Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
SPIS TREŚCI

Bożena Wronikowska, Wokół tematyki titulusa Ekwicjusza — Sylwestra - Marcina . . 5
On a Subject of the Titulus of Equites — Sylvester — Martin (Sum.). 17
Ryszarda B u 1 a s, Wyjście z Egiptu czy Wskrzeszenie Łazarza? Katakumba przy via Latina w
Rzymie (IV w.) . 19
Les Hébreux fuyant l'Egypte ou Résurrection de Lazare? Catacombe de la Latina à Rome
(IV siècle) (Rés.). 30
Iwona Cieślik-Sygowska, Drewniane cerkwie w Świerszczowie na tle architektury
greckokatolickiej od XVIII do 2. połowy XIX wieku w dawnym powiecie chełmskim . 31
Wooden Orthodox Churches in Świerszczów against the Background of Greek Catholic
Architecture from the 18th to the 2nd Half of the 19th Century in the Former Chelm
District (Sum.). 49
Ryszard G a p s k i, Ikonografia religijnego malarstwa ludowego w Malopolsce. Uwagi o
popularności w świetle statystyki. 59
Religious Iconography in Folk Painting in the Region of Small Poland. Some Remarks on Its
Popularity in the Light of Statistical Data (Sum.). 69
Stanisława Gomula, Symbolika motywów starotestamentowych w barokowych haftach
polskich. 71
The Symbolism of the Old Testament Motifs in the Polish Baroque Embroidery (Sum.) ... 81
Ryszard S z m y d k i, Kolekcja tapiserii królewicza Jana Kazimierza Wazy około 1643 roku . 99
Tapisseries dans la collection de Jean-Casimir Vasa (Rés.). 115
Małgorzata Kitowska-Łysiak, Kilka słów o modernizmie: Małwina Posner-Gar-
feinowa . 117
A Few Words About Modernism: Małwina Posner-Garfein (Sum.) . 128
 
Annotationen