Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1799
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0906
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
*j.

N9.

VM

■*..*.

sT.'^ v,JV

■•N.!?^
«*»«;/


**•»«. n0lll
'«$/«- ItCffl
'lckct i
« VC!|„
P'Klbu5i-,,
^cipeP, perl,

Uerti)

io qui .»«««|. ,
decen- 7 '
:Svstirn fisikttj
vciiica
&rcsr"
li.dinlH.;:
Accvu
)■ (Kntifa™
»01 (11)111 '
np.wi^t
P s^l'-1"

' IWW <fe
s agro-
deretXe
a&m,
kuetur ^ycJiccathabaep
LlOCCn- ra 1 c toruminsu;;..

cotife-

idiionc.icltii'

Hjtn- q r i,
ua re- CJtih
ssPllcl vniucisotiunl'»»:
tueret <|c bnuioic its'
■ne & priailcgii
,rirais a
larios
:undo
«c ctp«

(ingiiiaiiipe
uilcgiam

tauc

r:;c;«

I:

ibi, W

W*\rclc«ipi«
ratio,«l

I|K'I*P-

vtili»tcra
qttt*1773

De alboscribendo.

1774

remaneat venditurus: vt tn Gratco po.stea dicitiir.ahas.riV/riwWr. insra eo.l.propte*.& l.obcausam.U supra <fe ^». /. hocture.m princ.
scilicet totum simui & sie nojri togituhninuutmi Ken.dere.Sed j & quoddicit ,ienebitur-. dicj*ex stipulatu, siinteruenit promis- * Promitteiu
contra u.
tamhoramnon cmant,& licpcr conkqucus rultici vendaut lui
tenetur fi fti-

, f„io ca lex contra seruatur Bono.in Tricolis circa fruetus.vt » vsquc ad ccr- ''10 pcr stipuUuionem, alias si pollicit.ttio, id eft solius osicrcntis alsquMReipii
ccmstitui po-
test, vt certum
genus merca

nutatnn.
adcer- a s Et »Uis. vt cerdp-
tarh viqueho- nibus,& pellipariis, Sc jj tQ. r l1KJjeet en;m ciuitas plu-
•*bus vcique rusticjs, & aliis con-

tornm

ram res im-

Ssjmpc

„£ndinon

(

sstciati

^

portatas non b s Imtehentibus.■ ad ^1"-1* vi;,cl
«mat- vrbem. ductonbus, & aliis • mmistran-
c s "Emhentibtu. ab tibus imtchcncibns b cx' euchcn-

vrbc.
d J NegotiatoresX.qui-
bus egcc vrbs.
c s Agricola.\A cst non
sctsurus in foio vc di-
strahat. P.
f J" l'ermutnre. id cst
cum vcncrit, non sta-
tirn inucuict cmpro-.
rctn, vcl eum cuai ijno
pcimntct.
js U" Vacabit.ld eii ocio-
scscdcbit.
h J NecsiMqttatnXah-
AVi rcspon.
i 5" H&c. i.vtensilia ab
agricola allara qui
ciuat, & postcaociosci
vcndant, quales sunt
Tricoli.i.Vcldicquod
aliqui offi:iaIcs crant
«ieput.iti qui res russi-
corum accipiant, & o-
ciose vendant,& rusti-
ci ad opera rcdcanc:
quoil est verius : licet
tmii sciucturA cc.

tibus c (Ingtila. hi autcm sunc.ne-
d. afscrcns aurem a-

gociatores
gricola c ad forumaliquid eorum
cjiur facit , vcl aliquis aliuscon-
duclorttm : /1 non in idcm tem-
pus veniet cum indrgentibus ea
qua; ab ipso allata lunc permu-
rare s , vacabic g sua stationc
iedens in foro \ nequaquam '':
sed sunc qui ha?c ' videntes,
scipsos, in hoc itatiunt ministe-
rium.]

promissio, tunc 111 factum astio:vt insia eod.lpa.cium. s Sed n6n «licacx stipu-
nc b 00ho-norem promittcns inerditjii legem luliamambitus» latu ■ aaionc
,, r 1 tenetur si fti
. r r Kelpond. non: vt no. puhnci Rc]
pcnt racere,v-tiir«accedunt': vt
Imperator noster cum Diuo pa-
cre suo rcscripiit.

