieparare,
& publicos porius rcdituspuge-
re.si qua loca publica vel sdifi-
ciain vius priuaroruminuenerit:
sstimare s vtrumne vindicanda

nili postieruutheredc-s.
s.intra ciiem posicuma
pren\le,pixssant ieuio-
tcsincra sex meiises:vt
hic, &rbi: scd poltea
inaiores , vt hic .- &c dc
hocnihilibi.itemfacit

ralitatisSolu vt lbi.
-« *" Scm'jses vsuras Reip.
Hocedichtm D.Pi) te-
pctitumest inl.ciiqui-
da4.vlt.de vsuris.V nde
consfcat, cxtrauea illa
vcrba , vfouc ad tertia
centelirnasa Tnbunia-
no addito fuisse.pro sc-
miiTcs vsuras. Quod

in publicum sint, an vectigal /3
vt\\xf3.wxmd.l.:um cjtii- eis satius sir 8 imponi:& id quod
^w;.Hicnonmutau;t. vtilius essc reipublica: intellexe-
rir/equi.

dcn.iut.sxn.Cv i a c.
a s Datus esi. ab his
cjui lcgauerunt.
b s Deponant.\\ctcdzs.
c s Dixerint. nec ta-
men deponunt.
d s Fendant.ca depo-
sucrmtantc die & dtc

v i.Modestihvs Ubro vndecimo
Fandectarum.

DE opcribus qua: in
vel porris vcl rebus " pu
blicis fiunr,aur si muri extruan-

muris
h

protin.s.dicclapso ncc tur i : Diuus Marcus rescripsit
pnesidem adirumconsulcrc priii-
cipemdebere*.

consignando & dcpo
jiendo impcditur cur-
sits : cam facerc, non
solucre debet: vt s. de
mun.0> ho. 1. &siima:i,>-
nem,i\\n.'. secusivt C.de
vsur.l.acceptam.
c s Non oportet.vt sup r.
pit.ij.l. Imparator.^.ij. &
C.de [er.su.jl. manctpia,
& ar.z» Auth.de aii. &
emphy.%.quoniam. Ace

v i i.C ali.istb.atvs libro fecundo
de Cognitiontbus.
PEcuniam qu£ in opera no-
ua legata cst, potius in tute-
lam eorum opcrum qua: stint ',
conucrrcndam , quam ad in-
f «/ jEftim*re.'\dc&dc- choandu opus erogandam Diuus

liberarc.qux dclibcra-
tio cst m hoc, vt si pu-
blico nocet, dcliiu.it.
alias salariu imponat:
VtS.W quid in loc.pu.l.ij.
§.si qtius nem'me.& C.de
diuer.prsfcript.l.).iib.x).
/S C An veSigal.Qnoi
soljrium appellatur m
l,ix.solarium. C v i a c.

Pius rescripsit : scilicer ii satis
operum m ciuitas habeat ,8c non
sacilc ad rcficienda ea pecunia
inueniatur.
I. <[ Si quisopus ab alio fa-
£tum adomarc marmoribus,vel
alio modo n ex voluntate po-
puli faclurum se pollicitus iit:

f ismJmnt.
a Publicarum
rcrum appcl-
latione conci-
nencur vise
publicse , vt ic
res sanstjc &
rcligioii.

ADcstrui loca
publica Sc ci-
uitati noxia
•iubere praeses
prouinciipo-
Kst.

rum qu* m rnuris vc'
portis ciuitatis fiunt:
dc hoc pracscs conlular
principc Fr.. A c c v R s.
h s Velinrebus. vt in
viispu.& in sanctis rc-
ligiosisquc rcbus.nam
hacc * publica dici pos-
sunt: quia jus publi-
cum in sacrit consiltit:
vt t.deiustit. & iur, l.\.
§.t/.A.c c v v s.
i J F.xtruaturS.Ac no-
Uo:& sempci dic, sum-
ptu publico:vtsupia^J.^7«.qux cst alias contra.A c c v r s.
k s Debcrc.qm aeitini ibtt n\ locaii vel dcstrui b dcbcant.proptcr
pcricula:vt supta Lpn>xi.& l.nequidm loco fa.fiat.L). KccvRS.
PEcuniam. ] C a s a s fecunta lcgata in opcr» noua sacienda,
potius cxpcndi dcbet circa opcra vetci a rcficicnda.quam circa
noua taeiendasi pluraopera sint publioa,n«e adsitpccuniaaliun-
dc adreficiendum. Item siopus abalio faftum aliquis vult ador-
nare marmoribus, & vult quodnomensuiiminopcie inscriba-

DE NVNDINIS.
TITVLVS XI.

