Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Editor]
Monumenti antichi — 6.1896

Page: 303
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/monant1896/0158
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
303

ANTICHITÀ CRETESI

304

-jTONAE^ir epe r-o^

r?nOAITA?ElOPKl-n. Toì-v,. ~ ^ /.

7 K O YNT|/^c ,vMG |p/MAYT-<~>- »\a' F v
j-nDl?E'^OUl< AA- «E I^EEPICS^J/./^p

"a Ih pam?: *atata4 E o s a/^i en * u< tak ìj h tai^ t

(Mi.Tl^iMQAAArc^NPAEY^r.'MT/^lCTAAITAIP^PE vOA'
MOITAEPrrAAElAEAY^lCEANAEAt iE Z-O-k PhTa£(

ÀE'N 0£A/^ENEI^ AEA+OYCKAIOAY/'T'M NPAE YSONT
IhTAHTAI/^ETA^ TA A |TANPAPEX OMENOUAE P\Tt
A /<A.^ 'f QOYS PAPa YtOi AY T-^^PA El NAETAE T-TìA
[TAC kATATAAAEpHTANX 1PAN2HTAHTA£|<AI£TA/
vITA^EANAEPOy^A Aa-VPPO?TA^ HIOKO? f^O£OPP/ '
" mNOPOTEPAIANT^ro/' E^i oYTOIPAEON"
%JT-OE NT-aNAE O^Or/^OS orPAl£MT-Nrh*ìAt>1
^E^^OY^/A'tOO Y€ P A T-^-iMMHPAEY^AMnN

>rvjiOMT/ÌTO/£rAEYlA^lApAXMAN ZxA^-rrv J
^TAMFPHTA^x-n.PANFc|jc KATEP\ <J^.
jAnHpFTHCONTI^ETAAITAIKAir 4c
VpHTAl* ^-.^ElkATlAìENA^

B

.......[ioif^D-ìpM.........

.... (xa)v xal.............

. . . V7Zo~}tct%d'ù> vsàffav cSQo!Jv\jiiav .... ofisr . . xa . . .
.....vxov óì Lìgneo sym ff.........xal x\_ovg à-

5 XXo~\v( moXixag i'SoqxCu) xo\_vg svSdflOVg , oT xa maQtoì-

vxif\ xoìg <$' àiroódfiovg ai' x' HX&tovrfj , offa xal èyoò m fiotta?
.... svoQ~\xoìtvTi fit'fi fioi xal amò) xal \_f~\x\_yóvoig xal XQ>','
fiaff~\i xoìg èfioìg xaXwg • si óì ènio[j)x(oiJfi[i àixoXaffsìv x-
cà avxòg xal yévog xò ifiàv . cF7i)jQsx[yìv^\ dì \Jìxa~\Xixag [rà

10 móX^\(s)i xà Tloaiffitav xaxà rade • offa fièv xaxà Kqrjxav x[_à-
v v~\oxiav 9-àXaffffav caXsvffovxai 2xaXViai, maos^ófis-
voi xà ÉmxàSeia (k)avxoig • èàv ài óeì è'^m Korjxag n-
X~]eTv , offa /.lèv elg JeXtpovg xal 'OXvtim'av mXevffovx[ai
2t]xarjxai fiexà 2xaXlxàv, csaqs%ófi8voi xà èmxàS\j-

15 t]« xal iuff!)-ovg muq ' avxoiavxóajx ■ mXsTv àè xà £fa»| Kqi}-
xag , xaxà xà fitQt] xàv ymoav , 2rixarrtag xal ~xa-
XCxag ■ èàv dè uiov aXXcc asoogxd'Srj ò xóffiioc o fIoa\j-
ffCwv òrcoxépa av xw/i asóXstov ovxoi ajXsoùviTi . .
Hqai'f\ffa)d£V , xwvóe ò xóff/iog ó Ilqaiffiuìv mqà^av-

20 tsg xovg fuffO-ovg txsaqà xùiv (mj caXsvffàvxmv,

ajnodóvia) xotg usXsvffaffi <ÌQa%[iàv ixàffTfp x\_à-
àfitQav , xaxà xà fitqt] xàv %(oqàv , i(psxaxéQ-

..........v^TcrjQsxrjffovxi óè 2zaXìxai xal \_Hqaiffioi ?

..........Kqrjxag x[_al av à^sì xaxi/isva ? . .

25 .....av Sì firj oaa^Qé'i-mv^xc] xà èmxàdei\jx . . .
loading ...