DE POLLICITATIO-
N I B V S «.
TITVLVS XII.

Inter ittra, /y priuilegia municipiorum
hoc etiam esl i-t cx tollickatione eis debca-
tur st modb ittsierecusari nonpossit. I. 6. §.
plapO. dc mu:'ic. & hono. 11} (i Reipubli.
P O L L I C I- polliciftis quis sit ob honorcm decrctum stbi
1>el decerncndutn , vel ob incendium ctut
alium casum quem ciuitas pajsa ess , itel
etiam stne 'causa , (y cneperit sacere quod
pollicitus ess. Expacto etiam nudo Reip.de-
bcntur t)sur& pecunia credits.. 1. ctiam. dc
vsur. Vaclum ess promijsum quod sit in-
terroganticitra ssipulationem. Pollicitatio
ess promissum quod sacit quis vltro non in-
terrogatus.Et pollicitationis ssiecies ess %io-
tumquod Deo sit. ideoque de isoto etiam
traclatur inl.it. Sedilludineopr&cipuum
vt solipatressa. ex co obligentur qr.asi aciu
solenni [ nam ey pr&fentibus multissiebat
%'oti. nuncupatio ] aut siliussa. & seruus'
iussueius in cuius poteftate sunt,^ fecun-
dumius. Virg'd''us,Ipsepater\inquit\samu-
lam vouco.C vi acivs.

i. s Non scmper autem obli-
gari cttm qui pollicitus est,sdcn-
dum est.si * quidcm ob honorcm
ptomiscric m decrccum n sibi, vcl
decerncndum, vel ob aiiam iu-
stam catisam ° : tencbitur ex pol- Ltotitsts;$.).8chatCod^
licitarione. Sin vero iinc f causa &'**<>.ptt.l,).
promiscric, non erir obligacus: lk
ica mulcis constitutionibus tk ve-
tcribus & nouis continctur.

supra de ossic. pr/tlo. I. public* pro-
Barbarim. s Itcm vi- misit: ti sine
dctnr non tcnen ct- ftipulatione,
iam ii inccpit sokicrc: ^'onc m so-
... r , , , chim.
«»•*■»«*#. O» ho. I. o Ambitum
&fttm.-ittonem.§.).So\\i. n5 committit
hic cauiahonons stiae 1l|i pa'a <l»id
persoine promistt: ibi pmmlttit Rei-
causa alicni. Sed in l'uhv°b hono"
opere non distingui. *^ed p ■„
tur:vt miis.eodcui titu. dtm.

rvero.0> denes.gess.t.quA t Promidio Cw-
-vttliter. & deadmi.tut. tH Clui"ci ''"
, r . , . . . A ne cauia non
I.LKIHS.SA. &tn Au- valet)Vt hk<
then. desanc. episc. §. Vnde eolliguc
proconsuetudintbus.tXc- incer priuatos
i. s Iccm ll sinecausa P pro- cvri. promiss,onem
p s Sini causa. ad c uneeausa.vun

miseritjcceperit tamcn facere
bligatus estquiccepit q.
y. s Cccpiisc sic accipimus si
fundamenta iecit, vel locum pur-
■ r «- i /- i c -ii- i- ii \ i «a Reip. non
gauit '.Scd ii locus * llli c pctcn- re.ao.l.nonnunquam.& Mt„3