turrdicitur quijd dcbct audiri. Itestjsi priuatus aliquid dc suo
cxp-ndittnopcrc<iuodsit dc publica pccunia: dcbct insctiui ia
opere.qualitcr talis timcu pecuuiam dcditadopus lllud facten-
dum. 1'tANC.
1 s g«*/«;2f-scilicctinchoauda:ciurca&nouadicipossunt:& " s disicia „.
facit stipta tit.ij.l.).fr l. ccm ii rcte-
iZundina. etittm fertincnt ad iura fu- fy*Mm.& c.eo. Lfi.& &ume 'n<|i-
blica munkifiorum,Wftarnen mmicifia 'n-d*tb.vtmllHsfabri. sduicia "T*
omnia ius nundinamm habent. vcl, vt or*.dc.%.).coll.v. possunt:vtni
in Modeftino legendum admonui alias, m s Opcrum. ex his mirum pccu.
ajsgsit «rt^tnv ,sed ea tar.tl^m qu& id ha- vcrbis colligi potclt nia ln "owini
bent ex ionga cor.suetudinevel aprincipe contrarietat s decer- "P":'ire%>in
impetraueruiit ,a quo priuati etiam idem minatto. Respon.sics. pcraveter °*
ius nonnunquam agris suis impetrant. Et tit.ij.l,decuriones.§.\. icsicicu.h c(l,
suntnundin&mercatHs qui habentu» rusti- a s Alio. ali^s quo- fsi.rtipossit.
corum merces suas deferentium srequenti quo,modo ,'\d citaiiquo
concursu , quem feriatum diem veteres esse modo.
voluerunt , id eftvacationum a sorcnfibus ° s ^ecijsent. priuS.
negotiis. fedpoftea lege Hortensia placuit ne
esset seriatus. vt ruftici qui in vrbem ve- ^ ^ NVNDINIS.
nirent mercium suarum vendundarum "^^T^ndinis. ] Casvs.
gratia. simul etiam lites suas componere X^i.Titiui impctra-
possent.fe ob id Trebaiitts fcribit, nundinis Uttst principe vc liccac
magistratum fossemanumitierejudiaaque sibiiacerenundinas in
addicere. €}uod manumittere nonW&eo ar-
guitur recie non efse serias, quia & feriato
quolibet die manumittere <q- emancifare li-
cet. ejl enim h&c iurisdiiiio voluntaria, non
contentioft. ssjuod iudicia addicere , id est
dare, hic fatis arguit nundinas non esse se-
rias. Cvi a c.

suis pollclhonibus.pcr
dccennium itctit quod
nonvtitur >sto rclcri-
pto. dicitur quodami-
iit islud priuilcgium.
Itcm magtltratus non

i.Modestinvs librotertio
Re„ularum.
Vndinis y impe-
ttatis a principe p,
qui


non vrendo
mcruit , decen-

ilcbet cogcre rniiKos
vt vcniant ad ciuitatc
cum galiinis vcl cum
piscibus,& vendantci-
uibus minutatim:cum
per h:ec rustici relin-
querct agrosincultos,
& sic aniionoepraebitio
destituctctur: scd con-

amittit J[.

nij tempote^ vsum festimdcbcntvcnire&
vcndcrc ca summatim:

ii.CaLLISTRAtvs libro tertio de
Cognitionibus.
S\ quis r ipios culrorcs agro-
rum , vcl piscatores dcsesxe
vrensilia s in ciuitate * iuilcrit,
vt ipsiea distrahant ', destituetur
annonae pra:bitio , cum auoccn-
tur ab opcre rustici: qui u confe-
stim vbi derulcrint mcrcem, rra-
tlere x cam,&adopera iua re-

& retierti ad agros. &
h. d. hascl. .& se. Fr.
Ac cv rs.
y s N.undinaSvocant
vaw&v dmlcLi. Vidc
crip.io defrs.scrift.Cv.
p s Afrincife. idcst b u Niiilinnrnm
' vthceathabcrc gcnc- i«« aprincipe
Vale forumin suapos- «mP«rtndtun.
lcllione , vcl yilla vel
castio.
q ^ Temfcrc. Contra
C.de diuer.rc.Lsalso.ioi.

uerti debeant. Dcmquc summa: W c lniPctrac 'iu»di- « Pwsoibitnr
j „ n j n.ts , in pixiudtcium noiivccilo lcu
prudentnx^ auclontans apud n^{Jum faeit:yn..«!»». to

Grscos Plato ciun institueret

^" Satiusfit. id cst nominis proprij rirulo scribcn-
meliuscst. do ,manenribus priorum titulis
DE operibus.j C A- . ^ ' fcciilenr o id fie.
jvs.Sipr-jclcspio- h . r •»
mnciqacliturabaliquo n debere lenatus ceniuit. Quod
priuatooccasioneopc- si priuari in opcra quae publicar
pecunia fiant , aliquam de suo
adiecerint snmmam : ira tirulo
inscriprionis vti eos dcbcre iis-
dem mandatis cauetut, vt quan-
tam summam contulerint in id
opus,scribanrf.