Iiabcrc dona-
hocsuprarf*e«e/)r.*. doms, adJe /.
/. ij.§.circa. (y de condt- /loc ,«„.. sHsr}
Hio.sme caMfuLqui sine. ilc tlonat.
& de pecu.l.non solum. c ^in' cansa
&supti de acquirend. PJ°"s'^ &-

ti dcstinatus cst , matns est vt coe-
piile vidcacur. Icem h

D E
tationibus.
« Totas hictic. perti-
nct ad opeta publiCd.
C v I AC.
S7 pollicitus. ] C a-
s v s. Qm pollici-
tus cst opus scfatstu-
«ttm rcipub vcl pccu-
eiiam ob hoc dare.si no
fuit in mora,npn tene-
turad vsuras; ahas fic.
Itcm qui pollicctur sc
tcrtum quid darurum
rcipu.ob honorcmde-
ctctii ci vcl deccrnea-
dum.vclobaliam iiiiti
c:aui'am,tcnccur:alias (t
hnccaulapiomisic, no
tenetuv: vtsi promisic
opus sc faistuiu reipub.
nontcnetur nisi cccpis-
set saceix : nam postea
tcnctur:&qualitcr coc-
piucdicatur,datcxcm-
plain litcra. Itcm sa-

de dona. I. nuda. & de
pac.l.Mrisgcn.%~. sed cum
appara- nulla, ^. de Ug.).l.filius-
tum u iiue impcnsam in publico sam,«. diui.&de side-
posuir. iusl.si ftipulatas ejses. m
prin. & istx (unt con-
4. s Sed si non ipse cccpit, sed ^itu- vetcrcs & «ouoe
cum certam pccuniarn promihs- Ac 1uibu* dic d;cit
sct ad opus reipublicx, contcm-
platione pccunia: cccpit * opus
sacere, tencbicur v quasi cccpto
opere.

i/Ceepisse *di-
sicium tjuis

r. Vlpunts. libro singulari dc offj-
cio curaloris Reipublica.

I pollicitus quis
jruerit reipublica-
opus sc fadTurum,
vcl pecuniam datu-
rum,in vsuras 11011
h : sed si


conueniarur

moram coc-

C.to opcrc, & ailignato
rcip. si poftca aliquo
casu destruatur, non
tenctur qtli sicri scce-
rat. Itequi vouct rcm
alicj.uamobligatur:nonautcmobligaturres qtiac vouctur:&quis
obligetuv cx voto.dicic. Itc qui vouct decima bonorum tenetnr:
non autedccitna dicitur exir* dc bonis citis nififuerit scparatadc
boniseius : & ii dccclht prius.heredcs eius tenentur ex votode-
■functi.postca dicit quid lit pa(5lum,& quid lic pollicitatio.lte qui
non ob homircm promifcritreipu.opus (c sa6turum:(t ccepit,tc
netur adimplere. Itcm qui cr pollicit. tradidit rem municipibus,
,«011 potcstcam vindicarc:imo&fi mttnicpcs desinant cam possi-
<4crc,vindicabunt& hoc dicit hsclcx cumduabus scq. Framc.
k s Nonconueniatur. cum non sit in mora.
1 s Vfur&accedunt.ctiam b fincstipulationc. &sic est contraC
devsu.i.i)So\.hic fpeci'alc:vt ar.fuprade-u/tt./.esww.itecontra s.dc
e (leoeiuiir, r 1 i-i ,• • I- 1 -i r - -- 1 r
uo,:es n „ ■ ttsur.l.t/beralitatis.AO\. ibi non crat 111 mora.ltc coutra s. dedona.
LeumSol.hic fpcciale in dona.reip.sacta. & sacic "£.tit.i).l.filegatii.
m s PrOmiferit.ftt itipulationcrj},magvstratui puta.i.Vci dic,pro-
promilit & in misseritjd cit pollicitus fucrit:vc statim innuic.
pioram com- n <r- j)e(rexum\d cst datum iarn abordinc,vcl dandum.
•o s hiftam causam. fcilicet fMnilem fi qua potcst repcriri: vr
is.Nouuin,

c. s Dcniquc cum columnas
quidam promisiircc , Imperator
nbster ctira Diuo parre suo ira rc-
scriplit : Quinon ex causa pccu-
niam reipublicas pollicentur: 1{-
beralitatem perficete non cogu-
tur. scd ii columnas Cjtiensibus
f/2 promisisti, & opus ea ratione
iumptibus ciuitatis vel priuato-
rum inchoatum est descri quod §
gcstum * est,non oportet.