vmu-..
, . • nunuinaruin
cic breuiorc tempore t|cccn.
quemadmodum cnnras bcne &c priuilegiumamittitur: nium,imc>mj-
bcate habitari possit, in primis aliudsim prsiudicmm n0re spatio si
• n. • rr ■ sin"tihrispcrsonxpri- nuinlma: non
lstos neo-otiatores ncce ianos 7 ^ ; , „ ;a Pr'
, . , *>. ... , , uilcgmm ^occurquia P1
duxir • Siccmm libro secundo tUnc0pcrcnnc eft: vt ^uersitatia!i.

nuato alicui
ntiimjedv-

vcl cxcipicndmn.& est dc^"nio a"
ratio.vtp.cdix, cst —,,
Jijp.^.cap.i. *
Bu.hic.
»w'<stixj«sr.

UohtTetctc , ait, A« "$ 7t\6tev6>v a^ot ,bi. V cl hicad facien- t ,j noceant.
yva^yuv Tt^*" IMW sisfmspyuv, dum : ibi ad agcndum d PriuJlegium
k, 's cLXhuv Sictv.ovuv , t yi eio-tttyvTbv
^ )£affnrm tadvk. #toi Jtf dry
tfj.rrcpoi.iio/ji.iacLS 'j 0 ytupyl; «y T«s qUia npt hoc quani-
dyopoLV Tt,uv 7r<n«,HT/« cihh©- t oti- dim cminentiam &
(ju*?yuv,{\*v)tin HSirovdvTtt xpovov vtilitatera habet: per
« ~ r, ' . > «' ! • quodiubti.ihicuraliu:
mvroic J[tofitroitTetv»f twrt «- ^ hac rationcnullum
TOt^hcic;«S,ai,a.fynirei •? auA J[»sA,t\if~ coliaeniat dc vcnienti-
ylctc H.ct~»/jSlsJ@- cs> Ttidycpa ■Jcta- [lUs illucvtC.w./.j.
fxuc lF Is^Xx m)v oItSto opuvTtS, 4 !" Decennij temfore
< y . x / v n - >n vsum amitttt.Vi-c cap-
eatJTVlJ 17I( TLMJ d\tCtK0VlaV TC-TlWt J , , r ■», Tvi ac
, L ■ z(,.dcpr*fcript.CviA~.
Ta.urnv. r QjquisSalkctm--
s s Vtenfiiia.\d est e fi umentum,& gallinas.&^pisccs, & similia #jg| ^
quibushomines vtuntur. 1. Scdalii cricunt lnlhumcnta; vt aia-

yimo m

stici

quibus nomincs vtuntur. i. veclali)c..-
trum : cum ex causa sit cis inhibitum : vt arg.s.rf« fosn.Lmoris. §.
suntautem. prima placet.A cc v rs. . „ 'aj boc com-
t s Distrahant.-d quod vtiquc compcllendinon f sunt, Utis eir ^m poss-unr,
cnim s\ in vrbcm fciant.P. nimir»"1 » "
— -« • /i' • e ■!■ ' res iiiip"ftrl"
u s 6)«;. ruitici lcilicet. , , ^, ' ,n,L,t.
Xs Wc.ahas m^», scilkct alicui ofEciali ad imc quod * vemfam
J . rcmaneat

1775sclii'CI

'.<;-■"..«»'<.,!.»»"

S>«?'"::6,.«<L vibemir.be.
stralll!'P' «rtiaess
utvencn^0"1;
»^«ict en,p:;
^«lcumcon»^
seCciebit.
1j J Ncq«^"arwAa
-ia tespon.
i ^H^c. i.vtensuaa
jijricola ato 1l
cwt.ipost""™1
icntlJiit,!)!"'"^"1
Ti-icoii.i.Vc^'^"0''
alitjui ol:u'« c,v"r
(/cpt.i«'t)«'« «ffi-
cMumaKfMt.*'1''
cioic rei«iai)t,& ru/ti-
ri ii opat reiieant;
quod est veriui: licet '
miiismietor.Acc. '
________________1
DE POLLICI- :
tationibiis.
«Totas liictit. peiti-
»«ti optta pabliia,
Cvut.
ClpUieitm.] Ci- '
Jsu Qiii pollici-
tut cst opus TcfaCtu-
lumtcipub. vcl pccu- li
sinmobhocdarc./ino "
stntinmora,non tcnc "
Wtadysiiras: alias sic. f'
Jtcm qui poljicecur sc l>
K«om<iaidrJaturum /«
wpttobhonoremcic. *
"«iicivcl dcCCilKH- '"
' d«m/cl«lialianii»sti ^
«uUm.tcncturral.as il lt
st>«ausapTomis
"?:,t(iProii,isit 1
"^qditL
^cts ■
**c> s
i^-.&>
«N»». .CB|nt

/


loading ...