Itcnrhoc nisi cccpcrit:
vt subiici.t.
q s Coepit.No. quod
rci principio (i obli<ra-
tur.ad quod (a.in Au-
thcn. de her. & sal. §.
non autem. & de ec.tit.
§. st qtiis autem.& Cod.
de inofsic. testa. I. paren-
tibus.iQ- desideiujs.l.).Sc
supra de iudi.l. sideitijs.
in sin. & ad Mace.l.lul.
in fin. fy> C. de non nn-
mer. pecti, l. cumside. &
ar. srtpra demin. I, 0j.§.
scio. & Cod. dehis qui \ Ciciumcm

fpon. mu. sttb. I.). ijb. x. s"
& i nsi a eodcm.1. totiens.

crat in

icedonKs,

t Vfhra? etiam
sincitipulatio-
ne
H<
rum quis quid
Reipublic^
com-

vnde narns eft
Uxzlileod.l.ten. 2enophil0so-
& (upra pro so. I. heres phUs.
socij. (y de here, tut. I. j. * cocptum.
Accvxs. t Affignario
r C?*£«*.Notim- ?P7'I p?re-
,'., * , • . cti sacta ab n>-
rabiles modos inci- s,)CO,K|uaoro.
picndl. ad cjltod supra liberat cuma
1 ad cumqui sccit , lion deope.no.nun.l).%.p0- cafu sortuitjo
ftiper^eniete,

6. s Si quis f opus qnod pcr-
sccit,- aisignauit : deindc id sor-
tuito casu aliquid-padum sit: pc-

pertinere z, Impcratomoster re-
scriplit.

teft. & potcst intelli^i
cx legibusrnpdo allc-
' scd

& debet iltc
text. intell/pi
gatit. cd arg. ^sojkm non folum %
iupiadeope.no. ntin.l. totum opu»
•pereac,veium

ftipulatio.^.opw.
s s Locus. 111 qtvodcbcb.nsieri opus.
t s Illi. qui sacere pollicituscst.
u s Abparatum.t.d hocsupra</c coxdi.ob cau.l.sipcatniam.
x s CoepitA"respub adquods.«'spet.hered.l. sed&fiLegc. §, quod
auiem.'i)nid autcm II ipsc de peciniia ccepcric solttcte?Refpon. sa-
tis cst:vt atg.C.denoua.l.iij.&inlegibus "i.allegatis.kc C vr s.
y s Tenebitur. ipse pronnsior.
si s Sedficolumnas Citienfibus.Lrgc Circcnsibus,v^t Flo hocenim
de repu.Citienfiuin accipicndum cft.qua: cft eiuit?s Maccdonia;.
Videscripta obfer.\.cap.%.%.C v 1 a c.
z s Non pertinere. triahoc faciunttquia sortuii6,item quia asft-
gnauitjitem.quia n<>n cratadfuui exprcfsc vcl tacite vc clTet con-
dutforis pcriculum. & (ic non ob. suprii deverb.oblig.l.iQr idco.<\m,i
non aiilgriauittnec fortuitoji-d operis vitto ruit.Iccm non ob. s.
de fer.iirb.br&.l.eum. quiaibi tacitcagiturex natu I rruitutis ,1
hus.& dc his plcne uot. supra loca.l.M.ivliu;. Itcni sacit C. dt
pab.l.omnibtis.insin.
LLL 4

«tam ti pari.
Bol.
loading ...